AKAZ - Agencija za kvalitet i akreditaciju u
zdravstvu u Federaciji Bosne i Hercegovine
   
MAPA SAJTA
KONTAKTI

Dokumenti i linkovi
Edukacija
Meni


Kalendar edukacije za 2018. godinu

Metodološko uputstvo za uspostavljanje, razvijanje i održavanje sistema poboljšanja kvaliteta i sigurnosti zdravstvenih usluga u Federaciji BiH


Obrazac prijave kandidata za obuku koordinatora kvaliteta 2018.


Pitanja koja najčešće postavljate:

Osnovna obuka o sertifikaciji/akreditaciji zdravstvenih ustanova

Zdravstveni profesionalci koje se žele kvalificirati za upis na listu AKAZ-ovih vanjskih ocjenjivača a koji nemaju završenu osnovnu obuku, najavljujemo mogućnost prijave, i pohađanja osnovne obuke o sertifikaciji/akreditaciji zdravstvenih ustanova, koja će se održati 28.09.2017. u prostorijama Agencije za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u FBiH (AKAZ), sa početkom u 08:30 sati.

Uspješnim završetkom ove obuke otvara se mogućnost prijave i pohađanja edukacije za ovlaštene ocjenjivače vanjske provjere kvaliteta u terminu 11.-12.10.2017. godine

Pozivamo sve zainteresovane da čim prije popune obrazac i prijave se za osnovnu obuku 28.09.2017.

Za sve dodatne informacije, molimo da se obratite na brojeve telefona: 033 771 870; 033 771 874 i 033 771 875.

Prilog: obrazac prijave za opću obuku


Edukacija za koordinatore kvaliteta započinje 9. marta 2017. godine

Edukacija za koordinatore kvaliteta započinje 09. marta 2017. godine. U skladu sa AKAZ-ovim Kalendarom edukacija za 2017. godinu, obuka (17 modula) će se održavati svakog četvrtka do 29. juna 2017. godine, u ukupnom trajanju od 16 sedmica.

U tom periodu će biti prezetirani svi osnovni edukacijski moduli, koji mogu biti priznati kao i završeni prvi stepen SHCE edukacije za zdravstveni menadžment.

U skladu sa Pravilnikom o obuci za kontinuirano usavršavanje za koordinatore kvaliteta i druge profesionaloce iz oblasti poboljšanja kvaliteta, sigurnosti i akreditacije u zdravstvu, ovaj program obuke je obavezan u smislu ažuriranja znanja i razmjene iskustava između zdravstvenih ustanova u Federaciji Bosne i Hercegovine.

U narednom periodu na AKAZ-ovoj web stranici će biti objavljen javni oglas za prijavu za edukaciju koordinatora kvaliteta/članova Komisije/ menadžera u kojem će biti pojašnjeni svi uvjeti za podnošenje zahtjeva zainteresiranih kandidata iz javnih i privatnih zdravstvenih ustanova, privatne prakse, socijalne ustanove ili organizacije, kao i druga pravna lica iz zdravstvenih i srodnih oblasti iz Federacije BiH.

Troškove obuke, u iznosu od 1.600,00 KM, snosi zdravstvena ustanova ili učesnik edukacije.

Edukacija će se održavati u prostorijama Agencije za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u FBiH, - AKAZ, Mustafe Pintola, 1. u DZ Ilidža.

Za eventualna pitanja i sugestije stojimo na raspolaganju putem e-mail-a: melka.m@akaz.ba i na broj telefona 033/771-874.


Plan edukacije za 2017. godinu
za zdravstvene profesionalce,
AKAZ-ove predavače, koordinatore kvaliteta,
facilitatore i ovlaštene ocjenjivače kvaliteta

Kako bi bili u mogućnosti da planirate svoje vrijeme i obaveze, ove godine u AKAZ-u je sačinjen Kalendar edukacije za 2017. godinu.

Pored, već dogovorenih edukacija sa zdravstvenim ustanovama ove godine, planirano je u drugoj polovini februara 2017. godine, prije svega, da okupimo AKAZ-ove predavače, koji već niz godina prenose svoja znanja i vještine zdravstvenim profesionalcima u Federaciji Bosne i Hercegovine u oblasti uspostavljanja sistema sigurnosti i kvaliteta u zdravstvenim ustanovama, kako bi razmijenili svoja iskustva i unaprijedlili svoj rad.

Nadalje, planirana je i obavezna edukacija za koordinatore kvaliteta u trajanju od 16 sedmica, (mart, april, maj i juni 2017. godine) na kojoj bi bili prezentirani svi edukativni moduli i na kraju urađena provjera znanja. Imajući u vidu važnost uloge koordinatora u cjelokupnom procesu uspostavljanja sistema sigurnosti i kvaliteta za zdravstvenu ustanovu, neophodno je za one koji nisu imali priliku da završene AKAZ-ovu osnovnu edukacije da se uključe u ovaj proces, ali i za one koji su to završili da obnove i unaprijede svoje znanje.

U oktobru 2017. godine planirana je dvodnevna obuka za vanjske ocjenjivače, a u novembru ove godine i napredna obuka za facilitatore. Ovakvi skupovi, edukacije, pokazali su su veoma korisnim, prije svega zbog razmjene iskustava, ali i kvalitetnih sugestija i prijedloga za dalji rad.

Sve edukacije će se održavati u prostorijama Agencije za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u F BiH, - AKAZ , Mustafe Pintola 1. u DZ Ilidža.

Za eventualna pitanja i sugestije stojimo na raspolaganju putem e-mail-a: melka.m@akaz.ba i na broj telefona 033/771-874.

Kalendar edukacije za 2017. godinu


Započinje edukacija o uspostavljanju sistema sigurnosti i kvaliteta za Opću bolnicu „Prim.dr. Abdulah Nakaš“ u Sarajevu

Agencija za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u Federaciji Bosne i Hercegovine (AKAZ) 15. septembra 2016. godine započinje sa edukacijom zdravstvenih profesionalca u Općoj bolnici „Prim. dr. Abdulah Nakaš“ u Sarajevu.

Program AKAZ-ove edukacije sadrži 12 edukativnih modula u trajanju od tri mjeseca. To znači da će se edukacija održavati jednom sedmično u trajanju od 4-5 sati. To će uključivati, pored predavanja, i praktične vježbe u cilju da učesnici edukacije budu u potpunosti pripremljeni za efikasno obavljanje zadataka koji ih očekuju u procesu poboljšanja kvaliteta u njihovoj ustanovi.

Realizacija projekta uvođenje sistema sigurnosti i kvaliteta planira se u periodu od dvije godine. U prvoj godini predviđene su aktivnosti na edukaciji zaposlenika koji aktivno rade na uspostavljanju sistema sigurnosti i kvaliteta, te posjete facilitatora što prodrazumijeva pomoć iskusnih kolega zaposlenicima J.U. Opće bolnice, "Prim. dr. Abdulah Nakaš" Sarajevo na uspostavljanju sistema kvaliteta. U drugoj godini nastaviće se facilitacija u koju će biti uključeno 2-3 AKAZ-ova facilitatora imajući u vidu kompleksnost ustanove i veliki broj organizacionih jedinica u ovoj bolnici.

Sigurni smo, imajući u vidu već pokazanu veliku zainteresovanost menadžmenta i zaposlenika ove cijenjene ustanove, da će se sve planirane i dogovorene aktivnosti neometano odvijati i da će Opšta bolnica „Prim. dr. Abdulah Nakaš“ imati svoje mjesto na AKAZ-ovoj listi akreditiranih zdravstvenih ustanova.


Završena obuka timova porodične medicine iz JU DZ Kantona Sarajevo
- educirano ukupno 597 zdravstvenih profesionalaca-

Zaposlenici i vanjski saradnici Agencije za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u FBiH (AKAZ) u okviru implementacije Projekta „Uspostavljanje sistema sigurnosnik standarda u primarnoj zdravstvenoj zaštiti“, koji AKAZ realizira u saradnji sa Federalnim ministarstvom zdravstva, 10. i 11. maja 2016. godine održali su 26. po redu obuku kojoj je prisustvovalo 23 ljekara porodične medicine i medicinskih sestara/tehničara.

Do sada je educirano ukupno 597 zdravstvenih profesionalaca iz timova porodične/obiteljske medicine. Današnja obuka je organizovana za one zdravstvene profesionalce koji nisu bili u mogućnosti da prisustvuju edukaciji koja se održavala u prošloj godini. Time je u potpunosti završena osnovna obuka svih zaposlenih u porodičnoj/obiteljskoj medicini u JU DZ Kantona Sarajevo.

Kao i na prethodno održanim radionicama, učesnici edukacije su bili upoznati sa sadržajem sertifikacijskih standarda za timove porodične/obiteljske medicine, kako se radi samoocjena te šta su facilitacija i vanjska ocjena, osnove upravljanja rizikom, indikatorima kvaliteta, razvojem politika i procedura. Drugi dan obuke zdravstveni profesionalci su uradili praktične vježbe koje su se odnosile na pisanje procedura, kako bi svi članovi timova bili što bolje obučeni da započnu sa radom u oblasti uvođenja sistema sigurnosti.

Projekat „Uspostavljanje sistema sigurnosnih standarda u primarnoj zdravstvenoj zaštiti“ koji AKAZ realizira od 2014. godine u saradnji sa Federalnim ministarstvom zdravstva i Javnom ustanovom Dom zdravlja Kantona Sarajevo se odvija prema planu. Velika zainteresovanost i entuzijazam učesnika edukacije da aktivno sudjeluju u procesu uspostavljanja sistema sigurnosti i kvaliteta dalo je i izvrsne rezultate, kako za pacijente/korisnika zdravstvenih usluga, tako i za zdravstvene profesionalce u primarnoj zdravstvenoj zaštiti Kantona Sarajevo.


Početak edukacije za privatne zdravstvene ustanove
iz Kantona Sarajevo i Tuzla, zavode i domove zdravlja iz Visokog, Vareša i Bužima


Agencija za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u FBiH (AKAZ) započela je još jednu aktivnost u edukaciji zdravstvenih profesionalaca u oblasti uvođenja sistema sigurnosti i kvaliteta u zdravstvu.

Riječ je o edukaciji osoblja privatnih poliklinika i ordinacija iz Kantona Sarajevo i Tuzla i Zavoda za zaštitu žena i materinstva Kantona Sarajevo, Zavoda za zdravstvenu zaštitu zaposlenika MUP-a, kao i Zavoda za zdravstvenu zaštitu radnika u saobraćaju. Ovoj edukaciji su se pridružili i zaposlenici domova zdravlja Vareš, Bužim i Visoko. Prvom radionicom, koja je održana u prostorijama AKAZ-a, 31.marta 2016. godine započeo je proces uvođenja standarda sigurnosti u pomenute zdravstvene ustanove.

Učesnici edukacije su tokom prvog edukativnog modula, koji je prezentirala mr.sc. Maida Nuhić, načelnica Službe za kvalitet u UKC Tuzla, bili upoznati sa svim aktivnostima i zadacima koji slijede u procesu uspostavljanja sistema kvaliteta. Uz to, ovom prilikom posebna pažnja je posvećena i uspostavi internog sistema sigurnosti i kvaliteta. Prisutni su detaljno upoznati sa zadacima koji ih očekuju u ovom procesu kao što je uvođenje standarda sigurnosti, upravljanje rizikom, indikatori kvaliteta, uloga menadžera i drugo.

Prva radionica, na kojoj je prisustvovalo 29 učesnika, protekla je u veoma ugodnoj atmosferi i kvalitetnoj diskusiji. S obzirom na veliku zainteresovanost učesnika edukacije, sigurni smo da će dvoipomjesečni rad, koji nam predstoji, dati zapažene rezultate.

Fotografije sa edukacije...


Započinje edukacija o uspostavljanju standarda sigurnosti za privatne zdravstvene ustanove u Federaciji BiH

Prema Zakonu o zdravstvenoj zaštiti (Službene novine Federacije BiH, br.46/10, čl. 55.), sve zdravstvene ustanove, bez obzira na oblik svojine, dužne su uspostaviti sistem sigurnosti na temelju standarda koje propisuje Agencija za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u Federaciji BiH (AKAZ).

Sigurnost je ključni faktor kvaliteta u svakoj zdravstvenoj ustanovi. Standard sigurnosti je izjava očekivanja o optimalno sigurnoj praksi koju zdravstvena ustanova može i mora ostvariti.

Agencija za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u Federaciji Bosne i Hercegovine (AKAZ) započinje sa edukacijom osoblja zaposlenog u privatnim zdravstvenim ustanovama/ordinacijama, kako bi bili u mogućnosti da započnu proces uspostavljanja sistema sigurnosti i kvaliteta u svojim ustanovama/ordinacijama.

Program AKAZ-ove edukacije sadrži deset edukativnih modula u trajanju od 2,5 mjeseca. To znači da će se edukacija održavati jednom sedmično u trajanju od 4-5 sati. To će uključivati u pojedinim edukativnim modulima i praktične vježbe u cilju da učesnici edukacije budu u potpunosti pripremljeni za nesmetano obavljanje zadataka koji ih očekuju u procesu uspostavljanja sistema sigurnosti i kvaliteta.

U zavisnosti od veličine, privatne zdravstvene ustanove /ordinacije će kandidirati određeni broj učesnika edukacije. Početak edukacije je planiran u martu ove godine.

Kontakt osoba je Melka Mercvajler: e-mail: melka.m@akaz.ba ili 33 77 18 74


Edukacija iz zdravstvenog menadžmenta - SHCE 2

Dana 18. i 19.12.2015. godine u prostorijama Poslovne akademije Ekonomskog fakulteta UNSA održana su predavanja iz izborne nastavne jedinice „Integrirana zdravstvena zaštita“, sa drugog nivoa kontinuirane profesionalne edukacije za zdravstvene menadžere (SHCE 2).

Voditelj programa je direktor AKAZ-a, doc.dr. Ahmed Novo, dok je sunositelj edukacije, doc.dr. Antonio Sesar, specijalista oftalmolog iz Sveučilišne kliničke bolnice Mostar.

Na predavanjima su polaznici edukacije upoznati sa osnovama integrirane zdravstvene zaštite što uključuje predavanje o zdravstvenom sistemu, značaju uključenosti pacijenata, zajedničkom odlučivanju i partnerstvu sa pacijentom, različite perspektive EQuiP-a, te o instrumentima integrirane zdravstvene zaštite kao što su kliničke vodilje, klinička revizija, klinički puteve i procesom akreditacije. Svrha ovog edukatovnog modula je i da učesnici dobiju osnove o mogućujoj integraciji zdravstvenih usluga u bh. kontekstu.

Test za učesnike...

Fotografije sa edukacije...


Edukacija iz zdravstvenog menadžmenta - SHCE 3

Dana 11. i 12.12.2015. godine u prostorijama Poslovne akademije Ekonomskog fakulteta UNSA održana su predavanja iz izborne nastavne jedinice „Upravljanje kvalitetom u zdravstvenim ustanovama“, sa trećeg nivoa kontinuirane profesionalne edukacije za zdravstvene menadžere (SHCE 3).

Voditelj programa i glavni predavač je direktor AKAZ-a, dr.sc. Ahmed Novo, dok su sunosioci edukacije, odnosno predavači bili eksperti iz oblasti kvaliteta i sigurnosti zdravstvenih usluga, rukovodioci službi za kvalitet, mr.sc.oec, Maida Nuhić, dip.iur. – šefica Sektora za kvalitet Univerzitetskog kliničkog centra Tuzla, prim.dr. Lejla Mačković, specijalista infektolog i porodični ljekar – šefica Službe za kvalitet Doma zdravlja „Dr. Mustafa Šehović“ Tuzla i mr.sc.med. Enis Hasanović, specijalista ginekolog i ovlašteni ocjenjivač kvaliteta AKAZ-a.

Na predavanjima su polaznici edukacije upoznati sa ulogom menadžmenta u procesima poboljšanja kvalieta i sigurnosti, menadžmentom promjena, organizacijskom strukturom za osiguranje kvaliteta, vještinama komunikacije i unapređenjem timskog rada, vanjskom ocjenom i facilitacijom, načelima pregleda na kolegijalnoj osnovi, formularima za pregled, medicinom utemeljenoj na dokazima, smjernicama za kliničku praksu i indikatorima izvedbe za domove zdravlja i bolnice te drugim praktičnim vještinama potrebnim zdravstvenim menadžerima za upravljanje kvalitetom u zdravstvenim ustanovama.

