AKAZ - Agencija za kvalitet i akreditaciju u
zdravstvu u Federaciji Bosne i Hercegovine
   
MAPA SAJTA
KONTAKTI

Dokumenti i linkovi
Apoteke
Meni
Dokumenti potrebni za vanjsku ocjenu:
 • Samoocjena i zahtjev za pokretanje postupka vanjske ocjene;
 • Odobrenje nadležnog kantonalnog ministarstva o ispunjavanju uslova za rad Apoteke;
 • Pravilnik o radu;
 • Pravilnik o unutrašnjoj oraganizaciji i sistematizaciji radnih mjesta ili aktdrugog naziva ali iste namjene;
 • Dokument kojim se dokazuje postupak pružanja zdravstvene zaštite (statut, pravilnik ili akt drugog naziva ali iste namjene);
 • Lista usvojenih radnih procedura (sa datumima usvanjanja i planirane revizije), politika i evidencija;
 • Dokaz o uplati definisanih finansijskih sredstava za provođenje postupka sertifikacije shodno cjenovniku sertifikacije apoteka;
 • Zahtijev za izuzeće od kriterija (ako postoji);
 • Osnovni podaci o apoteci za pokretanje vanjske ocjene.

Obrazac za prijavu apoteke za proces uspostave sistema sigurnosti i kvaliteta u zdravstvu FBiH

Standardi za apoteke (ver. 2017.)

Forme za sertifikacijsku samoocjenu

Forme za akreditacijsku samoocjenu


Sertifikacijski standardi za apoteke (maj 2013.)

Forme za sertifikacijsku samoocjenu 2013.

Osnovni podaci o apoteci za pokretanje vanjske ocjene.

Obrazac za oslobađanje pojedinih kriterija standarda za apoteke

Obrazac za strukturirani izvještaj facilitatora o obavljenoj posjeti zdravstvenoj ustanovi apoteka

Upustvo za pisanje finalnog izvještaja vanjskih ocjenjivača za zdravstvene ustanove - apoteke

Obrazac ocjene vanjskog pregleda za zdravstvene ustanove

Obrazac za samoocjenu pregleda za vanjske ocjenjivače

Obrazac za finalni izvještaj vanjskog ocjenjivača nakon vanjskog pregleda


Bodovanje AKAZ edukacije (Komora magistara farmacije FBiH)

Zakon o sistemu poboljšanja kvaliteta, sigurnosti i o akreditaciju u zdravstvu u Federaciji BiH

Pravlinik o certifikaciji zdravstvenih ustanova

 

 

EDUKACIJOM DO BOLJE SIGURNOSTI I KVALITETA:
Ljetna škola o aspektima politike uređivanja cijene lijekova

Od 23.-27. jula ove godine Suradnički centar SZO za uređenje pitanja cijena i refundiranje u farmaciji u Beču u saradnji sa Regionalnim evropskim uredom Svjetske zdravstvene organizacije (SZO) organizira Treću ljetnu školu na kojoj će se kroz tematsku nastavu obraditi niz bitnih pitanja vezanih za politiku uređivanja cijena lijekova. Agencija za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u FBiH (AKAZ) namjerava prihvatiti poziv organizatora te poslati predstavnika kako bi nastavili kontinuiranu edukaciju iz ove oblasti i prikupljenja korisna znanja adekvatno primijenili i uključili u set pitanja koja se tiču sigurnosti i kvaliteta u zdravstvu.

Tim međunarodnih naučnih stručnjaka kao i iskusnih kreatora nacionalnih strategija, obezbijediće polaznicima edukacije privilegovani uvid u izradu politka i procedura koje se tiču određivanja cijena lijekova i mehanizama refundiranja, kako u vrijeme, tako i prije i poslije izlaska na tržište novih ljekova.

“Pregled uređenja pitanja refundiranja i cijena farmaceutskih proizvoda, i integriranje u sistem zdravstvene zaštite; Istraživanje cijena lijekova, analiza i komparacija; Distribucija, i odgovorno korištenje liekova; Politike u vezi lijekova visoke cijene, kao i generičkih i biosimilarnih preparata i lijekova; Nabavka lijekova; Cijene i pregovaranje; Patentiranje i zaštita prava u vezi lijekova”, teme su koje organizatori – Suradnički centar SZO za uređenje pitanja cijena i refundiranje u farmaciji pri Austrijskom Institutu za javno zdravlje iz Beča u saradnji s Regionalnim evropskim uredom Svjetske zdravstvene organizacije (SZO) najavljuju za ovogodišnju ljetnju školu.

Svi zainteresovani za ljetnu školu više informacija mogu naći na linku:

http://whocc.goeg.at/SummerSchool2018 ; ili se obratiti organizatorima na mail: whocc@goeg.at

Požurite, rok za prijavu je 16. april 2018.!


OBUKA ZA APOTEKE U AKAZ-U 22.02.2018.
Formula 3 + 1 gratis

Prvi ovogodišnji turnus edukacije – Osnovna obuka za osoblje apoteka, u skladu sa predviđenim planiranim djelatnostima u kalendaru AKAZ-a, upisan je za četvrtak 22. februara.

Prijave će se primati po formuli 3+1 gratis , odnosno sa besplatnim aranžmanom za svakog četvrtog prijavljenog djelatnika pojedine apoteke – zdravstvene ustanove. Obuka će se održavati u prostorijama AKAZ-a, Dr. Mustafe Pintola 1, Ilidža, Sarajevo sa početkom u 08:30 sati.

Na obuci će polaznici imati priliku da se upoznaju detaljno sa djelokrugom rada AKAZ-a; sertifikacijskim i akreditacijskim standardima za apoteke; relavantnim propisanim indikatorima, kao i kako ispuniti tražene zahtjeve . Također, učesnici će biti podučeni o načinu pisanja procedura, dobiće i primjere urađenih procedura, kao i modele na koji način ispravno uraditi samoocjenu u svojoj apoteci.

Napominjemo da je ova obuka preduvjet za zainteresovane kandidate koji žele da pohađaju obuku za AKAZ-ove ovlaštene ocjenjivače kvaliteta.

Svim učesnicima edukacije, prema Pravilniku o stručnom usavršavanju (član 14), Komora magistara farmacije u FBiH, dodjeljuje 3 boda.

POZIV APOTEKAMA: Preuzmite obrazac i šaljite indikatore

Sve apoteke u FBiH bez obzira na certifikacijski/akreditacijski status dužne su do marta/ožujka ove godine AKAZ-u dostaviti ‘Indikatore za apoteke'. Napominjemo da standardi sigurnosti i kvaliteta za apoteke, ver. 2017., pored certifikacijskih i akreditacijskih kriterija posjeduju i pet indikatora.

"Indikator se računa za period proteklih 12 mjeseci, od januara do decembra prethodne godine, i u martu/ožujku tekuće godine se dostavlja AKAZ-u. Indikatori su obavezni za sve apoteke bez obzira na certifikacijski/akreditacijski status", napominju iz AKAZ-a pozivajući apoteke da ispune obavezu koja je u cilju što efikasnijeg ispunjavanja standarda sigurnosti i kvaliteta.

Popunjeni obrazac je potrebno poslati na e-mail: koordinator@akaz.ba

Za više informacija možete da kontaktirate na telefon: 033 771-875.

Obrazac za unos i izračun podataka možete vidjeti i preuzeti ovdje...


 

Obuka osoblja apoteka o procesu sertifikacije i sertifikacijskim standardima 

„Proces sertifikacije je zakonska obaveza za sve apoteke bez obzira na vid svojine.“ (Zakon o apotekarskoj djelatnosti, „Službene novine FBiH“ broj 40/10, član 12., 57. i 72.)

Agencija za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u FBiH – AKAZ obavještava sve zainteresovane da je određen termin za naredni turnus obuke za osoblje apoteka o sertifikaciji i sertifikacijskim standardima, koji će se održati dana 28.09.2017 . godine u prostorijama AKAZ-a, Dr. Mustafe Pintola 1, Ilidža, Sarajevo, sa početkom u 08:30 sati.

Na obuci će polaznici imati priliku da se upoznaju detaljno sa djelokrugom rada AKAZ-a, standardima za sertifikaciju apoteka kao i sa načinima kako ispuniti tražene zahtjeve koji proističu iz standarda i kriterija. Također, učesnici će biti podučeni o načinu pisanja procedura, dobiće i primjere urađenih procedura, te kako i na koji način uraditi samoocjenu u svojoj apoteci.

Napominjemo da je ova obuka preduvjet za zainteresovane kandidate koji žele da pohađaju obuku za AKAZ-ove ovlaštene ocjenjivače kvaliteta.

Svim učesnicima edukacije - prema Pravilniku o stručnom usavršavanju (član 14), Komora magistara farmacije u FBiH dodjeljuje 3 boda .

Molimo sve zainteresovane da se prijave za obuku putem obrasca koji je u prilogu ovog teksta, i izvrše uplate najkasnije do  26.09.2017 . godine.

Za eventualna pitanja stojimo na raspolaganju putem e-mail-a: apoteke@akaz.ba  i na broj telefona 033/771-875.

Sertifikacija zdravstvenih ustanova apoteka u FBIH

Dana 29.05.2017. godine Agencija za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu (AKAZ) organizirala je vanjski pregled PZU Apoteke „Vedypharm“ iz Sarajeva u svrhu sertifikacije. Vanjski pregled obavio je mr.ph. Bakir Omerbegović, ovlašteni ocjenjivač kvaliteta AKAZ-a.

Na osnovu izvještaja vanjskog ocjenjivača Komisija za sertifikaciju će dati preporuku Upravnom vijeću AKAZ-a u vezi sa sertifikacijskim statusom PZU Apoteke „Vedypharm“.

Napominjemo da su zbog zaštite pacijenata, sigurnog sistema rada, sigurnog radnog okruženja u apoteci te sigurnosti osoblja apoteke i na osnovu članova 12., 57., i 72. Zakona o apotekarskoj djelatnosti („Sl.novine Federacije BiH ,br.40/10) sve apoteke dužne uspostaviti sistem sigurnosti. 

 

 


Edukacija za osoblje apoteka Zeničko – dobojskog kantona

Kantonalna farmaceutska komora Zeničko – dobojskog kantona svojim članovima kao i članovima Komore zdravstvenih tehničara ZDK organizovala je dana 24.05.2017. godine u Hotelu Internacional u Zenici set predavanja vezanih za implementaciju zakonski obaveznih standarda za apoteke Agencije za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u FBiH.

Teme predavanja su bile:

 • - Kontrola infekcija – predavač: Elvira Mahmić dipl.med.sestra
 • - Sigurnost i povjerljivost informacija – predavač: Anis Hasanbegović dipl.ing.

Predavanje je bodovano u skladu sa Pravilnikom o edukaciji i validaciji stručnih predavanja Kantonalne farmaceutske komore Zeničko-dobojskog kantona.

 


Sertifikacija zdravstvenih ustanova apoteka u FBIH
Vanjska ocjena apoteka: „ Amara“ Srebrenik i „ Đulović-company“ Živinice

Ovlašteni ocjenjivači kvaliteta Agencije za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u FBiH – AKAZ, mr.ph. Bakir Omerbegović i mr.ph. Alma Papraniku, dana 24.05.2017. godine započeli su vanjsku ocjenu apoteke „Amara“ u Srebreniku te apoteke „Đulović-company“ u Živinicama, u svrhu sertifikacije.

