AKAZ - Agencija za kvalitet i akreditaciju u
zdravstvu u Federaciji Bosne i Hercegovine
   
MAPA SAJTA
KONTAKTI

Dokumenti i linkovi
Vanjska ocjena i akreditacija
Meni


Registar akreditiranih / sertificiranih zdravstvenih ustanova

Registar ovlaštenih ocjenjivača vanjske provjere kvaliteta.

Pravilnik o načinu i postupku dodjele, ukidanja i obnove akreditacije u zdravstvu

Pravlinik o certifikaciji zdravstvenih ustanova


Osnovni podaci o zdravstvenoj ustanovi za pokretanje sertifikacijskog programa

Osnovni podaci o bolnici za pokretanje akreditacijskog programa

Osnovni podaci o domu zdravlja za pokretanje akreditacijskog programa

Osnovni podaci o timu porodične /obiteljske medicine za pokretanje akreditacijskog programa


Obrazac 1. Ocjena vanjskog pregleda za zdravstvene ustanove

Obrazac 2. samoocjena vanjskog pregleda za vanjske ocjenjivače


Tabela planiranja akreditacijskog projekta

Aplikacija za oslobađanje od standarda

Formular za reviziju zdravstvenih kartona u domovima zdravlja

Formular za reviziju bolničkih historija bolest

Forma pisanja finalnog izvjestaja vanjskih ocjenjivača za bolnice / DZ

Forma pisanja finalnog izvjestaja vanjskih ocjenjivača za timove porodične / obiteljske medicine

Forma pisanja finalnog izvjestaja vanjskih ocjenjivača za centre mentalnog zdravlja

Uputstvo za pisanje finalnog izvještaja timova porodične medicine / obiteljske medicine

Forma pisanja finalnog izvjestaja vanjskih ocjenjivača za porodilišta

BQM br. 3
Časopis Udruženja za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu FBiH

Sertificirano 18 i započela vanjska ocjena 27 timova porodične/obiteljske medicine iz JUDZSK

Upravni odbor Agencije za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u F BiH (AKAZ) na osamnaestoj sjednici koja je održana 28.10.2015. godine, rješenjem broj 02-37-1199/15 dodijelio je sertifikaciju za 18 timova porodične/obiteljske medicine iz JU DZ Kantona Sarajevo koji su ispunili zahtjeve i kriterije koji proizilaze iz standarda sigurnosti.

Sedam ovlaštenih ocjenjivača Agencije za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u FBiH danas, 02.11.2015. godine, nastavljaju sa vanjskom ocjenom timova porodične/obiteljske medicine iz JU DZ Kantona Sarajevo u svrhu sertifikacije.

Nakon završene edukacije i drugog turnusa vanjske ocjene 18 timova porodične/obiteljske medicine, zaposlenici JU DZ KS su uspjeli pripremiti novih 27 timova porodične/obiteljske medicine koji su uspjeli unaprijediti svoj rad u skladu sa AKAZ-ovim standardima sigurnosti i pripremiti se za sertifikaciju.

U vanjskom pregledu timova porodične medicine učestvuje sedam AKAZ-ovih ocjenjivača koje predvodi dr. Samira Srabović iz DZ Tuzla. Tim vanjskih ocjenjivača čine: dr. Senada Selmanović iz DZ Tuzla, dr. Zlatko Šantić i dr. Senaida Marina Babić iz DZ Stolac, dr. mng. Halid Mahmutbegović iz DZ Živinice, dr. Senada Škapurević DZ Tešanj i Damir Mujkanović, dmt. DZ Tuzla.

Nakon završetka vanjske ocjene izvještaje vanjskih ocjenjivača će pregledati i ocijeniti Komisija za sertifikaciju i na osnovu pokazanih rezultata dati preporuku Upravnom vijeću AKAZ-a koje donosi odluku u vezi sa sertifikacijom 27 timova porodične/obiteljske medicine iz JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo.

Vanjska ocjena 18 timova porodične/obiteljske medicine iz JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo

Ovlašteni ocjenjivači Agencije za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u FBiH – AKAZ danas (05.10.2015.) nastavljaju sa vanjskom ocjenom timova porodične/obiteljske medicine iz JU DZ Kantona Sarajevo u svrhu sertifikacije.