Test za učesnike...


Edukacija iz zdravstvenog menadžmenta

Nakon što je Federalni ministar zdravstva doc.dr. Vjekoslav Mandić dao saglasnost na redizajniran Program Kontinuirane profesionalne edukacije iz zdravstvenog menadžmenta (KPE), AKAZ je postao nositelj tri modula na svakom od tri nivoa KPE (SHCE 1, SHCE 2 i SHCE 3). Dana 20. i 21.11.2015 godine u prostorijama Zavoda za javno zdravstvo Federacije BiH održano je predavanje „Kvalitet u zdravstvu“, sa prvog nivoa KPE (SHCE 1).

Nositelj edukacije i glavni predavač je direktor AKAZ-a, dr.sc. Ahmed Novo, dok su sunosioci edukacije, odnosno predavači bili eksperti iz oblasti kvaliteta i sigurnosti zdravstvenih usluga, rukovodioci službi za kvalitet, mr.sc.oec, Maida Nuhić, dip.iur. – šefica Sektora za kvalitet Univerzitetskog kliničkog centra Tuzla i prim.dr. Lejla Mačković – šefica Službe za kvalitet Doma zdravlja „Dr. Mustafa Šehović“ Tuzla.

Na predavanjima su polaznici edukacije upoznati sa političkim i strateškim okvirom za unapređenje kvaliteta i sigurnosti zdravstvene zaštite, uključujući zakone i podzakonske akte iz oblasti kvaliteta u zdravstvu, Metodološkim upustvom AKAZ-a za uspostavljanje, razvijanje i održavanje sistema kvaliteta, instrumentima za poboljšanja kvaliteta i sigurnosti zdravstvenih usluga u zdravstvenim ustanovama, osnovnim funkcijama AKAZ-a, standardima i procesima za setifikaciju i akreditaciju te principima upravljanja kvalitetom i rizicima (sistem žalbi).

Test za učesnike...


Završena obuka timova porodične medicine iz JU DZ Kantona Sarajevo
educirano ukupno 505 zdravstvenih profesionalaca

Zaposlenici i vanjski saradnici Agencije za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u FBiH (AKAZ) u okviru implementacije Projekta „Uspostavljanje sistema kvaliteta u primarnoj zdravstvenoj zaštiti“, koji AKAZ realizira u saradnji sa Federalnim ministarstvom zdravstva, 11. i 12. novembra 2015. godine održali su 24. po redu obuku kojoj je prisustvovalo 45 ljekara porodične medicine i medicinskih sestara/tehničara. Do sada je educirano ukupno 505 zdravstvenih profesionalaca iz timova porodične/obiteljske medicine. Time je u potpunosti završena osnovna obuka timova porodične/obiteljske medicine iz JU DZ Kantona Sarajevo.

Kao i na prethodno održanim radionicama, učesnici edukacije su bili upoznati sa sadržajem sertifikacijskih standarda za timove porodične/obiteljske medicine, kako se izrađuje samoocjena te šta su facilitacija i vanjska ocjena, osnove upravljanja rizikom, indikatorima kvaliteta, razvojem politika i procedura. Drugi dan obuke zdravstveni profesionalci su uradili praktične vježbe koje su se odnosile na pisanje procedura, kako bi svi članovi timova bili što bolje obučeni da započnu sa radom u oblasti uvođenja sistema sigurnosti. Urađena je „Procedura identifikacije pacijenata“, „Procedura mjerenja krvnog pritiska“ i „Procedura o kućnim posjetama“.

Projekat „Uspostavljanje sistema sigurnosnih standarda u primarnoj zdravstvenoj zaštiti“ koji AKAZ realizira u saradnji sa Federalnim ministarstvom zdravstva i Javnom ustanovom Dom zdravlja Kantona Sarajevo se odvija prema planu. Do sada je sertificirano 70 timova porodične medicine iz Kantona Sarajevo. Preostali timovi koji su završili edukaciju u 2014. godini užurbano se pripremaju za vanjsku ocjenu/sertifikaciju. Velika zainteresovanost i entuzijazam učesnika edukacije da aktivno sudjeluju u procesu uspostavljanja sistema sigurnosti i kvaliteta daje nadu da će ovaj Projekat polučiti izvrsne rezultate u korist pacijenata/korisnika zdravstvenih usluga, ali i zdravstvenih profesionalaca u primarnoj zdravstvenoj zaštiti Kantona Sarajevo.

Program edukacije...

Lista učesnika....

Fotografije sa edukacije...


Održana obuka za Centre za metalno zdravlje u Federaciji BiH

U prostorijama Agencije za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u FBiH (AKAZ) 23. i 24. jula 2015. godine održana je radionica za obuku zdravstvenih profesionalaca koji su zaposleni u centrima za mentalno zdravlje Federacije Bosne i Hercegovine, koji do sada nisu bili obuhvaćeni kroz prvu fazu projekta „Mentalnog zdravlja u BiH“.

Kao što je poznato obnovljen je ugovor o nastavku aktivnosti u okviru Projekta „Akreditacija centara za mentalno zdravlje“. Do sada je akreditirano 14 centara za mentalno zdravlje u FBiH, a u narednom ugovornom periodu planira se akreditacija još najmanje devet centara.

Tokom dvodnevne obuke učesnici su upoznati sa Projektom mentalnog zdravlja u BIH, standardima za mentalno zdravlje, samoocjenom centara, metodologijom razvoja politika i procedura, indikatorima kvaliteta, kliničkoj reviziji, kao i o strateškom i akcionom planiranju.

Uz to, potrebno je istaći da su ovoj obuci prisustvovali i zaposlenici Centra za mentalno zdravlje koji su već akreditirani, kako bi svojim iskustvima i savjetima pomogli svojim kolegama u cilju uspješnijeg provođenja aktivnosi u oblasti uvođenja sistema kvaliteta u programu facilitacije.

Po ocjeni svih 25 učesnika obuke, radionica je postigla planirane ciljeve. Također, treba istaći i visoki novi uključenosti u obuku velikog broja učesnika ove radionice, koji su svojim pitanjima i prijedlozima pokazali veliku zainteresovanost da uđu u ovaj proces i uspješno ga okončaju dodjelom akreditacije.

Program obuke...

Fotografije sa obuke...


ZAVRŠENA EDUKACIJA ZA TIMOVE PORODIČNE MEDICINE
domova zdravlja Tešanj, Maglaj, Gradačac, Usora i privatna poliklinika MEDICUS iz Tešnja

Edukacija iz oblasti uspostavljanja sistema sigurnosti i kvaliteta za timove porodične medicine kojoj su prisustvovali predstavnici domova zdravlja iz Tešnja, Maglaja, Gradačca i Usore kao i privatne poliklinika Medicus iz Tešnja uspješno je završena 02. juna 2015.

Agencija za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u FBiH (AKAZ) zajedno sa svojim saradnicima, predavačima kroz 14 edukativnih modula upoznali su učesnike edukacije sa AKAZ-ovom standardima kvaliteta, politikama i procedurama, kliničkoj reviziji, kliničkim putevima i svim drugim aktivnostima koje zdravstvena ustanova treba poduzeti u cilju ispunjenja standarda.

Velika zainteresovanost učesnika edukacije da aktivno sudjeluju u procesu uspostavljanja sistema sigurnosti i kvaliteta daje nadu da će ovaj proces polučiti izvrsne rezultate u korist pacijenata/korisnika zdravstvenih usluga, ali i zdravstvenih profesionalaca u primarnoj zdravstvenoj zaštiti pomenutih domova zdravlja.

Tokom prezentacije zadnjeg edukativnog modula „Projekat u ustanovi“, učesnici edukacije su pokazali da su u potpunosti upoznati sa cjelokupnim procesom i zadacima u oblasti uvođenja sistema sigurnosti i kvaliteta, kako bi neometano započeli sa aktivnostima koje im predstoje u narednom periodu

Ceritifikat o uspješno završenoj edukacije dobilo je 35 učesnika.

Fotografije sa edukacije...


Obuka za ovlaštene ocjenjivače vanjske provjere kvaliteta

U radnom dnevniku AKAZ-a, za četvrtak 07. i petak 08.05., u okviru zajedničkog projekta pokrenutog od strane UNICEF-a „Baby Friendly Hospitals“ (Bolnice prijatelji beba) te razvoja standarda za rani rast i razvoj djece, predviđena je dvodnevna obuka za ocjenjivače vanjske provjere kvaliteta.

Po već ranije utvrđenoj shemi predavanja osmišljenoj da u intenzivnom ritmu prenese optimum potrebnih znanja za polaznike tečaja koji su izabrani na osnovu vlastitih karakteristika koje ih profiliraju za potencijalne vanjske ocjenjivače, obuka se odvija na način da ex catedra dio prethodi interaktivnom dijelu rada u grupama i dijelu finalne provjere.

Dvodnevni tečaj je, ovaj put, uspješno okončalo ukupno 19 polaznika, zdravstvenih radnika i profesionalca te su im na kraju programa uručena priznanja – certifikati o završenoj obuci za vanjskog ocjenjivača.

Spisak učesnika možete vidjeti ovdje...
Program obuke možete vidjeti ovdje...
Fotografije sa obuke možete vidjeti ovdje...


Obuka za facilitatore iz JU DZ Kantona Sarajevo

Nakon završene edukacije timova porodične/obiteljske medicine 26.03. 2015, Agencija za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u F BiH (AKAZ) nastavlja sa planiranim aktivnostim u oblasti uspostavljanja sistema kvaliteta. Pored obuke uposlenika JU DZ Kantona Sarajevo za vanjske ocjenjivače, 01. i 02. aprila 2015. godine organizovana je obuka i za facilitatore.

Dvodnevnoj radionici koja se održavala u prostorijama AKAZ-a prisustvovalo je 36 odabranih zdravstvenih djelatnika iz domova zdravlja Kantona Sarajevo. Prvog dana edukacije prisutni su bili upoznati o AKAZ-ovim programima akreditacije i sertifikacije, programu i teoriji facilicitacije kao i o zadacima, pravima i obavezama facilitatora. Drugog dana učesnicima edukacije je prezentirano šta sačinjava i kako facilitator treba pisati izvještaj koji se dostavlja AKAZ-u i zdravstvenoj ustanovi.

Na kraju prezentirana je priprema zdravstvene ustanove za facilitaciju, na primjeru JU DZ Sarajevo, kako bi učesnici edukacije mogli da se uključe u ovaj proces i doprinesu kvalitetnom pristupu uvođenja sistema kvaliteta.

Lista učesnika...

Program obuke...

Fotografije sa edukacije...


Održana napredna obuka osoblja drop-in centara u FBiH

U okviru Projekta Akreditacija drop-in centara u FBiH koji Agencija za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u FBiH (AKAZ) sprovodi sa UG Margina, 27. marta 2015. godine u prostorijama AKAZ-a održana je napredna obuka za osoblje šest drop in centara u FBiH.

Cilj obuke je bio da se učesnicima predoči proces vanjske ocjene, proces i tehnika vanjskog pregleda. Ovom prilikom prisutni su upoznati i o ulozi vanjskog ocjenjivača, zadacima, sposobnostima, kao i procedurama koje AKAZ koristi prilikom izbora vanjskih ocjenjivača. Uz to, učesnici edukacije su radili i praktičnu vježbu, ocjena pravilnosti izrade samoocjene, kako bi ima se na najbolji način objasnio i približio ovaj proces kao i vanjska ocjena.

Nakon završene edukacije zaposlenici drop-in centara započinju sa finalnim pripremama za akreditaciju, koja se planira za sredinu ove godine.

Lista učesnika...

Fotografije sa edukacije...


Završena edukacija timova porodične/obiteljske medicine iz JU DZ Kantona Sarajevo
-educirano 197 timova-

Edukacija timova porodične/obiteljske medicine iz JU DZ Kantona Sarajevo je završena. Zaposlenici i vanjski saradnici Agencije za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u FBiH (AKAZ) 25. i 26. marta 2015. godine su održali 23. obuku kojoj je prisustvovalo devet timova porodične/obiteljske medicine. Ukupan broj educiranih timova porodične/obiteljske medicine iznosi 197.

Kao i na do sada održanim radionicama, učesnici edukacije su bili upoznati sa sadržajem sertifikacijskih standarda za timove porodične/obiteljske medicine, kako se izrađuje samoocjena te šta su facilitacija i vanjska ocjena, osnove upravljanja rizikom, indikatorima kvaliteta, razvojem politika i procedura. Drugi dan obuke zdravstveni profesionalci su uradili praktične vježbe koje su se odnosile na pisanje procedura, kako bi svi članovi timova bili što bolje obučeni da započnu sa radom u oblasti uvođenja sistema sigurnosti. Urađena je „Procedura o prijavljivanju zaraznih bolesti“ i „Procedura standardizovanog postupka postavljanja periferne intravenske kanile“

Projekat „Uspostavljanje sistema sigurnosnih standarda u primarnoj zdravstvenoj zaštiti“ koji AKAZ realizira u saradnji sa Federalnim ministarstvom zdravstva i Javnom ustanovom Dom zdravlja Kantona Sarajevo se odvija prema planu. Timovi koji su završili edukaciju u 2014. godini užurbano se pripremaju za vanjsku ocjenu/sertifikaciju uz pomoć AKAZ-ovih facilitatora. Velika zainteresovanost učesnika edukacije da aktivno sudjeluju u procesu uspostavljanja sistema sigurnosti i kvaliteta daje nadu da će ovaj Projekat polučiti izvrsne rezultate u korist pacijenata/korisnika zdravstvenih usluga, ali i zdravstvenih profesionalaca u primarnoj zdravstvenoj zaštiti Kantona Sarajevo.

Lista učesnika...

Fotografije sa edukacije...


Održana 22. radionica
obuka timova porodične/obiteljske medicine u JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo

AKAZ nastavlja sa realizacijom projekta „Uspostavljanje sistema sigurnosnih standarda u primarnoj zdravstvenoj zaštiti“. Dana 18.-19.03.2015. godine je održana 22 radionica. Činjenica je da se AKAZ sve više bliži svome cilju – obučiti oko 200 timova porodične/obiteljske medicine u okviru Projekta koji Agencija za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u FBiH (AKAZ) radi u saradnji sa Federalnim ministarstvom zdravstva i Javnom ustanovom Dom zdravlja Kantona Sarajevo.

Na obuci, koja je održana u prostorijama AKAZ-a, prisustvovalo je ukupno 20 učesnika. Prvi dan edukacij, prisutni su teorijski upoznati sa djelatnošću Agencije, standardima sigurnosti, kako uraditi samoocjenu, facilitacijom, vanjskom ocjenom, upravljanjem rizikom i indikatorima izvršenja. Drugi dan obuke, detaljno je objašnjena izrada politika i procedura, razlozi zbog kojih treba pristupiti pisanju procedura, kada treba pisati procedure i sl. Kroz rad u timovima urađeni su nacrti tri procedure i to: „Standardizirani postupak mjerenja tjelesne temperature aksilarno“, „Standardizirani postupak mjerenja tjelesne temperature rektalno“ i „Standardizirani postupak primjene kisika u terapijske svrhe“. Na kraju, date su jasne preporuke šta činiti nakon edukacije, kada se vrate u svoje ambulante.

Posljednja radionica je planirana za 25.-26. mart. 2015.

Lista učesnika...

Fotografije sa edukacije...


AKAZ započeo edukaciju timova porodične medicine
u domovima zdravlja Tešanj, Maglaj, Gradiška, Usora i privatnoj poliklinici MEDICUS

Agencija za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u FBiH (AKAZ), 17. marta 2015. godine, započela je sa edukacijom zdravstvenih djelatnika, timova prodične medicine iz domova zdravlja Tešanj, Maglaj, Gradiška, Usora. Njima su se pridružili i predstavnici privatne poliklinike Medicus iz Tešnja.