Nakon završetka vanjske ocjene izvještaje vanjskih ocjenjivača će pregledati i ocijeniti Komisija za sertifikaciju i na osnovu pokazanih rezultata dati preporuku Upravnom vijeću AKAZ-a koje donosi odluku u vezi sa sertifikacijom pregledanih apoteka.

 

 

 


AKAZ na 8. Simpozijumu magistara farmacije FBiH u Neumu
Na margini simpozija dodjeljeni sertifikacijski instrumenti za Ljekarničku zdravstvenu ustanovu „Biofarm“ iz Neuma

Od 19. do 21.05.2017., u Neumu, u „Grand Hotelu Neum“, Komora magistara farmacije FBiH , organizirala je 8. Simpozij za magistre farmacije u FBiH. Na ovom najvećem strukovnom događaju koji se tematski bavio aktivnom problematikom od iznimne važnosti za farmaceute, i naročito mlade stručnjake koji se opredjeljuju za ovaj poziv, a koja je bila motiv rada na skupu pod nazivom „Ekonomska pozicija magistara farmacije u FBIH – Kako dalje?! “, prisustvovalo je preko 900 učesnika, podjeljenih u različite radne sekcije i grupe. Izvrsni predavači i moderatori na simpoziju, bili su renomirani stručnjaci i poznavaoci profesionalnih okvira rada magistara farmacije iz BiH, ali i iz regiona - slijedom članstva u prekograničnoj udruzi Asocijacija komora jugo-istočne Evrope , koja broji devet nosilaca, sa predstavnicima Slovenije i Hrvatske u svojstvu promatrača.

Izražavajući pohvale organizatoru, potrebno je napomenuti da su na ovogodišnjem simpoziju učestvovali i kolege, magistri farmacije iz RS, iskazujući na taj način strukovnu solidarnost, i dajući potvrdu zajedničkim nastojanjima ostvarenja cijeva poboljšanja situacije u našoj zemlji na svim planovima.

Prilikom izlaganja po različitim referentnim tačkama, više puta spominjalo se pitanja sigurnosti i kvaliteta u polju farmacije i apotekarske djelatnosti, te je naglašavana uloga naše agencije, a naši predstavnici, koji su prisustvovali skupu, bili su pozdravljeni od strane organizatora i istaknuti kao faktor jačanja stručne infrastrukture te pouzdani partner u radu. Upravo u tom okruženju i ozračju, iskorištena je prilika za svečanu dodjelu četiri sertifikata - za centralu i ogranke, Ljekarničke zdravstvene ustanove „Biofarm“ Neum, koje su ispred AKAZ-a uručile Doc.dr. Vera Kerleta, i Mr.ph. Vildana Drljević, uz prigodno prisjećanje na uspješno proveden postupak, i uloženi napor djelatnika ove ljekarničke zdravstvene ustanove.


Sertifikacija zdravstvenih ustanova apoteka u FBIH
Vanjska ocjena PZU apoteke „Ibo & Co“ Sarajevo

Agencija za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u FBiH (AKAZ), 17.05.2017. godine, započela je provedbu vanjske ocjene standarda sigurnosti u PZU apoteke „Ibo & Co“ u Sarajevu.

Vanjsku ocjenu obavlja tim ovlaštenih ocjenjivača kvaliteta AKAZ-a u sastavu: mr.ph. Anela Galić, vođa tima i mr.ph. Nadija Alijagić, član tima.

Na osnovu Izvještaja vanjskih ocjenjivača Komisija za sertifikaciju će svoje preporuke uputiti Upravnom odboru AKAZ-a, koji će donijeti i konačnu odluku o sertifikaciji.


Edukacija za osoblje apoteka Unsko-sanskog kantona

Agencija za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u Federaciji Bosne i Hercegovine (AKAZ) i Komora magistara farmacije FBiH organizuju obuku za osoblje apoteka Unsko - sanskog kantona.

Obuka će biti održana 04.04.2017. godine u prostorijama hotela Opal, Bihać, sa početkom u 08.30 h.

Obuka će uključivati, pored predavanja, i praktične vježbe s ciljem da učesnici edukacije budu u potpunosti pripremljeni za efikasno obavljanje zadataka koji ih očekuju u procesu uspostave sistema sigurnosti u njihovim ustanovama, što je i zakonska obaveza na osnovu članova 12., 57., i 72. Zakona o apotekarskoj djelatnosti („Službene novine Federacije BiH, br.40/10).

Obuka je bodovana od strane Komore magistara farmacije FBiH sa tri (3) boda shodno Pravilniku o edukaciji, član 14.

Napominjemo da je ova obuka preduvjet za zainteresovane kandidate koji žele da pohađaju obuku za AKAZ-ove ovlaštene ocjenjivače kvaliteta, koja će biti održana 04. i 05.10.2017. godine.

Za eventualna pitanja i sugestije stojimo na raspolaganju putem e-mail-a:  apoteke@akaz.ba  i na broj telefona 033 / 771-875.


Uspješno okončana prva ovogodišnja obuka za djelatnike apoteka u AKAZ-u  
 Četvrtak 23. februara, osnovna obuka za osoblje apoteka

Novi ciklus obuke za djelatnike apoteka, ove godine je predviđen, i uključen u kalendar obuke koji je objavljen na web stranici AKAZ-a već početkom januara. Namjera da se svi angažmani u oblasti edukacije zdravstvenih radnika uvrste u fiksni kalendar - kako bi se omogućilo bolje raspolaganje resursima, i, sa druge strane, izašlo u susret kandidatima u smislu planiranja obaveza, prijave, i izvršavanja uplata za edukaciju - implementira se do sada u potpunosti, i nailazi na odličan odziv svih zainteresiranih, i uključenih u proces obuke koji obavlja AKAZ.

Na današnjem okupljanju polaznika obuke za djelatnike apoteka, obuka je održana u prostorijama AKAZ-a, sa početkom u 08:30 sati, i petnaest polaznika je imalo priliku da se detaljno upozna sa nizom tema i problematika koje se tiču oblasti predviđenih programom obuke. Naime, djelokrug rada AKAZ-a; sertifikacijski i akreditacijski standardi za apoteke; propisani indikatori; načini ispunjavanja traženih zahtjeva - čine sklop osnovnih oblasti, i pitanja sa kojima je nužno upoznati se kako bi bili u mogućnosti uspješno primijeniti razmjenjena znanja iz prakse, te što lakše proći zakonom predviđeni postupak sertifikacije. U praktičnom dijelu obuke, polaznicima je objašnjen metod pisanja procedura, i uručeni primjeri izrađenih procedura. Na koncu, polaznici su samostalno isprobali pravilan model provedbe samoocjene u apoteci.

Napomena: kandidati koji pohađaju osnovnu obuku time ispunjavaju preduvjet za upis na obuku za AKAZ-ove ovlaštene ocjenjivače kvaliteta.

Čestitamo učesnicima današnje edukacije, i podsjećamo da, Pravilnik o stručnom usavršavanju  (član 14), predviđa da Komora magistara farmacije u FBiH dodijeljuje svim polaznicima boda.

Fotografije sa obuke...


Obuka za djelatnike apoteka u AKAZ-u 23.02.2017.
Formula 3 + 1 gratis

Prvi ovogodišnji turnus edukacije – Osnovna obuka za osoblje apoteka , u skladu sa predviđenim planiranim djelatnostima u kalendaru AKAZ-a, upisan je za četvrtak 23. februara. Prijave će se primati po formuli 3+1 gratis, odnosno sa besplatnim aranžmanom za svakog četvrtog prijavljenog djelatnika pojedine apoteke – zdravstvene ustanove. Obuka će se održavati u prostorijama AKAZ-a, Dr. Mustafe Pintola 1, Ilidža, Sarajevo sa početkom u 08:30 sati. Na obuci će polaznici imati priliku da se upoznaju detaljno sa djelokrugom rada AKAZ-a; sertifikacijskim i akreditacijskim standardima za apoteke; relavantnim propisanim indikatorima, kao i sa načinima kako ispuniti tražene zahtjeve. Također, učesnici će biti podučeni o načinu pisanja procedura, dobiće i primjere urađenih procedura, kao i modele na koji način ispravno uraditi samoocjenu u svojoj apoteci.

Napominjemo da je ova obuka preduvjet za zainteresovane kandidate koji žele da pohađaju obuku za AKAZ-ove ovlaštene ocjenjivače kvaliteta.

Svim učesnicima edukacije, prema Pravilniku o stručnom usavršavanju (član 14), Komora magistara farmacije u FBiH, dodjeljuje 3 boda.


Novi standardi za apoteke

Agencija za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u Federaciji Bosne i Hercegovine (AKAZ) je završila novu verziju Standarda sigurnosti i kvaliteta za apoteke (verzija 2017.). Kao što se vidi u samom nazivu Standardi sadrže odgovarajuće promjene: nova verzija sadrži sertifikacijske i akreditacijske kriterije te indikatore izvedbe za apoteke.

Standardi su zvanično usvojeni i odobreni na sjednici Upravnog odbora Agencije održanoj 12. januara 2017. godine.

Dostavljanje podataka Agenciji u vezi sa indikatorima izvedbe za apoteke biće isključivo u elektronskoj formi, a AKAZ će u martu 2018. godine početi primati izvještaje za podatke koje su apoteke prikupile i obradile za 2017. godinu.

Standardi sigurnosti i kvaliteta za apoteke (verzija 2017) su javno objavljeni i dostupni na web stranici Agencije, a možete ih pogledati ovdje.


Obavještenje za osoblje apoteka
Usvojen program edukacije

Agencija za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u Federaciji Bosne i Hercegovine (AKAZ) usvojila je plan edukacija za 2017. godinu, a tiče se i zdravstvenih profesionalaca koji rade u apotekama.

Plan edukacije sadrži dvije osnovne obuke za osoblje apoteka koje će biti održane 23.02.2017. i 28.09.2017. godine u prostorijama AKAZ-a, Dr. Mustafe Pintola 1, Ilidža, Sarajevo.

Obuke će uključivati, pored predavanja, i praktične vježbe s ciljem da učesnici edukacije budu u potpunosti pripremljeni za efikasno obavljanje zadataka koji ih očekuju u procesu uspostave sistema sigurnosti u njihovim ustanovama, što je i zakonska obaveza na osnovu članova 12., 57., i 72. Zakona o apotekarskoj djelatnosti („Sl.novine Federacije BiH, br.40/10)

Do sada je ovu edukaciju pohađalo 279 učesnika iz čitave FBiH.

Napominjemo da je ova obuka preduvjet za zainteresovane kandidate koji žele da pohađaju obuku za AKAZ-ove ovlaštene ocjenjivače kvaliteta, koja će biti održana 04. i 05.10.2017.godine, facilitatore 02.11.2017.godine, kao i pohađanje napredne obuke na Danima kvaliteta 14. i 15.12.2017. godine.

Za eventualna pitanja i sugestije stojimo na raspolaganju putem e-mail-a: apoteke@akaz.ba  i na broj telefona 033/771-875.