Nakon uvodnog sastanka, kojem su pored predstavnika AKAZ-a, direktora dr. Ahmeda Nove, i Melke Mercvajler i direktora JU DZ KS, prim. dr. Milana Miokovića, prisustvovali direktori svih organizacionih jedinica i koordinatori kvaliteta, pet AKAZ-ovih ocjenjivače će započeti sa vanjskom ocjenom 18 timova porodične/obiteljske medicine, u cilju ispunjenja standarda sigurnosti.

Nakon završene edukacije i prvog turnusa vanjske ocjene 25 timova porodične/obiteljske medicine, zaposlenici JU DZ KS su uspjeli pripremiti nove timove porodične/obiteljske medicine za sertifikaciju koji su unaprijedili svoj rad u skladu sa AKAZ-ovim standardima sigurnosti.

U vanjskom pregledu timova porodične medicine učestvuje pet AKAZ-ovih ocjenjivača koje predvodi dr. Samira Srabović iz DZ Tuzla. Tim vanjskih ocjenjivača čine: dr. Senada Selmanović iz DZ Tuzla, dr. Zlatko Šantić i dr. Senaida Marina Babić iz DZ Stolac, i dr. mng. Halid Mahmutbegović iz DZ Živinice.

Nakon završetka vanjske ocjene izvještaje vanjskih ocjenjivača će pregledati i ocijeniti Komisija za sertifikaciju i na osnovu pokazanih rezultata dati preporuku Upravnom vijeću AKAZ-a koje donosi odluku u vezi sa sertifikacijom 18 timova porodične/obiteljske medicine iz JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo.

Fotografije sa sastanka u JUDZKS...


Vanjska ocjena centara za mentalno zdravlje Ključ i Velika Kladuša

Dana 27.-28.07.2015. godine, obavljena je vanjska ocjena u svrhu akreditacije centara za mentalno zdravlje Ključ i Velika Kladuša.

Pregled je obavljen u skladu sa članovima 28. i 29. Zakona o sistemu poboljšanja kvaliteta, sigurnosti i o akreditaciji u zdravstvu (Sl. Novine FBiH 59/05 i 52/11) te sa odredbama članova 5. i 22. Pravilnika o načinu i postupku dodjele, ukidanja i obnove akreditacije u zdravstvu Agencije za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u FBiH. AKAZ-ovi timovi ovlaštenih ocjenjivača u sastavu Enes Šačić i Elvira Ališahović Gelo posjetili su centar za mentalno zdravlje Velika kladuša, a tim u sastavu Melida Hasanagić i Marko Martinac Centar za mentalno zdravlje Ključ.

U narednom period očekuju se finalni izvještaji ovlaštenih ocjenjivača kvaliteta i odluka Komisije za akreditaciju koja daje prijedlog Upravnom vijeću AKAZ-a koje zatim donosi rješenje o akreditacijskom statusu navedenih centara. Rezultate ocjene ova dva centra AKAZ će objaviti u septembru ove godine.

 


Dodijeljena akreditacija Psihijatrijskoj bolnici Kantona Sarajevo

U prostorijama Federalnog ministarstva zdravstva danas je dodijeljena akreditacija Psihijatrijskoj bolnici Kantona Sarajevo, prvoj akreditiranoj bolnici u Bosni i Hercegovini.

Na prigodnom skupu kome su prisustvovali sekretar Ministarstva zdravstva FBiH, Snježana Bodnaruk, direktor bolnice dr. Omer Ćemalović sa svojim saradnicima, kao i dr. Ahmed Novo direktor Agencije za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u FBiH (AKAZ), akreditaciju je uručio doc. dr. Vjekoslav Mandić, ministar zdravstva FBiH.

Uz čestitke predstavnicima Psihijatrijske bolnice Kantona Sarajevo, ministar Mandić je istakao važnost uspostavljanja sistema kvaliteta i izrazio nadu da će uskoro imati mogućnosti ovo značajno priznanje uručiti i drugim zdravstvenim ustanovama u Federaciji Bosne i Hercegovine. Uz to, također je naglasio značaj i važnost AKAZ-a za zdravstveni sistem F BiH u procesu uvođenja standarda sigurnosti i kvaliteta.

