AKAZ - Agencija za kvalitet i akreditaciju u
zdravstvu u Federaciji Bosne i Hercegovine
   
MAPA SAJTA
KONTAKTI

Dokumenti i linkovi
Projekti
Meni


Projekat Path '09

Priručnik za PATH Projekat

PATH '09, Strateška orijentacija

Talinska povelja

Bečka izjava o ocjeni bolničke izvedbe, 4. jul 2008.

PATH '09 The hospital registration form.

PATH '09 registracijska forma za bolnice (prevod).


Twinning Light Project, Bosnia and Herzegovina

FINAL REPORT: Strengthening of the institutional capacity of the Agency for healthcare
quality and accreditation (AKAZ of Federation of Bosnia and
Herzegovina (FBIH) and Agency for Accreditation and Health Care
Quality improvement (AAQI) of Republika Srpska (RS
)

Kratki pregled: Twinning Light Project


Projekt: "Razvoj i implemantacija vodilja za savjetovanje i proeceduru ranog namjernog prekida trudnoće"

Izvještaj o aktivnostima za period 2006./2007. godine

Savjetovanje i procedure namjernog ranog prekida trudnoće

Savjetovanje i procedure namjernog ranog prekida trudnoće (skraćeni pregled)

Odobrenje i ratifikacija vodilje

Opis zadataka za članove tima u Projektu

Opis zadataka za facilitatore u Projektu

Članovi timova za implementaciju vodilja

Uputstvo za intervjuiranje aktera u zdravstvenoj ustanovi

Pregled potrebne projektne dokumentacije

Opservacioni izvještaj za facilitator

Upitnik za ispitivanje znanja i stavova osoblja u vezi sa namjernim ranim prekidom

Upitnik za ispitivanje spremnosti osoblja

Obrazac za analizu slaganja s preporukama vodilje

Evidencija savjetovanja pacijentice prije i nakon namjernog prekida trudnoće

Obrazac protokola za klinički pregled žene prije prekida trudnoće

Obrazac za informirani pristanak na prekid trudnoće

Prijava prekida trudnoće

Prijava komplikacija u toku i nakon prekida trudnoće

Upitnik za kliničku reviziju procedure prekida trudnoće

Nastavak aktivnosti u okviru Projekta „Jačanje sestrinstva u BiH“

Agencija za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u FBiH (AKAZ) nastavlja sa aktivnostima u oblasti edukacije glavnih sestara domova zdravlja iz Kantona Sarajevo, Breze, Kaknja i Visokog, u okviru Projekta „Jačanje sestrinstva u BiH“ (ProSes).

Tako je 16. i 17. septembra 2014. god. u prostorijama AKAZ-a održana radionica na temu „Timski rad“ i „Vještina komuniciranja u zdravstvu“. Ove edukative module su prezentirali dr. Bakir Nakaš i Nera Kravić, klinički psiholog. Ponuđeni moduli su pobudili veliko interesovanje prisutnih tako da je prvi dan edukacije, pored prezentacije edukativnih modula, protekao i u kvalitetnoj diskusiji predavača i prisutnih.

Drugi dan održavanja radionice, kako je planirano, bio je posvećen izradi novih procedura za primarnu zdravstvenu zaštitu. Senada Mujačić, dipl. med. sestra, supervizor, dogovorila je sa prisutnima koje procedure trebaju napisati i s tim u vezi upoznala je prisutne o zadacima koji im predstoje. Konačni rezultat ove radionice su bile četiri napisane procedure i to: „ Pravila opšteg izgleda i komunikacija“, „Povreda oštrim predmetima“ – prijava povrede i izrada obrazca za to, „Uspostavljanje venske linije u cijeloj ustanovi“ i „ Oslovljavanje pacijenata“.

Naredna radionica u ovom Projektu planirana je za početak decembra ove godine.