U Zenici održan 7. simpozij magistara farmacije Federacije Bosne i Hercegovine

Od 2. do 4.12.2016. godine, u Zenici je održan sedmi simpozij magistara farmacije Federacije BiH sa temom skupa „Kompetencija magistara farmacije – prevencija i tretman prehlade i gripe“. Oko 800 farmaceuta iz svih kantona/županija federacije posjetilo je ovu manifestaciju, a AKAZ je predstavljala mr.ph. Vildana Drljević, stručni saradnik za pitanja sertifikacije. U organizaciji Komore magistara Federacije BiH, simpozij je imao za cilj razmatranje sezonske teme kako bi se ustanovilo pravilnosti tretmana i rezultate primjene određenih farmakoloških sredstava s namjerom ustanovljenja standardne sezonske prakse prevencije i tretiranja prehlada i gripa.

Predavači iz BiH i regije, predstavili su spektar tema koji je naišao na odličan prijem i interes auditorija.

Drljević: „Federalna komora je ponovo pokazala da ima sve odgovarajuće strukovne i funkcijske preduslove kad se radi o organizaciji jednog ovakvog skupa. Ovo je prilika nama farmaceutima da se informiramo o novitetima u polju farmacije, ili se upoznamo sa tematikama koje su aktuelne i važne za rad i praksu. Mi u AKAZ-u možemo reći da imamo ostvarenu vrlo dobru saradnju sa komorom, i predsjednicom mr.ph Zahidom Binakaj, i razmjenu i profesionalnu pomoć na nivou institucionog predstavljanja.“


Sertifikacija Javne ustanove „Ljekarna/Apoteka“ Vitez

Agencija za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u Federaciji Bosne i Hercegovine (AKAZ) je 07.11.2016. godine obavila vanjsku ocjenu JU „Ljekarna/Apoteka“ Vitez u svrhu sertifikacije.

Vanjsku ocjenu obavila je ovlašteni ocjenjivač kvaliteta AKAZ-a mr.ph. Ernesa Škaljo. Na osnovu izvještaja vanjskog ocjenjivača Komisija za sertifikaciju će svoje preporuke uputiti Upravnom odboru AKAZ-a, koji će donijeti i konačnu odluku o sertifikaciji.

Napominjemo da su zbog zaštite pacijenata, sigurnog sistema rada, sigurnog radnog okruženja u apoteci te sigurnosti osoblja apoteke i na osnovu članova 12., 57., i 72. Zakona o apotekarskoj djelatnosti („Sl.novine Federacije BiH ,br.40/10), sve apoteke dužne uspostaviti sistem sigurnosti, što je menadžment JU „Ljekarna/Apoteka“ Vitez među prvima prepoznao i izuzetno se zalagao i dao svoj doprinos uspostavi sistema sigurnosti i kvaliteta u apotekama u Federaciji BiH.“

fotografije sa vanjske ocjene...


Nacrt standarda za apoteke 2016.

Agencija za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u Federaciji Bosne i Hercegovine (AKAZ) je završila finalni nacrt nove verzije standarda za apoteke (ver. 2016.). Nova verzija standarda za apoteke sadrži sertifikacijske i akreditacijske kriterije te indikatore izvedbe za apoteke.

Dostavljanje podataka Agenciji koji se odnose na indikatore biće isključivo u elektronskoj formi (putem e-maila ili direktnim upisivanjem u bazu podataka koju će razviti AKAZ) u martu mjesecu tekuće godine, a izračun se radi za period od 12 mjeseci, od januara do decembra prethodne godine. AKAZ će u martu 2017. godine početi primati izvještaje za podatke koje su apoteke prikupile i obradile za 2016. godinu.

Ovim putem želimo da dobijemo Vaše mišljenje, komentare i sugestije o predloženom nacrtu standarda prije nego definiramo finalnu verziju koju će usvojiti Upravno vijeće AKAZ-a. Očekujemo učešće magistara farmacije, direktora apoteka kao i drugih zaposlenika u apotekama u FBiH, s ciljem eventualnih korekcija kako bismo standarde što bolje prilagodili primjeni u praksi. Stoga Vas molimo da u okviru stručnih tijela prodiskutujete sadržaj standarda, a sve Vaše pisane komentare i sugestije u vezi s ovom verzijom možete poslati do 21.11.2016. godine na e-mail: vkerleta@akaz.ba ili putem faxa na broj 033/771-880.

Nacrt standarda za apoteke možete preuzeti ovdje...


Sertifikacija Javne zdravstvene ustanove „Gradske apoteke“ Tuzla

Agencija za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u Federaciji Bosne i Hercegovine (AKAZ) je 03.10.2016. godine obavila vanjsku ocjenu JZU „Gradske apoteke “ Tuzla u svrhu sertifikacije.

Vanjsku ocjenu obavila su tri ovlaštena ocjenjivača kvaliteta AKAZ-a i to: mr.ph. Anela Galić, vođa tima, mr.ph. Halida Smajlagić i mr.ph. Ernesa Škaljo

Na osnovu izvještaja vanjskih ocjenjivača Komisija za sertifikaciju će svoje preporuke uputiti Upravnom odboru AKAZ-a, koji će donijeti i konačnu odluku o sertifikaciji.

Napominjemo da su zbog zaštite pacijenata, sigurnog sistema rada, sigurnog radnog okruženja u apoteci te sigurnosti osoblja apoteke i na osnovu članova 12., 57., i 72. Zakona o apotekarskoj djelatnosti („Sl.novine Federacije BiH ,br.40/10) sve apoteke dužne uspostaviti sistem sigurnosti.


Obuka osoblja apoteke o procesu sertifikacije i sertifikacijskim standardima

Agencija za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u FBiH je uspješno održala 12 turnus obuke za osoblje apoteka o procesu sertifikacije i sertifikacijskim standardima. Obuka je održana 22.09.2016.godine, u prostorijama AKAZ-a, u Sarajevu. Magistri farmacije, farmaceutski tehničari su na Obuci stekli uvid u proces sertifikacije, kao i praktična znanja i vještine koje će im pomoći u pripremama za zakonski obaveznu sertifikaciju apoteka (Zakon o apotekarskoj djelatnosti, „SN FBiH“ broj 40/10, član 12., 57. i 72.).

Obuka je prošla u pozitivnom raspoloženju, uz veliku zainteresiranost i entuzijazam učesnika i osoblja AKAZ-a, a u prijateljskoj i radnoj atmosferi. Učesnici su imali priliku da se upoznaju sa sadržajem Sertifikacijskih standarda za apoteke, upravljanjem rizikom, politikama i procedurama te samoocjeni i dokazima za samoocjenu. Također, stekli su i vještine koje su potrebne za ispunjenje zahtjeva iz standarda kroz praktične vježbe.

Obuku je pohađalo 12 učesnik/ca iz FBiH, a najuspješniji kandidati na osnovu položenog testa će imati mogućnost kvalifikacije za AKAZ-ove licencirane vanjske ocjenjivače za sertifikaciju apoteka.

Fotografije sa obuke...


POZIV ZA PRIJAVU!
Osnovna obuka za farmaceute 22.09.

  AKAZ obavještava sve zainteresovane da se 22.09.2016. godine organizuje osnovna obuka za farmaceute, u našim prostorijama u domu zdravlja „Dr. Mustafa Pintol“ na Ilidži, i da još uvijek nisu popunjena sva preostala mjesta za polaznike obuke.

Pozivamo sve vlasnike/voditelje apoteka zdravstvenih ustanova da prijave uposlenike po formuli 3+1 na osnovnu obuku za farmaceute, po kojoj stječu pravo besplatne edukacije za četvrtog prijavljenog polaznika. Osnovna obuka je preduslov za naknadnu, posebnu obuku, kojom se ostvaruje dio kvalifikacijskih uvjeta za imenovanje kanditata za AKAZ-ovog vanjskog ocjenjivača kvaliteta.

Također vas obavještavamo da je u toku priprema novih Standarda za apoteke, o čemu će biti govora na predmetnoj obuci.


Novi standardi za apoteke

Agencija za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u Federaciji Bosne i Hercegovine (AKAZ) je razvila nacrt nove verzije standarda za apoteke (ver. 2016.). Nova verzija standarda za apoteke sadrži sertifikacijske i akreditacijske kriterije te indikatore sigurnosti i kvaliteta za apoteke. Kriteriji su označeni sa „S“ i „A“, pri čemu su sa „S“, označeni sertifikacijski kriteriji odnosno kriteriji sigurnosti koje je obavezno ispuniti u potpunosti, a sa „A“ su označeni akreditacijski kriteriji ili kriteriji kvaliteta. „S“ kriteriji čine osnovne standarde sigurnosti apoteka te predstavljaju uslov za akreditaciju. Da bi apoteka dobila akreditacijski status potrebno je da zadovolji sve sertifikacijske kriterije te minimalno 80% akreditacijskih. Nova verzija standarda za apoteke 2016 ukupno ima 232 kriterija, 197 za sertifikaciju (82%) i 35 za akreditaciju (18%) te 15 indikatora.

Bodovni sistem za sertifikaciju je 1-0; 1 = potpuno ispunjen kriterij (P) i 0=neispunjen kriterij (N). Bodovni sistem za akreditaciju je 2-1-0, tj. 2 = potpuno ispunjen kriterij (P); 1=djelomično ispunjen kriterij (D) i 0=neispunjen kriterij (N), dok se sa NP označava "nije primjenljivo“ i za njegovo isključenje iz ukupnog zbira treba dobiti pismeno odobrenje AKAZ-a. Potpuna novina ove verzije standarda su indikatori sigurnosti i kvaliteta. Dostavljanje podataka Agenciji koji se odnose na indikatore biće isključivo u elektronskoj formi (putem e-maila ili direktnim upisivanjem u bazu podataka koju će razviti AKAZ) u aprilu mjesecu tekuće godine, a izračun se radi za period od 12 mjeseci, od januara do decembra prethodne godine. AKAZ će u aprilu 2017. godine početi primati izvještaje za podatke koje su apoteke prikupile i obradile za 2016. godinu. Apoteke koje su se prijavile za sertifikacijski pregled biće ocijenjene po staroj verziji standarda (Sertifikacijski standardi za apoteke ver. 2013.).

Ovim putem želimo da dobijemo Vaše mišljenje, komentare i sugestije o predloženom nacrtu standarda prije nego definiramo finalnu verziju koju će usvojiti Upravno vijeće AKAZ-a. Očekujemo učešće magistara farmacije, direktora apoteka kao i drugih zaposlenika u apotekama u FBiH, s ciljem eventualnih korekcija kako bismo ih što bolje prilagodili primjeni u praksi. Stoga Vas molimo da u okviru stručnih tijela prodiskutujete sadržaj standarda, a sve Vaše pisane komentare i sugestije u vezi s ovom verzijom možete poslati do 30.09.2016. godine na e-mail: vkerleta@akaz.ba ili putem faxa na broj 033/771-880.