Psihijatrijska bolnica Kantona Sarajevo, je primjer kako se uz veliku podršku menadžmenta i angažman svih zaposlenika, posebno koordinatora kvaliteta, dr. Biljane Kurtović, mogu postići zavidni rezultati u oblasti uspostavljanja sistema kvaliteta, što predstavlja značajan uspjeh kako za pacijente, korisnike usluga tako i za zaposlenike ove bolnice.

Više u saopštenju za medije...

Fotografije sa dodjele...


Vanjska ocjena 25 timova porodične/obiteljske medicine iz JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo

Ovlašteni ocjenjivači Agencije za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u FBiH – AKAZ danas (29.06.2015.) su započeli vanjsku ocjenu timova porodične/obiteljske medicine iz JU DZ Kantona Sarajevo u svrhu sertifikacije. Sedam AKAZ-ovih ocjenjivače će u dva dana ocijeniti 25 timova porodične/obiteljske medicine, u cilju ispunjenja standarda sigurnosti.

Nakon završene edukacije 198 timova porodične/obiteljske medicine iz JU DZ Kantona Sarajevo u oblasti uspostave sistema sigurnosti i kvaliteta u zdravstvu i uspješno obavljene facilitacije, uz pomoć AKAZ-ovih facilitatora, zaposlenici doma zdravlja su uspjeli pripremiti timove porodične/obiteljske medicine za sertifikaciju i prilagoditi svoj rad u skladu sa AKAZ-ovim standardima sigurnosti.

U vanjskom pregledu timova porodične medicine učestvuje sedam AKAZ-ovih ocjenjivača koje predvodi dr. Samira Srabović iz DZ Tuzle. Tim vanjskih ocjenjivača čine: dr. Senada Selmanović iz DZ Tuzla, dr. Zlatko Šantić i dr. Senaida Marina Babić iz DZ Stolac, dr. Ivan Bagarić i dr. Bernardina Šarac iz DZ Tomislavgrad, kao i dr. mng. Halid Mahmutbegović iz DZ Živinice.

Nakon završetka vanjske ocjene izvještaje vanjskih ocjenjivača će pregledati i ocijeniti Komisija za sertifikaciju i na osnovu pokazanih rezultata dati preporuku Upravnom vijeću AKAZ-a koje donosi odluku u vezi sa sertifikacijom timova porodične/obiteljske medicine iz JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo.Preuzeto iz Dnevnog AVAZ-a, 28.06.2015.

Vanjska ocjena J.U. Psihijatrijske bolnice Kantona Sarajevo


Agencija za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u FBiH – AKAZ je 25.- 26.05. 2015. godine obavila vanjski pregled JU Psihijatrijske bolnice Kantona Sarajevo u cilju akreditacije ove zdravstvene ustanove.

Nakon završene edukacije u oblasti uspostave sistema kvaliteta u zdravstvu i facilitacije koja je započela krajem januara 2014. godine, uz pomoć AKAZ-ovih facilitatora, zaposlenici bolnice su uspjeli pripremiti ovu ustanovu za akreditaciju.

U vanjskom pregledu JU Psihijatrijske bolnice Kantona Sarajevo učestvovalo je pet vanjskih ocjenjivača AKAZ-a, koje je predvodila, kao glavni ocjenjivač, mr.sc.ecc Maida Nuhić, dipl.pravnik iz UKC Tuzla. Tim vanjskih ocjenjivača su činili dr.med. Mustafa Uščuplić , spec. neuropsihijatar, dr.med. Suada Škapurević , spec. neuropsihijatar, dipl.psih. Klementina Nuk-Vuković i dipl.menadžer u zdravstvu Salih Slijepčević .

Nakon završetka vanjske ocjene izvještaje vanjskih ocjenjivača će pregledati i ocijeniti Komisija za akreditaciju i na osnovu pokazanih rezultata će dati preporuku Upravnom vijeću AKAZ-a koje donosi odluku u vezi sa akreditacijom JU Psihijatrijske bolnice Kantona Sarajevo.

Fotografije sa vanjske ocjene...


