AKAZ - Agencija za kvalitet i akreditaciju u
zdravstvu u Federaciji Bosne i Hercegovine
   
MAPA SAJTA
KONTAKTI

Dokumenti i linkovi
Aktivnosti
Meni


Dokumenti:

Standardi za centre mentalnog zdravlja ver. 2016.

Forma za samoocjenu i vanjsku ocjenu za CMZ ver 2016.

Akreditacijski standardi za centre mentalnog zdravlja ver. 2013.

Obrazci sa samoocjenu centara za mentalno zdravlje

Forma pisanja finalnog izvjestaja vanjskih ocjenjivača za centre mentalnog zdravlja

Uputstvo i opis posla u svrhu prikupljanja podataka i izračuna indikatora

Forma za prikupljanje i izračun indikatora

Obrazac za Centre koji ulaze u program akreditacije

Pismo namjere za Centre koji ulaze u program akreditacije

Pravilnik o organizaciji CMZ-a

Politika i stretegija za zaštitu i unapređenje mentalnog
zdravlja (2012.-2020.)

Politika i stretegija za zaštitu i promicanje mentalnog
zdravlja (2012.-2020.)

The Policy and Strategy for the protection and promotion of mental health (2012 - 2020)

Zakon o zaštiti osoba sa duševnim smetnjama

Dopuna Zakona o zaštiti osoba sa duševnim smetnjama

Uputstvo o sadržaju obrazaca u sprovedbi zakona o zaštiti osoba sa duševnim smetnjama

Zakon o zdravstvenoj zaštiti

Izvještaj projektne aktivnosti 2012.

Izvještaj posjete CMZ 2012.


Program radionice: "Priprema centara mentalnog zdravlja za akreditaciju u FBIH", novembar 2012.

Lista učesnika radionice

Zaključci komisije radionice

Prezentacije modula Radionice:

Bakir Nakaš (Sarajevo): Upravljanje i rukovođenje CMZ (standard 1);

Zoran Riđanović (Sarajevo): Osiguranje i poboljšanje kvaliteta, sigurnosti usluga i bezbjednosti osoblja i korisnika (standard 8);

Adisa Mehić (Sarajevo): Prava pacijenata u oblasti mentalnog zdravlja (standard 3);

Behzad Hadžić (Ključ): Učešće pacijenata, članova porodice i zakonskih zastupnika u aktivnostima CMZ (standard 4);

Esmina Avdibegović (Tuzla): Kliničke usluge CMZ (standard 5)

Esmina Avdibegović (Tuzla): Promocija mentalnog zdravlja i prevencija mentalnih poremećaja i onesposobljenja (standard 6);

Aida Pilav (Sarajevo): Medicinska dokumentacija (standard 7);

Goran Čerkez (Sarajevo): Službe u zajednici

Goran Čerkez (Sarajevo): Koordinacija usluga na nivou lokalne zajednice i saradnja (standard 2);

Marina Bera (Sarajevo): Prostorije CMZ (standard 9) i oprema CMZ (standard 10).


Prezentacije modula seminara: "Mentalno zdravlje za sve"

Društveni značaj mentalog zdravlja...
(Nermina mehić Basara FMZ)

Politike mentalnog zdravlja (Goran Čerkez FMZ)

Strateški plan mentalnog zdravlja (Goran Čerkez FMZ)

Akreditacijski standardi za centre mentalnog zdravlja (Zoran Riđanović AKAZ)

Unapređenj integrisanosti sistema zaštite mentalnog zdravlja (Zoran Riđanović AKAZ)

Program konferencije: "Mentalno zdravlje za sve". Sarajevo, maj 2012.


 

Obavjest za centre mentalnog zdravlja u FBiH
- indikatori izvedbe za 2017. -

Nova verzija standarda sigurnosti i kvaliteta 2016., je po prvi put definisala usluge kroz obavezni dio sigurnosti – sertifikacijski standardi (zakonski obavezni), i dio ka kontinuiranom poboljšanju kvaliteta - akreditacijski standardi (dobrovoljni). Usvajanjem ovih standarda, prestaju da važe standardi iz 2013. godine. Svi centri u procesu poboljšanja, i centri kojima akreditacija ističe tokom 2017. godine od sada se samoocjenjuju na osnovu standarda sigurnosti i kvaliteta 2016. Važno je istaći da su indikatori obavezni dio kriterija za centre mentalnog zdravlja i da poboljšanje kvaliteta i akreditacija neće biti moguća bez mjerenja i dokaza ispunjenosti.

Projektni zadaci su precizirali procese prikupljanja i korištenje podataka u svrhu mjerenja izvedbe i dali jasne odgovore na sljedeća pitanja:

 • Šta je svrha prikupljanja podataka? (mjerenje i praćenje procesa i ishoda zaštite radi poboljšanja).
 • Da li su podaci dobro definisani ? (tačne, relevantne i jasne definicije podataka najbolji su način za prevencije pogrešnog tumačenja i netačnog korištenja informacija koje se dobivaju na temelju indikatora).
 • Da li sistem mjerenja izvedbe podržava menadžment ustanove? (jasno alocirani resursi; edukacija i obuka osoblja za razvoj i implementaciju indikatora izvedbe).

Indikatori izvedbe (kvaliteta, sigurnosti) trebaju da zadovolje:

 • Poboljšanje kvaliteta da bi centri mogli porediti svoje rezultate s rezultatima drugih; da bi mogli procijeniti učinke promjena ili saznati zašto drugi postižu bolje rezultate.
 • Istraživanje ishoda zaštite i procjene učinkovitosti tretmana radi uvida u povezanost procesa i rezultata.
 • U svrhu, u procesu vanjske ocjene, centri za mentalno zdravlje treba da pokažu da za potrebe unutrašnjeg sistema kvaliteta: rutinski prikupljaju podatke o izvedbi, koriste podatke za analizu, poboljšavaju praksu na temelju podataka i indikatora, sa ciljem kontinuiranog poboljšanja kvaliteta.

Centri za mentalno zdravlje u FBiH u narednom izvještajnom periodu, uz rezultate indikatora imaju obavezu da dostave i narativni dio analize indikatora i preduzete akcije ka poboljšanju prakse.

Indikatore, analize i preduzete akcije, šaljete na email: cmz@akaz.ba, najkasnije do 05 februara, 2017.
Za više informacija možete da kontaktirate na telefon: 033 771-876.


Do kraja mjeseca, vanjska ocjena za reakreditaciju prvih 4, od predviđenih 8 CMZ

Kako smo nedavno pisali, nakon pune tri godine od ishodovane akreditacije, četiri, od osam centara za mentalno zdravlje - spremna su za obnovu statusa.

Centri koji će prvi biti pregledani su: CMZ Doma zdravlja Bihać, CMZ Doma zdravlja Zenica, i dva CMZ-a JUDZKS – Novi Grad i Vogošća.