Nacrt standarda možete da pogledate ovdje:


Obuka osoblja apoteka o procesu sertifikacije i sertifikacijskim standardima

Agencija za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u FBiH – AKAZ obavještava sve zainteresovane da je određen novi termin za naredni turnus obuke za osoblje apoteka o sertifikaciji i sertifikacijskim standardima, koji će se održati dana  22.09.2016. godine u prostorijama AKAZ-a, Dr. Mustafe Pintola 1, Ilidža, Sarajevo sa početkom u 08:30 sati.

Na obuci će polaznici imati priliku da se upoznaju detaljno sa djelokrugom rada AKAZ-a, standardima za sertifikaciju apoteka kao i sa načinima kako ispuniti tražene zahtjeve koji proističu iz standarda i kriterija. Također, učesnici će biti podučeni o načinu pisanja procedura, dobiće i primjere urađenih procedura, te kako i na koji način uraditi samoocjenu u svojoj apoteci.

Napominjemo da je ova obuka preduvjet za zainteresovane kandidate koji žele da pohađaju obuku za AKAZ-ove ovlaštene ocjenjivače kvaliteta.

Svim učesnicima edukacije prema Pravilniku o stručnom usavršavanju (član 14), Komora magistara farmacije u FBiH dodjeljuje 3 boda.

Molimo sve zainteresovane da uplate i prijave za obuku izvrše najkasnije do  19.09.2016. godine. Proces sertifikacije je zakonska obaveza za sve apoteke bez obzira na vid svojine (Zakon o apotekarskoj djelatnosti, „SN FBiH“ broj 40/10, član 12., 57. i 72.).

Za eventualna pitanja stojimo na raspolaganju putem e-mail-a:   apoteke@akaz.ba i na broj telefona 033/771-875.

Obrazac prijave za edukaciju možete preuzeti ovdje...


Sertifikacija zdravstvenih ustanova apoteka u FBIH

Agencija za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u FBiH (AKAZ) 31. maja obavila je vanjsku ocjenu apoteka Unsko-sanskog kantona u svrhu sertifikacije.

Ocjenu su prošle apoteke iz sastava PZU „ Europharm “ Bihać, PZU „mr.ph.Aida Alagić“ Cazin te apoteka „Kovačević“ Bihać.

Vanjsku ocjenu obavio je tim od četiri ovlaštena ocjenjivača kvaliteta AKAZ-a i to: mr.ph. Anela Galić, vođa tima, mr.ph.Sandra Stanešić – Kravec, mr.ph. Damira Sulejmanović i mr.ph Vildana Drljević kao članovi tima.

Na osnovu Izvještaja vanjskih ocjenjivača Komisija za sertifikaciju će svoje preporuke uputiti Upravnom odboru AKAZ-a, koji će donijeti i konačnu odluku o sertifikaciji.

 

Fotografije sa vanjske ocjene...


Obuka osoblja apoteka o procesu sertifikacije i sertifikacijskim standardima

Dana 26. aprila 2016. godine u Agenciji za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u FBiH (AKAZ) održana je obuka osoblja koje radi u apotekama u cilju pripreme za zakonski obaveznu sertifikaciju.

Učesnicima obuke predstavljen je rad Agencije kao i sertifikacijski standardi, protokol o pokretanju i vođenju postupka sertifikacije u apotekama. Protokol je predstavljen sa namjerom da približi uspostavu sistema sigurnosti osoblju apoteke i da olakša put do sertifikacije. Uz to, detaljno je pojašnjena i samoocjena koja je prvi korak u uspostavljanju sistema sigurnosti i ispunjenosti optimalnih standarda, kao i mogućnost identifikacije radnih procesa koje treba unaprijediti.

Jedan dio obuke bio je posvećen teorijskom objašnjenu politika i procedura, da bi nakon toga učesnici obuke bili podijeljeni u grupe kako bi radili na izradi procedura.

Obuka je završena odgovorom na pitanje „Šta da radim kada se vratim u moju apoteku?“

Svim učesnicima edukacije prema Pravilniku o stručnom usavršavanju (član 14), Komora magistara farmacije u FBiH dodjeljuje 3 boda.

Program obuke...

Fotografije sa obuke...


Obuka osoblja apoteka o procesu sertifikacije i sertifikacijskim standardima

Agencija za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u FBiH – AKAZ obavještava sve zainteresovane da je određen novi termin za naredni turnus obuke za osoblje apoteka o sertifikaciji i sertifikacijskim standardima, koji će se održati dana  26.04.2016 . godine u prostorijama AKAZ-a, Dr. Mustafe Pintola 1, Ilidža, Sarajevo sa početkom u 08:30 sati.

Na obuci će polaznici imati priliku da se upoznaju detaljno sa djelokrugom rada AKAZ-a, standardima za sertifikaciju apoteka kao i sa načinima kako ispuniti tražene zahtjeve koji proističu iz standarda i kriterija. Također, učesnici će biti podučeni o načinu pisanja procedura, dobiće i primjere urađenih procedura, te kako i na koji način uraditi samoocjenu u svojoj apoteci.

Napominjemo da je ova obuka preduvjet za zainteresovane kandidate koji žele da pohađaju obuku za AKAZ-ove ovlaštene ocjenjivače kvaliteta. Tačan datum obuke za AKAZ-ove ovlaštene ocjenjivače kvaliteta biće oglašen na  www.akaz.ba . Svim učesnicima edukacije prema Pravilniku o stručnom usavršavanju (član 14), Komora magistara farmacije u FBiH dodjeljuje 3 boda.

Molimo sve zainteresovane da uplate i prijave za obuku izvrše najkasnije do  22.04.2016 . godine.

Napominjemo da je proces sertifikacije zakonska obaveza za sve apoteke bez obzira na vid svojine (Zakon o apotekarskoj djelatnosti, „SN FBiH“ broj 40/10, član 12., 57. i 72.).

Za eventualna pitanja stojimo na raspolaganju putem e-mail-a:  apoteke@akaz.ba  i na broj telefona 033/771-875.

Obrazac prijave za edukaciju...


Sertifikacija zdravstvenih ustanova apoteka u FBIH

Dana 05.04.2016. godine Agencija za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu (AKAZ) organizirala je vanjski pregled PZU Apoteke „La Vita“ iz Stjepan Polja, Gračanica u svrhu sertifikacije. Vanjski pregled obavila je mr.ph. Halida Smajlagić, ovlašteni ocjenjivač kvaliteta AKAZ-a.

Na osnovu izvještaja vanjskog ocjenjivača Komisija za sertifikaciju će dati preporuku Upravnom vijeću AKAZ-a u vezi sa sertifikacijskim statusom PZU Apoteke „La Vita“ .

Napominjemo da su zbog zaštite pacijenata, sigurnog sistema rada, sigurnog radnog okruženja u apoteci te sigurnosti osoblja apoteke i na osnovu članova 12., 57., i 72. Zakona o apotekarskoj djelatnosti („Sl.novine Federacije BiH ,br.40/10) sve apoteke dužne uspostaviti sistem sigurnosti.

 

 


Sertifikacija Javne zdravstvene ustanove Gradska apoteka Gračanica

Agencija za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu (AKAZ) je 10.02.2016. godine obavila vanjsku ocjenu JZU Gradska apoteka Gračanica u svrhu sertifikacije.

Višemjesečni rad i entuzijazam zaposlenika ove ustanove rezultirao je aplikacijom za sertifikaciju s ciljem ispunjenja članova 12., 57., i 72. Zakona o apotekarskoj djelatnosti („Službene novine Federacije BiH ,br.40/10), po čemu su sve apoteke dužne uspostaviti sistem sigurnosti.

Vanjsku ocjenu obavila su četiri ovlaštena ocjenjivača kvaliteta AKAZ-a i to: mr.ph. Anela Galić, vođa tima, mr.ph. Bakir Omerbegović, mr.ph. Sandra Stanešić Kravec, mr.ph. Ernesa Škaljo te mr.ph. Vildana Drljević ispred AKAZ-a.

Na osnovu izvještaja vanjskih ocjenjivača Komisija za sertifikaciju će svoje preporuke uputiti Upravnom odboru AKAZ-a, koji će donijeti i konačnu odluku o sertifikaciji.

Fotografije sa vanjske ocjene...


Obuka za osoblje apoteka

U Agenciji za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u FBiH (AKAZ) 04. februara 2016. godine održana je obuka osoblja koje radi u apotekama u cilju pripreme za zakonski obaveznu sertifikaciju.

Učesnicima obuke predstavljeni su sertifikacijski standardi kao i protokol o pokretanju i vođenju postupka sertifikacije u apotekama. Protokol je predstavljen sa namjerom da približi uspostavu sistema sigurnosti osoblju apoteke i da olakša put do sertifikacije. Uz to, detaljno je pojašnjena i samoocjena koja je prvi korak u uspostavljanju sistema sigurnosti i ispunjenosti optimalnih standarda, kao i mogućnost identifikacije radnih procesa koje treba unaprijediti.

Jedan dio obuke bio je posvećen teorijskom objašnjenu politika i procedura, da bi nakon toga učesnici obuke bili podijeljeni u grupe kako bi radili na izradi procedura. Rezultat rada u grupama su bile tri procedure i to: Procedura za povlačenje lijekova sa tržišta, procedura za razrješavanje dugovanja i procedura za pohranjivanje lijekova.

Obuka je završena odgovorom na pitanje „Šta da radim kada se vratim u svoju apoteku?“

Svim učesnicima edukacije prema Pravilniku o stručnom usavršavanju (član 14), Komora magistara farmacije u FBiH dodjeljuje 3 boda.

Program obuke...

Fotografije sa obuke...


Obuka za osoblje apoteka o sertifikaciji i sertifikacijskim standardima

Agencija za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u FBiH – AKAZ obavještava sve zainteresovane da je određen novi termin za naredni turnus obuke za osoblje apoteka o sertifikaciji i sertifikacijskim standardima, koji će se održati:

04.02.2016. godine sa početkom u 08.30 sati u prostorijama AKAZ-a, Dom zdravlja Ilidža, Dr. Mustafe Pintola 1, Sarajevo.

Polaznici Obuke će dobiti certifikate o učešću, a mogu ih priložiti za produženje licence u Komori magistara farmacije FBiH koja je obuku bodovala sa tri (3) poena.
Jednako tako, najuspješniji polaznici će moći da uđu u izbor za AKAZ-ove vanjske ocjenjivače.

Napominjemo da je proces sertifikacije zakonska obaveza za sve apoteke bez obzira na vid svojine (Zakon o apotekarskoj djelatnosti, „SN FBiH“ broj 40/10, član 12., 57. i 72.).

Obrazac prijave za edukaciju...


5. SIMPOZIJ MAGISTARA FARMACIJE FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE

Predstavnici Agencije za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u FBiH (AKAZ) su na poziv Komore magistara farmacije Federacije Bosne i Hercegovine učestvovali na Petom simpoziju magistara farmacije Federacije Bosne i Hercegovine koji se održao 21.-22.11.2015. godine u Mostaru, hotel "Mepas".

Simpozij na temu: „Farmacija u okviru agende za BiH “ je organiziran od strane Komore magistara farmacije Federacije Bosne i Hercegovine i obradio je veoma zanimljive i aktuelne teme iz struke.