Fotografije sa edukacije možete pogledati OVDJE


Projekat jačanja sestrinstva u Bosni i Hercegovini (ProSes)

Projekat jačanja sestrinstva u Bosni i Hercegovini (ProSes) ima za cilj unapređenje zdravstvenih ishoda u Bosni i Hercegovini povećanjem kvaliteta i pristupa uslugama medicinskih sestara i tehničara, posebno za ugrožene grupe stanovništva.

ProSes djeluje u cijeloj Bosni i Hercegovini, u oba entiteta i u Brčko distriktu, a prva faza projekta obuhvata period od 2012. do septembra 2016. godine. Projekat je razvio i sprovodi konzorcij sačinjen od bosanskohercegovačkih i međunarodnih partnera (Fondacija fami, Univerzitetska bolnica u Ženevi, Institut sestrinskih nauka Univerziteta u Bazelu), a podržava i finansira Švajcarska agencija za razvoj i saradnju.

ProSes objedinjuje intervencije u slijedeće tri oblasti: 1) regulativa i priznavanje sestrinske profesije; 2) razvoj sestrinstva u zajednici/polivalentne patronaže i pristup ugroženim grupama stanovništva; 3) formalno visoko obrazovanje medicinskih sestara i tehničara. Dok su neposredni korisnici projekta medicinske sestre i tehničari i drugi zdravstveni radnici s kojima oni sarađuju, krajnji korisnici projekta su korisnici zdravstvenih usluga, odnosno opšta populacija, a posebno ugrožene grupe stanovništva kojima je ograničen pristup zdravstvenim uslugama.

Više informacija o projektu je dostupno na projektnoj web stranici...

...te u informativnom letku o projektu na web stranici...

Obezbjeđivanjem bespovratnih sredstava za učešće na konferencijama , ProSes želi podržati medicinske sestre i tehničare da iskoriste potencijalne prednosti učešća na različitim konferencijama i na taj način pomogne izgradnji kapaciteta medicinskih sestara i tehničara u BiH. Kandidatkinje i kandidati se mogu prijaviti tako što će poslati zahtjev Komisiji za odobravanje grantova ProSes-a. Informacije o kriterijumima podobnosti, dokumentima potrebnim za prijavljivanje i krajnjim rokovima nalaze se u vodiču za prijavu.


Edukacija osoblja bolnica – "Prijatelja beba" (Baby Friendly Hospital Initiative - BFHI)

U sklopu projekta “Akreditacija bolnica – prijatelj beba” koji Agencija za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u FBiH (AKAZ) realizira u suradnji sa UNICEF-om BiH, AKAZ je organizirao i održao dvodnevnu Obuku za osoblje porodilišta u periodu od 05.-06.11.2013. godine, u svojim prostorijama u Sarajevu . Obuci su prisustvovala 22 zdravstvena profesionalca iz sedam porodilišta u FBiH (Nova Bila, Zenica, Mostar, Tuzla, Sarajevo). Na Obuci su učesnici uradili pred- i post-test te tako pokazali porast znanja sa 49% prije Obuke na 82% po završetku Obuke. Učesnicima su dodijeljeni certifikati, a oni sa najvišim ocjenama će imati priliku da pohađaju Obuku za vanjske ocjenjivače i postanu AKAZ-ovi vanjski ocjenjivači.

U okviru ovog projekta, AKAZ je razvio akreditacijske standarde za “bolnice – prijatelji beba” koji se temelje na deset koraka za uspješno dojenje (UNICEF/WHO, 2009.). Dalje u projektu slijedi Obuka za vanjske ocjenjivače i vanjska ocjena izabranih porodilišta odnosno fokusirana akreditacija porodilišta koji se u pružanju zdravstvenih usluga pridržavaju definiranih standarda.

Spisak učesnika i plan obuke možete pogledati OVDJE.

Fotografiju sa Obuke možete pogledati OVDJE.