Agencija za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u FBiH (AKAZ), već je izvršila sve pripreme – odabir ocjenjivača, prethodni pregled dokumenata i samoocjena koje su centri već dostavili, i kontakte sa odgovornim osobama, kako bi vanjska ocjena mogla biti nesmetano obavljena prije kraja ovog mjeseca.

Napominjemo da će vanjska ocjena biti provedena po noveliranoj verziji Standarda za CMZ od 2016. godine.

Na koncu, sjetimo se i ovom prilikom, da je Projekt mentalnog zdravlja u BiH, jedan od onih uspješnih primjera rada u zajednici koji zaslužuje stalnu podršku i pohvale svim direktnim i indirektnim izvršiocima.


Radionice - Primjena akreditacionih standarda i unapređenje kvaliteta u centrima za mentalno zdravlje (CMZ)
novembar - decembar 2016.

Održane radionice u Zenici i Vitezu „Primjena akreditacionih standarda i unapređenje kvaliteta u centrima za mentalno zdravlje (CMZ)“. Federalno ministarstvo zdravstva i Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske, zajedno sa Asocijacijom XY, nastavlja saradnju sa Vladom Švicarske u provođenju „Projekta mentalnog zdravlja u BiH, Faza II (2014.-2018.)“ u sklopu kojeg se implementiraju aktivnosti predviđene Politikom i Strategijom razvoja mentalnog zdravlja u Federaciji BiH. Nosilac implementacionih aktivnosti je Agencija za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u FBiH (AKAZ).

Učesnici radionica su po dva predstavnika CMZ-a, sa koordinatorom kvaliteta ustanove.

Radionicu je, u ime FMZ, otvorio, i pozdravio učesnike, dr. Goran Čerkez , govoreći na temu: „Unapređenje kvaliteta zaštite mentalnog zdravlja u zdravstvenom sistemu i zdravstvenim službama“. Doc. Dr. Ahmed Novo , direktor AKAZ-a, predstavio je skupu: „ Strateške smjernice, Legislativa, Aktuelne aktivnosti“, a Mr. Sci. Tatjana Popović, spec. med. psihologije, Projekt mentalnog zdravlja u BIH (PMZ), izlagala je: „Aktivnosti PMZ u BiH i implementacija akreditacionih standarda u CMZ“, teme radionice su praćene kroz "Poboljšanje pouzdanosti podataka prema definisanim indikatorima" Ljubomir Kravec, stručni saradnik AKAZ-a.

Opšti cilj radionice: Poboljšanje kvaliteta u pružanju usluga u mentalnom zdravlju u zajednici

Specifični ciljevi:

 • Poboljšanje saradnje, koordinacije i integracije usluga sa drugim službama,
 • Poboljšanje pouzdanosti praćenja podataka prema definisanim indikatorima,
 • Poboljšanje praćenja i evaluacije tretmana za određenu dijagnostičku grupu,
 • Poboljšanje uključenja korisnika u razvoj zaštite mentalnog zdravlja u zajednici,
 • Razmjena i integracija iskustava akreditovanih CMZ u FBiH,
 • Promocija procesa akreditacije i reakreditacije.

Predviđene su još dvije dvodnevne radionice, gdje će se kroz specifične ciljeve definisanti akcioni planovi za budući rad centara za mentalno zdravlje.


Usvojeni novi standardi za centre za mentalno zdravlje u FBiH

Upravni odbor Agencije za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u Federaciji BiH je na sjednici održanoj 29.06.2016. godine donio odluku o usvajanju standarda za centre za mentalno zdravlje (ver. 2016.).

Akreditacijski standardi za centre za mentalno zdravlje ( ver. 2013.) su još uvijek važeći za centre za mentalno zdravlja koji su stekli akreditacijski status i za centre koji su u procesu akreditaciju te će po ovoj verziji i biti pregledani i ocijenjeni.

Revidirani standardi za Centre za mentalno zdravlje su druga verzija AKAZ-ovih standarda. Svaki standard ima pripadajuće kriterije različite brojnosti, pomoću kojih se ocjenjuje ispunjenost. Kriteriji su podijeljeni na „A“, čime se označavaju akreditacijski kriteriji i „S“, čime se označavaju sertifikacijski kriteriji koje je obavezno ispuniti u potpunosti (100%). „S“ kriteriji čine optimalne standarde sigurnosti . Od 10 standarda i 109 kriterija, 61 kriterij se odnosi na sertifikaciju, a 48 na akreditaciju.

Obaveza svih centara za mentalno zdravlje je da svoj rad usklade sa novim standardima radi buduće sertifikacije i akreditacije.

Standardi za mentalno zdravlje ver. 2016.


Indikatori za centre mentalnog zdravlja

Projekat mentalnog zdravlja u BiH (PMZ BiH), Faza II, je nastavak Faze I Projekta mentalnog zdravlja. Ukupni cilj je jačanje usluga mentalnog zdravlja u zajednici pretvarajući ih iz sistema u krizi na onaj koji uključuje fokus na prevenciju i blagostanje koji je uspostavljen tokom Faze I, nadograđujući se na prethodna postignuća reformi mentalnog zdravlja u zemlji.

Projektni zadaci uz poboljšanje kvaliteta i akreditacije centara, prema logičkom okviru odnose se i na definisane indikatore za centre mentalnog zdravlja.

Obaveza svih akreditiranih centra za mentalno zdravlje, kao i centara u procesu akreditacije je da kroz akreditacijske standarde dostavljaju izvještaje za definisane indikatore kvaliteta. Na osnovu dobijenih podataka utvrdiće se i vrijednost koja se želi postići kontinuiranim radom sa članovima timova CMZ-a koji se akredituju u drugoj fazi implementacije.

Radi poteškoća pri prikupljnja podataka za izračun indikatora, u posljednjoj reviziji Agencija je izbacila tabelu za starosnu dob, Prikupljaju se podaci po spolu i zbirni podaci (vidi aplikaciju u priogu). Definisane indikatore i uputstva su mogu isto tako preuzeti i sa stranice http://www.akaz.ba/Mentalno/Mentalno.htm

Podaci koji ulaze u brojnik i nazivnik se odnose na retrospektivnu godinu 2015. Popunjena aplikacija se šalje isključivo u el.formi na email: cmz@akaz.ba najkasnije do 20 februara, 2016 .

Sve potrebne informacije možete dobiti putem e-maila ili na telefon: 033 771-878

prilog: Forma za prikupljanje i izračun indikatora


AKAZ obavio nenajavljene posjete u pet centara za mentalno zdravlje u Kantonu Sarajevo

Agencija za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u F BiH (AKAZ) obavila je 28. i 29. oktobra 2015. godine nenajavljene posjete centrima za mentalno zdravlje u Kantonu Sarajevo koji su akreditirani 2014. godine. U tu svrhu bila je angažirana dr. Lejla Mačković koja je prvog dana posjetila centre za mentalno zdravlje u domovima zdravlja Ilidža, Novi Grad i Novo Sarajevo, a drugi dan Stari grad i Vogošću.