Drugog dana simpozija su održana i predavanja AKAZ-a, na temu „Akreditacija/sertifikacija zdravstvenih ustanova – implikacije na pozicioniranje u zdravstvenom sistemu“, koja je održao direktor AKAZ-a, dr.sc. Ahmed Novo.

Program Simpozija...


Sertifikacija PZU apoteke "Alma", Tuzla

 

Ovlašteni ocjenjivač kvaliteta Agencije za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u FBiH – AKAZ, mr.ph. Bakir Omerbegović uz prisustvo mr.ph. Vildane Drljević, kao predstavnika Agencije dana 19.11.2015.godine obavio je vanjsku ocjenu PZU Apoteka Alma,Tuzla, u svrhu sertifikacije.

Nakon završetka vanjske ocjene izvještaj vanjskog ocjenjivača će pregledati i ocijeniti Komisija za sertifikaciju i na osnovu pokazanih rezultata dati preporuku Upravnom vijeću AKAZ-a koje donosi odluku u vezi sa sertifikacijom apoteke.

 

 


Započela sertifikacija JU “Apoteke Sarajevo“

Agencija za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu (AKAZ) 16. i 17. novembra započela je sa procesom vanjske ocjene 15 apoteka iz sastava JU „Apoteke Sarajevo“ u svrhu sertifikacije.

Višemjesečni rad i entuzijazam zaposlenika ove ustanove rezultirao je aplikacijom za sertifikaciju s ciljem ispunjenja članova 12., 57., i 72. Zakona o apotekarskoj djelatnosti („Sl.novine Federacije BiH ,br.40/10), po čemu su sve apoteke dužne uspostaviti sistem sigurnosti.

Vanjsku ocjenu obavljaju četiri ovlaštena ocjenjivača kvaliteta i to: mr.ph. Anela Galić, vođa tima, mr.ph. Adisa Hadžić, mr.ph. Daira Salihbašić i mr.ph. Damira Sulejmanović.

Uz to, zadovoljstvo nam je spomenuti da ovoj vanjskoj ocjeni prisustvuju u ulozi facilitatora gošće, mr.ph. Svetlana Stojkov, direktor Farmaceutske komore Srbije i dr. Maša Bulajić, zamjenik direktora Agencije za kvalitet i akreditaciju iz Hrvatske te mr.ph. Vildana Drljević ispred AKAZ-a.

Na osnovu Izvještaja vanjskih ocjenjivača Komisija za sertifikaciju će svoje preporuke uputiti Upravnom odboru AKAZ-a, koji će donijeti i konačnu odluku o sertifikaciji.

Fotografije sa vanjske ocjene...


Sertifikacija zdravstvenih ustanova apoteka u FBIH

Dana 28.10.2015.g Agencija za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu (AKAZ) organizirala je vanjski pregled PZU Apoteke Nera iz Visokog u svrhu sertifikacije.Vanjski pregled obavila je mr.ph Anela Galić, ovlašteni vanjski ocjenjivač AKAZ-a.

Na osnovu izvještaja vanjskog ocjenjivača Komisija za sertifikaciju će dati preporuku Upravnom vijeću AKAZ-a u vezi sa sertifikacijskim statusom PZU Apoteke Nera do konca idućeg mjeseca.

Magistri farmacije su dio tima zdravstvene zaštite kao stručnjaci za lijekove. Oni su građanima najdostupniji zdravstveni radnici i nerijetko prva i/ili posljednja karika u rješavanju zdravstvenih problema.

Napominjemo da su zbog zaštite pacijenata, sigurnog sistema rada, sigurnog radnog okruženja u apoteci te sigurnosti osoblja apoteke i na osnovu članova 12., 57., i 72. Zakona o apotekarskoj djelatnosti („Sl.novine Federacije BiH ,br.40/10) sve apoteke su dužne uspostaviti sistem sigurnosti.

Fotografije sa vanjske ocjene...


Posjeta apoteke JU Apoteke/Ljekarne Vitez i PZU Nera u Visokom

Dr. Ahmed Novo, direktor, mr.ph.Vildana Drljević u ime Agencije za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u FBiH (AKAZ) su 07.10.2015. godine, posjetili apoteke JU Apoteke/Ljekarne Vitez u Vitezu i PZU Apoteke Nera u Visokom.

Posjetom se željela dati podrška kolegama - zdravstvenim profesionalcima koji intenzivno i veoma uspješno rade na uspostavi sistema kvaliteta u svojim ustanovama.

Uz veliku podršku menadžmenta ustanova i to mr.ph Anele Galić direktorice JU Apote ke /Ljekarne Vitez i prim.mr.ph Nermine Omerbegović spec, direktorice PZU Apoteke Nera ,kao i kordinatora za kvalitet, sam proces uspostave sistema kvaliteta se uspješno privodi kraju i AKAZ od ovih ustanova očekuje u vrlo skorom periodu aplikaciju za vanjsku ocjenu u svrhu sertifikacije.


Održana obuka za osoblje apoteka u FBiH

U Agenciji za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u FBiH (AKAZ) 23.09.2015. godine uspješno je održana Obuka za osoblje apoteka o procesu sertifikacije.

Prisutni učesnici obuke ovom prilikom su bili upoznati o procesu sertifikacije, tj. uvođenju standarda sigurnosti u apoteke. To podrazumijeva detaljno pojašnjene sertifikacijskih standarda za apoteke. Tokom obuke bilo je govora i o metodologiji razvoja politika i procedura, samoocjeni apoteke i upravljanu rizikom.

Uz to, učesnici obuke stekli su i vještine koje su potrebne za ispunjenje zahtjeva iz standarda kroz praktične vježbe, koje su se odnosile prije svega na pisanje procedura i procjenu kriterija, tj. samoocjenu, koje će im pomoći u pripremama za zakonski obaveznu sertifikaciju apoteka (Zakon o apotekarskoj djelatnosti, „SN FBiH“ broj 40/10, član 12., 57. i 72.). Završna sesija pod nazivom „Šta da radim kada se vratim u moju apoteku?“ sumirala je predavanja i vježbe u konkretne akcije koje osoblje apoteka treba da realiziraju.

Obuku je pohađalo 20 učesnika/ca iz apoteka širom FBiH, a najuspješniji kandidati na osnovu položenog testa će imati mogućnost kvalifikacije za AKAZ-ove ovlaštene vanjske ocjenjivače za sertifikaciju apoteka.

Uz veliku zainteresovanost i entuzijazam učesnika i osoblja AKAZ-a obuka se odvijala u prijateljskoj i radnoj atmosferi, što obećava i dobre rezulatate u procesu uvođenja sistema sigurnosnih standarda.

Program obuke...

Fotografije sa obuke....


Obuka za osoblje apoteka

Agencija za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u FBiH (AKAZ) organizuje obuku za osoblje apoteka  u svrhu pripreme za zakonski obaveznu, sertifikaciju apoteka (Zakon o apotekarskoj djelatnosti, „SN FBiH“ br. 40/10, čl. 12., 57. i 72.).

Da bi učesnicima obuke izašli u susret i smanjili duže odsustvovanje sa posla, organizujemo jednodnevnu obuku za osoblje apoteka (08:00 – 17:00h). Obuka će se održati 23.09.2015. godine u prostorijama AKAZ-a, Dr. Mustafe Pintola 1, Ilidža, Sarajevo sa početkom u 08:00h.

Na obuci će polaznici imati priliku da se upoznaju detaljno sa djelokrugom rada AKAZ-a, standardima za sertifikaciju apoteka kao i sa načinima kako ispuniti tražene zahtjeve koji prostiču iz standarda i kriterija. Također, učesnici će biti podučeni o načinu pisanja procedura, a dobiće i primjere urađenih procedura, te kako i na koji način upravljati rizikom u apoteci.

Napominjemo da je ova obuka preduvjet za zainteresovane kandidate koji žele da pohađaju obuku za AKAZ-ove ovlaštene ocjenjivače kvaliteta. Tačan datum obuke za AKAZ-ove ovlaštene ocjenjivače kvaliteta biće oglašen na www.akaz.ba

Svim učesnicima edukacije prema Pravilniku o stručnom usavršavanju (član 14), Komora magistara farmacije u FBiH dodjeljuje 3 boda.

Molimo sve zainteresovane da uplate i prijave za obuku izvrše najkasnije do 16,00h, 22.09.2015. godine.

Za eventualna pitanja stojimo na raspolaganju putem e-mail-a: apoteke@akaz.ba  i na broj telefona 033/771-875.

Obrazac prijave za edukaciju...

Program obuke...


Potvrde za apoteke o otpočetom procesu uspostave sistema sigurnosti i kvaliteta

Budući da je na osnovu člana 12. Zakona o apotekarskoj djelatnosti («Službene novine Federacije BiH» broj 40/10) svaka apoteka dužna uspostaviti sistem standarda sigurnosti i kvalitete svojih usluga, a uzimajući u obzir da se dokaz o uspostavljenosti standarda sigurnosti zahtjeva i od strane kantonalnih ministarstva zdravstva u smislu člana 41. stava 2. tačke 15 Pravilnika o bližim uvjetima u pogledu prostora, opreme i kadra, kriterijima za osnivanje i obavljanje apotekarske djelatnosti u svim organizacionim oblicima, kao i načinu i postupku njihove verifikacije («Službene novine Federacije BiH» broj 44/12), obavještavamo sve zainteresirane apoteke zdravstvene ustanove da će Agencija za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u Federaciji BiH (AKAZ) u narednom periodu na zahtjev osnivača apoteke izdavati potvrde o otpočetom procesu uspostave sistema sigurnosti i kvaliteta kojim se , na osnovu službene evidencije AKAZ-a, potvrđuje da je predmetna apoteka otpočela proces uspostave sistema sigurnosti i kvaliteta (uspostave sigurnosnih standarda) zdravstvenih usluga s ciljem zaštite pacijenata, o čemu se sklapa poseban Ugovor o uslovima vanjskog pregleda i sertifikaciji apoteke između AKAZ-a, sa jedne strane, i osnivača/apoteke sa druge strane.

Potvrda će se izdati na zahtjev osnivača/apoteke kao dokaz u svrhu utvrđivanja ispunjenosti uvjeta prostora, opreme i kadra za rad apoteke zdravstvene ustanove od kantonalnog ministarstva zdravstva u smislu citiranog člana 41. stava 2. tačke 15. Pravilnika, te se u druge svrhe neće moći koristiti.

Zainteresirana apoteka se AKAZ-u može obratiti popunjavanjem aplikacijskog formulara koji možete preuzeti OVDJE, nakon čega slijedi zaključenje ugovora i izdavanje navedene potvrde kao dokaza o započetom procesu uspostavljanja sistema sigurnosnih standarda s ciljem zaštite pacijenta u svrhu registracije apoteke kod nadležnog ministarstva. Za sve dodatne informacije stojimo Vam na raspolaganju na 033-771-871 i 033-771-875, kao i na e-mail apoteke@akaz.ba .