Edukacija se održavala u Domu zdravlja Tešanj. Nakon uvodnog izlaganja Melke Mercvajler, prof. , koja je prisutne upoznala o historijatu, funkcijama i aktivnostima AKAZ-a, programu edukacije i obuke zdravstvenih profesionalca, dr. Zoran Riđanović je prezentirao prvi edukativni modul „Uspostavljanje sistema kvaliteta u primarnoj zdravstvenoj zaštiti/porodičnoj medicini“ .

Imajući u vidu da je primarna zdravstvena zaštita fundamentalna za visokokvalitetni zdravstveni sistem i za osiguranje i povjerenje javnosti, jer predstavlja mjesto prvog kontakta korisnika sa zdravstvenom službom, neophodno joj je posvetii posebnu pažnju, naglasio je dr, Z. Riđanovič. Nadalje, ovom prilikom bilo je govora o principima sistema za poboljšanje kvaliteta, upravljanju rizikom, uključivanju timova porodične medicine u sistem kvaliteta doma zdravlja, organizacijskoj strukturi za upravljenje sigiurnosti i kvalitetom, unutrašnjoj provjeri sigurnosti i kvaliteta, kao i o ulozi menadžmenta u neometanom odvijanju ovog procesa.

Prvom edukativnom modulu je prisustvovalo 32 učesnika. Prisutni su pokazali veliko interesovanje u oblasti razvoja kulture sigurnosti i kvaliteta i volju da što prije započnu sa ovim procesom.

Fotografije sa edukacije...


Održana 21. radionica za timove porodične/obiteljske medicine iz JU DZ Kantona Sarajevo

Agencija za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u FBiH (AKAZ) privodi kraju edukaciju zdravstvenih profesionaloca, u okviru projekta „Uspostavljanje sistema sigurnosnih standarda u primarnoj zdravstvenoj zaštiti“ u JU DZ Kantona Sarajevo. Kako je to i planirano edukacija 200 timova porodične medicine će biti završena krajem marta ove godine.

U prostorijama AKAZ-a 11. i 12. marta održana je 21. radionica kojoj je prisustvovalo 15 učesnika, tj. pet timova porodične medicine iz tri organizacione jedinice.

Prvog dan edukacije zdravstveni profesionalci su bili upoznati sa standardima sigurnosti, samoocjenom, facilitacijom, vanjskom ocjenom, upravljanjem rizikom kao i o indikatorima izvedbe. Uz to urađeni su i testovi na osnovu kojih se mogao steći uvid koliko su naučili i da li su spremni da započnu sa svim aktivnosti koje slijede u procesu uvođenja standarda sigurnosti u timove porodične/obiteljske medicine.

Nadalje, drugog dana, podijeljeni u grupe, učesnici edukacije radili su na izradi procedura koje se zahtijevaju standardima sigurnosti. Kroz praktične vježbe, svi članovi timova su obučeni kako da započnu sa radom u oblasti uvođenja sistema sigurnosti.

Naredna edukacija će biti održana 18. i 19. marta 2015. godine.

Lista učesnika...

Fotografije sa edukacije...


Obuka vanjskih ocjenjivača

Agencija za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u FBiH (AKAZ) 09. i 10. marta 2015. godine je organizovala obuku za vanjske ocjenjivače za sertifikaciju i akreditaciju zdravstvenih ustanova.

U uvodnoj prezentaciji ukratko je urađena rekapitulacija standarda sigurnosti i kvaliteta i dato je pojašnjenje šta znači vanjska ocjena za zdravstvenu ustanovu. Nadalje, učesnici obuke su bili detaljno upoznati sa ulogom, zadacima, traženim sposobnostima za odabir vanjskog ocjenivača kao i procesom i tehnikama vanjskog pregleda. Uz to, učesnicima obuke je prezentiran i pojašnjen formular za vanjski pregled kao i načini izvještavanja vanjskog ocjenjivača i donošenje odluke o sertifikaciji i akreditaciji.

Drugog dana svi učesnici obuke su učestvovali u vježbama, simulaciji, koja je omogućila da se jasno vidi kako izgleda stvarni proces vanjske ocjene na ponuđenim modelima. To je prije svega uključivalo utvrđivanje dokaza za ispunjenost standarda/kriterija/indikatora i ocjenu pravilnosti izvršene ocjene. Uz to, na kraju obuke, urađeno je usmeno izvještavanje „menadžmenta“, kako to slijedi tokom vanjskog pregleda u zdravstvenoj ustanovi.

Ovoj obuci je prisutvovalo 14 magistara farmacije iz F BiH i 6 doktora i medicinskih sestara/tehničara iz JUDZKS.

Program obuke...

Lista učesnika...

Fotografije sa edukacije...


Održana 20. radionica
edukacija timova porodične/obiteljske medicine u JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo

Projekat „Uspostavljanje sistema sigurnosnih standarda u primarnoj zdravstvenoj zaštiti“, koji Agencija za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u FBiH (AKAZ) radi u saradnji sa Federalnim ministarstvom zdravstva i Javnom ustanovom Dom zdravlja Kantona Sarajevo odvija se u skladu sa planom. Edukacija timova porodične/obiteljske medicine iz domova zdravlja kantona Sarajevo bliži se kraju. Do sada je educirano 173 tima porodične /obiteljske medicine

Dana 04.-05. marta 2015. godine održana je 20. radionica kojoj je prisustvovao 21 učesnik edukacije.

Na ovoj dvodnevnoj obuci, prvi dan, prisutni su teorijski upoznati sa djelatnošću Agencije, standardima sigurnosti, kako uraditi samoocjenu, facilitacijom, vanjskom ocjenom, upravljanjem rizikom i indikatorima izvršenja. Drugi dan obuke, detaljno je objašnjena izrada politika i procedura, razlozi zbog kojih treba pristupiti pisanju procedura, kada treba pisati procedure i sl. Uz to učesnici edukacije su kroz rad u timovima stekli i prvo iskustva u izradi procedure. Na kraju, date su jasne preporuke šta činiti nakon edukacije, kada se vrate u svoje ambulante.

Lista učesnika...

Fotografije sa edukacije...


Završena edukacija
Zavod za alkoholizam i druge toksikomanije Kantona Sarajevo
Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo

Nakon gotovo četiri mjeseca kontinuirane aktivnosti Agencija za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u FBiH (AKAZ), 03.03.2015. godine završila je edukaciju uposlenika Zavoda za alkoholizam i druge toksikomanije Kantona Sarajevo i Zavoda za javno zdravstvo Kantona Sarajevo u oblasti uvođenja sistema kvaliteta, koja je započela 11. novembra 2014. godine.

Učesnici edukacije su odslušali 16 edukativnih modula i u potpunosti su upoznati sa cjelokupnim procesom i zadacima u procesu uvođenja sistema kvaliteta, kako bi neometano započeli sa aktivnostima koje im predstoje u narednom periodu.

Završni edukativni modul „Projekat u ustanovi“ prezentirala je Melka Mercvajler, prof. Nakon kratkog rezimea prezentiranih edukativnih modula, prisutni su bili upoznati o zadacima koordinatora kvaliteta, Komisije za kvalitet, kao i o procesu facilitacije i vanjske ocjene.

Veliko zanimanje učesnika edukacije kao i brojna pitanja koja su postavljali tokom prezentacije pokazali su veliku zainteresovanost i želju da se što prije započne sa ovim procesom kako bi se i ova dva zavoda našla na AKAZ-ovoj listi akreditiranih zdravstvenih ustanova.

Ceritifikat o uspješno završenoj edukacije dobilo je 28 učesnika.

Lista učesnika...

Fotografije sa edukacije...


Održana 19. radionica za timove porodične/obiteljske medicine iz JUDZ Kantona Sarajevo

U prostorijama Agencije za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u FBiH (AKAZ) 25. i 26. februara 2015. godine održana je devetnaesta radionica za timove porodične/obiteljske medicine iz Kantona Sarajevo. Edukaciji u okviru Projekta „Uspostavljanje sistema sigurnosnih standarda u primarnoj zdravstvenoj zaštiti“ su se pridružili timovi porodične medicine iz domova zdravlja Livno, Bužim i Grude.

Prvog dana edukacije učesnici su bili upoznati sa standardima sigurnosti i samoocjenom, prvim zadatkom koji ih čeka nakon povratka u svoje domove zdravlja. Nadalje, nova saznanja su stekli i u oblasti upravljanja rizikom, indikatorima kvaliteta, kao i o facilitaciji i vanjskoj ocjeni. Drugi dan obuke je sadržavao teorijsko upoznavanje sa politikama i procedurama, da bi nakon toga podijeljeni u grupe radili na izradi procedura o provođenju kliničke revizije i vađenje venske i kapilarne krvi u ambulantama. Na kraju, učesnici edukacije dobili su sugestije šta trebaju raditi po povratku u svoju ambulantu porodične/obiteljske medicine.

Naredna edukacija je planirana za 04.-05. mart 2015. godine.

Lista učesnika edukacije...

Fotografije sa edukacije...


UNICEF Projekat „Rani rast i razvoj djece“
Obuka vanjskih ocjenjivača i facilitatora

U sklopu nastavka projekta “Rani rast i razvoj djece“” u saradnji sa UNICEF-om BiH Agencija za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u FBiH (AKAZ) nastavlja svoje aktivnosti. Tako je u prostorijama AKAZ-a 23. i 24. februara 2015. održana radionica za obuku vanjskih ocjenjivača i facilitatora u cilju uspješne ocjene i akreditacije centara za rani rast i razvoj u Federaciji BiH.

Tokom obuke, prvi dan učesnici su bili upoznati teorijski o akreditacijskim standardima i vanjskoj ocjeni, zadacima, ulozi, sposobnostima, načelima pregleda kao i o proceduri za izbor vanjskog ocjenjivača. Posebna pažnja je bila posvećena procesima i tehnici vanjskog pregleda i izvještavanju. Drugi dan obuke, bio je usmjeren na vježbe, simulaciju vanjskog pregleda koji se odnosio na utvrđivanje dokaza za ispunjenost standarda/kriterija/indikatora, ocjeni pravilnosti izvršene samoocjene i usmeno informiranje menadžmenta.

Nakon urađenih testova znanja i pokazanih sposobnosti tokom vježbi mora se naglasiti da je AKAZ dobio još 24 izuzetna suradnika.

Program obuke...

Lista učesnika edukacije...

Fotografije sa edukacije...


Održana 18. radionica za timove porodične/obiteljske medicine iz JUDZ Kantona Sarajevo
- do sada educirano 160 timova -

Projekat „Uspostavljanje sistema sigurnosnih standarda u primarnoj zdravstvenoj zaštiti“ koji Agencija za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u FBiH (AKAZ) realizira u saradnji sa Federalnim ministarstvom zdravstva i Javnom ustanovom Dom zdravlja Kantona Sarajevo i dalje je u fokusu AKAZ-ovih aktivnosti.

Tako je 18. i 19. februara u prostorijama AKAZ-a održana 18. radionica kojoj je prisustvovalo 22 učesnika ili 10 timova porodične medicine iz JU DZ Sarajevo. Prvog dana obuke prisutni su bili upoznati sa djelatnošću Agencije, standardima sigurnosti, kako uraditi samoocjenu, facilitacijom, vanjskom ocjenom, upravljanjem rizikom i indikatorima izvršenja. Drugi dan obuke, detaljno je objašnjena izrada politika i procedura, razlozi zbog kojih treba pristupiti pisanju procedura, kada treba pisati procedure i sl. Uz to učesnici edukacije su kroz rad u timovima stekli i prvo iskustva u izradi procedure. Na kraju, date su jasne preporuke šta činiti nakon edukacije, kada se vrate u svoje ambulante.

Naredna edukacija će biti održana 25. i 26. februara 2015.

Lista učesnika edukacije...

Fotografije sa edukacije...


UNICEF Projekat „Bolnica-prijatelj beba“
Obuka osoblja za akreditaciju porodilišta

Agencija za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u F BiH (AKAZ) 16. i 17. februara 2015. godine u sklopu nastavka projekta “Bolnica – prijatelj beba” koji radi u saradnji sa UNICEF-om BiH, je organizirala obuku osoblja za akreditaciju preostalih porodilišta u Federaciji BiH. Ovom skupu su prisustvovali zaposlenici porodilišta iz JZU Zdravstveni centar Brčko, Opća bolnica Tešanj, Opća bolnica Jajce, kao i DZ Tomislavgrad i JUDZKS, ukupno 15 zdravstvenih profesionalaca.

Ovom prilikom, pored upoznavanja sa akreditacijom u zdravstvu, djelatnošću i aktivnostima AKAZ-a, prisutni su bili upoznati sa Innocenti deklaracijom-nacionalnom legislativom, međunarodnim dokumentima o dojenju, razvoju i unapređenju prirodne ishrane dojenčadi u Bosni i Hercegovini, standardima i iskustvima akreditiranih porodilišta u F BiH.

Drugog dana učesnicima edukacije je detaljno bili pojašnjen proces uspostave sistema kvaliteta, facilitacije, proces vanjskog pregleda, sistem bodovanja, kao i cjelokupni proces od prijave do dobijanja akreditacije.

Tokom dvodnevne edukacije prisutni su pokazali veliko interesovanje da započnu sa procesom uspostavljanja sistema kvaliteta u porodilištima. Zadovoljstvo je istaknuti da nakon urađenih testova na kraju obuke učesnici edukacije su pokazali izvrsno znanje koje su ovom prilikom usvojili.

Lista učesnika edukacije...

Fotografije sa edukacije...


Održana 17. radionica za timove porodične/obiteljske medicine iz JU DZ Kantona Sarajevo

Agencija za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u FBiH (AKAZ) je 11. i 12. februara 2015. godine u prostorijama AKAZ-a održala 17. obuku za osoblje timova porodične/obiteljske medicine u okviru Projekta „Uspostavljanje sistema sigurnosnih standarda u primarnoj zdravstvenoj zaštiti“. Obuci je prisustvovalo 24 učesnika, iz šest organizacionih jedinica porodične medicine JUDZ Kantona Sarajevo.

Na dvodnevnoj radionici učesnici edukacije su bili upoznati sa sadržajem sertifikacijskih standarda za timove porodične/obiteljske medicine, kako se izrađuje samoocjena te šta su facilitacija i vanjska ocjena, osnove upravljanja rizikom, indikatorima kvaliteta, razvojem politika i procedura. Drugi dan obuke zdravstveni profesionalci su uradili praktične vježbe koje su se odnosile na pisanje procedura, kako bi svi članovi timova bili što bolje obučeni da započnu sa radom u oblasti uvođenja sistema sigurnosti. Urađena je „Procedura o upotrebi inhalatorne terapije“, „Upućivanje pacijenta u hitnim stanjima u druge zdravstvene ustanove“ i „Savjetovanje putem telefona od strane tima“

Naredna edukacija je planirana za 18. i 19. februar 2015. godine.

Lista učesnika edukacije...

Fotografije sa edukacije...


Obuka za vanjske ocjenjivače za primarnu zdravstvenu zaštitu

U prostorijama Agencije za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u F BiH, 09. i 10. februara 2015. godine, u okviru Projekta „Uspostavljanje sigurnosnih standarda u primarnoj zdravstvenoj zaštiti“, održana je radionica - obuka, za vanjske ocjenjivače za porodičnu medicinu.

Cilj ove radionice je bila obuka i priprema zdravstvenih profesionalca iz primarne zdravstvene zaštite za poslove vanjskog ocjenjivača. S tim u vezi, na radionici bilo je govora o ulozi, sposobnostima, procedurama za selekciju, načelima pregleda, kao i o formularima za vanjski pregled. Ovom prilikom učesnici su bili upoznati i sa osnovnim principima vanjskog pregleda, zadacima i obavezama vanjskog ocjenjivača, što podrazumijeva organizacijske pripreme, pregled i ocjenu dokumentacije zdravstvene ustanove, pravila vanjskog pregleda, nadležnosti vođe tima, strukturu pregleda doma zdravlja/tima porodične medicine, kao i tehnici pregleda na kolegijalnoj osnovi.