Sa vanjskim, kolegijalnim pregledom, završava jedan ciklus u akreditaciji i započinje novi koji osigurava kontinuirano unapređenje kvaliteta u zdravstvenoj organizaciji. Akreditacija se dobija za period od tri godine i unutar te tri godine Agencija vrši nadzor nad akreditiranim ustanovama u vidu najavljenih i nenajavljenih pregleda. Ti pregledi se obavljaju na isti način kao i pregled pri vanjskoj ocjeni, a u svrhu utvrđivanja u kojem obimu se osoblje pridržava zahtjeva koji proističu iz akreditacijskih standarda i kriterija.

Redovne nadzorne posjete su planirane i u projektu mentalnog zdravlja u BiH, odnosno akreditacije centara za mentalno zdravlje. S tim u vezi, neophodno je kontinuirano raditi na poboljšanju kvaliteta, a u cilju potvrde da svi akreditirani centri za mentalno zdravlje u Kantonu Sarajevo nastavljaju sa korištenjem standarda i unapređenjem kvaliteta u svom svakodnevnom radu, što je tokom ove posjete i utvrđeno.

Svjesni da primjena standarda vodi razvoju usluga, poboljšanju kvaliteta i ispunjenu očekivanja pacijenata, predani rad zaposlenika centara za mentalno zdravlje se nastavlja što se može vidjeti kroz revidirane procedure i kontinurani rad na poboljšanju kvaliteta.


Akreditacija centara za mentalno zdravlje

Nakon što je 27.-28.07.2015. godine obavljena je vanjska ocjena u svrhu akreditacije centara za mentalno zdravlje Ključ i Velika Kladuša prema članovima 28. i 29. Zakona o sistemu poboljšanja kvaliteta, sigurnosti i o akreditaciji u zdravstvu (Sl. Novine FBiH 59/05 i 52/11) te odredbama članova 5. i 22. Pravilnika o načinu i postupku dodjele, ukidanja i obnove akreditacije u zdravstvu Agencije za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u FBiH, u AKAZ-u je dana 09. septembra 2015. godine zasjedala Komisija za akreditaciju AKAZ-a i nakon detaljne analize finalnog izvještaja vanjske ocjene i uvida u ispunjenost standarda i kriterija, Upravnom odboru AKAZ-a predložila da se imenovanim centrima dodijeli bezuslovna akreditacija za period od tri godine prijedlogom Komisije broj 03-37-1147-3/15 od 09. septembra 2015. godine.

Sukladno tome, Upravni odbor Agencije za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u Federaciji BiH je na svojoj 17. redovnoj sjednici, dana 16. septembra 2015. godine, razmotrio izvještaje Komisije za akreditaciju i ocjene ovlaštenih ocjenjivača AKAZ- i na osnovu članova 28. i 29. Zakona o sistemu poboljšanja kvaliteta, sigurnosti i o akreditaciji u zdravstvu (Sl. Novine FBiH 59/05 i 52/11), kao i u skladu sa odredbama članova 5. i 22. Pravilnika o načinu i postupku dodjele, ukidanja i obnove akreditacije u zdravstvu Agencije za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u FBiH donio odluku o dodijeli bezuslovne akreditacije rješenjem broj 02-37-1154-1/15 za CMZ Velika Kladuša, sa 86,50% ispunjenjosti akreditacijskih standarda za centre mentalnog zdravlja, odnosno rješenjem broj 02-37-1154-2/15 sa 91% ispunjenosti standarda.

Zaposlenici oba CMZ-a su, uz veliku podršku menadžmenta, facilitatora i osoblja AKAZ-a, duži vremenski period marljivo radili na uspostavljanju sistema kvaliteta. Svjesni da primjena standarda vodi razvoju usluga i poboljšanju kvaliteta, ispunjenu očekivanja pacijenata, unapređenju procesa i ishoda liječenja u zdravstvenoj ustanovi, predani rad zaposlenika ove ustanove je na kraju rezultirao i značajnim priznanjem - dodjelom akreditacije.


Indikatori za centre mentalnog zdravlja u FBiH

Obavještavamo Vas da Agencija za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu FBiH  (AKAZ), provodi prikupljanje podataka za izračun indikatora na nivou bolničke i primarne zdravstvene zaštite u   u okviru implementacije Projekta « Akreditacija centara za mentalno zdravlje ».

Cilj projekta je doprinijeti uspostavljanju  sistema za efikasno upravljanje uslugama mentalnog zdravlja u zajednici i sistema za kontinuirano unapređenje kvaliteta zasnovanog na dokazima.

Prikupljanje podataka o stanju u mentalnom zdravlju u FBiH je obavezno i radi se na osnovu ključnih indikatora na godišnjem nivou. AKAZ će za cijelu dužinu projekta angažirati Koordinatora projekta za monitoring i evaluaciju u cilju davanja podrške osoblju zaduženom za prikupljanje i dostavljanje podataka u odjeljenjima/klinikama/bolnicama, centrima za mentalno zdravlje, domovima zdravlje. U cilju prukupljanja validnih i ispravnih podataka ovaj proces potrebno je monitorirati tokom cijele godine kako bi na kraju godine podaci bili što tačniji i omogućili izračun ključnih indikatora projekta te vršiti kontinuirane/periodične analize.

Definisani indikatori kao i upustva nalaze se u prilogu: 

Opis posla i uputa za prikupljanje indikatora...

Forma za prikupljanje i izračun indikatora...


Vanjska ocjena centara za mentalno zdravlje Ključ i Velika Kladuša

Dana 27.-28.07.2015. godine, obavljena je vanjska ocjena u svrhu akreditacije centara za mentalno zdravlje Ključ i Velika Kladuša.

Pregled je obavljen u skladu sa članovima 28. i 29. Zakona o sistemu poboljšanja kvaliteta, sigurnosti i o akreditaciji u zdravstvu (Sl. Novine FBiH 59/05 i 52/11) te sa odredbama članova 5. i 22. Pravilnika o načinu i postupku dodjele, ukidanja i obnove akreditacije u zdravstvu Agencije za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u FBiH. AKAZ-ovi timovi ovlaštenih ocjenjivača u sastavu Enes Šačić i Elvira Ališahović Gelo posjetili su centar za mentalno zdravlje Velika kladuša, a tim u sastavu Melida Hasanagić i Marko Martinac Centar za mentalno zdravlje Ključ.

U narednom period očekuju se finalni izvještaji ovlaštenih ocjenjivača kvaliteta i odluka Komisije za akreditaciju koja daje prijedlog Upravnom vijeću AKAZ-a koje zatim donosi rješenje o akreditacijskom statusu navedenih centara. Rezultate ocjene ova dva centra AKAZ će objaviti u septembru ove godine.

.