Edukacija magistara farmacije i farmaceutskih tehničara iz JU Apoteka Sarajevo

AKAZ - Agencija za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u FBiH uspješno je održala Obuku za osoblje JU Apoteka Sarajevo o procesu sertifikacije. Obuka je održana 10.04.2015. godine, u prostorijama AKAZ-a, u Sarajevu. Magistri farmacije i farmaceutski tehničari su na obuci stekli uvid u proces sertifikacije, kao i praktična znanja i vještine koje će im pomoći u pripremama za zakonski obaveznu sertifikaciju apoteka (Zakon o apotekarskoj djelatnosti, „SN FBiH“ broj 40/10, član 12., 57. i 72.).

Obuka je prošla u pozitivnom raspoloženju, uz veliku zainteresiranost i entuzijazam učesnika i osoblja AKAZ-a, a u prijateljskoj i radnoj atmosferi. Učesnici su imali priliku da se upoznaju sa djelatnostima AKAZ-a i programu sertifikacije i akreditacije, sertifikacijskim standardima i protokolu sertifikacije za apoteke. Nadalje, detaljno su upoznati sa politikama i procedurama, nakon čega je slijedila i vježba.

U drugom dijelu obuke prisutnima je prezentiran sistem žalbi i pohvala u apoteci, teorija upravljanja rizikom i indikatori izvršenja uz vježbu koja se odnosila na pisanje i izračunavanje indikatora. Završni dio obuke je bio posvećen uputama „šta da radim kada se nakon obuke vratim u apoteku“.

Evaluacioni listovi su pokazali veliko zadovoljstvo svih 36 učesnika edukacije početkom rada u oblasti uvođenja standarda sigurnosti u apoteke.

Lista učesnika...

Fotografije sa edukacije...


Drugi Simpozij magistara farmacije Kantona Tuzla

Predstavnici Agencije za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u FBiH (AKAZ) su na poziv Komore magistara farmacije Tuzlanskog kantona učestvovali na Drugom simpoziju magistara farmacije Tuzlanskog Kantona koji se održavao 21.-22.03.2015. godine u Tuzli, hotel Tuzla.

Simpozij na temu: „Farmaceut stručnjak u različitim oblastima“ je organizovala Komora magistara farmacije Tuzlanskog kantona i obradio je veoma zanimljive i aktuelne teme iz struke. Drugog dana simpozija su održana i predavanja AKAZ-a, a po pitanju aktuelne teme: zakonski obavezna sertifikacije apoteka .

Predavanje je održao direktor AKAZ-a, dr.sci.med Ahmed Novo, na temu „Sertifikacija apoteka u Federaciji Bosne i Hercegovine “ gdje su rekapitulirane zakonske obaveze AKAZ-a i apoteka, akreditacije i sertifikacije u zdravstvenim ustanovama te sumirani rezultati, veoma uspješne edukacije i obuke za magistre farmacije u proteklom periodu. Kao rezultat toga imamo obučena 172 djelatnika apoteka, a 25 magistra farmacije je uspješno položilo obuku za vanjskog ocjenjivača.

Ova tema je zauzela važno mjesto u diskusiji magistara farmacije i okruglom stolu koji je organiziran nakon predavanja.

Program Simpozija...


Obuka za osoblje apoteka

U Agenciji za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u FBiH (AKAZ) 27. februara 2015. godine održana je obuka magistara farmacije u cilju pripreme za sertifikaciju apoteka.

Učesnicima obuke predstavljeni su sertifikacijski standardi kao i protokol o pokretanju i vođenju postupka sertifikacije u apotekama. Protokol je predstavljen sa namjerom da približi uspostavu sistema sigurnosti osoblju apoteke i da olakša put do sertifikacije. Uz to, detaljno je pojašnjena i samoocjena koja je prvi korak u uspostavljanju sistema sigurnosti i ispunjenosti optimalnih standarda, kao i mogućnost da se dođe do spoznaje koje radne procese treba unaprijediti. Nadalje, prisutnim učesnicima obuke pojašnjena je facilitacija i vanjska ocjena.

Jedan dio obuke bio je posvećen teorijskom objašnjenu politika i procedura, da bi nakon toga učesnici obuke bili podijeljeni u grupe kako bi radili na izradi procedura. Rezultat rada u grupama su bile tri procedure i to: Procedura za povlačenje lijekova sa tržišta, Procedura za razrješavanje dugovanja i Procedura za pohranjivanje lijekova.

U drugom dijelu obuke bilo je govora o sistemu žalbi i pohvala u apoteci i upravljanju rizikom i o indikatorima kvaliteta. Obuka je završena odgovorom na pitanje „Šta da radim kada se vratim u svoju apoteku“

Učesnici obuke pokazali su veliko interesovanje i razumijevanje za važnost uvođenja sistema sigurnosti i kvaliteta i želju da što prije započnu sa aktivnostima u svojim apotekama.

Program obuke...

Lista učesnika...

Fotografije sa edukacije...


Obuka za vanjske ocjenjivače za apoteke

Agencija za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u FBiH (AKAZ) organizuje obuku za magistre farmacije - vanjske ocjenjivače za sertifikaciju apoteka u vezi sa zakonski obaveznom, sertifikacijom apoteka (Zakon o apotekarskoj djelatnosti, „SN FBiH“ br. 40/10, čl. 12., 57. i 72.) i Zakona o sistemu poboljšanja kvaliteta, sigurnosti i o akreditaciji u zdravstvu („Službene novine Federacije BiH“, broj 59/05 i 59/11, čl. 22., 23., 25., 27., 28. i 35.). Obuka će se održati prostorijama Agencije za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu FBiH, Dr. Mustafe Pintola 1, Ilidža, Sarajevo 09. i 10. marta 2015. godine sa početkom u 09:00h.

Program obuke za vanjske ocjenjivače, možete pogledati OVDJE

Napominjemo da je osnovna obuka za osoblje apoteka preduvjet za zainteresirane kandidate koji žele da pohađaju obuku za AKAZ-ove vanjske ocjenjivače. Osnovna obuka za osoblje apoteka će biti realizirana u prostorijama AKAZ-a 27. februara 2015. godine, a prijave za ovu obuku se primaju do 25.02.2015. godine.

Plan i program osnovne obuke, možete pogledati OVDJE

Obrazac prijave za osnovnu obuku, možete preuzeti OVDJE

Molimo sve zainteresovane da uplate i prijave za obuku vanjskih ocjenjivača izvrše najkasnije do 05.03.2015. godine. Za eventualna pitanja stojimo na raspolaganju putem e-mail-a apoteke@akaz.ba i na broj telefona 033/771-875.

Obrazac prijave za obuku vanjskih ocjenjivača, možete preuzeti OVDJE


Obuka osoblja apoteke o procesu sertifikacije i sertifikacijskim standardima

Agencija za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u FBiH (AKAZ) organizuje edukaciju osoblja apoteka za predstojeću, zakonski obaveznu, sertifikaciju apoteka (Zakon o apotekarskoj djelatnosti, „SN FBiH“ br. 40/10, čl. 12., 57. i 72.). Da bi učesnicima obuke izašli u susret i smanjili odsustvovanje sa posla, organizujemo jednodnevnu obuku za osoblje apoteka (08:00 – 18:00h).

Obuka će se održati 27.02.2015. godine u prostorijama AKAZ-a , Dr. Mustafe Pintola 1, Ilidža, Sarajevo sa početkom u 08:00h.

Na obuci će polaznici imati priliku da se upoznaju detaljno sa standardima kao i sa načinima kako ispuniti tražene zahtjeve. Bit će podučeni o načinu pisanja procedura, a dobit će i primjere urađenih procedura, te kako se odnositi prema procjeni rizika u apoteci i prikupljanju indikatora. Napominjemo da je ova ova obuka preduvjet za zainteresirane kandidate koji žele da prođu obuku za AKAZ-ove licencirane vanjske ocjenjivače . Ova obuka biće održana u martu, a tačan datum ove obuke biće oglašen na www.akaz.ba

Molimo sve zainteresovane da uplate i prijave za obuku izvrše najkasnije do 25.02.2015. godine. Za eventualna pitanja stojimo na raspolaganju putem e-mail-a apoteke@akaz.ba  i na broj telefona 033/771-875.

Obrazac za prijavu možete preuzeti OVDJE

Plan i program obuke možete pogledati OVDJE


Obuka osoblja apoteke o procesu sertifikacije i sertifikacijskim standardima

AKAZ - Agencija za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u FBiH je uspješno održala   Obuku za osoblje apoteka   o procesu sertifikacije i sertifikacijskim standardima. Obuka je održana 24.10.2014. godine, u prostorijama AKAZ-a, u Sarajevu. Magistri farmacije, farmaceutski tehničari i drugi profesionalci su na Obuci stekli uvid u proces sertifikacije, kao i praktična znanja i vještine koje će im pomoći u pripremama za zakonski obaveznu sertifikaciju apoteka (Zakon o apotekarskoj djelatnosti, „SN FBiH“ broj 40/10, član 12., 57. i 72.)

Obuka je prošla u pozitivnom raspoloženju, uz veliku zainteresiranost i entuzijazam učesnika i osoblja AKAZ-a, a u prijateljskoj i radnoj atmosferi. Učesnici su imali priliku da se upoznaju sa sadržajem Sertifikacijskih standarda za apoteke, upravljanjem rizikom i indikatorima izvršenja, politikama i procedurama i uspostavom sistema žalbi u apoteci. Također, stekli su i vještine koje su potrebne za ispunjenje zahtjeva iz standarda kroz praktične vježbe: Pisanje i izračunavanje indikatora, pisanje politika i procedura i sistem žalbi i pohvala u Apoteci, a sesija pod nazivom „Šta da radim kada se vratim u moju apoteku?“ je sumirala predavanja i vježbe u konkretne akcije koje osoblje apoteka treba da realiziraju.

Interesantno je napomenuti da su učesnici Obuke bili ne samo iz apoteka, nego i iz veledrogerija kao i iz farmaceutskih kuća. Ovaj turnus Obuke je pohađalo 25 učesnik/ca, a najuspješniji kandidati na osnovu položenog testa će imati mogućnost kvalifikacije za AKAZ-ove vanjske ocjenjivače za sertifikaciju apoteka.

Radi velikog interesovanja kolega, AKAZ će objaviti uskoro termin za naredni turnus Obuke, koji je planiran za novembar 2014.

Fotografije sa edukacije možete pogledati ovdje...


Obuka osoblja apoteke o procesu sertifikacije i sertifikacijskim standardima

Agencija za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u FBiH (AKAZ) organizuje edukaciju osoblja apoteka za predstojeću, zakonski obaveznu, sertifikaciju apoteka (Zakon o apotekarskoj djelatnosti, „SN FBiH“ br. 40/10, čl. 12., 57. i 72.). Da bi učesnicima obuke izašli u susret i smanjili odsustvovanje sa posla, organizujemo jednodnevnu obuku za osoblje apoteka (08:00 – 18:00h).

Obuka će se održati 24.10.2014 . godine u prostorijama AKAZ-a , Dr. Mustafe Pintola 1, Ilidža, Sarajevo sa početkom u 08:00h .

Na obuci će polaznici imati priliku da se upoznaju detaljno sa standardima kao i sa načinima kako ispuniti tražene zahtjeve. Bit će podučeni o načinu pisanja procedura, a dobit će i primjere urađenih procedura, te kako se odnositi prema procjeni rizika u apoteci i prikupljanju indikatora. Napominjemo da će najbolji učesnici ući u uži izbor za kandidate za AKAZ-ove licencirane vanjske ocjenjivače.