Dodijeljena akreditacija porodilištima u dvije bolnice Federacije BiH

Upravni odbor Agencije za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u Federaciji BiH je na svojoj šestoj redovnoj sjednici dana 29. oktobra 2014. godine razmotrio izvještaje komisije i vanjskih ocjenjivača koji su u prethodnom periodu obavili vanjski pregled još dva porodilišta te dodijelio bezuslovnu funkcionalnu akreditaciju Službi za ženske bolesti, perinatologiju i neonatologiju pri Kantonalnoj bolnici Zenica i Odjelu za ginekologije i rodilišta pri Hrvatskoj bolnici „Dr. fra Mato Nikolić“ Nova Bila čime su navedene zdravstvene ustanove stekle status „bolnica-prijatelja beba“ u skladu sa aktivnostima Projekta „bolnice-prijatelji beba“ u saradnji sa UNICEF-om. Ovim se broj akreditiranih porodilišta u Federaciji BiH popeo na 4, dok su do dana objave ove vijesti obavljeni vanjski pregledi još 2 porodilišta. Prema planu akreditacije i projektnim aktivnostima Projekta „bolnice-prijatelji beba“, planirana je akreditacija barem 10 zdravstvenih ustanova u Federaciji koje imaju kliniku, odjel ili službu za obavljanje poroda i koje mogu biti akreditirane i dobiti status „bolnice-prijatelja beba“.

Projekt: Akreditacija „bolnica – prijatelja beba“

Agencija za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u FBiH (AKAZ) je 18. i 19.08.2014. godine je u sklopu projekta Akreditacija „bolnica – prijatelja beba“ obavila vanjski pregled porodilišta Kantonalne bolnice u Zenici. Kantonalna bolnica Zenica je prva ustanova u kojoj je obavljena vanjska ocjena u drugoj fazi projekta koji realizira AKAZ u suradnji sa UNICEF-om BiH od septembra 2013. U sklopu ovog projekta su razvijeni i definirani standardi za porodilišta te su održane obuke za osoblje porodilišta i za vanjske ocjenjivače i urađene dvije vanjske ocjene porodilišta, UKC Tuzla i OB Sarajevo.

U nastavku projekta će biti održana dodatna edukacija osoblja porodilišta u FBiH koji nisu pohađali obuku u proteklom periodu, kao i obuka facilitatora odnosno facilitacija porodilišta kojima bude potrebna pomoć u ispunjenju zahtjeva koji proizilaze iz standarda i kriterija. Bit će obučeni i novi vanjski ocjenjivači i urađena vanjska ocjena onih porodilišta koja budu ispunjavala preduvjete. Dodatna komponenta u nastavku projekta je vezana za razvoj i definisanje akreditacijskih standarda za rani rast i razvoj djece (RRRD), obuka za osoblje domova zdravlja kao i pilotiranje ovih standarda u odabranim zdravstvenim ustanovama.

Fotografije sa vanjske ocjene možete vidjeti ovdje...


Registar akreditiranih zdravstvenih ustanova

Agencija za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u FBiH (AKAZ) prema članu 22. Zakona o sistemu poboljšanja kvaliteta, sigurnosti i o akreditaciji u zdravstvu („SN FBiH“ broj 59/05 i 52/11) objavljuje registar akreditiranih zdravstvenih ustanova u Federaciji Bosne i Hercegovine.

U skladu sa odredbama člana 22. Pravilnika o načinu i postupku dodjele, ukidanja i obnove akreditacije u zdravstvu Komisija za akreditaciju Agencije za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u FBiH je donijela odluku, a Upravni odbor AKAZ-a rješenje o dodijeli pune akreditacije zdravstvenim ustanovama koje su za to ispunile sve uslove propisane navedenim Pravilnikom. Registar akreditiranih zdravstvenih ustanova u Federaciji Bosne i Hercegovine biće redovno ažuriran na službenoj web stranici AKAZ-a (www.akaz.ba).

Napominjemo da trajanje akreditacijskog statusa važi tri godine te unutar tog perioda zdravstvene ustanove podliježu najavljenim i nenajavljenim kontrolnim pregledima u svrhu utvrđivanja pridržavanja kvaliteta pružanja zdravstvenih usluga utvrđenih akreditacijskim standardima.