Drugi dan obuke učesnici su bili podijeljeni u četiri grupe od šest učesnika, koje su uz pomoć facilitatora radili vježbe, kako bi im se što više približio i praktični dio zadataka koji trebaju obavljati u ulozi vanjskog ocjenjivača. Pored izvanrednih ocjena u praktičnom dijelu edukacije učesnici su pokazali svoje sposobnosti za ulogu vanjskog ocjenjivača i kroz pismenu provjeru znanja.

I ova obuka, u nizu drugih koje AKAZ obavlja, pokazala je veliku zainteresovanost i razumijevanje za važnost uvođenja sistema sigurnosti i kvaliteta u zdravstvu i želju zdravstvenih profesionalaca da učestvuju u ovom procesu.

Program obuke...

Lista učesnika...

Fotografije sa obuke...


Održana 16. radionica za timove porodične/obiteljske medicine

Agencija za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u FBiH (AKAZ) nastavlja sa aktivnostima u okviru Projekta „Uspostavljanje sistema sigurnosnih standarda u primarnoj zdravstvenoj zaštiti“. Tako je 04. i 05. februara 2015. godine, u prostorijama AKAZ-a, obuci prisustvovalo 18 učesnika, tj. osam timova porodične medicine iz pet organizacionih jedinica porodične medicine JUDZ Kantona Sarajevo.

Tokom edukacije zdravstveni profesionalci su bili upoznati o djelatnostima AKAZ-a, standardima sigurnosti za timove porodične/obiteljske medicine, samoocjeni, facilitaciji, vanjskoj ocjeni, upravljanu rizikom i indikatorima kvaliteta. Drugi dan edukacije bio je posvećen praktičnim vježbama tj. izradi politika i procedura koje je neophodno uraditi kako bi svi članovi timova bili što bolje obučeni da započnu sa radom u oblasti uvođenja standarda sigurnosti.

Na kraju, učesnici edukacije su uradili test koji je pokazao da su stekli dovoljno znanja kako bi neometano mogli započeti proces uvođenja standarda sigurnosti u timove porodične/obiteljske medicine u svojoj zdravstvenoj ustanovi.

Naredna edukacija je planirana za 11. i 12. februar 2015. godine.

Lista učesnika edukacije...

Fotografije sa edukacije...


Završena edukacija medicinskih sestara u okviru projekta “Jačanje sestrinstva u BiH“

U prostorijama Agencije za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u FBiH (AKAZ), 02. i 03. februara 2015. godine, održana je edukacija glavnih sestara domova zdravlja iz Kantona Sarajevo, Tomislavgrada, Breze, Kaknja, Visokog i Vareša u okviru Projekta „Jačanje sestrinstva u BiH“ (ProSes).

Tema završne radionice je bila „Vođenje sestrinske dokumentacije“. Ovaj edukativni modul su prezentirale dr. Lejla Mačković i Alma Kurt, dipl. medicinska sestra. U prvom dijelu radionice bilo je govora o standardima sestrinske prakse kao dogovorenoj i prihvatljivoj kvalitetnoj sestrinskoj njezi na određenom radnom mjestu, kojima se prosuđuje i evaluira sestrinska praksa. Nadalje, dr. Lejla Mačković je govorila o pojmu, vrsti, svrsi, zakonskoj regulativi i vođenju medicinske dokumentacije.

U nastavku Alma Kurt je govorila o sestrinskoj dokumentaciji, pismeno ili elektronski generisanoj informacija o korisniku zdravstvene zaštite, koja opisuje njegu ili usluge koje se pružaju. Uz to, naglašeno je da je sestrinska dokumentacija vrijedan metod koji pokazuje, da u okviru odnosa medicinske sestre/babice i pacijenta se primjenjuju profesionalna znanja, vještine i donošenje odluka u skladu sa profesionalnim standardima.

Na kraju, pravog dana edukacije, bilo je govora o kartonu sestre u zajednici i zadacima, a koji se odnose prije svega na proširenje zdravstvene zaštite van zdravstvene ustanove kao i pronalaženje i podsticanje korisnika na očuvanje i unapređenje zdravlja, posebno u najosjetljivijim razdobljima življenja.

Drugi dan održavanja radionice, kako je planirano, bio je posvećen izradi novih procedura za primarnu zdravstvenu zaštitu. Dr. Lejla Mačković i Spomenka Omanović, dipl. med. sestra, supervizori, dogovorile su koje procedure trebaju napisati i s tim u vezi upoznale prisutne o zadacima koji im predstoje. Konačni rezultat ove radionice su bile dvije napisane procedure i to: „Procedura kojom se reguliše minimalni sadržaj sestrinske dokumentacije“ i „Procedura o kućnoj posjeti patronažne sestre novorođenom djetetu“. Uz to urađeni su i obrasci za kućnu posjetu i obrazac za primjenu procedure kojom se reguliše minimalni sadržaj sestrinske dokumentacije.

Lista učesnika edukacije...

Fotografije sa edukacija...


Održana 15. radionica za timove porodične/obiteljske medicine

Agencija za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u FBiH (AKAZ) nastavlja sa aktivnostima u okviru Projekta „Uspostavljanje sistema sigurnosnih standarda u primarnoj zdravstvenoj zaštiti“. Tako je 28. i 29. januara 2015. godine, u prostorijama AKAZ-a obuci prisustvovalo 24 učesnika, tj. devet timova porodične medicine iz pet organizacionih jedinica porodične medicine JUDZ Kantona Sarajevo kao i jedan tim iz DZ Bužim. Do sada, AKAZ je uspio educirati 129 timova porodične medicine iz JUDZKS.

Kao i obično, tokom edukacije zdravstveni profesionalci su uradili dva testa kako bi se stekao uvid koliko su učesnici edukacije naučili o standardima sigurnosti, procesu implementacije i cjelokupnom putu ka dobijanju sertifikacije. Uz to, kroz praktične vježbe, svi članovi timova su obučeni kako da započnu sa radom u oblasti uvođenja sistema sigurnosti.

Naredna edukacija je planirana za 04. i 05. februar 2015. godine

Lista učesnika edukacije...

Fotografije sa edukacije...


Održana 14. radionica
do sada educirano 120 timova porodične/obiteljske medicine u JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo

AKAZ nastavlja sa realizacijom projekta „Uspostavljanje sistema sigurnosnih standarda u primarnoj zdravstvenoj zaštiti“. Dana 21.-22.01.2015. godine je održana i četrnaesta radionica. Činjenica je da se AKAZ sve više bliži svome cilju – održati dvadeset radionica u okviru Projekta koji Agencija za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u FBiH (AKAZ) radi u saradnji sa Federalnim ministarstvom zdravstva i Javnom ustanovom Dom zdravlja Kantona Sarajevo.

Na obuci, koja je održana u prostorijama AKAZ-a, prisustvovalo je ukupno 20 učesnika. I na ovoj dvodnevnoj obuci, prvi dan, prisutni su teorijski upoznati sa djelatnošću Agencije, standardima sigurnosti, kako uraditi samoocjenu, facilitacijom, vanjskom ocjenom, upravljanjem rizikom i indikatorima izvršenja. Drugi dan obuke, detaljno je objašnjena izrada politika i procedura, razlozi zbog kojih treba pristupiti pisanju procedura, kada treba pisati procedure i sl. Uz to učesnici edukacije su kroz rad u timovima stekli i prvo iskustva u izradi procedure. Na kraju, date su jasne preporuke šta činiti nakon edukacije, kada se vrate u svoje ambulante.

Naredna edukacija je planirana za 27.-28. junuar 2015.

Lista učesnika edukacije...

Fotografije sa edukacije...


Educirano 111 timova porodične/obiteljske medicine iz JU DZ Kantona Sarajevo

U okviru Projekta „Uspostavljanje sistema sigurnosnih standarda u primarnoj zdravstvenoj zaštiti“ koji Agencija za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u FBiH (AKAZ) radi u saradnji sa Federalnim ministarstvom zdravstva i JU DZ KS, u prostorijama AKAZ-a, 14. i 15. januara 2015. godine, održana je 13. radionica/ obuka za osoblje timova porodične/obiteljske medicine

Dvodnevna radionica, kojoj je prisustvovalo 20 učesnika iz šest organizacionih jedinica porodične/obiteljske medicine iz JUDZ Kantona Sarajevo te zdravstveni djelatnici iz dva tima iz DZ Stolac održavala se u prostorijama AKAZ-a. To je bila prilika učesnicima edukacije da se upoznaju sa cjelokupnim procesom uvođenja standarda sigurnosti u timovima porodične/obiteljske medicine, što podrazumijeva izradu samoocjene, osnove upravljanja rizikom, indikatore kvaliteta, način razvoja politika i procedura, kao i proces facilitacije i vanjske ocjene. Pored teorijskog dijela učesnici edukacije su uradili i dva testa, te praktične vježbe, kako bi svi članovi timova bili što bolje educirani da započnu sa radom u oblasti uvođenja sistema sigurnosti.

Do sada, od ukupno 200 koliko je planirano u ovom Projektu, educirano je 111 timova porodične/obiteljske medicine iz Kantona Sarajevo.

Naredna edukacija je planirana za 21.-22. januar 2015. godine.

Lista učesnika edukacije...

Fotografije sa edukacije...


Održana dvanaesta radionica za timove porodične/obiteljske medicine

U Novoj 2015. godini u Agenciji za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u FBIH (AKAZ) 07. i 08. januara 2015. održana je radionica u okviru projekta „ Uspostavljanje sistema sigurnosnih standarda u primarnoj zdravstvenoj zaštiti “. Dvanaestoj radionici, u okviru ovog projekta, je prisustvovalo 20 učesnika obuke iz šest organizacionih jedinica, domova zdravlja Kantona Sarajevo.

Kao i na dosada održanim radionicama učesnici su upoznati sa standardima sigurnosti, samoocjenom, upravljanjem rizikom, indikatorima kvaliteta, politikama i procedurama. Pored toga, drugog dana obuke, prisutni timovi porodične/obiteljske medicine su bili u prilici da i praktično pokažu usvojena znanja na ovoj obuci.

Naredna radionica je zakazana za 14. i 15. januar ove godine.

 

Lista učesnika edukacije...

Fotografije sa edukacije...


Završena edukacija timova porodične/obiteljske medicine u ZE-DO kantonu

Agencija za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u FBiH (AKAZ) je 29. decembra 2014. održala završnu radionicu u okviru edukacije timova porodične/obiteljske medicine u oblasti uvođenja standarda sigirnosti u ZE-DO kantonu.

Cilj obuke je bio da se učesnici upoznaju sa sadržajem sertifikacijskih standarda za timove porodične/obiteljske medicine, kako se izrađuje samoocjena, te šta su facilitacija i vanjska ocjena, osnove upravljanja rizikom, indikatori kvaliteta. Uz to bilo je govora i o razvoju politika i procedura, prijavljivanju incidentnih situacija, pravnim i etičkim načelima i sistemu žalbi u zdravstvenoj ustanovi.

Pored timova iz Doma zdravlja Visoko, gdje se i održavala obuka, učestvovali su i timovi porodične/obiteljske medicine iz domova zdravlja, Zenica, Vareš, Breza, Kakanj.

Certifikat o završenoj obuci dobilo je 27 učesnika edukacije.

Lista učesnika edukacije...

Fotografije sa edukacije...


Održana jedanaesta radionica za timove porodične/obiteljske medicine iz JUDZ Kantona Sarajevo

Agencija za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u FBiH (AKAZ) je održala obuku za osoblje timova porodične/obiteljske medicine u okviru Projekta „Uspostavljanje sistema sigurnosnih standarda u primarnoj zdravstvenoj zaštiti“ 24.-25.12.2014. godine, u prostorijama AKAZ-a. Obuci je prisustvovalo 25 učesnika, iz osam organizacionih jedinica porodične medicine JUDZ Kantona Sarajevo.

Cilj ove dvodnevne obuke je bio da se učesnici upoznaju sa sadržajem sertifikacijskih standarda za timove porodične/obiteljske medicine, kako se izrađuje samoocjena te šta su facilitacija i vanjska ocjena, osnove upravljanja rizikom, indikatorima kvaliteta, razvojem politika i procedura. Tokom edukacije zdravstveni profesionalci su uradili dva testa i praktične vježbe, kako bi svi članovi timova bili što bolje obučeni da započnu sa radom u oblasti uvođenja sistema sigurnosti. Predavači su bili AKAZ-ovi istaknuti saradnici sa iskustvom na polju unapređenja sigurnosti i kvaliteta u pružanju zdravstvenih usluga.

Naredna edukacija je planirana za 07. i 08. januar 2015.

Lista učesnika radionice...
Fotografije sa radionice...


Održana deseta radionica za timove porodične/obiteljske medicine iz JUDZ Kantona Sarajevo

Dana 17.-18.12.2014. godine je održana i deseta radionica u okviru Projekta „Uspostavljanje sistema sigurnosnih standarda u primarnoj zdravstvenoj zaštiti“ koji Agencija za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u FBiH (AKAZ) radi u saradnji sa Federalnim ministarstvom zdravstva i Javnom ustanovom Dom zdravlja Kantona Sarajevo. Ovom radionicom je završena edukacija pola od ukupno 200 timova porodične/obiteljske medicine.

Na obuci, koja je održana u prostorijama AKAZ-a, prisustvovala su ukupno 34 učesnika, 28 učesnika iz osam organizacionih jedinica porodične medicine JU DZ Kantona Sarajevo te 6 učesnika iz DZ Stolac među kojima je bio i direktor dr. Kazimir Raguž. Cilj ove dvodnevne obuke je bio da se učesnici teorijski i praktično upoznaju sa sadržajem i načinima praktične uspostave sistema sigurnosti u timovima porodične/obiteljske medicine. Predavači su bili AKAZ-ovi istaknuti saradnici sa iskustvom na polju unapređenja sigurnosti i kvaliteta u pružanju zdravstvenih usluga iz Sarajeva, Tuzle i Zenice.

Obuka je bazirana na aktuelnoj verziji standarda za timove porodične/obiteljske medicine (oktobar 2014. godine) u koju su inkorporirani i sertifikacijski i akreditacijski standardi skupa sa indikatorima koji se odnose na timove porodične/obiteljske medicine. Naredna edukacija je planirana za 24.-25. decembar 2014. godine.

Lista učesnika radionice...

Fotografije sa radionice...


Održana deveta radionica za timove porodične/obiteljske medicine iz JUDZ Kantona Sarajevo

Održan je i deveti turnus obuke za osoblje timova porodične/obiteljske medicine 10.-11.12.2014. godine je u okviru Projekta „Uspostavljanje sistema sigurnosnih standarda u primarnoj zdravstvenoj zaštiti“ koji Agencija za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u FBiH (AKAZ) radi u saradnji sa Federalnim ministarstvom zdravstva i Javnom ustanovom Dom zdravlja Kantona Sarajevo .

Obuka je održana u prostorijama AKAZ-a na kojoj je prisustvovalo ukupno 32 učesnik, 26 učesnika iz osam organizacionih jedinica porodične medicine JU DZ Kantona Sarajevo te po jedan tim porodične/obiteljske medicine iz DZ Stolac i DZ Tomislavgrad. Predavači su bili AKAZ-ovi istaknuti saradnici sa iskustvom na polju unapređenja sigurnosti i kvaliteta u pružanju zdravstvenih usluga iz Sarajeva, Tuzle i Zenice. Cilj ove dvodnevne obuke je bio da se učesnici teorijski i praktično upoznaju sa sadržajem i načinima praktične uspostave sistema sigurnosti u timovima porodične/obiteljske medicine. Tokom edukacije zdravstveni profesionalci su pored teorijskog dijela uradili i dva testa te praktične vježbe, kako bi svi članovi tima bili što bolje educirani da samostalno započnu sa radom u oblasti uvođenja sistema sigurnosti.

Obuka je bazirana na aktuelnoj verziji standarda za timove porodične/obiteljske medicine (oktobar 2014. godine) u koju su inkorporirani i sertifikacijski i akreditacijski standardi skupa sa indikatorima koji se odnose na timove porodične/obiteljske medicine. Naredna edukacija je planirana za 17.-18. decembar 2014. godine.