Molimo sve zainteresovane da uplate i prijave za obuku izvrše najkasnije do 20.10.2014. godine. Za eventualna pitanja stojimo na raspolaganju putem e-mail-a apoteke@akaz.ba i na broj telefona 033/771-875.

Obrazac za prijavu možete preuzeti OVDJE
Plan i program obuke možete pogledati OVDJE


Obuka osoblja apoteke

Agencija za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u FBiH (AKAZ) je 11.06.2014. godine održala prvu jednodnevnu obuku za osoblje apoteka prije ljetnje pauze. Obuka je učesnicima pružila teorijski dio o sertifikaciji, ispravnoj samoocjeni, pisanju politika i procedura, indikatorima i upravljanju rizikom u apoteci. Praktični dio se odnosio na pisanje procedura i izračun indikatora. Nakon obuke je uslijedila diskusija u pozitivnoj atmosferi gdje su razmatrani načini kako prevazići eventualne poteškoće u uspostavi sistema sigurnosti u apotekama. Učesnici su bili jako zadovoljni stečenim znanjem, što se vidjelo i na uspjehu u završnom testu, kao i time što su dobili i neke primjere procedura koje će im poslužiti u razvijanju sopstvenih dokumenata propisanih standardima i kriterijima.

Po okončanju obuke učesnicima su dodijeljeni certifikati i CD-ovi sa svim prezentacijama, sertifikacijskim standardima, obrascima za samoocjenu kao i ostalim potrebnim materijalima. Zainteresovani učesnici su se mogli prijaviti i za predstojeću obuku za AKAZ-ove vanjske ocjenjivače koja je planirana da se održi u narednom periodu.

Plan i program obuke možete pogledati OVDJE.

Fotografije sa obuke možete pogledati OVDJE.


Obuka za osoblje apoteka u Tuzli

Agencija za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u FBiH (AKAZ) je 09.-10.04.2014. u amfiteatru Klinike za plućne bolesti u Slavinovićima, Tuzla održala dvodnevnu obuku za osoblje apoteka radi velikog interesovanja koje su iskazale apoteke u Tuzlanskom kantonu. Obuci je prisustvovalo više od 45 učesnika, iz privatnih, državnih apoteka te bolničke apoteke UKCT.

Obuka je kao i do sada dala uvid u teorijski dio uvođenja sistema sigurnosti u apoteku kao i dio sa praktičnim vježbama koje će im pomoći u pripremama za predstojeću zakonski obaveznu sertifikaciju apoteka (Zakon o apotekarskoj djelatnosti, „SN FBiH“ broj 40/10, član 12., 57. i 72.). Tokom obuke su se učesnici uključivali sa praktičnim pitanjima i vidnim interesovanjem za proces sertifikacije. Obuka će biti bodovana za sve polaznike od Komore farmaceuta FBiH kao i od Kantonalne komore farmaceuta TK. Zainteresovani učesnici koji su položili završni test će se moći prijaviti za vanjske ocjenjivače AKAZ-a.

Spisak učesnika možete pogledati OVDJE.

Fotografije sa obuke možete pogledati OVDJE.


Obuka za osoblje apoteka u Tuzli

Obavještavamo sve zainteresovane menadžere i uposlenike apoteka da Agencija za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u FBiH (AKAZ) organizuje dvodnevnu obuku za osoblje apoteka o sertifikaciji i sertifikacijskim standardima u Tuzli .

Obuka će se održati 09.-10.04.2014. u amfiteatru Klinike za plućne bolesti, Slavinovići, Tuzla.

Uspostava sistema sigurnosti u apotekama zakonom je propisana i obavezna (Zakon o apotekarskoj djelatnosti, „SN FBiH“ broj 40/10, čl. 12., 57. i 72.), a upravo ova obuka nudi rješenja kako da uspostava sistema sigurnosti prođe što jednostavnije. Na ovoj obuci osoblje apoteka će steći praktična znanja i vještine koje će im omogućiti da što bolje i jednostavnije ispune zahtjeve koji proističu iz standarda, a najbolji polaznici će imati mogućnost da uđu u izbor za vanjskog ocjenjivača AKAZ-a za sertifikaciju apoteka.

Svi učesnici će na obuci dobiti Metodološko uputstvo za uspostavljanje, razvijanje i održavanje sistema sigurnosti i poboljšanja kvaliteta zdravstvenih usluga u apotekama - zdravstvenim ustanovama u FBiH, Protokol o pokretanju i vođenju postupka sertifikacije u apotekama u FBiH i druge dokumente koji će im olakšati rad na uspostavljanju sistema sigurnosti.

Sve zainteresovane molimo da prijavu i uplatu izvrše najkasnije do 05.04.2014. godine.

Obrazac za prijavu i uplatnicu možete naći OVDJE

Plan i program Obuke možete naći OVDJE


Obuka osoblja apoteke o procesu sertifikacije i sertifikacijskim standardima

AKAZ - Agencija za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u FBiH je uspješno održala Obuku za osoblje apoteka o procesu sertifikacije i sertifikacijskim standardima. Obuka je održana 11. – 12.03.2014. godine, u prostorijama AKAZ-a, u Sarajevu. Magistri farmacije, farmaceutski tehničari i drugi parazdravstveni profesionalci su na Obuci stekli uvid u proces sertifikacije, kao i praktična znanja i vještine koje će im pomoći u pripremama za nadolazeću zakonski obaveznu sertifikaciju apoteka (Zakon o apotekarskoj djelatnosti, „SN FBiH“ broj 40/10, član 12., 57. i 72.).

Obuka je prošla u pozitivnom raspoloženju, uz veliku zainteresiranost i entuzijazam učesnika i osoblja AKAZ-a, a u prijateljskoj i radnoj atmosferi. Učesnici su imali priliku da se upoznaju sa sadržajem Sertifikacijskih standarda za apoteke, upravljanjem rizikom i indikatorima izvršenja, politikama i procedurama i uspostavom sistema žalbi u apoteci. Također, stekli su i vještine koje su potrebne za ispunjenje zahtjeva iz standarda kroz praktične vježbe: Pisanje i izračunavanje indikatora, pisanje politika i procedura i sistem žalbi i pohvala u Apoteci. Koncem dvodnevne obuke sumirana su predavanja i vježbe u konkretne akcije koje osoblje apoteka treba da realiziraju.

Obuku je pohađalo 26 učesnik/ca širom FBiH, a najuspješniji kandidati na osnovu položenog testa će imati mogućnost kvalifikacije za AKAZ-ove licencirane vanjske ocjenjivače za sertifikaciju apoteka.

Plan i program obuke možete pogledati OVDJE

Fotografije sa Obuke možete pogledati OVDJE


Obuke za osoblje apoteka o sertifikaciji i sertifikacijskim standardima

Agencija za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u FBiH – AKAZ obavještava sve zainteresovane da je određen novi termin za naredni turnus obuke za osoblje apoteka o sertifikaciji i sertifikacijskim standardima, koji će se održati:

11.-12.03.2014. godine u prostorijama AKAZ-a, Dom zdravlja Ilidža, Dr. Mustafe Pintola 1, Sarajevo.

Polaznici Obuke će dobiti certifikate o učešću, a mogu ih priložiti za produženje licence u Komori magistara farmacije FBiH koja je obuku bodovala sa tri (3) poena. Jednako tako, najuspješniji polaznici će moći da uđu u izbor za AKAZ-ove vanjske ocjenjivače.

Napominjemo da je proces sertifikacije zakonska obaveza za sve apoteke bez obzira na vid svojine (Zakon o apotekarskoj djelatnosti, „SN FBiH“ broj 40/10, član 12., 57. i 72.).

Plan i program Obuke možete pogledati OVDJE.

Obrazac za prijavu na Obuku možete preuzeti OVDJE.


Bodovanje obuke za osoblje apoteka o sertifikaciji i sertifikacijskim standardima

Obavještavamo naše cijenjene klijente, magistre farmacije, da je Odbor za kontinuiranu edukaciju Komore magistara farmacije Federacije BiH prema Pravilniku o stručnom usavršavanju (član 14.) na osnovu zahtjeva Agencije za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u Federaciji BiH (AKAZ) donio odluku da se polaznicima obuke za osoblje apoteka o sertifikaciji i sertifikacijskim standardima dodijele (3) boda.

Dopis Komore možete pogledati OVDJE.

Obuka za osoblje apoteka o sertifikaciji i sertifikacijskim standardima je do sada organizovana u tri turnusa te ju je pohađalo i završilo više od 80 polaznika u protekloj godini. Mi očekujemo i ove godine dobar odziv na pohađanje Obuke, a naredni termin će biti objavljen na www.akaz.ba . Svi uspješni kandidati koji iskažu vještine i interes mogu ući u odabir za AKAZ-ove licencirane vanjske ocjenjivače.

Obrazac za prijavu na Obuku možete naći OVDJE.

Podsjećamo da su uvođenje sistema sigurnosti odnosno sertifikacija apoteka i pridržavanje sigurnosnih standarda zakonski obavezni (Zakon o apotekarskoj djelatnosti „SN FBiH“ broj 40/10, član 12., 57. i 72.).

Sertifikacijske standarde možete naći OVDJE.


Okončan zadnji turnus Obuke za osoblje apoteka u 2013. godini

Agencija za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u FBiH (AKAZ) je uspješno ispratila i treću generaciju Obuke za osoblje apoteka o procesu sertifikacije i sertifikacijskim standardima u 2013. godini. Obuka je održana 11.-12.12.2013. godine u AKAZ-ovim prostorijama, DZ Ilidža, ul. Dr. Mustafe Pintola 1, Sarajevo. Učesnici su na Obuci stekli uvid u proces sertifikacije, kao i praktična znanja i vještine koje će im pomoći u pripremama za zakonski obaveznu sertifikaciju apoteka (Zakon o apotekarskoj djelatnosti, „SN FBiH“ broj 40/10, član 12., 57. i 72.).

Termin za narednu Obuku za osoblje apoteka će biti objavljen na web stranici AKAZ-a .

Spisak učesnika možete vidjeti OVDJE

Fotografije sa Obuke možete pogledati OVDJE

 


Agencija za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u FBiH (AKAZ) je na poziv Komore magistara farmacije FBiH učestvovala na Simpoziju magistara farmacije FBiH koji se održavao 16.-17.11.2013. godine u Zenici . Simpozij na temu: „Ja sam farmaceut“ je organizovala Komora magistara farmacije FBiH u saradnji sa Farmaceutskim društvom FBiH, a odaziv je bio izuzetno dobar (preko 600 uplaćenih kotizacija).