 

 


“Akreditacija bolnica – prijatelja beba”

AKAZ - Agencija za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u FBiH je u septembru 2013. godine započela realizaciju projekta “Akreditacija bolnica – prijatelja beba” (Baby Friendly Hospital Initiative - BFHI) koji radi u suradnji sa United Nations Children`s Fund BiH (UNICEF).

Skoro sve majke su u stanju da doje svoje bebe što podrazumijeva iniciranje laktacije unutar prvih 6h poslije poroda. Dojenje bi trebalo da bude jedina prehrana novorođenčeta u prvih šest mjeseci života, a potom uz dohranu da bude nastavljeno do navršene druge godine života. Ono je iznimno važno, kako za novorođenče u djetinjstvu i odraslom životu (štiti od pneumonije, meningitisa, upale uha, smanjuje mogućnost pretilosti u kasnijim godinama, etc.) tako i za majku (smanjuje rizik postporođajnog krvarenja, premenopauzalnog karcinoma dojke te karcinoma jajnika). Da bi se majke i obitelji upoznale sa ispravnim prvim koracima dojenja, osobito je važno da u porodilištima dobiju ispravne upute o tom procesu jer je upravo porodilište mjesto gdje će novorođene bebe po prvi put dojiti. Pri tom inicijalnom kontaktu majke i novorođenčeta, osoblje porodilišta ima ključnu ulogu te u skladu sa tim ono mora poznavati principe dojenja te biti podrška i oslonac majkama koje su po prvi put primile u naručje svoju bebu.

Projekat BFHI se trenutno nalazi u prvoj fazi koja se tiče izrade standarda za fokusiranu akreditaciju porodilišta u FBiH. Standardi se temelje na deset koraka o uspješnom dojenju čije su vodilje razvijene 1992. godine od strane UNICEF-a i WHO, a kojima je prethodila Innocenti deklaracija iz 1990. godine koja je zanovljena 2005. godine u Italiji. Deklaracija izdaje poziv na akciju stranama u procesu te izlaže nekoliko osnovnih operativnih ciljeva kako bi se u narednom periodu poboljšala ishrana dojenčadi i male djece, u smislu afirmisanja dojenja kao osnovnog načina ishrane navedene ciljne grupe

U okviru projekta, do kraja godine, odnosno u predstojećim fazama je planirana i diseminacija standarda, obuka osoblja porodilišta, obuka vanjskih ocjenjivača te vanjska ocjena par porodilišta u FBiH i konačno, po ispunjenju standarda, akreditacija porodilišta.


PROJEKAT MENTALNOG ZDRAVLJA U BOSNI I HERCEGOVINI

Akreditacijski standardi i samoocjena centara za mentalno zdravlje

Standardi za usluge u oblasti mentalnog zdravlja treba da pomire različita očekivanja; za osobu s mentalnim poremećajem standardna zaštita je ona koja mu osigurava kvalitetne uluge koje će mu ukloniti ili ublažiti simptome bolesti i poboljšati njegov kvalitet života; za članove porodice poštivanje standarda treba da omogući veće učešće u planiranju, implementaciji i evaluaciju usluga i mogućnost da povrate izgubljeni porodični integritet; za menadžera i osoblje centara, standardna zaštita osigurava efikasnost, učinkovitost i zadovoljstvo zdravstvenih radnika poslom koji obavljaju; za donosioce političkih odluka, standardna zaštita mentalnog zdravlja prije svega treba da unaprijedi mentalno zdravlje populacije, poveća nivoe odgovornosti svih učesnika i dobije odgovarajuću vrijednost za uloženi novac. Ovi standardi su pokušaj da se izbalansiraju različita očekivanja uključenih aktera, a na to će najbolje odgovoriti zdravstveni profesionalci u oblasti zaštite mentalnog zdravlja.

Više na stranici mentalno zdravlje...
 