Održana obuka za Centre za metalno zdravlje u Federaciji BiH

U prostorijama Agencije za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u FBiH (AKAZ) 23. i 24. jula 2015. godine održana je radionica za obuku zdravstvenih profesionalaca koji su zaposleni u centrima za mentalno zdravlje Federacije Bosne i Hercegovine, koji do sada nisu bili obuhvaćeni kroz prvu fazu projekta „Mentalnog zdravlja u BiH“.

Kao što je poznato obnovljen je ugovor o nastavku aktivnosti u okviru Projekta „Akreditacija centara za mentalno zdravlje“. Do sada je akreditirano 14 centara za mentalno zdravlje u FBiH, a u narednom ugovornom periodu planira se akreditacija još najmanje devet centara.

Tokom dvodnevne obuke učesnici su upoznati sa Projektom mentalnog zdravlja u BIH, standardima za mentalno zdravlje, samoocjenom centara, metodologijom razvoja politika i procedura, indikatorima kvaliteta, kliničkoj reviziji, kao i o strateškom i akcionom planiranju.

Uz to, potrebno je istaći da su ovoj obuci prisustvovali i zaposlenici Centra za mentalno zdravlje koji su već akreditirani, kako bi svojim iskustvima i savjetima pomogli svojim kolegama u cilju uspješnijeg provođenja aktivnosi u oblasti uvođenja sistema kvaliteta u programu facilitacije.

Po ocjeni svih 25 učesnika obuke, radionica je postigla planirane ciljeve. Također, treba istaći i visoki novi uključenosti u obuku velikog broja učesnika ove radionice, koji su svojim pitanjima i prijedlozima pokazali veliku zainteresovanost da uđu u ovaj proces i uspješno ga okončaju dodjelom akreditacije.

Program obuke...

Fotografije sa obuke...


Standardi za centre mentalnog zdravlja 2015.

Poštovani,

u prilogu ovom tekstu nalazi se nacrt standarda za centre za mentalno zdravlje u kojem su integrisane u najvećem dijelu sugestije, komentari, primjedbe ili prijedlozi istaknutih zdravstvenih profesionalaca u oblasti mentalnog zdravlja.

Novina u ovoj verziji standarda je što su podijeljeni na sertifikacijske – obavezne standarde/kriterije koji se temelje na optimalnim standardima sigurnosti i akreditacijske – dobrovoljne, koji su standardi optimalnog kvaliteta. Svaki standard ima pripadajuće kriterije različite brojnosti, pomoću kojih se ocjenjuje ispunjenost standarda. Kriteriji su podijeljeni na „A“, čime se označavaju akreditacijski kriteriji i „S“, čime se označavaju sertifikacijski kriteriji koje je obavezno potpuno ispuniti (100%). „S“ kriteriji čine optimalne standarde sigurnosti. Ukupno ima 10 standarda za mentalno zdravlje sa 109 kriterija, od čega se 61 odnosi na sertifikaciju i 48 na akreditaciju. Bodovni sistem za sertifikaciju je 1-0; 1 = potpuno ispunjen kriterij (P) i 0=neispunjen kriterij (N). Bodovni sistem za akreditaciju je 2-1-0, tj. 2= potpuno ispunjen kriterij (P); 1=djelomično ispunjen kriterij (D) i 0=neispunjen kriterij (N), dok se sa NP označava "nije primjenljivo."

Da bi jedan centar za mentalno zdravlje bio sertificiran potrebno je da ispuni sve (100%) kriterije koji su označeni sa S, a za akreditaciju je potrebno ispuniti sve (100%) kriterije koji su označeni sa S i najmanje 80% kriterija koji su označeni sa A. Za potpunu ispunjenost kriterija tim dobija 2 boda, a za djelomičnu ispunjenost kriterija 1 bod.

Molimo Vas da ukoliko imate sugestije, komentare, primjedbe ili prijedloge u vezi sa nacrtom standarda za centre za mentalno zdravlje dostavite ih u AKAZ najkasnije do 12.06.2015. godine na e-mail adresu: cmz@akaz.ba . Obratite pažnju da se radi o nacrtu koji podliježe povjerljivosti. Za sva pitanja stojimo na raspolaganju.

Nakon toga će AKAZ organizirati distribuciju ovog nacrta svim ključnim akterima u sitemu zdravstvene zaštite u Federaciji BIH kako bi mogli dati svoj doprinos ovoj reviziji standarda. Prije nego pošaljemo novu – revidiranu verziju federalnom ministru zdravstva na saglasnost, nacrt standarda za centre za mentalno zdravlje će biti upućen i svim kantonalnim ministarstvima zdravstva, zavodima za javno zdravstvo i zdravstveno osiguranje kao i drugim relevantnim čimbenicima u zdravstvenom sistemu.

Hvala na suradnji.

Nacrt standarda za centre mentalnog zdravlja


Obuka vanjskih ocjenjivača za centre mentalnog zdravlja

Projekat Mentalno zdravlje BiH ulazi u svoju završnu fazu. Posljednja faza projekta u Federaciji BiH je akreditacija centra za mentalno zdravlje (CMZ). To znači da će se zdravstvene ustanove u čijem sastavu funkcioniraju ovi centri moći prijaviti za akreditacijski pregled. U obzir će doći samo oni centri za mentalno zdravlje koji dostignu potreban nivo ispunjenosti akreditacijskih standarda i kriterija koji je propisala Agencija za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u Federaciji Bosne i Hercegovine (AKAZ). Akreditacijski pregled će obaviti obučeni zdravstveni profesionalci - vanjski ocjenjivači AKAZ-a.

U tu svrhu AKAZ je organizirao i održao obuku u prostorijama Agencije, u Sarajevu, od 03. do 05. juna 2013. godine. Na obuci su učestvovali zdravstveni profesionalci iz sedam CMZ u FBiH raznih profila, od diplomiranih medicinskih sestara, psihologa, psihijatara, itd. Njima su se pridružili i obučeni vanjski ocjenjivači AKAZ-a za primarnu zdravstvenu zaštitu koji su na ovaj način stekli potrebno znanje i vještine u vezi sa akreditacijskim standardima i kriterijima za CMZ i samim pregledom centara. Ovi iskusni ocjenjivači AKAZ-a su po profesiji specijalisti porodične medicine i diplomirane medicinske sestre koji su došli iz svih krajeva Federacije Bosne i Hercegovine.

AKAZ planira da tim koji će ići u vanjsku/kolegijalnu ocjenu čine dvije osobe različitog profila kako bi ocjena CMZ bila što objektivnija. Proces ocjenjivanja/kolegijalnog pregleda je kruna projekta akreditacije CMZ-ova koja bi trebala započeti u septembru/oktobru ove godine.