Fotografije sa obuke možete pogledati OVDJE
Spisak učesnika možete pogledati OVDJE


Obuka za osoblje centara za rani rast i razvoj djece

U sklopu projekta Akreditacija „bolnica – prijatelja beba“ i razvoj akreditacijskih standarda za rani rast i razvoj djece , koji Agencija za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u FBiH (AKAZ) sprovodi u saradnji sa UNICEF-om BiH, održana je edukacija osoblja centara za rani rast i razvoj djece (RRRD). Obuci je prisustvovalo 36 uposlenih iz 12 RRRD centara iz FBiH. Obuka je održana u prostorijama AKAZ-a 09.12.2014. godine u Sarajevu. Predavači su bili AKAZ-ovi istaknuti saradnici sa iskustvom na polju unapređenja sigurnosti i kvaliteta u pružanju zdravstvenih usluga.

Cilj obuke je bio da se učesnici teorijski i praktično upoznaju sa sadržajem i načinima praktične uspostave sistema kvaliteta u centrima za rani rast i razvoj djece. Tokom edukacije zdravstveni profesionalci su pored teorijskog dijela uradili i dva testa te praktične vježbe.

Fotografije sa obuke možete pogledati OVDJE
Plan i program obuke možete pogledati OVDJE
Spisak učesnika možete pogledati OVDJE


Održana osma radionica za timove porodične/obiteljske medicine iz JUDZ Kantona Sarajevo

Agencija za kvalitet i akreditaciju u zdravstvuu FBiH (AKAZ) je u okviru Projekta „Uspostavljanje sistema sigurnosnih standarda u primarnoj zdravstvenoj zaštiti“ koji AKAZ radi u saradnji sa Federalnim ministarstvom zdravstva i JU DZ KS, je održala osmi turnus obuke za osoblje timova porodične/obiteljske medicine 03.-04.12.2014. godine. Obuka je održana u prostorijama AKAZ-a na kojoj je prisustvovalo 30 učesnika, iz osam organizacionih jedinica porodične medicine JU DZ Kantona Sarajevo. Predavači su bili AKAZ-ovi istaknuti saradnici sa iskustvom na polju unapređenja sigurnosti i kvaliteta u pružanju zdravstvenih usluga iz Sarajeva, Tuzle i Zenice.

Cilj ove dvodnevne obuke je bio da se učesnici teorijski i praktično upoznaju sa sadržajem i načinima praktične uspostave sistema sigurnosti u timovima porodične/obiteljske medicine. Tokom edukacije zdravstveni profesionalci su pored teorijskog dijela uradili i dva testa te praktične vježbe, kako bi svi članovi tima bili što bolje educirani da samostalno započnu sa radom u oblasti uvođenja sistema sigurnosti. Obuka je bazirana na najnovijoj verziji standarda za timove porodične/obiteljske medicine (oktobar 2014. godine) u koju su inkorporirani i sertifikacijski i akreditacijski standardi skupa sa indikatorima koji se odnose na timove porodične/obiteljske medicine.

Naredna edukacija je planirana za 10.-11. decembar 2014. godine.

Spisak učesnika možete vidjeti ovdje...
Program obuke možete vidjeti ovdje...
Fotografije sa obuke možete vidjeti ovdje...


Održana četvrta radionica u okviru Projekta „Jačanje sestrinstva u BiH“

Prvi i drugi dan decembra 2014. godine u Agenciji za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u F BiH su bili posvećeni edukaciji medicinskih sestara/tehničara. Održana je četvrta radionica u okviru projekta „ Jačanje sestrinstva u BiH“, kojoj su pored glavnih sestara domova zdravlja iz Kantona Sarajevo prisustvovali i glavne sestre/tehničari domova zdravlja Breza, Kakanj i Tomislavgrad.

Ovom prilikom su prezentirana dva edukacijska modula i to „Sigurnost pacijenta“ i „Incidentne situacije/nepovoljni događaji“ koje su prezentirali dr. Lejla Mačković i Spomenka Omanović, dipl. med. sestra.

Drugi dan prisutni učesnici edukacije su radili na izradi procedura za primarnu zdravstvenu zaštitu. Rezultat cjelodnevnog rada su bile četiri procedure i to: „P rijava incidentnih situacija“, „Procedura odlaganja oštrih predmeta“, „Procedura postupka u slučaju verbalnih i fizičkih prijetnji zaposleniku ustanove“ i „Procedura odlaganja kontaminiranog veša“.

Naredna radionica je zakazana za početak februara 2015. godine.

Fotografije sa radionice možete vidjeti ovdje...


Održana šesta radionica za timove porodične/obiteljske medicine iz JUDZ Kantona Sarajevo

Agencija za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u FBiH (AKAZ ) nastavlja sa aktivnostima u okviru Projekta „Uspostavljanje sistema sigurnosnih standarda u primarnoj zdravstvenoj zaštiti“. Tako je 19. i 20. novembra 2014. godine, u prostorijama AKAZ prisustvovalo obuci 18 učesnika iz osam organizacionih jedinica porodične medicine JUDZ Kantona Sarajevo.

Tokom edukacije zdravstveni profesionalci su uradili dva testa i praktične vježbe, kako bi svi članovi timova bili što bolje obučeni da započnu sa radom u oblasti uvođenja sistema sigurnosti. Predavači su bili AKAZ-ovi istaknuti saradnici sa iskustvom na polju unapređenja sigurnosti i kvaliteta u pružanju zdravstvenih usluga.

Naredna edukacija je planirana za 26. i 27. novembar 2014. godine

Spisak učesnika možete vidjeti ovdje...
Program obuke možete vidjeti ovdje...
Fotografije sa obuke možete vidjeti ovdje...


Obuka za osoblje drop-in centara

Započela je druga faza projekta Akreditacija drop-in centara u FBiH koji Agencija za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u FBiH (AKAZ) sprovodi sa Asocijacijom Margina. U ovoj fazi su održane dvije jednodnevne obuke za osoblje drop-in centara Asocijacije Margina (centri u Zenici, Tuzli i Mostaru) i Asocijacije Proi (centri u Sarajevu, Bihaću i Brčkom) 17. i 18.11.2014. godine. Obuke su održane u AKAZ-ovim prostorijama u Sarajevu na kojima je prisustvovalo 29 kandidata, iz šest pobrojanih centara.

Cilj obuke je bio da se učesnicima predoče teorija o standardima i akreditaciji te da im se daju osnovni alati i upute kako početi sa procesom unapređenja kvaliteta pružanja njihovih usluga. Na obuci su polaznicima održana teorijska predavanja o akreditacijskim standardima za drop-in centre i indikatorima koji su definisani unutar prve faze istog projekta. Nadalje, na obuci je detaljno obrađeno kako uraditi samoocjenu koja je ključna u početnom dijelu procesa. Učesnici su potom slušali predavanje o izradi politika i procedura te šta je to rizik i kako se njime upravlja. Učesnici su prošli i praktične vježbe izrade procedura, a dobili su i osnovne informacije o tome šta su to facilitacija i vanjska ocjena. U sklopu ove faze projekta je planirana i obuka za vanjske ocjenjivače koja će se održati u decembru 2014. godine.

Fotografije sa obuke možete pogledati OVDJE
Plan i program obuke možete pogledati OVDJE
Spisak učesnika možete pogledati OVDJE


Održana peta radionica za timove porodične/obiteljske medicine iz JUDZ Kantona Sarajevo

U okviru Projekta „Uspostavljanje sistema sigurnosnih standarda u primarnoj zdravstvenoj zaštiti“ koji Agencija za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u FBiH (AKAZ) radi u saradnji sa Federalnim ministarstvom zdravstva i JU DZ KS, održana je peta obuka za osoblje timova porodične/obiteljske medicine 12.-13.11.2014. godine, u prostorijama AKAZ-a. Obuci je prisustvovalo 22 učesnika, iz osam organizacionih jedinica porodične medicine JUDZ Kantona Sarajevo. Predavači su bili AKAZ-ovi istaknuti saradnici sa iskustvom na polju unapređenja sigurnosti i kvaliteta u pružanju zdravstvenih usluga.

Cilj ove dvodnevne obuke je bio da se učesnici upoznaju sa sadržajem i načinima praktične uspostave sistema sigurnosti u timovima porodične/obiteljske medicine, a to su izrada samoocjene, osnove upravljanja rizikom, indikatorima kvaliteta, način razvoja politika i procedura. Tokom edukacije zdravstveni profesionalci su pored teorijskog dijela uradili i dva testa te praktične vježbe, kako bi svi članovi timova bili što bolje educirani da započnu sa radom u oblasti uvođenja sistema sigurnosti.

Naredna edukacija je planirana za 19.-20. novembar 2014. godine.

Spisak učesnika možete vidjeti ovdje...
Program obuke možete vidjeti ovdje...
Fotografije sa obuke možete vidjeti ovdje...


Početak edukacije
Zavod za alkoholizam i druge toksikomanije Kantona Sarajevo
Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo

Agencija za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u F BiH (AKAZ) započela je još jednu aktivnost u edukaciji zdravstvenih profesionalaca u oblasti uvođenja sistema kvaliteta u zdravstvu.

Riječ je o edukaciji osoblja Zavoda za alkoholizam i druge toksikomanije Kantona Sarajevo, kojima su se pridružili i odabrani zaposlenici Zavoda za javno zdravstvo Kantona Sarajevo, a koja je održana 11. novembra 2014. godine.

Učesnici edukacije su tokom prvog edukativnog modula, koji je prezentirao Prim.dr. Zoran Riđanović, bili upoznati sa svim aktivnostima i zadacima koji slijede u procesu uspostavljanja sistema kvaliteta. Uz to, ovom prilikom su prezentirani i neki edukacijski moduli, kao što su, standardi sigurnosti i kvaliteta, samoocjena, upravljanje rizikom, indikatori kvaliteta, uloga menadžera, timski rad i drugo.

Prva radionica, na kojoj su prisustvovala 23 učesnika je protekla u veoma ugodnoj atmosferi i kvalitetnoj diskusiji. S obzirom na veliku zainteresovanost učesnika edukacije, sigurni smo da će tromjesečni rad, koji nam predstoji, dati zapažene rezultate.

Fotografije sa edukacije možete naći ovdje...


Edukacija timova porodične medicine u Zeničko-dobojskom kantonu.

Agencija za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u F BiH (AKAZ), 10. novembra/listopada 2014. godine, započela je sa edukacijom timova porodične/obiteljske medicine u oblasti uspostavljanja sistema sigurnosti i kvaliteta u Zeničko- dobojskom kantonu.

Prezentacija prvog edukativnog modula je bila u Domu zdravlja Visoko, gdje su se okupili timovi iz domova zdravlja Zenica, Breza, Kakanj, Vareš i Visoko.

Dr. Ahmed Novo, direktor AKAZ-a, na početku je upoznao prisutne o osnovnim funkcijama Agencije, zakonima koji regulišu kvalitet i sigurnost zdravstvene zaštite, o razlozima za uvođenje sistema kvaliteta i sigurnosti, o sertifikaciji i akreditaciji zdravstvenih ustanova, standardima, s posebnim osvrtom na standarde sigurnosti.

Nadalje, u drugom dijelu bilo je govora o uvođenju sistema kvaliteta i sigurnosti u zdravstvenu ustanovu. Prim.dr. Zoran Riđanović je govorio o ključnim elementima sistema za poboljšanje sigurnosti i kvaliteta u zdravstvu. Uz to, ovom prilikom posebnu pažnju u svome izlaganju posvetio je indikatorima izvedbe, upravljanju rizikom, sigurnosti pacijenata, prijavljivanju incidentnih situacija i sistemu odgovornosti.

Prvom edukacijskom modulu je prisustvalo 25 učesnika edukacije iz ZE-DO kantona. Naredna radionica je zakazana za 17. 11. 2014. godine, na kojoj će učesnici edukacije biti šire upoznati sa standardima sigurnosti i kvaliteta za timove porodične/obiteljske medicine.

Fotografije sa edukacije možete naći ovdje...


Napredna obuka za top – zdravstvene menadžere: „Akreditacija i sertifikacija zdravstvenih ustanova“

Agencija za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u FBiH (AKAZ) je 8. i 9. novembra 2014. godine, realizirala naprednu obuku za top – zdravstvene menadžere pod nazivom „Akreditacija i sertifikacija zdravstvenih ustanova“. Imajući u vidu značaj menadžera u procesu uspostavljanja sistema kvaliteta AKAZ je organizirao tailor-made edukaciju za top - menadžere zdravstvenih ustanova.

Dvodnevnoj radionici prisustvovala su 23 učesnika edukacije gdje su imali priliku da razmjene iskustva prije svega u primjeni akreditacijskih/sertifikacijskih standarda koja vodi razvoju usluga i poboljšanju kvaliteta i sigurnosti u cijeloj zdravstvenoj ustanovi. Standardi su i sredstvo za efikasno upravljanje i rukovođenje, ali i zaštita od eventualnih restriktivnih mjera. U cijelom procesu uspostavljanja sistema kvaliteta menadžer zdravstvene ustanove ima ključnu ulogu, a standardi su za menadžera ustanove sredstvo za efikasno upravljanje i rukovođenje zdravstvenom ustanovom.

Program obuke...
Lista učesnika...

Fotografije sa edukacije možete naći ovdje...


Održana četvrta radionica za timove porodične/obiteljske medicine iz JUDZ Kantona Sarajevo

Agencija za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u FBiH (AKAZ) je održala četvrtu obuku za osoblje timova porodične/obiteljske medicine u okviru Projekta „Uspostavljanje sistema sigurnosnih standarda u primarnoj zdravstvenoj zaštiti“ 05.-06.11.2014. godine, u prostorijama AKAZ-a. Obuci je prisustvovalo 23 učesnika, iz osam organizacionih jedinica porodične medicine JUDZ Kantona Sarajevo.

Cilj ove dvodnevne obuke je bio da se učesnici upoznaju sa sadržajem sertifikacijskih standarda za timove porodične/obiteljske medicine, kako se izrađuje samoocjena te šta su facilitacija i vanjska ocjena, osnove upravljanja rizikom, indikatorima kvaliteta, razvojem politika i procedura. Tokom edukacije zdravstveni profesionalci su uradili dva testa i praktične vježbe, kako bi svi članovi timova bili što bolje obučeni da započnu sa radom u oblasti uvođenja sistema sigurnosti. Predavači su bili AKAZ-ovi istaknuti saradnici sa iskustvom na polju unapređenja sigurnosti i kvaliteta u pružanju zdravstvenih usluga.

Naredna edukacija je planirana za 12. i 13. novembar 2014

Spisak učesnika možete vidjeti ovdje...
Program obuke možete vidjeti ovdje...
Fotografije sa obuke možete vidjeti ovdje...


Održana treća radionica za timove porodične/obiteljske medicine iz JUDZ Kantona Sarajevo

Agencija za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u FBiH (AKAZ) je održala treću radionicu u okviru Projekta „Uspostavljanje sistema sigurnosnih standarda u primarnoj zdravstvenoj zaštiti“ 29. i 30. oktobra 2014. godine, u prostorijama AKAZ-a. Prisutno je bilo 21 član iz 9 timova porodične/obiteljske medicine JUDZ Kantona Sarajevo.

Obuka je prošla u pozitivnom raspoloženju, uz veliku zainteresiranost i entuzijazam učesnika i osoblja AKAZ-a, a u prijateljskoj i radnoj atmosferi. U dvodnevnoj obuci učesnici su imali priliku da se upoznaju sa sadržajem sertifikacijskih standarda za timove porodične / obiteljske medicine, samoocjeni i vanjskoj ocjeni, upravljanjem rizikom, indikatorima kvaliteta, facilitaciji, razvojem politika i procedura. Tokom edukacije zdravstvenih profesionalci su radili dva testa i praktične vježbe, kako bi svi članovi timova bili što bolje obučeni da započnu sa radom u oblasti uvođenja standarda sigurnosti.

Naredna edukacija će se održati 05. i 06. novembra 2014.

Spisak učesnika možete vidjeti ovdje...
Program obuke možete vidjeti ovdje...
Fotografije sa obuke možete vidjeti ovdje...