PROJEKAT MENTALNOG ZDRAVLJA U BOSNI I HERCEGOVINI

Prijedlog aktivnosti AKAZ-a za ostvarenje projektnog cilja C: ostvarenje kvalitetne zaštite mentalnog zdravlja u zajednici kroz podizanje nivoa svijesti o ulozi i značaju centara za mentalno zdravlje u okviru doma zdravlja i unapređenje saradnje između centara za mentalno zdravlje sa službama u domu zdravlja i organizacijama u okruženju

Projekat mentalnog zdravlja u BiH predstavlja rezultat kontinuiranog opredjeljenja resornih entitetskih ministarstava zdravstva za nastavkom reforme sektora mentalnog zdravlja u Bosni i Hercegovini. Krajnji cilj projekta je unaprijeđeno mentalno zdravlje sveukupne populacije, kao i sposobnosti kreatora politika i odgovornih institucija u postizanju europskih standarda u zaštiti mentalnog zdravlja u Bosni i Hercegovini.

Projekat će se implementirati na čitavom području Bosne i Hercegovine, odnosno djelovati u svim zajednicama u kojima postoje Centri za mentalno zdravlje, kroz tri faze u trajanju od po tri godine. Prva faza obuhvata vremenski raspon od 2010 – 2013. godine. Ukupna procjenjena vrijednost projekta je 4,6 miliona KM, uključujući troškove aktivnosti i troškove usluga projektog tima i projektnih biroa. Trogodišnja vrijednost dijela prve faze Projekta koji će se za izvedbu povjeriti agencijama za akreditaciju i iznosi 260.000 KM.

Specifični ciljevi projekta su:

 • Poboljšan administrativni i zakonodavni okvir koji omogućava efikasno djelovanje i procese u oblasti zaštite mentalnog zdravlja u oba BiH entiteta.
 • Ljudski resursi osposobljeni za pružanje kvalitetnijih usluga u zaštiti mentalnog zdravlja.
 • Ostvarenje kvalitetne zaštite mentalnog zdravlja u zajednici je podržano kao jedan od prioriteta reforme od strane upravljačkih struktura Domova zdravlja.
 • Ojačani kapaciteti za borbu protiv stigmatizacije i diskriminacije vezanih za mentalne poremećaje.

Više o Projektu..

Održani seminari pod nazivom:

„MENTALNO ZDRAVLJE U SVIM POLITIKAMA I INTERSEKTORSKA SARADNJA“

Seminari su održani u pet kantona, odnosno gradova: Sarajevo, Mostar, Tuzla, Zenica i Bihać. Edukacijom je o buhvaćeno osoblje Centra za socijalni rad (CSR), članovi timova Centra za mentalno zdravlje, menadžment doma zdravlja (MDZ) i članovi timova porodične/obiteljske medicine (TOM). Svrha je da se ispitaju glavne prepreke i dobiju prijedlozi za ostvarenje bolje saradnje, komunikacije i razmjene informacija između sudionika u oblasti mentalnog zdravlja na lokalnom, kantonalnom i centralnom nivou.

Za teme edukacijskih modula kao osnova poslužili su rezultati anketiranja i sugestije profesionalaca i predavača iz oblasti mentalnog zdravlja. Veoma važna tema seminara su akreditacijski standardi za CMZ koji će biti osnova za razvoj institucionalnih akcionih planova u razmjeni informacija, komunikacija i saradnje i za mjerenje realizacije planiranih aktivnosti u tom segmentu.

Teme modula 1 - 4:

 • Nacrt politike mentalnog zdravlja Federacije Bosne i Hercegovine i nacrt strategije zaštite mentalnog zdravlja u Federaciji Bosne i Hercegovine (Modul 1)

Predavači: Prim.dr. Goran Čerkez, Prof. dr. Nermana Mehić Basara, Prof.dr. Esmina Avdibegović

 • Akreditacijski standardi za mentalno zdravlje (Modul 2)
 • Prezentacija pilot istraživanja (Modul 3)

Predavač: Prim.dr. Zoran Riđanović

 • Brainstorming radionica na temu: Oblici saradnje među relevantnim službama (Modul 4)

Predavači: Dr. Berminka Hrelja Bećirspahić, Dr. Amira Gradinčić

 • Predstavljanje okvirnog sporazuma o saradnji u oblasti mentalnog zdravlja

Važniji dokumenti:

Nacrt politike i strategije FMZ 2011.-2020.