Prvi dan obuke je prošao u upoznavanju kandidata sa osnovama kvaliteta zdravstvene zaštite, dok je drugi dan bio posvećen akreditacijskim standardima za CMZ. Kandidati za vanjske ocjenjivače su prije početka obuke uradili test znanja koji su ponovili nakon završetka obuke. Svi kandidati su uspješno uradili test. Treći dan je nakon interaktivnih vježbi završio sa dodjelom certifikata učesnicima. Predavači su bili dr. Zoran Riđanović, dr. Ahmed Novo, doc.dr. Vera Kerleta-Tuzović i Ljubomir Kravec.

Opšta atmosfera ova tri dana je bila jako pozitivna i produktivna, sklopljena su nova prijateljstva i obnovljena stara, a obukom su bili zadovoljni kako učesnici, tako i organizatori. Detalje sa obuke možete vidjeti i na fotografijama ovdje.


Završna revizija akreditacijskih standarda za centre mentalnog zdravlja (maj, 2013.)

Agencija je u proteklom periodu izvršila reviziju akreditacijski standarda za centre mentalnog zdravlja, Analizom izvedivosti i samoocjene akreditacijskih standarda na osnovu dostavljenih obrazaca samoocjene i diskusije s članovima timova centara za mentalno zdravlje, uočeni su još neki kriteriji koji su preciznije formulisani radi boljeg razumijevanja.
Revidirani standardi za usluge u oblasti mentalnog zdravlja treba da pomire različita očekivanja; za osobu s mentalnim poremećajem standardna zaštita je ona koja mu osigurava kvalitetne uluge koje će mu ukloniti ili ublažiti simptome bolesti i poboljšati njegov kvalitet života; za članove porodice poštivanje standarda treba da omogući veće učešće u planiranju, implementaciji i evaluaciju usluga i mogućnost da povrate izgubljeni porodični integritet; za menadžera i osoblje centara, standardna zaštita osigurava efikasnost, učinkovitost i zadovoljstvo zdravstvenih radnika poslom koji obavljaju; za donosioce političkih odluka, standardna zaštita mentalnog zdravlja prije svega treba da unaprijedi mentalno zdravlje populacije, poveća nivoe odgovornosti svih učesnika i dobije odgovarajuću vrijednost za uloženi novac. Ovi standardi su pokušaj da se izbalansiraju različita očekivanja uključenih aktera, a na to će najbolje odgovoriti zdravstveni profesionalci u oblasti zaštite mentalnog zdravlja.
Izvršene izmjene se odnose na 3 i 4 poglavlje. Kriterij 6.1. je izbačen iz trećeg poglavlja. Četvrto poglavlje je kompletno revidirano i dopunjeno je kriterijima 7.6. Promotivni-preventivni rad i 7.7. Sistem upućivanja pacijenata (referalni sistem), i sada broji ukupno 11 kriterija. Uz standarde revidirane su i forme za samoocjenu CMZ-a.

Akreditacijski standardi za centre mentalnog zdravlja usvojeni su na sjednici Upravnog Odbora Agencije za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u FBiH, odlukom broj 02-02-234-1/13, dana 20.05.2013.godine.

Skreće se pažnja svim centrima za mentalno zdravlje na nivou Federacije BiH, da finalnu samoocjenu za akreditaciju izvrše po revidiranim standardima i obrascima za samoocjenu.


Obuka vanjskih ocjenjivača za centre mentalnog zdravlja

U okviru projekta Mentalno zdravlje, Agencija za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u FBiH će vršiti ocjenu ispunjenosti i implementacije akreditacijskih standarda u centrima za mentalno zdravlje na području Federacije Bosne i Hercegovine. Završna faza projekta, vanjska ocjena je planirana za septembar/oktobar 2013. godine. Za ocjenu i akreditaciju centara za mentalno zdravlje AKAZ će obučiti ocjenjivače koji će obaviti kolegijalni pregled/vanjsku ocjenu centara za mentalno zdravlje.

Obuka kandidata u trajanju od tri dana će se održati 03. – 05.06.2013. godine u prostorijama AKAZ-a u Sarajevu. Na programu za obuku su dva dana interaktivnih predavanja i treći dan sa praktičnim vježbama. Prvi dan kandidati za vanjske ocjenjivače će se upoznati sa opštim temama o sistemu kvaliteta, akreditaciji, facilitaciji, ocjenjivanju te izvještavanju nakon vanjske ocjene, dok je drugi dan obuke posvećen detaljnim uputstvima u vezi sa opštim i standardima specifičnim za mentalno zdravlje. Treći dan obuke će proteći u praktičnoj obuci za zdravstvene profesionalace uz nadzor AKAZ-ovog stručnog kadra, te ocjeni apsolviranog znanja kako iz teorijskog dijela tako i iz savladanih praktičnih vještina koje vanjski ocjenjivači treba da posjeduju u procesu vanjske ocjene.


Sporazum za planiranje druge faze Projekta
U Bernu, Švicarska konfederacija, je 28. marta 2013. godine potpisan Sporazum o tehničkim preporukama za planiranje druge faze Projekta mentalno zdravlje.
Sporazum su potpisali dr. Ahmed Novo, direktor Agencije za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu Federacije Bosne i Hercegovine, dr. Siniša Stević, direktor Agencije za sertifikaciju, akreditaciju i unapređenje kvaliteta zdravstvene zaštite u Republici Srpskoj, Valérie Falbriad ispred Koordinacije švicarskih kantona Bern, Fribourg, Geneva i Jura i Thomas Moser ispred Strateškog komiteta za spoljne odnose.
Potpisnici se slažu da tehnička rješenja definirana u Sporazumu predstavljaju mapu puta i doprinose ispunjenju kratkoročnih i dugoročnih ciljeva i da se baziraju na sljedećim dokumentima: Mental health Project in Bosnia and Herzegovia; Module 2: Study, system analisys and scenarios for further initiatives (L. Bürki), Workshop-paper: Business model canvas, and Workshop-paper: Roadmap. Početak druge faze Projekta mentalno zdravlje predviđen je za narednu godinu.

vidi:Sporazum za planiranje druge faze Projekata...

.


Anketiranje u okviru implementacije Projekta mentalnog zdravlja u Bosni Hercegovini

Agencija za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu FBiH (AKAZ), provodi drugi krug anketiranja u okviru implementacije Projekta «Mentalno zdravlje u Bosni i Hercegovini» na ostvarenju projektnog cilja C - uspostavljanje kvalitetne zaštite mentalnog zdravlja u zajednici kroz podizanje nivoa svijesti o ulozi i značaju centara za mentalno zdravlje u okviru domova zdravlja i unapređenje saradnje između centara za mentalno zdravlje sa službama u domu zdravlja i organizacijama u okruženju .

Upitnikom su obuhvaćeni članovi timova Centara za mentalno zdravlje (CMZ), menadžment domova zdravlja (MDZ), timovi porodične/obiteljske medicine (TOM), centri za socijalni rad (CSR) i psihijatrijski odjeli bolnica/klinika (PO).