Obuka za vanjske ocjenjivače

Okončana je treća faza projekta Izrada akreditacijskih standarda za pružanje DPST usluga u BiH koji Agencija za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u FBiH (AKAZ) sprovodi sa Partnerships in Health/Partnerstvo za zdravlje. U okviru ove faze realizirana je dvodnevna obuka za vanjske ocjenjivače u AKAZ-ovim prostorijama dana 27.-28.10.2014. godine.

Cilj obuke je bio da se učesnicima predstave glavni principi vanjskog pregleda, kako se on pravilno radi te koji su zadaci i obaveze vanjskih ocjenjivača po pitanju evidentiranja dokaza i pisanja izvještaja. Drugi dan obuke su učesnici bili podijeljeni u grupe od 4 do 6 učesnika, a svaka grupa je imala svog facilitatora radi što većeg kvaliteta ove visoko profilirane edukacije. Grupe su sa facilitatorima prošle kroz interaktivne vježbe kako bi im se predočio praktični aspekt različitih segmenata vanjske ocjene u zdravstvenim institucijama. Predavači i facilitatori na obuci su bili dugogodišnji AKAZ-ovi saradnici, stručnjaci sa iskustvom na polju unapređenja sigurnosti i kvaliteta u zdravstvu.

Posebno nam je zadovoljstvo istaći kako su na obuci pored istaknutih zdravstvenih profesionalaca iz FBiH, učestvovale i dvije predstavnice hrvatske Agencije za kvalitetu i akreditaciju u zdravstvu i socijalnoj skrbi, prof. dr. Jasna Mesarić, ravnateljica Agencije i dr. Maša Bulajić, pomoćnica ravnatelja za akreditaciju te predstavnica srbijanske Agencije za akreditaciju zdravstvenih ustanova Srbije, mr.ph. Svetlana Stojkov, ujedno i direktorica Farmaceutske komore Srbije i članica Upravnog odbora AZUS-a, koje su se rado odazvale našem pozivu za učešće na obuci.

Prisustvo obuci uvaženih kolegica je početak realizacije dogovora napravljenih u okviru Zdravstvene mreže Jugoistočne Evropu u vezi sa sudjelovanjem kolega iz Regiona u mješovitim i kombiniranim timovima vanjskih ocjenjivača za akreditaciju zdravstvenih ustanova.

Fotografije sa obuke možete pogledati OVDJE
Plan i program obuke možete pogledati OVDJE
Spisak učesnika možete pogledati OVDJE


Početak edukacije
Uvođenje sistema sigurnosti i kvaliteta u Domu zdravlja Cazin

Agencija za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u F BiH (AKAZ), 10. oktobra/listopada 2014. godine, započela je sa edukacijom zaposlenika DZ Cazin u oblasti uspostavljanja sistema sigurnosti i kvaliteta.

Tokom prvog edukativnog modula, dr. Ahmed Novo, direktor AKAZ-a, upoznao je prisutne o osnovnim funkcijama Agencije, zakonima koji regulišu kvalitet i sigurnost zdravstvene zaštite, o razlozima za uvođenje sistema kvaliteta i sigurnosti, o sertifikaciji i akreditaciji zdravstvenih ustanova, standardima, s posebnim osvrtom na standarde sigurnosti.

U drugom dijelu bilo je govora o uvođenju sistema kvaliteta i sigurnosti u zdravstvenu ustanovu. Dr. Bakir Nakaš je govorio o ključnim elementima sistema za poboljšanje kvaliteta, principima, kao i o statističkom i dinamičkom modelu institucionalizacije sistema za poboljšanje kvalieta. Ovom prilikom posebno je naglašena uloga i odgovornosti menadžmenta zdravstvene ustanove. Dr. B. Nakaš je također ovom prilikom posebnu pažnju u svome izlaganju posvetio sigurnosti pacijenata i upravljanju rizikom, prijavljivanju incidentnih situacija i sistemu odgovornosti.

Na kraju, učesnici edukacije su upoznati i sa vanjskom ocjenom i sertifikacijom/akreditacijom i dobrobitima koje ona donosi zdravstvanoj ustanovi.

Prvom edukacijskom modulu je prisustvao 31 učesnik edukacije iz DZ Cazin. Naredna radionica je zakazana za 17. 10. 2014. godine, na kojoj će učesnici edukacije biti šire upoznati sa standardima za domove zdravlja i timove porodične medicine.

Fotografije sa obuke možete pogledati OVDJE


Obuka za osoblje DPST centara

Okončana je druga faza projekta Izrada akreditacijskih standarda za pružanje dobrovoljnog, povjerljivog savjetovanja i testiranja
(DPST
usluga) u FBiH
koji Agencija za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u FBiH (AKAZ) sprovodi sa Partnerships in Health/Partnerstvo za zdravlje. U ovoj fazi su održane dvije obuke za DPST savjetnike 26. i 29.09.2014. godine. Obuke su održane u AKAZ-ovim prostorijama u Sarajevu na kojima su prisustvovala 33 zdravstvena profesionalca , iz cijele BiH. Cilj obuke je bio da se učesnicima predoče teorija i standardima i akreditaciji te da im se daju osnovni alati i upute kako početi sa procesom unapređenja kvaliteta pružanja zdravstvenih usluga.

Na obuci su polaznicima održana teorijska predavanja o akreditacijskim standardima za pružanje DPST usluga koji su definisani unutar prve faze istog projekta. Nadalje, na obuci je detaljno obrađeno kako uraditi samoocjenu koja je ključna u početnom dijelu procesa. Učesnici su potom slušali predavanje o procedurama uz praktičnu vježbu izrade procedura u grupama. Polaznici su dobili i osnovne informacije o tome šta su to facilitacija i vanjska ocjena. U nastavku projekta je planirana i obuka za vanjske ocjenjivače koja će se održati u oktobru 2014. godine.

Fotografije sa obuke možete pogledati OVDJE
Plan i program obuke možete pogledati OVDJE
Spisak učesnika možete pogledati OVDJE


Obuka za facilitatore - Akreditacija „bolnica – prijatelja beba“

U sklopu nastavka projekta Akreditacija „bolnica – prijatelja beba“ , Agencija za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u FBiH (AKAZ) je 01.-02.09.2014. godine u svojim prostorijama u Sarajevu održala obuku za facilitatore. Obuci su prisustvovala 24 zdravstvena profesionalca , iz cijele FBiH.

Na obuci su polaznicima održana teorijska predavanja o facilitaciji, dužnostima i pravima facilitatora, što je izuzetno odgovoran zadatak svakog zdravstvenog profesionalca koji se odluči na tu ulogu. Zatim je održano predavanje kako da se jedna zdravstvena ustanova prijavi i pripremi za facilitaciju, koje stvari treba i koje ne treba raditi u tom procesu. Učesnici obuke su bili jako zadovoljni izuzetnim predavanjem iskusnog facilitatora o načinima i metodama facilitacije, negativnim i pozitivnim iskustvima iz kojih se dosta toga moglo naučiti.

Isto tako, učesnici su učestvovali na praktičnim vježbama o tumačenju standarda i kriterija gdje su zajednički prošli kroz neke primjere i dali svako ponaosob doprinos tumačenju. Također, svi su praktično usvojili pravila za pisanje izvještaja nakon facilitacije, koji je jako iscrpan i kompleksan. Predavači i facilitatori na obuci su bili zdravstveni profesionalci koji su dugogodišnji AKAZ-ovi suradnici na polju unapređenja sigurnosti i kvaliteta pružanja zdravstvenih usluga kao i mlade kolegice i kolege koji uskoro trebaju da naprave svoje prve facilitatorske posjete. Obuka je protekla u opuštenoj radnoj atmosferi, a učesnici su istakli zahvalnost i čestitali organizatorima za priliku da budu polaznici ove obuke i na taj način upoznaju kolege i razmijene iskustva.

Fotografije sa obuke možete pogledati OVDJE
Plan i program obuke možete pogledati OVDJE
Spisak učesnika možete pogledati OVDJE


Početak edukacije za medicinske sestre/tehničare u okviru projekta „Jačanje sestrinstva u BiH“

Agencija za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u F BiH (AKAZ), u okviru projekta „Jačanje sestrinstva u BiH“, 06. juna 2014. godine, započela je edukaciju glavnih sestara iz domova zdravlja u Kantonu Sarajevu. Njima su se pridružile i glavne sestre/tehničari iz domova zdravlja Konjic, Visoko, Vareš, Breza i Kakanj te Psihijatrijske bolnice Kantona Sarajevo.

Tema prve radionice je bila „Uvođenje sistema kvaliteta u zdravstvo“, s namjerom da se prisutni šire upoznaju sa aktivnostima AKAZ-a i zadacima Projekta. Predavač, dr. Zoran Riđanović je objasnio zašto je u sestrinstvu značajno baviti se kvalitetom, koji je regulisan i novim Zakonom o sestrinstvu. Pored toga, bilo je govora i o upravljanju rizikom, medicinskim greškama i sigurnosti zdravstvenih usluga. Nadalje, učesnici edukacije su upoznati i sa samoocjenom i poboljšanjem kvaliteta u domu zdravlja/timu porodične medicine. Poseban naglasak je stavljen na korištenje standarda kvaliteta u domu zdravlja kao i na timski rad i procedure u radu. Završni dio radionice bio je posvećen položaju indikatora u sistemu kvaliteta i njihovoj funkciji.

Naredna radionica je zakazana za 12. i 13.06.2014. godine, na kojoj će učesnici edukacije biti šire upoznati sa standardima za domove zdravlja i timove porodične medicine kao i o značaju procedura, a u okviru praktičnog dijela obuke i pisanjem procedura što predstavlja osnovni zadatak ovog Projekta koji AKAZ realizira u suradnji sa Fondacijom Fami.

Fotografije sa edukacije...


Obuka osoblja porodilišta za akreditaciju "bolnica – prijatelja beba” (03.-04.06.2014.)

Agencija za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u FBiH (AKAZ) je u sklopu projekta Akreditacija „bolnica – prijatelja beba“ koji izvodi u saradnji sa UNICEF BiH održala i drugi turnus obuke za osoblje porodilišta. Ovim je završena edukacija osoblja svih porodilišta u FBiH (Sarajevo, Mostar, Zenica, Nova Bila, Bihać, Sanski Most, Velika Kladuša, Bužim, Travnik, Jajce, Goražde, Bugojno, Livno), osim osoblja porodilišta iz Tešnja i Orašja koji su radi nedavnih poplava bili spriječeni da prisustvuju. Osoblje ovih porodilišta će svakako biti uključeni u naredne programe obuke za vanjske ocjenjivače i za facilitatore koje su planirane u projektu u periodu juni-juli 2014. godine. Ono što predstavlja naredni korak u uspostavi sistema kvaliteta i pripremi za akreditaciju „bolnica – prijatelj beba“ je da porodilišta u mjesecu julu 2014. godine urade samoocjenu , da bi na taj način utvrdili nivo pridržavanja u odnosu na zahtjeve predviđene standardima i pripremili akcioni plan. Zatim, ovisno o nivou pridržavanja zahtjeva iz standarda, u periodu avgust-oktobar će uslijediti posjete facilitatora za porodilišta kojima to bude potrebno. Vanjski pregled u cilju sticanja akreditacijskog statusa je planiran za period avgust-novembar 2014. godine, nakon čega Upravno vijeće AKAZ-a donosi odluke o akreditaciji za porodilišta koja ispunjavaju postavljene uvjete. Za sve one koji imaju pitanja po pitanju uspostave kvaliteta u zdravstvenoj ustanovi, osoblje AKAZ-a stoji na raspolaganju na naš telefon 033/771-875 ili na mail: bfhi@akaz.ba.

Fotografije sa obuke možete pogledati OVDJE.

Spisak učesnika možete pogledati OVDJE.


Obuka osoblja porodilišta za akreditaciju "bolnica – prijatelja beba”

Agencija za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u FBiH (AKAZ) je prošle godine počela realizaciju projekta sa UNICEF-om u svrhu akreditiranja porodilišta „bolnica – prijatelja beba“ unutar kojeg su skreditirana dva porodilišta i to UKCT i OBS. U nastavku projekta Akreditacija „bolnica – prijatelja beba“ koji Agencija za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u FBiH (AKAZ) sprovodi u saradnji sa UNICEF BiH održana je prva obuka za osoblje porodilišta 29.-30.05.2014. godine. Obuci je prisustvovalo 19 zdravstvenih profesionalaca iz osam zdravstvenih ustanova.

Obuka je zdravstvenim profesionalcima, kako liječnicima tako i medicinskim sestrama/tehničarima, ponudila pregled akreditacijskih standarda za „bolnice – prijatelje beba“, tehnike pisanja procedura kao i osnove o akreditacijskom kolegijalnom pregledu. Urađene su i praktične vježbe pisanja procedura te vježba pisanja indikatora.

Spisak učesnika možete pogledati OVDJE

Program obuke možete vidjeti OVDJE

Fotografije sa obuke možete vidjeti OVDJE


Obuka za osoblje apoteka u Tuzli

Obavještavamo sve zainteresovane menadžere i uposlenike apoteka da Agencija za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u FBiH (AKAZ) organizuje dvodnevnu obuku za osoblje apoteka o sertifikaciji i sertifikacijskim standardima u Tuzli .

Obuka će se održati 09.-10.04.2014. u amfiteatru Klinike za plućne bolesti, Slavinovići, Tuzla.

Uspostava sistema sigurnosti u apotekama zakonom je propisana i obavezna (Zakon o apotekarskoj djelatnosti, „SN FBiH“ broj 40/10, čl. 12., 57. i 72.), a upravo ova obuka nudi rješenja kako da uspostava sistema sigurnosti prođe što jednostavnije. Na ovoj obuci osoblje apoteka će steći praktična znanja i vještine koje će im omogućiti da što bolje i jednostavnije ispune zahtjeve koji proističu iz standarda, a najbolji polaznici će imati mogućnost da uđu u izbor za vanjskog ocjenjivača AKAZ-a za sertifikaciju apoteka.

Svi učesnici će na obuci dobiti Metodološko uputstvo za uspostavljanje, razvijanje i održavanje sistema sigurnosti i poboljšanja kvaliteta zdravstvenih usluga u apotekama - zdravstvenim ustanovama u FBiH, Protokol o pokretanju i vođenju postupka sertifikacije u apotekama u FBiH i druge dokumente koji će im olakšati rad na uspostavljanju sistema sigurnosti.

Sve zainteresovane molimo da prijavu i uplatu izvrše najkasnije do 05.04.2014. godine.

Obrazac za prijavu i uplatnicu možete naći OVDJE

Plan i program Obuke možete naći OVDJE


Obuka osoblja apoteke o procesu sertifikacije i sertifikacijskim standardima

AKAZ - Agencija za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u FBiH je uspješno održala Obuku za osoblje apoteka o procesu sertifikacije i sertifikacijskim standardima. Obuka je održana 11. – 12.03.2014. godine, u prostorijama AKAZ-a, u Sarajevu. Magistri farmacije, farmaceutski tehničari i drugi parazdravstveni profesionalci su na Obuci stekli uvid u proces sertifikacije, kao i praktična znanja i vještine koje će im pomoći u pripremama za nadolazeću zakonski obaveznu sertifikaciju apoteka (Zakon o apotekarskoj djelatnosti, „SN FBiH“ broj 40/10, član 12., 57. i 72.).

Obuka je prošla u pozitivnom raspoloženju, uz veliku zainteresiranost i entuzijazam učesnika i osoblja AKAZ-a, a u prijateljskoj i radnoj atmosferi. Učesnici su imali priliku da se upoznaju sa sadržajem Sertifikacijskih standarda za apoteke, upravljanjem rizikom i indikatorima izvršenja, politikama i procedurama i uspostavom sistema žalbi u apoteci. Također, stekli su i vještine koje su potrebne za ispunjenje zahtjeva iz standarda kroz praktične vježbe: Pisanje i izračunavanje indikatora, pisanje politika i procedura i sistem žalbi i pohvala u Apoteci. Koncem dvodnevne obuke sumirana su predavanja i vježbe u konkretne akcije koje osoblje apoteka treba da realiziraju.

Obuku je pohađalo 26 učesnik/ca širom FBiH, a najuspješniji kandidati na osnovu položenog testa će imati mogućnost kvalifikacije za AKAZ-ove licencirane vanjske ocjenjivače za sertifikaciju apoteka.