Akreditacijski standardi za CMZ


«Ispitivanje stava doktora medicine o potrebi informiranog pristanka u FBiH»

Aplikant: Medicinski fakultet Univerziteta u Sarajevu, Katedra za socijalnu medicinu i organizaciju zdravstvene zaštite sa historijom medicine, AKAZ – Agencija za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u Federaciji BIH

Finansijer: Federalno ministarstvo zdravstva, Ministar prim. dr Safet Omerović

Rukovodilac projekta: Prof. dr. Dragana Nikšić

Zamjenik rukovodioca: dr. Zoran Riđanović

Saradnici: Viši ass.dr. Amira Kurspahić Mujčić, viši ass.dr. Amela Džubur, viši ass.dr Amina Valjevac., dipl.ecc. Salih Valjevac

Informirani pristanak ima etičku, pravnu i kliničku dimenziju. S etičkog aspekta institut informiranog pristanka pridonosi poštovanju autonomije osobe pri donošenju medicinski relevantnih odluka. Pacijent je taj koji mora donjeti odluku i potom s tom odlukom živjeti. Pravno gledano institut informiranog pristanka traži od ljekara priopćiti pacijentu određene informacije kako bi dobio njegov pristanak za provođenje liječničkog postupka, i to bilo kojeg liječničkog postupka. Iz kliničke perspektive informirani pristanak otvara mogućnost za suradnju ljekara i pacijenta u pogledu utvrđivanja bolesti i odabira odgovarajućeg tretmana. Informirani pristanak i zajedničko donošenje odluke poboljšavaju odnos ljekara i pacijenta, povećavaju njihovu suradnju i smanjuju rizik pokretanja sudskih postupaka zbog nesavjesnog postupanja ljekara.

Glavna svrha informiranog pristanka je potvrditi autonomiju pacijenta, promovirati njegovo prava na samoodređenje i osigurati poštovanje pacijenta kao ljudskog bića. Donošenje odluka i sudjelovanje u donošenju odluka o vlastitom zdravlju priznaju se danas kao pacijentovo ljudsko pravo.

Više o Projektu..


PATH'09 - Poziv za učešće 
Alat za ocjenu izvedbe za poboljšanje kvalitete u bolnicama
(The Performance Assessment Tool for quality improvement in Hospitals)

U Talinskoj povelji o zdravstvenim sistemima, zdravlju i blagostanju, navedeno je da su pravičnost, solidarnost i učešće ključne vrijednosti država članica SZO, a za njihovo postizanje esencijalne su odgovornost i transparentnost. Zdravstveni sistemi u europskoj regiji su pod sve većim pritiskom da optimiziraju svoje izvedbe kako bi zadovoljile potrebe populacije. Funkcije koje obavljaju bolnice su integralni dio zdravstvenih sistema i doprinose njihovoj izvedbi.

Više o Projektu...


Twinning Light Project, Bosnia and Herzegovina

Jačanje institucionalnog kapaciteta Agencije za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u Federaciji BiH (AKAZ) i Agencije za akreditaciju i unapređenje kvaliteta zdravstvene zaštite (AAQI) u Republici Srpskoj

Projekat je zvanično započeo 28.10.2008. godine pod nazivom Jačanje institucionalnog kapaciteta Agencije za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u Federaciji BiH (AKAZ) i Agencije za akreditaciju i unapređenje kvaliteta zdravstvvene zaštite (AAQI) u Republici Srpskoj pod vodstvom francuske Agency for the Development and Coordination of International Relations (ADECRI) i uz potporu drugih francuskih agencija iz oblasti kvaliteta u zdravstvu i socijalne zaštite, posebno Haute Authorité de santé (ex-ANAES).