Svrha upitnika je da se ispitaju glavne prepreke i dobiju prijedlozi za ostvarenje bolje suradnje, komunikacije i razmjene informacija između sudionika u oblasti mentalnog zdravlja. Analizirani podaci su neophodni za mapiranje značaja, obima i učestalosti horizontalnih i vertikalnih protoka podataka između različitih sudionika u oblasti mentalnog zdravlja, što može predstavljati solidnu osnovicu za dizajn specifičnog informacijskog sistema mentalnog zdravlja. Kada se tome pridodaju i odgovarajući klinički i javno-zdravstveni indikatori, stvoriće se u budućnosti dobri preduvjeti za monitoring i evaluaciju aktivnosti u oblasti mentalnog zdravlja na lokalnom, kantonalnom i centralnom nivou.

Upitnike možete snimiti na sa linkova (dole) i popuniti kako je navedeno u napomeni i u uputstvu.

Popunjene upitnike je potrebno dostaviti u roku od 15 dana na adresu: AKAZ, Dr Mustafe Pintola 1, 71000 Sarajevo BiH, kontakt tel: 033 771-876, fax: 033 771- 880, ili na email: cmz_akaz.ba

Upitnici:

Upitnik za centre mentalnog zdravlja

Upitnik za menadžment doma zdravlja

Upitnik za timove porodične/obiteljske medicine

Upitnik za bolnice/klinike


Opis posla za jednog člana tima Centra mentalnog zdravlja (CMZ)
u svrhu prikupljanja podataka i izračuna definisanih indikatora

Osnovne informacije

Posljednjom revizijom projekta „Mentalno zdravlje u Bosni i Hercegovini” od 26. septembra 2012. godine, odlučeno je da novi zadatak centara u oba entiteta bude prikupljanja podataka radi izračuna definisanih indikatora prema sugestijama „Ekspertne grupe za izradu minimalnog skupa indikatora za prikupljanje podataka u mentalnom zdravlju u BiH”. Prikupljanje podataka radi izračuna indikatora zagovaraju obje entitetske strategije i politike mentalnog zdravlja i akreditacijski standardi za centre mentalnog zdravlja.

Svrha zadatka

Svi CMZ koji ulaze u program akreditacije treba da odrede jednu osobu koja će započeti prikupljanje određenih podataka radi izračuna indikatora, koji će provesti Agencija za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu (AKAZ). Imenovana osoba ujedno će biti zadužena za e-mail pošiljke prikupljanih podataka AKAZ-u i stalni kontakt s AKAZ-om radi obavještavanja i tromjesečnog izvještavanja o količini prikupljenih podataka i mogućim poteškoćama u radu.

Potrebno je  AKAZ-u dostaviti podatke o imenovanoj osobi (ime i prezime, telefon, email i broj žiro računa), zatim, sve prikupljene indikatore, kao i ostale dokumente vezane kroz proces akreditacije CMZ-a  na email: cmz@akaz.ba

Hvala na saradnji!

Dokument: opis posla u svrhu prikupljanja podataka i izračuna indikatora...


Održana radionica: „Priprema centara mentalnog zdravlja za akreditaciju u Federaciji BiH“

Od 08. do 11. novembra 2012. god. u hotelu Hollywood, Sarajevo, održana je radionica za uposlenike centara mentalnog zdravlja radi pripreme za akreditaciju. Organizatori skupa bili su AKAZ - Agencija za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u Federaciji BiH, Federalno ministarstvo zdravstva, Projekat mentalno zdravlje u BiH i Asocijacija XY. Na četverodnevnoj radionici prisustvovalo je 57 učesnika iz 29 centra iz Federacije BiH: Banovići, Bihać, Bugojno, Goražde, Gračanica, Kakanj, Ključ, Livno, Ljubuški, Mostar (2 CMZ-a), Sanski Most, Sarajevo (6 CMZ-a), Široki Brijeg, Srebrenik, Tešanj, Tuzla, Velika Kladuša, Visoko, Vitez, Zavidovići, Zenica i Živinice.

Predavači, suradnici AKAZ-a su kroz osam sesija tokom četiri dana analizirali ispunjenost kriterija iz akreditacijskih standarda na osnovu dostavljenih formulara za samoocjenu centara za mentalno zdravlje i zajedno sa moderatorom radionice Zoranom Riđanovićem vodili su veoma plodne diskusije sa učesnicima nakon svakog edukacijskog modula. Moduli i predavači su bili sljedeći:

 1. Bakir Nakaš (Sarajevo): Upravljanje i rukovođenje CMZ (standard 1);
 2. Zoran Riđanović (Sarajevo): Osiguranje i poboljšanje kvaliteta, sigurnosti usluga i bezbjednosti osoblja i korisnika (standard 8);
 3. Adisa Mehić (Sarajevo): Prava pacijenata u oblasti mentalnog zdravlja (standard 3);
 4. Behzad Hadžić (Ključ): Učešće pacijenata, članova porodice i zakonskih zastupnika u aktivnostima CMZ (standard 4);
 5. Esmina Avdibegović (Tuzla): Kliničke usluge CMZ (standard 5) i Promocija mentalnog zdravlja i prevencija mentalnih poremećaja i onesposobljenja (standard 6);
 6. Aida Pilav (Sarajevo): Medicinska dokumentacija (standard 7);
 7. Goran Čerkez (Sarajevo): Saradnja, koordinacija i integracija usluga (standard 2);
 8. Marina Bera (Sarajevo): Prostorije CMZ (standard 9) i oprema CMZ (standard 10).
Po opštoj ocjeni svih učesnika, radionica je postigla planirane ciljeve, naime: da predavači predstave standarde i kriterije; da detaljno analiziraju njihov smisao iz ugla zdravstvenih profesionalaca; da analiziraju ispunjenost odnosno neispunjenost pojedinih kriterija na osnovu samoocjene centara i utvrde razloge za to; da daju sugestije i predlože neka praktična rješenja za ispunjavanje standarda / kriterija i konačno, da predlože bolju terminologiju i modernije koncepte koji odražavaju napredak psihijatrije i mentalnog zdravlja u zajednici radi nove revizije akreditacijskih standarda za centre za mentalno zdravlje. Za pohvalu su veliki entuzijazam predavača i visok nivo uključenosti svih sudionika radionice koji su pokazali neskrivene ambicije da ovaj proces uspješno okončaju akreditacijom u jesen naredne godine. Zbog toga se organizatori iskreno zahvaljuju svim predavačima i učesnicima ove radionice.

Fotografije sa Radionice...


AKAZ Agencija i Federalno ministarstvo zdravstva organizuju edukaciju za centre mentalnog zdravlja u FBiH,
8.-11.11.2012. Hotel Hollywood Sarajevo

Edukacija je koncipirana u osam modula s ciljem olakšavanja pripreme za vanjsku ocjenu putem boljeg razumijevanja značenja akreditacijskih standarda i kriterija i njihove bolje ispunjenosti. Učesnici radionice biće pod dva predstavnika iz svakog CMZ koji su Agenciji uputili pismo namjere za vanjsku ocjenu odnosno akreditaciju.