Početak drugog dana Simpozija je bio rezerviran za AKAZ kada su obrađene aktuelne teme u vezi sa zakonski obaveznom sertifikacijom apoteka. Namjera predstavnika AKAZ-a je bila da cijeli proces sertifikacije i njenih implikacija približi magistrima farmacije. Prvo predavanje je održao direktor AKAZ-a, dr. Ahmed Novo, na temu „Sertifikacija apoteka i obuka osoblja apoteka“ gdje je rekapituliran zakonski okvir AKAZ-a, akreditacije i sertifikacije u zdravstvenim ustanovama te sumirani rezultati dvije protekle, veoma uspješne Obuke za osoblje apoteka. Drugo predavanje na temu „Od prijave do sertifikacije apoteke“ je održala doc.dr.ph. Vera Kerleta-Tuzović, a odnosio se na praktičnu upute za osoblje apoteka: od same prijave apoteke, pripreme za sertifikaciju i vanjskog pregleda do dobijanja sertifikata. Predavači AKAZ-a su svojim prezentacijama pobudili veliko interesovanje na ovom skupu i otvorili mnoga pitanja koja su prodiskutovana sa magistrima farmacije učesnicima Simpozija.


Završen drugi turnus Obuke za osoblje apoteka i najava novog termina za 11.-12.12.2013. godine

Agencija za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u FBiH (AKAZ) je ispratila 28 učesnika druge generacije Obuke za osoblje apoteka o procesu sertifikacije i sertifikacijskim standardima. Obuka je održana 30.-31.10.2013. godine i AKAZ-ovim prostorijama. Magistri farmacije, farmaceutski tehničari, diplomirani ekonomisti kao i inžinjeri koji su aktivno učestvovali, su na Obuci stekli uvid u proces sertifikacije, kao i praktična znanja i vještine koje će im pomoći u pripremama za nadolazeću zakonski obaveznu sertifikaciju apoteka.

Fotografije sa Obuke možete pogledati OVDJE

Da bismo udovoljili interesovanju apoteka i magistara farmacije za Obukom, AKAZ organizuje naredni termin Obuke za osoblje apoteka, 11.-12.12.2013. godine koja će se održati u AKAZ-ovim prostorijama, DZ Ilidža, ul. Dr. Mustafe Pintola 1, Sarajevo. Radi ograničenog broja učesnika molimo sve zainteresirane da uplate izvrše najkasnije do 05.12.2013.

Mi širimo mrežu naših saradnika, te najuspješniji učesnici Obuke imaju mogućnost da se kvalifikuju za AKAZ-ove licencirane vanjske ocjenjivače za nadolazeću zakonski obaveznu sertifikaciju apoteka (Zakon o apotekarskoj djelatnosti, „SN FBiH“ broj 40/10, član 12., 57. i 72.)

Plan i program Obuke

Obrazac za prijavu učesnika na Obuku


Obuka osoblja apoteke o procesu sertifikacije i sertifikacijskim standardima

AKAZ - Agencija za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u FBiH je uspješno održala prvi turnus Obuke za osoblje apoteka o procesu sertifikacije i sertifikacijskim standardima. Obuka je održana 08. – 09.10.2013. godine, u prostorijama AKAZ-a, u Sarajevu. Prva generacija magistara farmacije i farmaceutskih tehničara i drugih parazdravstvenih profesionalaca je na Obuci stekla uvid u proces sertifikacije, kao i praktična znanja i vještine koje će im pomoći u pripremama za nadolazeću zakonski obaveznu sertifikaciju apoteka (Zakon o apotekarskoj djelatnosti, „SN FBiH“ broj 40/10, član 12., 57. i 72.).

Obuka je prošla u pozitivnom raspoloženju, uz veliku zainteresiranost i entuzijazam učesnika i osoblja AKAZ-a, a u prijateljskoj i radnoj atmosferi.Učesnici su imali priliku da se upoznaju sa sadržajem Sertifikacijskih standarda za apoteke, upravljanjem rizikom i indikatorima izvršenja, politikama i procedurama i uspostavom sistema žalbi u apoteci. Također, stekli su i vještine koje su potrebne za ispunjenje zahtjeva iz standarda kroz praktične vježbe: Pisanje i izračunavanje indikatora, pisanje politika i procedura i sistem žalbi i pohvala u Apoteci, a sesija pod nazivom „Šta da radim kada se vratim u moju apoteku?“ je sumirala predavanja i vježbe u konkretne akcije koje osoblje apoteka treba da realiziraju.

Interesantno je napomenuti da su učesnici Obuke bili ne samo iz apoteka, nego i iz veledrogerija kao i iz farmaceutskih kuća. Prvi turnus Obuke je pohađao 31 učesnik/ca iz 12 gradova širom FBiH, a najuspješniji kandidati na osnovu položenog testa će imati mogućnost kvalifikacije za AKAZ-ove licencirane vanjske ocjenjivače za sertifikaciju apoteka.

Radi velikog interesovanja kolega, AKAZ je organizovao i objavio termin za naredni turnus Obuke, za 30.-31.10.2013. godine koja će se održati u AKAZ-ovim prostorijama, DZ Ilidža, Sarajevo. Plan i program obuke i obrazac za prijavu možete preuzeti na www.akaz.ba

Fotografije sa Obuke možete pogledati OVDJE


Obuka osoblja apoteka o procesu sertifikacije i sertifikacijskim standardima

Obavještavamo sve zainteresirane da Agencija za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u FBiH (AKAZ) zbog velikog interesovanja organizuje novi turnus Obuke za osoblje apoteka, jer je termin 08-09.10.2013 već popunjen.

Obuka je namijenjena svom osoblju Apoteka kao prvi korak ka implementaciji Sertifikacijskih standarda za apoteke. Na ovoj obuci osoblje apoteka će steći praktična znanja i vještine koje će im omogućiti da ispune zahtjeve koji proističu iz standarda, a najbolji polaznici će imati mogućnost da uđu u izbor za vanjskog ocjenjivača AKAZ-a za sertifikaciju apoteka. Svi učesnici će na obuci dobiti i Metodološko uputstvo za uspostavljanje, razvijanje i održavanje sistema sigurnosti i poboljšanja kvaliteta zdravstvenih usluga u otekama - zdravstvenim ustanovama u Federaciji Bosne i Hercegovine, Protokol o pokretanju i vođenju postupka sertifikacije u apotekama u Federaciji BiH i druge dokumente koji olakšati rad na uspostavljanju sistema sigurnosti.

Obuka će se održati u prostorijama AKAZ -a, u Sarajevu, 30. - 31.10.2013. godine. Prostorije AKAZ-a se nalaze u Domu zdravlja Ilidža, ul. Mustafe Pintola 1.

Radi ograničenog broja učesnika, molimo sve zainteresovane da uplatu izvrše najkasnije do 23.10.2013 .godine. Za eventualna pitanja stojimo na raspolaganju putem e-mail-a: apoteke@akaz.ba i telefona: 033/771-875 (kontakt osoba je doc.dr.ph Vera Kerleta-Tuzović).

Obrazac za prijavu možete preuzeti OVDJE.

Plan i program Obuke možete preuzeti OVDJE.


Odobreni Sertifikacijski standardi za apoteke

Ovim putem Vas obavještavamo da su standardi sigurnosti za apoteke (u daljnjem tekstu Sertifikacijski standardi) koji je pripremila Agencija za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u Federaciji BiH (AKAZ) odobreni od strane Upravnog odbora AKAZ-a na sjednici održanoj 15.05.2013. godine, a uz prethodno pozitivno mišljenje i saglasnost Federalnog ministarstva zdravstva dopis broj 05-37-2017/13.

Na osnovu članova 12., 57. i 72. Zakona o apotekarskoj djelatnosti („SN FBiH“, br.40/10) sve apoteke, bez obzira na oblik svojine, dužne su uspostaviti sistem sigurnosti na temelju standarda koje propisuje AKAZ. Apoteka zdravstvena ustanova može obavljati apotekarsku djelatnost, ako osim drugih uslova propisanih zakonom, ispunjava i uspostavljen sistem standarda sigurnosti radi zaštite pacijenata član 12., stav 1., tačka 4. Sertifikacijski standardi su optimalni standardi sigurnosti u skladu sa Zakonom, kojima se obezbjeđuje siguran sistem rada, sigurno radno okruženje u apoteci, odgovarajuće procedure i protokoli tokom pružanja zdravstvenih usluga pacijentima i drugim korisnicima, a odnose se i na sigurnost osoblja apoteke.

Magistri farmacije danas imaju novu i proširenu ulogu u pružanju apotekarske skrbi koja pacijenta postavlja u središte svih napora i pažnje. Otuda potreba da magistri farmacije poštuju prava pacijenata, ali i da im skreću pažnju na njihove dužnosti kad je riječ o dosljednoj upotrebi lijekova. Budući da se zdravstvena zaštita odvija u trouglu liječnik – pacijent – farmaceutski tim, ovi standardi obuhvataju i važan segment međuprofesionalnih komunikacija i komunikacija s pacijentima. Sertifikacijski standardi su zasnovani na principima dobre apotekarske i skladišne prakse, etičkom kodeksu farmaceutske struke i nizu zakona i podzakonskih akata koji se direktno ili indirektno odnose na apotekarsku djelatnost.

Sertifikacijske standarde za apoteke možete naći ovdje.


 

Simpozij magistara farmacije sa međunarodnim učešćem u organizaciji
Komore magistara farmacije FBiH, Sarajevo, 12.april -14. april 2013.

Agencija za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu FBiH (AKAZ) je učestvovala na Prvom simpoziju Komore magistara farmacije FBiH održan 12.-14.04.2013. u Sarajevu, u hotelu Holiday Inn pred više od 300 učesnika i predstavnika kantonalnih farmaceutskih komora. Tema Simpozija je bila: „Nova uloga magistara farmacije u sistemu zdravstvene zaštite“, prvi dan je bio posvećen uspostavljanju sistema sigurnosti i kvaliteta u apotekama.

Direktor Agencije Mr.sci.dr Ahmed Novo je otvorio Simpozij i održao prvo predavanje na temu „ AKAZ – Agencija za kvalitet i akreditaciju: zakonski okvir, istorijat Agencije, zašto kvalitet I sigurnost, funkcije AKAZ-a, standardi koje je razvio AKAZ, priručnici te planovi Agencije za 2013. godinu”. Prim. dr. Riđanović je govorio o „Akreditaciji i sertifikaciji u apotekama“, sličnosti i razlike, šta podrazumijevaju i kako razlikovati ove pojmove u svjetlu uvođenja kvaliteta i sigurnosti u apotekama, a doc. dr. sci. ph. Vera Kerleta-Tuzović je učesnicima približila koncept standarda i zakonom obavezne sertifikacije apoteka u predavanju „Sertifikacijski standardi za apoteke“. Ispred AKAZ-a je o „Psihološkom aspektu komunikacije“ govorila prof. dr. Jasna Bajraktarević.

Više o Simpoziju...

Početna

O Agenciji

Akreditacijski standardi

Samoocjena i unutrašnja ocjena

Vanjska ocjena i akreditacija

Facilitacija

Edukacija

Fokus na pacijenta

Klinička revizija

Klinički putevi

Kliničke vodilje

Indikatori izvedbe

Mentalno zdravlje

Vaše mjesto za razmjenu dobre prakse

Kutak za EBM trenutak

Projekti

Publikacije

AKAZ Konferencije

Korisni linkovi

Odabrani članci domaćih autora iz sigurnosti i kvaliteta


Pretraživanje


WWW AKAZ


Za pregled pojedinih dokumenata potrebno je imati Adobe Reader

AKAZ © 2003 -