Plan i program obuke možete pogledati OVDJE

Fotografije sa Obuke možete pogledati OVDJE


Okončan zadnji turnus Obuke za osoblje apoteka u 2013. godini

Agencija za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u FBiH (AKAZ) je uspješno ispratila i treću generaciju Obuke za osoblje apoteka o procesu sertifikacije i sertifikacijskim standardima u 2013. godini. Obuka je održana 11.-12.12.2013. godine u AKAZ-ovim prostorijama, DZ Ilidža, ul. Dr. Mustafe Pintola 1, Sarajevo. Učesnici su na Obuci stekli uvid u proces sertifikacije, kao i praktična znanja i vještine koje će im pomoći u pripremama za zakonski obaveznu sertifikaciju apoteka (Zakon o apotekarskoj djelatnosti, „SN FBiH“ broj 40/10, član 12., 57. i 72.).

Termin za narednu Obuku za osoblje apoteka će biti objavljen na web stranici AKAZ-a .

Spisak učesnika možete vidjeti OVDJE

Fotografije sa Obuke možete pogledati OVDJE


Završena edukacija zdravstvenih profesionalaca u Bihaću iz oblasti uspostavljanja sistema kvaliteta u zdravstvu

U Kantonalnoj bolnici „Dr. Irfan Ljubijankić“ u Bihaću, 10. decembra 2013. godine, završena je edukacije zdravstvenih profesionalca u oblasti uspostavljanja sistema kvaliteta i sigurnosti u zdravstvenim ustanovama.

Prvog dana edukacije, 9. decembra 2013. učesnici su imali priliku da se upoznaju o „Sučelju primarne zdravstvene zaštite i bolnice“, a koja je organizirana u formi interaktivne radionice. Ovo je bila prilika da se definiraju osnovni problemi koji se javljaju na relaciji dom zdravlja - bolnica. S tim u vezi, dr. Zoran Riđanović, koji je prezentirao ovaj edukacijski modul, posebnu pažnju je posvetio integriranoj zdravstvenoj zaštiti u kojoj se odgovornost za pacijenta dijeli između pojedinaca i timova koji pripadaju različitim zdravstvenim ustanovama.

Tokom prezentacije završnog edukacijskog modula „Projekat u ustanovi“ koji je prezentirala Melka Mercvajler, prof. data su detaljna uputstva o svim aktivnostima koja slijede nakon završetka edukacije. AKAZ-ovi standardi moraju postati dijelom svakodnevne prakse, a Komisija za kvalitet ili zasebno formiran tim imaju sveukupnu odgovornost za upravljanje procesima samoocjene, poboljšanja kvaliteta i vanjske ocjene. Ovom prilikom naglašeno je, također, da je svo osoblje bolnice i doma zdravlja odgovorno za kvalitet i sigurnost zdravstvenih usluga.

Prisutnima se ovom prilikom obratio i direktor AKAZ-a, dr. Ahmed Novo koji je upoznao učesnike edukacije koje su koristi od akreditacije i pojasnio sam postupak akreditacije. U daljem izlaganju dr. Novo je govorio o pravima i obavezama akreditiranih ustanova, kao i o mogućnosti ukidanja i obnavljanja akreditacije.

Na kraju, učesnicima edukacije (149) iz bolnice „ dr. Irfan Ljubijankić“ Bihać i domova zdravlja Bihać, Sanski Most i Bužim uručeni su AKAZ-ovi certifikati o završenoj edukaciji.

Fotografije sa edukacije možete vidjeti OVDJE.


Obuka vanjskih ocjenjivača za akreditaciju "bolnica – prijatelja beba”

Agencija za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u FBiH (AKAZ) je u sklopu projekta Akreditacija „bolnica – prijatelja beba“ koji realizira u suradnji sa UNICEF BiH sprovela Obuku za vanjske ocjenjivače porodilišta (04.-05.12.2013.). Obuka je trajala dva dana i njoj su prisustvovali zdravstveni profesionalci iz osam porodilišta i šest gradova Federacije BiH. Prvi dan su se učesnici Obuke upoznali sa zadacima vanjskih ocjenjivača i načelima pregleda na kolegijalnoj osnovi te o usmenom i pisemnom izvještavanju. Drugi dan su kandidati imali priliku da kroz interaktivne vježbe uz pomoć AKAZ-ovih facilitatora praktično primijene teoretsko znanje. Svaki kandidat je bio procijenjen u odnosu na vještine koje se traže za vanjski pregled.

Pored procesa učenja, na opšte zadovoljstvo na Obuci su potaknute i mnoge diskusije te razmjena iskustava između kolega, a sve u svrhu unapređenja kvaliteta pružanja zdravstvenih usluga.

 

Plan i program Obuke možete vidjeti OVDJE.

Fotografije sa edukacije možete vidjeti OVDJE.

 


Završena edukacija zdravstvenih profesionalaca u Mostaru

U Sveučilišnoj kliničkoj bolnici Mostar završena je edukacija zdravstvenih profesionalaca u oblasti uspostavljanja sistema kvaliteta u zdravstvu kojoj je prisustvovalo osoblje zdravstvenih ustanova iz HNK, ZHK i Kantona 10.

U periodu od 19.06.do 28.11.2013. godine zaposlenici Agencije za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u FBiH, kao i vanjski saradnici, prezentirali su 16 edukativnih modula, što predstavlja osnov za ulazak u proces uspostavljanja sistema kvaliteta i uvođenja evropskih standarda kvaliteta u zdravstvenu ustanovu.

Završni edukacijski modul „Projekat u ustanovi“ privukao je veliku pažnju učesnika, jer je ovo bila prilika da se učesnicima daju osnovna uputstva o nastavku projekta u zdravstvenoj ustanovi kao i o aktivnostima koja slijede nakon završene edukacije.

Certifikate o završenoj edukaciji je primilo 156 učesnika edukacije.

Fotografije sa edukacije...

 


Obuka vanjskih ocjenjivača za akreditaciju "bolnica – prijatelja beba”

U sklopu projekta Akreditacija “bolnica – prijatelja beba” koji Agencija za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u FBiH (AKAZ) izvodi u saradnji sa UNICEF-om BiH, AKAZ je definisao standarde za akreditaciju “bolnica – prijatelja beba” koji se temelje na deset koraka za uspješno dojenje (UNICEF/WHO, 2009.). Proteklog mjeseca je u sklopu Projekta održana i dvodnevna Obuka za osoblje porodilišta (05.-06.11.2013.) kojoj su prisustvovala 22 zdravstvena profesionalca iz šest gradova i sedam porodilišta u FBiH.

Sljedeća aktivnost u sklopu projekta je Obuka za vanjske ocjenjivače za porodilišta. Obuka za izabrane zdravstvene profesionalce će se održati u AKAZ-ovim prostorijama 04.-05.12.2013. Najuspješniji kandidati će učestvovati u vanjskoj ocjeni (akreditacijski pregled) dva porodilišta u FBiH koja je planirana za kraj godine.

Ljubazno molimo direktore zdravstvenih ustanova koji su dobili poziv, a nisu potvrdili učešće svojih uposlenika na Obuci da to urade što prije.

 

 

Program Obuke možete pogledati OVDJE

 


Edukacija osoblja "bolnica – prijatelja beba" (Baby Friendly Hospital Initiative - BFHI)

U sklopu projekta “Akreditacija bolnica – prijatelj beba” koji Agencija za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u FBiH (AKAZ) realizira u suradnji sa UNICEF-om BiH, AKAZ je organizirao i održao dvodnevnu Obuku za osoblje porodilišta u periodu od 05.-06.11.2013. godine, u svojim prostorijama u Sarajevu . Obuci su prisustvovala 22 zdravstvena profesionalca iz sedam porodilišta u FBiH (Nova Bila, Zenica, Mostar, Tuzla, Sarajevo). Na Obuci su učesnici uradili pred- i post-test te tako pokazali porast znanja sa 49% prije Obuke na 82% po završetku Obuke. Učesnicima su dodijeljeni certifikati, a oni sa najvišim ocjenama će imati priliku da pohađaju Obuku za vanjske ocjenjivače i postanu AKAZ-ovi vanjski ocjenjivači.

U okviru ovog projekta, AKAZ je razvio akreditacijske standarde za “bolnice – prijatelji beba” koji se temelje na deset koraka za uspješno dojenje (UNICEF/WHO, 2009.). Dalje u projektu slijedi Obuka za vanjske ocjenjivače i vanjska ocjena izabranih porodilišta odnosno fokusirana akreditacija porodilišta koji se u pružanju zdravstvenih usluga pridržavaju definiranih standarda.

Spisak učesnika i plan obuke možete pogledati OVDJE

Fotografiju sa Obuke možete pogledati OVDJE.

 


Obuka osoblja apoteke o procesu sertifikacije i sertifikacijskim standardima

AKAZ - Agencija za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u FBiH je uspješno održala prvi turnus Obuke za osoblje apoteka o procesu sertifikacije i sertifikacijskim standardima. Obuka je održana 08. – 09.10.2013. godine, u prostorijama AKAZ-a, u Sarajevu. Prva generacija magistara farmacije i farmaceutskih tehničara i drugih parazdravstvenih profesionalaca je na Obuci stekla uvid u proces sertifikacije, kao i praktična znanja i vještine koje će im pomoći u pripremama za nadolazeću zakonski obaveznu sertifikaciju apoteka (Zakon o apotekarskoj djelatnosti, „SN FBiH“ broj 40/10, član 12., 57. i 72.).

Obuka je prošla u pozitivnom raspoloženju, uz veliku zainteresiranost i entuzijazam učesnika i osoblja AKAZ-a, a u prijateljskoj i radnoj atmosferi.Učesnici su imali priliku da se upoznaju sa sadržajem Sertifikacijskih standarda za apoteke, upravljanjem rizikom i indikatorima izvršenja, politikama i procedurama i uspostavom sistema žalbi u apoteci. Također, stekli su i vještine koje su potrebne za ispunjenje zahtjeva iz standarda kroz praktične vježbe: Pisanje i izračunavanje indikatora, pisanje politika i procedura i sistem žalbi i pohvala u Apoteci, a sesija pod nazivom „Šta da radim kada se vratim u moju apoteku?“ je sumirala predavanja i vježbe u konkretne akcije koje osoblje apoteka treba da realiziraju.

Interesantno je napomenuti da su učesnici Obuke bili ne samo iz apoteka, nego i iz veledrogerija kao i iz farmaceutskih kuća. Prvi turnus Obuke je pohađao 31 učesnik/ca iz 12 gradova širom FBiH, a najuspješniji kandidati na osnovu položenog testa će imati mogućnost kvalifikacije za AKAZ-ove licencirane vanjske ocjenjivače za sertifikaciju apoteka.

Radi velikog interesovanja kolega, AKAZ je organizovao i objavio termin za naredni turnus Obuke, za 30.-31.10.2013. godine koja će se održati u AKAZ-ovim prostorijama, DZ Ilidža, Sarajevo. Plan i program obuke i obrazac za prijavu možete preuzeti na www.akaz.ba

Fotografije sa Obuke možete pogledati OVDJE


Početak edukacije u HNK, ZHK i Kantonu 10

Agencija za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u F BiH (AKAZ), 19. juna 2013. godine, započela je sa edukacijom zdravstvenih djelatnika iz bolnica i domova zdravlja iz Hercegovačko-neretvanskog kantona, Zapadnohercegovačkog kantona i Kantona 10.

Edukacija se održavala u Sveučilišnoj kliničkoj bolnici Mostar. Edukaciji su prisustvovali odabrani zdravstveni profesionalci iz: Sveučilišne kliničke bolnice Mostar, RMC „Dr. Safet Mujić“ Mostar, Opšte bolnice Konjic, Županijske bolnice „dr. fra Mihovil Sučić“ iz Livna te domova zdravlja Mostar, Jablanica, Livno, Ljubuški i Čapljina.

Nakon uvodnog izlaganja dr. Ahmeda Nove, direktora AKAZ, koji je prisutne upoznao o zakonskom okviru historijatu Agencije te prezentirao dosadašnja postignuća i planove za naredni period, Melka Mercavjeler, prof. je učesnicima predstavila AKAZ-ov program edukacije i obuke za zdravstvene djelatnike. Prvi edukativni modul, „Uspostavljanje sistema kvaliteta u zdravstvu“ je prezentirao dr. Zoran Riđanović.

Na poziv AKAZ-a prvom modulu su, također, prisustvovale dr. Zehra Karahasanović, direktorica, i dr. Eldina Šešlak, specijalista porodične medicine iz DZ Gračanica, koje su prisutnima izložile svoja iskustva u trogodišnjeme radu na uvođenju sistema kvaliteta u svojoj ustanovi.

Prvom edukativnom modulu je prisustvovalo 58 učesnika. Učesnici edukacije su pokazali interesovanje u oblasti razvoja kulture kvaliteta i sigurnosti u zdravstvenim ustanovama, a da bi akreditacijski proces bio uspješan potrebno je obezbijediti podršku menadžmenta zdravstvene ustanove i motiviranost osoblja, te stručnu pomoć Agencije za kvalitet i akreditaciju.

Fotografije sa edukacije


Sarajevo, 17.06.2013.

Na osnovu člana 27. Zakona o sistemu poboljšanja kvaliteta, sigurnosti i o akreditaciji u zdravstvu („Sl. Novine FBiH“ 59/05 i 52/11), u smislu članova 151. do 154. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Sl. Novine FBiH“ 46/10) i članova 15. i 25. Statuta Agencije za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u FBiH („Sl. Novine FBiH 94/07“) te Odluke Upravnog odbora o dodjeli specijalizacije broj: 02-37-225-1/13 od 15.05.2013. godine, Agencija za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u FBiH , objavljuje

KONKURS

za izbor kandidata za dodjelu specijalizacije

1. SOCIJALNA MEDICINA, ORGANIZACIJA I EKONOMIKA ZDRAVSTVA

Za dodjelu specijalizacija, kandidat treba da ispunjava sljedeće uslove :

- završen medicinski fakultet
- položen stručni ispit
- najmanje jedna godine radnog iskustva nakon položenog stručnog ispita
- aktivno poznavanje jednog stranog jezika

Kandidati koji se prijavljuju na konkurs za dodjelu specijalizacije trebaju dostaviti:

- Prijavu na konkurs sa kraćom biografijom, adresom i kontakt telefonom
- Uvjerenje o državljanstvu ne starije od 6 mjeseci
- Diplomu o završenom medicinskom fakultetu
- Uvjerenje o položenom stručnom ispitu
- Odobrenje za samostalni rad - licencu
- Potvrdu o radnom iskustvu u struci najmanje godinu dana od dana položenog stručnog ispita
- Potvrdu o poznavanju jednog stranog jezika

Dokumenti kojim se dokazuje ispunjavanje uslova trebaju biti u originalu, ovjerene fotokopije ili fotokopije uz prilog originala na uvid.

Prijave na konkurs sa traženim dokazima potrebno je dostaviti lčno ili poštom u roku od 7 dana od dana objavljivanja Konkursa na sljedeću adresu: Agencija za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u FBiH, ul. Mustafe Pintola br. 1., 71000 Sarajevo , sa naznakom „ za konkurs za dodjelu specijalizacije "

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.


Završena edukacija u JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo

Zdravstveni profesionalci iz JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo priveli su kraju edukaciju u oblasti uspostavljanja sistema kvaliteta u zdravstvu 12. juna 2013.

Završni edukacijski modul „Projekat u ustanovi“ koji je prezentirao dr. Zoran Riđanović privukao je veliku pažnju učesnika edukacije. Ovom prilikom učesnicima su data detaljna upustva o aktivnostima koja slijede nakon završetka edukacije. AKAZ-ovi standardi moraju postati dijelom svakodnevne prakse, a Komisija za kvalitet ili zasebno formiran projektni tim ima sveukupnu odgovornost za upravljanje procesima samoocjene, poboljšanja kvaliteta i vanjske ocjene. Sve osoblje doma zdravlja je odgovorno za kvalitet i sigurnost zdravstvenih usluga, naglasio je dr. Riđanović.