Nakon završetka svakog predavanja biće organizirana diskusija u trajanju od jednog sata radi odgovora na tematska pitanja i najčešće dileme učesnika. U tu svrhu, predavači treba da imaju rezultate prve samoocjene CMZ koji su uputili svoje predstavnike na radionicu. Poželjno je da predstavnici CMZ upute Agenciji prvu samoocjenu sa navedenim dokazima o pridržavanju kriterija do sredine mjeseca oktobra radi blagovremene pripreme učesnika i predavača.

Uz gore navedeno hitno obavještenje, učesnici će još jednom biti zamoljeni da Agenciji dostave sve dokumente koje su razvili u svrhu vanjske ocjene (politike, procedure, protokole, vodiče, itd.) pod uslovima copyrighta koji su im već poznati. To je neophodno radi transparentne razmjene dobre prakse i ubrzanja priprema svih CMZ za ispunjavanje standarda/kriterija i bolje pripreme za vanjsku ocjenu.

Vaše politike, procedure, protokole, vodiče, kao i ostale radove za koje smatrate da su dobar primjer unapređenja prakse i kvaliteta, možete poslati na email: akaz@akaz.ba

Hvala na saradnji!

Program edukacije za CMZ


PROJEKAT MENTALNOG ZDRAVLJA U BOSNI I HERCEGOVINI

Revizija akreditacijskih standarda za centre mentalnog zdravlja (septembar 2012.)

Analizom ocjene izvedivosti i analizom samoocjene akreditacijskih standarda na osnovu dostavljenih obrazaca samoocjene 29 centara za mentalno zdravlje, utvrdili smo da je izvjestan broj centara ocijenio neke kriterije kao teško ostvarljive / neizvodive ili neispunjene / neprimjenjive. Zbrajanjem negativnih poena našli smo šest kriterija za koje većina CMZ smatra da su neadekvatni. Te kriterije smo brisali iz samoocjene i tako reducirali prvobitni broj od 116 na 110 kriterija, koji su potom poslužili kao osnovica (100%) za bodovnu evaluaciju ispunjenosti kriterija. Kroz analizu ispunjenih upitnika samoocjene i diskusije s članovima timova CMZ, uočeni su još neki kriteriji koji su preciznije formulisani radi boljeg razumijevanja.

Budući da nakon ove revizije 110 kriterija daje teorijski maksimum od 220 bodova, donji limit od 80% bodova za akreditaciju CMZ predstavlja 176 bodova. Ispunjenost 110 kriterija potom je izračunata za sve centre prema shemi - potpuno ispunjen kriterij (2 boda) i djelomično ispunjen kriterij (1 bod).

Vodeći principi u pružanja usluga centra za mentalno zdravlje koji su ugrađeni u ove standarde su sljedeći:
Izbori: Osigurava se pristup širokom rasponu specijaliziranih usluga u tretmanu mentalnih oboljenja, poremećaja i onesposobljenja i nude informacije kao ispomoć u odabiru odgovarajućih opcija u okruženju koje uvažava pacijenta i njegove doprinose u unapređenju usluga.
Socijalni, kulturalni i razvojni kontekst: Tretman i podrška uvažavaju pacijentove društvene i kulturne vrijednosti, uvjerenja, prakse i dob.
Kontinuirana i koordinirana zaštita: Tretman i podrška pružaju se tako da uvažavaju kontinuitet zaštite na koordiniran način od strane raspoloživih davalaca usluga unutar zdravstvenog sistema i između sektora.
Sveobuhvatna zaštita:
Pristup tretmanu i podršci omogućen je kroz cijeli životni vijek korisnika koji može zadovojiti svoje specifične potrebe u početku mentalnog poremećaja, tokom akutne faze, rehabilitacije i u fazi oporavka.
Individualna zaštita : Tretman i podrška se određuju posebno za svaku osobu.
Tretman sa što manje ograničenja: Tretman i podrška su uravnoteženi između potreba za liječenjem i ograničavanja prava i izbora.
Sve ovo pokazuje da frormulisanje i razvoj standarda za mentalno zdravlje, odnosno centre koji pružaju usluge mentalnog zdravlja, nije nimalo lagan zadatak, tim prije što je Agencija za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu Federacije BiH (AKAZ) samostalno i na temelju relevantnih izvora proširila i unaprijedila ove standarde u odnosu na postojeći standard 5M u okviru akreditacijskih standarda za domove zdravlja.
Format standarda je jednostavan. Deset standarda su podijeljeni u pet poglavlja: 1. Menadžment; 2. Usluge CMZ; 3. Evidencije; 4. Kvalitet i sigurnost; i 5. Fizički faktori (prostor i oprema). Dodatak standardima predstavljaju 6. Pregled nekih kriterija i indikatora kriterija; i 7. Literatura.

.

Važne informacije za nastavak projekta (izvod iz izvještaja...)

Tutorstvo

U skladu s revizijom projekta od 25. aprila 2012. godine trebalo je organizirati tutorstvo što bi obuhvatilo rasprava o standardima i saradnji, te direktnu pouku šta treba uraditi u postupku akreditacije i provjeru da li je to urađeno i zašto to nije urađeno. Mi smo kroz predocjenjivačke posjete zapravo uradili tutorstvo, budući da su na većini sastanaka bili prisutni direktor DZ i voditelj tima. U tom smislu posjete su bile učinkovite, posebno u podizanju nivoa svijesti direktora domova zdravlja o značaju CMZ i potrebi investiranja u oblast mentalnog zdravlja. Postignuta su i mnoga praktična rješenja i dobivena čvrsta obećanja, na primjer, u domenu određenih građevinskih radova (toaleti, pregrađivanja, liftovi, pasarele), preseljenja osoblja u nove prostore, uvezivanja prostora, osiguranja privatnosti, uspostavljanje direktnog telefonskog broja i internet konekcije; inicirana su neka organizacijskiha rješenja (preregistracija u CMZ, rješavanje nejasnih odnosa s bolnicom); data je podrške CMZ zbog nerazumijevanja menadžmenta o važnosti CMZ kad direktor nije bio prisutan na sastanku; date sugestije o načinima unapređenja saradnje s timovima porodične medicine, centrom za socijalni rad i drugim organizacijama; uključivanju pacijenata i njihovih porodica u rad centara, o boljoj organizaciji medicinske dokumentacije, posebno kad je riječ o obaveznosti otvaranja zdravstvenih kartona i organizaciji multidisciplinarnog timskog rada. Pojašnjena su brojna pitanja iz upravljanja kvalitetom i rizikom u CMZ, pitanja zaštite prava duševnih bolesnika, itd. Mnogi od prisutnih bili su nam zahvalni i većina je izjavila da su nakon naše posjete mnoge stvari postale jasnije i određenije.