Registar akreditiranih zdravstvenih ustanova


Projekt Akreditacija „bolnica – prijatelja beba“

Agencija za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u FBiH (AKAZ) je 13. i 14.03.2014. godine je u sklopu projekta Akreditacija „bolnica – prijatelja beba“ obavila vanjski pregled porodilišta Opće bolnice „prim.dr. Abdulah Nakaš“ u Sarajevu. Time je okončan prvi dio pomenutog projekta koji su od septembra 2013. zajedno sprovodili AKAZ i UNICEF BiH. U sklopu projekta su razvijeni i definisani standardi za porodilišta te su održane dvije obuke, za osoblje porodilišta i za vanjske ocjenjivače i urađene dvije vanjske ocjene porodilišta, UKC Tuzla i OB Sarajevo.

AKAZ sa UNICEF-om BiH priprema nastavak projekta koji je predviđeno da traje do kraja decembra 2014. godine. U nastavku projekta će biti urađena revizija akreditacijskih standarda za „bolnice – prijatelje beba“ te će se raditi edukacija osoblja 16 porodilišta u FBiH kao i obuka facilitatora odnosno facilitacija porodilišta kojima bude potrebna pomoć u isunjenju zahtjeva iz standarda. Bit će obučeni i novi vanjski ocjenjivači i urađena vanjska ocjena onih porodilišta koja budu ispunjavala uslove za to. Dodatna komponenta u nastavku projekta je vezana za razvoj i definisanje akreditacijskih standarda za rani rast i razvoj djece (RRRD), obuka za osoblje domova zdravlja kao i pilotiranje ovih standarda u odabranim zdravstvenim ustanovama.


Akreditacija zdravstvenih ustanova

Dana 10.03.2014. godine, na osnovu članova 28. i 29. Zakona o sistemu poboljšanja kvaliteta, sigurnosti i o akreditaciji u zdravstvu (Sl. Novine FBiH 59/05 i 52/11), u skladu sa odredbama članova 5. i 22. Pravilnika o načinu i postupku dodjele, ukidanja i obnove akreditacije u zdravstvu Agencije za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u FBiH te odredbi Poslovnika o radu komisija za akreditaciju Agencije za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u FBiH, a prema ukazanoj potrebi, u prostorijama Agencije prvi put je zasjedalo posebno stručno tijelo Agencije iz oblasti akreditacije zdravstvenih ustanova - Komisija za akreditaciju. Na sjednicama stručne Komisije razmatrani su finalni izvještaji vanjskih ocjenjivača o akreditacijskim pregledima više zdravstvenih ustanova koje su u prethodnom periodu bile intenzivno uključene u proces supostavljanja sistema sigurnosti i kvaliteta u zdravstvu, a koje su aplicirale za akreditaciju.

Prilikom imenovanja u Komisiju za akreditaciju vodilo se računa da sastav najprije ispunjava kriterij stručnosti: profil visoko stručnih zdravstvenih profesionalaca imenovanih isključivo zbog svoje profesionalne specijaliziranosti za oblasti srodne osnovnim djelatnostima predmetnih akreditovanih zdravstvenih ustanova.

Nakon podrobne analize Komisija je predložila Upravnom odboru Agencije bezuslovnu akreditaciju Doma zdravlja Gračanica (uključujući 17 timova porodične medicine i Centar za mentalno zdravlje), sedam centara za mentalno zdravlje (Bihać, Tuzla, Srebrenik, Vogošća, Novi Grad – Sarajevo, Vitez i Zenica)  i porodilišta UKC Tuzla kao „bolnice prijatelja beba“.


Akreditacija Doma zdravlja Gračanica


Agencija za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u FBiH – AKAZ je 03.-04.02.2014. godine obavila vanjski pregled Doma zdravlja Gračanica u svrhu akreditacije. Sedam vanjskih ocjenjivača AKAZ-a je učestvovalo u pregledu službi doma zdravlja, centra za mentalno zdravlje i ambulanti porodične medicine. Na čelu ocjenjivačkog tima je bio dr. Enes Šačić (JUDZKS ) kao glavni ocjenjivač, a tim su činili dr. Melida Hasanagić (RMC Mostar), dr. Katmerka Cerić (DZ Bihać), Klementina Nuk Vuković, dipl. psiholog (DZ-CMZ Vitez), dr. Suada Škapurević (DZ-CMZ Tešanj), dr. Farida Mehić (JUDZKS) i doc. ph.Vera Kerleta Tuzović (UNTZ).

