Certifikacija i akreditacija

Otpočeo sistematski proces certifikacije i akreditacije u domovima zdravlja u Federaciji BiH

JU Dom zdravlja Kakanj 07.07.20

Na osnovu Zakona o zdravstvenoj zaštiti Federacije BiH („Službene novine Federacije BiH“, broj 46/10 i 75/13), Zakona o sistemu poboljšanja kvaliteta, sigurnosti i o akreditaciji u zdravstvu („Službene novine Federacije BiH“, broj 59/05, 52/11 i 6/17), kao i Pravilnika o bližim uvjetima prostora, opreme i kadra za osnivanje i obavljanje zdravstvene djelatnosti u zdravstvenim ustanovama ("Službene novine Federacije BiH", broj 5/20), Agencija za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u FBiH (AKAZ) isključivo je ovlaštena federalna agencija za obavljanje stručnih i s njima povezanih upravnih poslova u vezi sa poboljšanjem kvaliteta i sigurnosti zdravstvenih usluga na teritoriji Federacije BiH, a naročito u vezi člana 55. Zakona o zdravstvenoj zaštiti kojim je propisano da AKAZ obavlja kontinuirano praćenje i procjenu zadovoljenja sigurnosnih standarda u zdravstvenim ustanovama, odnosno da zdravstvene ustanove mogu obavljati zdravstvenu djelatnost, ako ispunjavaju uslove propisane ovim zakonom, i to, inter alia, imaju i uspostavljen sistem sigurnosnih standarda kao minimum uslova koje mora ispunjavati zdravstvena ustanova za obavljanje zdravstvene djelatnosti. Od januara 2020. godine, članom 215. stav 2. tačka d) Pravilnika o ispunjenosti uvjeta prostora, opreme i kadra za osnivanje i obavljanje zdravstvene djelatnosti u zdravstvenim ustanovama, zdravstvena ustanova koja obavlja zdravstvenu djelatnost iz domena primarne i sekundarne zdravstvene zaštite mora imati certifikat AKAZ-a za dokaz o uspostavljenom sistemu sigurnosnih standarda s ciljem zaštite pacijenta radi dokazivanja ispunjenosti uvjeta prostora, opreme i kadra za osnivanje i obavljanje zdravstvene djelatnosti u zdravstvenim ustanovama pred svojim kantonalnim ministarstvom zdravstva.

S obzirom na to, AKAZ je od šestog mjeseca ove godine otpočeo proces hitnog uključivanja svih zdravstvenih ustanova koje obavljaju zdravstvenu djelatnost u uspostavu sistema sigurnosti zdravstvenih usluga s ciljem zaštite pacijenta, a imajući u vidu i novonastalu epidemiološku situaciju u Federaciji BiH, koja je pokazala da je očigledno neophodno hitno uspostaviti sistem sigurnosti u svim zdravstvenim ustanovama u Federaciji BiH, i nažalost, još jednom naglasila važnost i potrebu postojanja standardiziranog unutrašnjeg sistema sigurnosti u zdravstvu, prije svega procedura za kontrolu infekcija i planova i procedura za krizne, vanredne situacije – oblasti koje godinama obuhvataju AKAZ-ovi standardi sigurnosti.

Na osnovu pripremnih kontakata sa domovima zdravlja, apotekama, lječilištima i ostalim zdravstvenim ustanovama primarne i sekundarne specijalističko-konsultativne zdravstvene zaštite, veliki broj zdravstvenih ustanova u svim kantonima je pozitivno odgovorio i pristupio procesu uspostavljanja sistema sigurnosti i kvaliteta zdravstvene zaštite.

Kao rezultat toga, u srijedu, 01.07.2020. godine, nakon sastanka menadžmenta Doma zdravlja Kakanj i Agencije, potpisan je i prvi Ugovor o vanjskoj ocjeni u svrhu akreditacije za dom zdravlja u sklopu dijela procesa koji se odnosi na javne ustanove, odnosno domove zdravlja. U narednom periodu se očekuje pristupanje još dvije desetine domova zdravlja ovom procesu iz svih kantona, a Agencija će insistirati da svi domovi zdravlja do kraja godine otpočnu pripremne aktivnosti za proces uspostave sistema sigurnosti, s ciljem pribavljanja certifikata o uspostavljenom sistemu sigurnosti u smislu gore citiranih akata, a osobito se odnoseći na uspostavljenost standarda sigurnosti za specijalističko-konsultativne zdravstvene usluge. Paralelno se isti proces vodi i za apoteke, lječilišta, privatne zdravstvene ustanove, a planira se i uključenje zdravstvenih ustanova bolničke zdravstvene zaštite na osnovu seta novih standarda sigurnosti za bolnice, kao i stomatoloških ordinacije i privatnih praksi na osnovu posebnih setova standarda koji su u pripremi.

 Inače, verifikacija ispunjenosti uslova prostora, opreme i kadra, odnosno generalno verifikacija i kontrola obavljanja zdravstvene djelatnosti zdravstvenih ustanova (u šta spada i ispunjenost standarda sigurnosti na osnovu AKAZ-ovog certifikata kao dokaza) u nadležnosti kantonalnih inspektorata i kantonalnih ministarstava zdravstva, te Agencija planira o neuspostavljanju sistema sigurnosti obavijestiti resorna kantonalna ministarstva zdravstva i inspektorate za sve vrste zdravstvenih ustanova, kao i kantone i općine kao osnivače, i zavode zdravstvenog osiguranja kao finansijere javnih zdravstvenih ustanova.

Saradnja i partnerstva