Razmjena dobre praske

Uz saglasnost s većinom CMZ je realizacija naše namjere da otvorimo nove stranice na sajtu Agencije koje će u potpunosti biti posvećene problematici mentalnog zdravlja, prije svega ustupanjem razvijenh dokumenata Agenciji pod oznakom copyrighta.. rezime naših posjeta centrima, protokole o saradnji, politike, procedure, kliničke protokole i vodiče, upitnike o zadovoljstvu pacijenata i osoblja, itd. Naravno, nisu svi centri raspoloženi za razmjenu dobre prakse (iako je to jedna od misija Agencije), ali se nadamo da to neće biti vodilja za druge Centre. Razmjena dokumenata i dobre prakse je način unapređenja kvaliteta.

Vaše politike, procedure, protokole, vodiče, kao i ostale radove za koje smatrate da su dobar primjer unapređenja prakse i kvaliteta, možete poslati na email: akaz@akaz.ba - Hvala na saradnji!

Edukacija i obuka

Preliminarno je dogovorena edukacija i obuka najmanje pod dva predstavnika iz svih centara koji ulaze u program akreditacije, prema planu i programu projekta. Budući da medicinske sestre već imaju planiranu edukaciju u septembru i oktobru ove godine, prisiljeni smo našu planiranu edukaciju odložiti za mjesec novembar. Bilo je govora i o uskostručnoj edukaciji; u tom smislu, direktor CMZ Novo Sarajevo predložio je da takve vrste edukacije (npr. za okupacione terapeute, edukacija iz kontrole agresivnog ponašanja i sl.) izvedu specijalizirani stručnjaci iz onih institucija koje polaznicima mogu osigurati certifikate.


PROJEKAT MENTALNOG ZDRAVLJA U BOSNI I HERCEGOVINI

Prijedlog aktivnosti AKAZ-a za ostvarenje projektnog cilja C: ostvarenje kvalitetne zaštite mentalnog zdravlja u zajednici kroz podizanje nivoa svijesti o ulozi i značaju centara za mentalno zdravlje u okviru doma zdravlja i unapređenje saradnje između centara za mentalno zdravlje sa službama u domu zdravlja i organizacijama u okruženju

Projekat mentalnog zdravlja u BiH predstavlja rezultat kontinuiranog opredjeljenja resornih entitetskih ministarstava zdravstva za nastavkom reforme sektora mentalnog zdravlja u Bosni i Hercegovini. Krajnji cilj projekta je unaprijeđeno mentalno zdravlje sveukupne populacije, kao i sposobnosti kreatora politika i odgovornih institucija u postizanju europskih standarda u zaštiti mentalnog zdravlja u Bosni i Hercegovini.

Projekat će se implementirati na čitavom području Bosne i Hercegovine, odnosno djelovati u svim zajednicama u kojima postoje Centri za mentalno zdravlje, kroz tri faze u trajanju od po tri godine. Prva faza obuhvata vremenski raspon od 2010 – 2013. godine. Ukupna procjenjena vrijednost projekta je 4,6 miliona KM, uključujući troškove aktivnosti i troškove usluga projektog tima i projektnih biroa. Trogodišnja vrijednost dijela prve faze Projekta koji će se za izvedbu povjeriti agencijama za akreditaciju i iznosi 260.000 KM.

Specifični ciljevi projekta su:

 • Poboljšan administrativni i zakonodavni okvir koji omogućava efikasno djelovanje i procese u oblasti zaštite mentalnog zdravlja u oba BiH entiteta.
 • Ljudski resursi osposobljeni za pružanje kvalitetnijih usluga u zaštiti mentalnog zdravlja.
 • Ostvarenje kvalitetne zaštite mentalnog zdravlja u zajednici je podržano kao jedan od prioriteta reforme od strane upravljačkih struktura Domova zdravlja.
 • Ojačani kapaciteti za borbu protiv stigmatizacije i diskriminacije vezanih za mentalne poremećaje.

Održani seminari pod nazivom:

„MENTALNO ZDRAVLJE U SVIM POLITIKAMA I INTERSEKTORSKA SARADNJA“

Seminari su održani u pet kantona, odnosno gradova: Sarajevo, Mostar, Tuzla, Zenica i Bihać. Edukacijom je o buhvaćeno osoblje Centra za socijalni rad (CSR), članovi timova Centra za mentalno zdravlje, menadžment doma zdravlja (MDZ) i članovi timova porodične/obiteljske medicine (TOM). Svrha je da se ispitaju glavne prepreke i dobiju prijedlozi za ostvarenje bolje saradnje, komunikacije i razmjene informacija između sudionika u oblasti mentalnog zdravlja na lokalnom, kantonalnom i centralnom nivou.

Za teme edukacijskih modula kao osnova poslužili su rezultati anketiranja i sugestije profesionalaca i predavača iz oblasti mentalnog zdravlja. Veoma važna tema seminara su akreditacijski standardi za CMZ koji će biti osnova za razvoj institucionalnih akcionih planova u razmjeni informacija, komunikacija i saradnje i za mjerenje realizacije planiranih aktivnosti u tom segmentu.

Teme modula 1 - 4:

 • Nacrt politike mentalnog zdravlja Federacije Bosne i Hercegovine i nacrt strategije zaštite mentalnog zdravlja u Federaciji Bosne i Hercegovine (Modul 1)

Predavači: Prim.dr. Goran Čerkez, Prof. dr. Nermana Mehić Basara, Prof.dr. Esmina Avdibegović

 • Akreditacijski standardi za mentalno zdravlje (Modul 2)
 • Prezentacija pilot istraživanja (Modul 3)

Predavač: Prim.dr. Zoran Riđanović

 • Brainstorming radionica na temu: Oblici saradnje među relevantnim službama (Modul 4)

Predavači: Dr. Berminka Hrelja Bećirspahić, Dr. Amira Gradinčić

 • Predstavljanje okvirnog sporazuma o saradnji u oblasti mentalnog zdravlja

Početna

O Agenciji

Akreditacijski standardi

Samoocjena i unutrašnja ocjena

Vanjska ocjena i akreditacija

Facilitacija

Edukacija

Fokus na pacijenta

Klinička revizija

Klinički putevi

Kliničke vodilje

Indikatori izvedbe

Apoteke

Vaše mjesto za razmjenu dobre prakse

Kutak za EBM trenutak

Publikacije

AKAZ Konferencije

Korisni linkovi

Odabrani članci domaćih autora iz sigurnosti i kvaliteta


Pretraživanje


WWW AKAZ


Za pregled pojedinih dokumenata potrebno je imati
Adobe Reader


Linkovi:

Mentalno zdravlje BiH

XY-Asocijacija, vodiči iz oblasti mentalnog zdravlja

Dom zdravlja Mostar - CMZ

Dom zdravlja Tuzla - CMZ

Dom zdravlja Zenica - CMZ

Dom zdravlja Tešanj - CMZ

Dom zdravlja Gračanica - CMZ

AKAZ © 2003 -