Prisutnima se ovom prilikom obratio i direktor AKAZ-a, dr. Ahmed Novo, koji je učesnicima edukacije objasnio ključne razlike između inspekcije, sertifikacije i akreditacije. Posebno se osvrnuo na sertifikacijske standarde - standarde sigurnosti kojim se obezbjeđuje siguran sistem rada i radno okruženje, odgovarajuće procedure i protokoli tokom pružanja zdravstvenih usluga pacijentima i drugim korisnicima i koji se odnose i na sigurnost osoblja zdravstvene ustanove.

Na kraju izlaganja dr. Ahmed Novo upoznao je prisutne da uposlenici AKAZ-a planiraju raditi na pripremi sertifikacijskih standarda za bolnice, domove zdravlja, porodičnu medicinu i stomatološku službu. Također, nastavljaju se aktivnosti u edukaciji zdravstvenih profesionalca u JU DZ Sarajevo, HNK, ZHK i Kantonu 10. Dalje, planirana je i akreditacija Centara za mentalno zdravlje (Projekt mentalno zdravlje u BiH, SDC), uspostava mreže koordinatora kvaliteta u zdravstvenim ustanovama u FBiH, projekti SDC: Jačanje sestrinstva u BiH (SDC), CVRAM projekt (SDC/WHO), kao i reinženjering akreditacijskih standarda za bolnice, domove zdravlja i porodičnu medicinu.

Učesnicima edukacije iz domova zdravlja/ timova porodične medicine Kantona Sarajevo (62) uručeni su AKAZ-ovi certifikati o završenoj edukaciji.

Fotografije sa edukacije...


Početak procesa edukacije u Unsko-sanskom kantonu

Početkom oktobra 2012. godine Agencija za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u FBiH (AKAZ) započela je proces edukacije u oblasti uspostavljanja sistema kvaliteta, sigurnosti i o akreditaciji u zdravstvu u Unsko-sanskom kantonu.

Edukaciju u Unsko-sanskom kantonu će vršiti osoblje AKAZ-a i angažirani stručnjaci za pojedine teme. Edukacija zdravstvenih profesionalca odvija se u Kantonalnoj bolnici «dr Irfan Ljubijankić» u Bihaću. Pored 48 zaposlenika ove ustanove, edukaciji prisustvuje još osam učesnika iz domova zdravlja Bihać, Sanski Most i Bužim.

Učesnici edukacije će tokom edukacionog procesa biti obučeni da primjene i koriste stečena znanja u praksi. Da bi se razvila kultura kvaliteta i sigurnosti potrebno je angažiranje svih zaposlenika u zdravstvenoj ustanovi. Kroz zajednički rad, razmjenu ideja kako da koriste akreditacijske standarde i razvijaju usluge, članovi osoblja u prilici su da bolje upoznaju svoju organizaciju. Njihovo učešće u programu doprinosi i jačanju entuzijazma za rad i predstavlja katalizator za nove kreativne načine rada za dobrobit osoblja, pacijenata i organizacije kao cjeline.

Fotografije sa edukacije...


Obuka facilitatora za bolnice

Nakon završene edukacije u Kliničkom centru Univerziteta u Sarajevu, AKAZ je u periodu 04.04. - 06.04.2012. proveo naprednu obuku za facilitatore KCUS-a, JU Psihijatrijske klinike "Jagomir" i Kantonalne bolnice Zenica. Edukacija je koncipirana na cjelodnevnoj obuci u trajanju od tri dana i bila je iz slijedećih domena: facilitacija, kontrola i kritička procjena urađene virtuelne samoocjene, AGREE II instrument za ocjenu kvaliteta vodiča i ocjene kliničkih vodiča, indikatori izvedbe za bolnice i formiranje indikatora, klinički putevi i izrada kliničkih puteva, klinička revizija i dizajn protokola kliničke revizije, izrada politika i procedura i prijava i analiza incidentnih situacija, te ocjena zadovoljstva korisnika zdravstvene zaštite i osoblja. Nakon uspješne obuke i položenih testova kandidati su dobili i zvanične certifikate za AKAZ-ove facilitatore.

Fotografije sa edukacije...

Program obuke facilitatora...

Rezultati testa facilitatora...


Održana edukacija za domove zdravlja u kantonu Tuzla u
DZ Gračanica u periodu 29.09.2010. - 29.12.2010. god.

Agencija za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u FBiH održala je edukaciju zdravstvenih profesionalaca iz oblasti kvaliteta, sigurnosti i akreditacije u zdravstvu za timove porodične medicine iz trinaest domova zdravlja iz ovog kantona i to: Gračanica, Tuzla, Banovići, Kalesija, Doboj Istok, Čelić, Sapna, Živinice, Lukavac, Kladanj, Gradačac, Srebrenik i Teočak.

Izvještaj edukacije...


Edukacija zdravstvenih profesionalaca iz Opće bolnice u Gračanici i JZU za fizikalnu terapiju, rehabilitaciju i banjsko liječenje, Ilidža, Gradačac

04.03.2009 – 23.06.2010.

Agencija za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u FBiH je 23.06.2010. godine završila sa edukacijom zdravstvenih profesionalaca u Općoj bolnici «dr Mustafa Beganović» u Gračanici. Ovoj edukaciji su prisustvovali i predstavnici iz JZU za fizikalnu terapiju, rehabilitaciju i banjsko liječenje iz Gradačca.

Izvještaj edukacije

Foto album


Edukacija timova porodične medicine ZE - DO kantona i DZ Ključ

U periodu od 04.03.-10.06.2010. godine Agencija za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u F BiH održala je edukaciju zdravstvenih profesionalaca iz oblasti kvaliteta, sigurnosti i akreditacije u zdravstvu za timove porodične medicine iz šest domova zdravlja u ZE-DO kantonu, kao i za učesnike iz DZ Ključ, što predstavlja preduvjet za ulaženje u program akreditacije.

Prema ugovorima koji su potpisani sa domovima zdravlja koji su prijavili 32 kandidata iz timova porodične medicine domova zdravlja Zenica, Tešanj, Vareš, Zavidovići, Visoko i Ključ, edukacija se održavala jednom sedmično i efektivno trajala 14 dana. Nakon završene edukacije svi učesnici su dobili certifikate.

Izvještaj edukacije

Foto album


Okrugli stol: Kvaliteta zdravstvene zaštite

Agencija za kvalitetu i akreditaciju u zdravstvu i Hrvatsko društvo za poboljšanje zdaravstvene zaštite Hrvatskog liječničkog zbora održali su okrugli stol o kvaliteti zdravstvene zaštite, njenom okviru i cilju 17. rujna u Hrvatskom liječničkom domu u Zagrebu.

Sustavna edukacija nužna je za osiguranje kvalitete i sigurnosti zdravstvene zaštite

Direktor Agencije za kvalitetu i akreditaciju Federacije Bosne i Hercegovine dr. Zoran Ridanović govorio je o važnosti edukacije zdravstvenih i drugih profesionalaca u oblasti kvalitete i akreditacije.

Danas ne postoji sustavna edukacija za kvalitetu i sigurnost zdravstvene zaštite. Agencije za kvalitetu, smatra Ridanović, ne mogu same provoditi takvu edukaciju i nužan je nacionalni sustav edukacije za kvalitetu i sigurnost zdravstvene zaštite na svim razinama i za različite profile zdravstvenih profesionalaca i suradnika u zdravstvu.

Ridanović ističe da je prioritet uvesti edukaciju o sigurnosti pacijenata na sve razine zdravstvenog sustava i njome obuhvatiti i pacijente, njihove obitelji, javnost, medije, organizacije potrošača, vladina tijela, itd. Programe edukacije za sigurnost pacijenta trebalo bi razviti i implementirati za sve edukacijske institucije koje imaju zdravstvene nastavne planove i programe, profesionalna akreditacijska tijela te odbore i tijela za ocjenu diploma, certificiranje i (re)licenciranje. Drugi prioritet je medicina zasnovana na dokazima, razvoj, adaptacija i implementacija kliničkih smjernica, a treći klinička revizija.

Prezentacija: Edukacija zdravstvenih i drugih profesionalaca u oblasti kvalitete i akreditacije

više o Okluglom stolu..


Edukacija i obuka za kvalitet i sigurnost zdravstvenih usluga

Za one zdravstvene ustanove koje prvi put učestvuju, AKAZ nudi 16 osnovnih i obaveznih edukacijskih modula (vidi niže).

Za zdravstvene ustanove koje su prethodno učestvovale u pilot projektima i koje već imaju određena iskustva u podizanju unutrašnjih sistema poboljšanja kvaliteta i sigurnosti, mogu se organizirati posebne vrste edukacije/obuke.

Osnovni i obavezni moduli

Ovi moduli u ukupnom efektivnom trajanju od 3 sedmice su:

 1. Sistemi kvaliteta u zdravstvenoj ustanovi : strateška pitanja, politika kvaliteta i zakon; principi poboljšanja kvaliteta; organizacija, principi upravljanje kvalitetom i rizikom; menadžment promjena; finansiranje kvaliteta (2 dana; menadžeri, koordinator, članovi komisije, unutrašnji ocjenjivači);

 2. Projekt u ustanovi : timski rad, koordinacija i akciono planiranje (1 dan; koordinator, članovi komisije, unutrašnji ocjenjivači);

 3. Akreditacijski standardi : pregled standarda, zahtjevi iz standarda, obaveze zdravstvene ustanove i koristi implementacije standarda (2 dana; menadžeri, koordinator, članovi komisije, unutrašnji ocjenjivači);

 4. Distribucija standarda, samoocjena i uutrašnja ocjena (1 dan; menadžeri, koordinator, članovi komisije, unutrašnji ocjenjivači);

 5. Strateško planiranje (1 dan; menadžeri, koordinator, članovi komisije, unutrašnji ocjenjivači);

 6. Sigurnost pacijenata i principi upravljanja kliničkim i nekliničkim rizicima u zdravstvenoj ustanovi (2 dana; menadžeri, koordinator, članovi komisije, unutrašnji ocjenjivači, tehničko osoblje, administracija);

 7. Politike i procedure na temelju akreditacijskih standarda (1 dan; menadžeri, koordinator, članovi komisije, unutrašnji ocjenjivači, kliničko i nekliničko osoblje);

 8. Metodi poboljšanja kvaliteta : stručnost, vještine i odgovornost osoblja; klinička praksa; standardi i kontinuitet; upravljanje rizikom i sigurnost; upravljanje resursima (1 dan; menadžeri, koordinator, članovi komisije, unutrašnji ocjenjivači);

 9. Klinička revizija (2 dana; menadžeri, koordinator, članovi komisije, kliničko osoblje i osoblje za podršku);

 10. Medicina zasnovana na dokazima i adaptacija kliničkih vodilja (2 dana; menadžeri, koordinator, članovi komisije, kliničko osoblje i osoblje za podršku);

 11. Indikatori izvršenja (1 dan; menadžeri, koordinator, članovi komisije, unutrašnji ocjenjivači, administracija);

 12. Mjerenje iskustva i zadovoljstva pacijenata (1 dan; menadžeri, koordinator, članovi komisije, unutrašnji ocjenjivači, administracija);

 13. Sistem žalbi (1 dan; koordinator, članovi komisije, unutrašnji ocjenjivači, administracija)

 14. Sistem prijavljivanja incidenata u zdravstvenoj ustanovi (1 dan; koordinator, članovi komisije, unutrašnji ocjenjivači, administracija);

 15. Implementacija prava pacijenata u zdravstvenoj ustanovi (1 dan; koordinator, članovi komisije, unutrašnji ocjenjivači, administracija);

Vanjski mehanizmi ocjene i akreditacija zdravstvenih ustanova : ciljevi i karakteristike, porast programa, implikacije za obuku u poboljšanju izvedbe (1 dan; menadžeri, koordinator, članovi komisije, unutrašnji ocjenjivači).

Napredna obuka

Za zdravstvene ustanove koje su prethodno učestvovale u pilot projektima i koje već imaju određena iskustva u podizanju unutrašnjih sistema poboljšanja kvaliteta i sigurnosti, organizirat će se posebne vrste edukacije/obuke u dogovoru s tim zdravstvenim ustanovama i nakon sklapanja ugovora, bilo u prostorima AKAZ-a, bilo na radnim mjestima u zainteresiranoj zdravstvenoj ustanovi. Ovakvi ugovori mogu se sklapati s nadležnim mnistarstvima zdravstva, odnosno zavodima za zdravstveno osiguranje. Budući da se radi o veoma specifičnoj obuci, AKAZ će angažirati odgovarajuće stručnjake iz zdravstva ili nezdravstvenih sektora kada to zahtijeva priroda teme.

  Primjeri:

 1. obuka za etička i pravna pitanja u kliničkoj praksi ; 1 dan; medicinsko osoblje;
 2. obuka o povjerljivosti i sigurnosti medicinskih zapisa o pacijentima, a posebno u slučajevima gdje postoji elektronska zdravstvena dokumentacija; 1 dan; medicinsko osoblje;
 3. obuka za sve osoblje koje rukuje kliničkim otpadom: kontrola infekcije, pitanja zdravlja i sigurnosti na radnim mjestima i upravljanja rizikom: 1 dan; medicinsko i nemedicinsko osoblje;
 4. obuka za osoblje koje rukuje opasnim hemikalijama; 1 dan, medicinsko i nemedicinsko osoblje;
 5. obuka za osoblje odgovorno za obezbjeđenje o načinu ponašanja u situacijama fizičkog nasilja i verbalnog vrijeđanja; o komunikacijskim vještinama i brizi za klijente; 1 dan; nemedicinsko i medicinsko osoblje;
 6. obuka u oblastima koje su važne za organizacionu jedinicu, uključujući i ažuriranje politika i procedura, te poduzimanje aktivnosti kao rezultat provjere kvaliteta; 1 dan, medicinsko i nemedicinsko osoblje.

Ova obuka bi se organizirala kao kombinacija primjene odgovarajućih standarda, kriterija, politika i procedura i stručne materije iz pojedinih oblasti.

Propozicije za učešće u programu edukacije i obuke

Edukaciju i obuku vršit će osoblje AKAZ-a i angažirani stručnjaci za pojedine teme. Edukacija i obuka obavlja se u prostorima AKAZ-a, utorkom, četvrtkom i petkom od 10,00 do 17,00 sati za aplikante iz Kantona Sarajevo s pauzom za ručak i kraćim pauzama za osvježenje učesnika. Detaljan plan i raspored edukacije zdravstvena ustanova će dobiti nakon kompletiranja zahtjeva svih zainteresiranih zdravstvenih ustanova za pojedine teme, sklapanja ugovora o edukaciji/obuci s AKAZ-om i plaćanja edukacije/obuke na transakcijski račun AKAZ-a. Za učesnike iz drugih kantona, nastava se izvodi u tim kantonima pri čemu zdravstvena ustanova treba osigurati odgovarajuće prostorije i logistiku. Svaki od učesnika dobit će odgovarajuće radne materijale i priručnike i/ili CD koji su uračunati u cijenu obuke najmanje 7 dana prije izvođenja edukacije/obuke. Sastav predloženih učesnika po funkcijama koje imaju u zdravstvenim ustanovama je obavezni minimum, što znači da svaka zdravstvena ustanova na obuku može uputiti i veći broj osoblja nakon dogovora i sklapanja ugovora s AKAZ-om. Minimalna kvota broja učesnika za organiziranje jednodnevnog ili dvodnevnog seminara, odnosno radionice iznosi - 25 polaznika. Maksimalna kvota po jednom seminaru iznosi 35 polaznika.

Početna

O Agenciji

Akreditacijski standardi

Samoocjena i unutrašnja ocjena

Vanjska ocjena i akreditacija

Facilitacija

Fokus na pacijenta

Klinička revizija

Klinički putevi

Kliničke vodilje

Indikatori izvedbe

Mentalno zdravlje

Apoteke

Vaše mjesto za razmjenu dobre prakse

Kutak za EBM trenutak

Projekti

Publikacije

AKAZ Konferencije

Korisni linkovi

Odabrani članci domaćih autora iz sigurnosti i kvaliteta


Pretraživanje


WWW AKAZ


Za pregled pojedinih dokumenata potrebno je imati
Adobe Reader

AKAZ © 2003 -