Na osnovu izvještaja vanjskih ocjenjivača Komisija za akreditaciju će dati preporuku Upravnom vijeću AKAZ-a u vezi sa akreditacijskim statusom DZ Gračanica.

Fotografije sa pregleda možete pogledati OVDJE.

O vanjskoj ocjeni Doma zdravlja Gračanica: neki dojmovi facilitatora

Kroz tri i po godine bio sam svjedokom rasta Doma zdravlja Gračanica, od samih početaka – prvih predavanja i radionica zaposlenika, do vanjske ocjene kvaliteta u funkciji facilitatora. Bio je to težak i neizvjestan put koji su podnijeli i izdržali svi zdravstveni profesionalci i saradnici u zdravstvu na čelu sa direktoricom – dr Zehrom Karahasanović. Kako u jednom kratkom tekstu predstaviti taj trnoviti ali uspješan put? Jer, suština je u putu, u pripremama za vanjsku ocjenu koja dolazi na kraju kao šlag na tortu. Istina, ni kolegijalni pregled, bez obzira na dobronamjernost i fleksibilnost vanjskih ocjenjivača, nije bez određene doze stresa za zaposlenike. (O stresu vanjskih ocjenjivača nekom drugom prilikom). I taj ispit je prošao... Koliko uspješno vidjet ćemo nakon analize popunjenih upitnika kolegijalne ocjene.

Više o dojmu facilitatora...


OBAVIJEST
za timove porodične / obiteljske medicine
koji imaju projektnu akreditaciju

Obavještavaju se dole navedeni timovi porodične/obiteljske medicine da im koncem februara 2010. godine ističe važnost akreditacije i da je potrebno pristupiti reakreditaciji do maja mjeseca naredne godine. Za sve detalje menadžment domova zdravlja treba da se obrati Agenciji.

Akreditirani timovi:

TOM 1 Ambulante Stupari u sastavu JZU Dom zdravlja Kladanj

TOM 15 Ambulante porodične / obiteljske medicine Slavinovići
u sastavu JZU Dom zdravlja sa poliklinikom «Dr Mustafa Šehović» Tuzla

TOM 17 Ambulante porodične /obiteljske medicine Simin Han
u sastavu JZU Dom zdravlja sa poliklinikom «Dr Mustafa Šehović» Tuzla

TOM 37 Ambulante porodične /obiteljske medicine Lipnica
u sastavu JZU Dom zdravlja sa poliklinikom «Dr Mustafa Šehović» Tuzla

TOM 5 u sastavu Ambulante Centar JZU Dom zdravlja sa poliklinikom «Dr Mustafa Šehović» Tuzla

TOM 7 u sastavu JZU Dom zdravlja Kladanj

TOM Donja Mahala Sektorske ambulante Donja Mahala u sastavu Dom zdravlja Orašje


Akreditirano sedam timova porodične / obiteljske medicine

Koncem februara AKAZ je akreditirao sedam timova porodične /obiteljske medicine koji su dobili tzv. "Projektnu akreditaciju". Certifikati su bili uručeni na završnoj Konferenciji SZO - CIDA projekta: "Jačanje zdravstvenog sistema u BiH sa fokusom na primarnu zdravstvenu zaštitu / model porodične / obiteljske medicine"

Akreditirani timovi, hotel Europa 27.02.2009.

Akreditirani timovi:

Tim obiteljske / porodične medicine 1 Ambulante Stupari u sastavu JZU Dom zdravlja Kladanj u personalnom sastavu dr. Samka Subašić - Hadžić, liječnik opće prakse sa doedukacijom iz porodične / obiteljske medicine, Ćimka Mešanović i Sadeta Habibović, medicinske sestre sa doedukacijom iz porodične medicine.

Tim obiteljske / porodične medicine 15 u Ambulante porodične / obiteljske medicine Slavinovići u sastavu JZU Dom zdravlja sa poliklinikom «Dr Mustafa Šehović» Tuzla u personalnom sastavu mr.sci.dr. Senade Selmanović, specijalista porodične/obiteljske medicine, Mirjana Matanović, medicinska sestra sa doedukacijom iz porodične medicine i Emir Beganlić, medicinski tehničar sa doedukacijom iz porodične medicine.