Globalni cilj projekta je fokusirana ekspertiza obje agencije s ciljem njihovog kapacitiranja da udovolje europskim standardima u kontekstu europskih integracija, a specifični ciljevi su:

 • ispitati postojeći funkcionalni, zakonski i institucionalni okvir radi odgovarajućeg POZICIONIRANJA obje agencije unutar zdravstvenih sistema;
 • pomoći agencijama u uvođenju modela STIMULATIVNOG FINANSIRANJA zdravstvenih ustanova koje poduzimaju napore u poboljšanju svojih sistema kvaliteta;
 • pomoći agencijama u reviziji postojećih planova i programa EDUKACIJE I OBUKE zdravstvenih i drugih profesionalaca u oblasti unapređenja kvaliteta i sigurnosti zdravstvenih usluga;
 • pomoći agencijama u razvoju i implementaciji odgovarajućih MARKETINŠKIH I PR STRATEGIJA s ciljem osiguranja odgovarajućeg okruženja za uspješnije uvođenje sistema poboljšanja kvaliteta u zdravstvene ustanove.

Projekt: "Razvoj i implemantacija vodilja za savjetovanje i proeceduru ranog namjernog prekida trudnoće"

Tokom 2006. godine UNFPA je u suradnji sa XY Asocijacijom za seksualno i reproduktivno zdravlje, AKAZ-om i uz pomoć angažiranih eksperata razvila kliničke vodilje za savjetovanje prije i poslijeranog ranog, namjernog prekida trudnoće i za proceduru pobačaja na državnom nivou. Ove vodilje, metodološki razvijene u skladu sa zahtjevima medicine zasnovane na dokazima, prije konačne štampane verzije, prošle su više stručnih revizija i tri neovisne recenzije od strane odabranih stručnjaka – specijalista ginekologije i akušerstva u Federaciji BiH i u RS.

Imajući to na umu, UNFPA je u sklopu Akcionog plana 2005. – 2008. za Bosnu i Hercegovinu sklopila ugovor s AKAZ-om, koji teče od 1. marta 2007. godine i traje do 31. decembra 2007. godine, za implementaciju vodilja za savjetovanje prije i poslijeranog ranog, namjernog prekida trudnoće i za proceduru pobačaja u 6 javnih zdravstvenih ustanova (upareni su domovi zdravlja, u kojima se izvodi procedura pobačaja, i lokalna bolnica). Ugovor uključuje primjenu znanstvene metodologije za implementaciju vodilja, uz obuku osoblja u zdravstvenim institucijama u vezi s primjenom vodilja u praksi, i evaluaciju vodilja i njihove implementacije s ciljem eventualne revizije.

CILJ PROJEKTA

 • povećanje kapaciteta zdravstvenih profesionalaca u procedurama savjetovanja i izvedbe ranog, namjernog prekida trudnoće;

 • provjera mogućnosti implementacije vodilja u praksi, posebno u odnosu na prepreke;

 • provjera kliničke korisnosti vodilja u praksi;

 • ocjena prakse prije i poslije implementacije vodilja;

 • prikupljanje komentara tokom implementacije vodilja radi njihove eventualne revizije.

Početna

O Agenciji

Akreditacijski standardi

Samoocjena i unutrašnja ocjena

Vanjska ocjena i akreditacija

Facilitacija

Edukacija

Fokus na pacijenta

Klinička revizija

Klinički putevi

Kliničke vodilje

Indikatori izvedbe

Mentalno zdravlje

Apoteke

Vaše mjesto za razmjenu dobre prakse

Kutak za EBM trenutak

Publikacije

AKAZ Konferencije

Korisni linkovi

Odabrani članci domaćih autora iz sigurnosti i kvaliteta


Pretraživanje


WWW AKAZ


Za pregled pojedinih dokumenata potrebno je imati
Adobe Reader

AKAZ © 2003 -