Tim obiteljske/porodične medicine 17 Ambulante porodične/obiteljske medicine Simin Han u sastavu JZU Dom zdravlja sa poliklinikom «Dr Mustafa Šehović» Tuzla u personalnom sastavu dr. Enisa Ramić, specijalista porodične/obiteljske medicine i Renata Smajlović, medicinska sestra sa doedukacijom iz porodične medicine.

Tim obiteljske/porodične medicine 37 Ambulante porodične/obiteljske medicine Lipnica u sastavu JZU Dom zdravlja sa poliklinikom «Dr Mustafa Šehović» Tuzla u personalnom sastavu dr. Ruža Jokić - Antić, specijalista porodične/obiteljske medicine i Nada Marković, medicinska sestra sa doedukacijom iz porodične medicine.

Tim obiteljske/porodične medicine 7 u sastavu JZU Dom zdravlja Kladanj u personalnom sastavu dr. Nedret Hadžić, specijalista porodične/obiteljske medicine, Dalida Salihović, medicinska sestra sa doedukacijom iz porodične medicine i Edina Brkić, medicinska sestra sa doedukacijom iz porodične medicine.

Tim obiteljske/porodične medicine 5 u sastavu Ambulante Centar JZU Dom zdravlja sa poliklinikom «Dr Mustafa Šehović» Tuzla u personalnom sastavu dr. Vesna Vilušić, specijalista porodične/obiteljske medicine i Mevlida Tanović, medicinska sestra sa doedukacijom iz porodične medicine.

Timu obiteljske/porodične medicine Donja Mahala Sektorske ambulante Donja Mahala u sastavu Dom zdravlja Orašje u personalnom sastavu prim. dr. Ljiljana Leovac, liječnik opće medicine sa doedukacijom iz porodične/obiteljske medicine, Kata Martinović, medicinska sestra sa doedukacijom iz porodične medicine i Milena Martinović, medicinska sestra sa doedukacijom iz porodične medicine.


1. Akreditacija

Akreditacija je model vanjske evaluacije zdravstvenih organizacija na kolegijalnoj osnovi i formalni proces u kojem jedna neovisna, obično nevladina agencija definira, ocjenjuje i prati ispunjenje eksplicitnih i objavljenih standarda kvaliteta u zdravstvenim ustanovama, poredi učinke ustanove sa standardima, odaje priznanje i/ili preporučuje mjere za poboljšanje kvaliteta. Akreditacija je obično dobrovoljna a u nekim zemljama zakonski obavezna (npr. u Francuskoj).

Akreditacijom upravlja agencija koja postavlja standarde, zakazuje posjete tima ocjenjivača kvaliteta, odnosno zdravstvenih profesionalaca iz prakse, koji su prethodno obučeni da bi mogli evaluirati do kojeg se stupnja zdravstvena ustanova pridržava propisanih i javno objavljenih standarda. Ako zdravstvena ustanova udovoljava postavljenim standardima, ista se akreditira. U suprotnom se predlažu mjere za poboljšanje sigurnosti i kvaliteta i zakazuje nova posjeta radi ocjene kvaliteta. Akreditacija je vremenski ograničena i utemeljena na periodičnim ocjenama bez obzira da li se radi o javnom ili privatnom zdravstvenom sektoru.

Akreditacija u zdravstvu je više od distribucije i upoznavanja sa standardima. Kroz ozbiljan proces podrške agencije i kolegijalno ocjenjivanje, akreditacijski program testira kako su implementirani standardi za poboljšanje kvaliteta zdravstvene zaštite za pacijente. Ovaj pristup je specifičan, a zahtjev da svi odjeli i osoblje unutar doma zdravlja ili bolnice ili timovi porodične medicine budu uključeni i da rade s izabranim standardima, predstavlja izazov. Mnoge organizacije izvještavaju da je program akreditacije jedini projekat u kojem su svi uključeni. Zato je učešće u ovom procesu od neprocjenjive važnosti u razvijanju i poboljšanju unutrašnje komunikacije i rada timova.

2. Postupak akreditacije

Postupak vanjske ocjene započinje sklapanjem ugovora između AKAZ-a i zdravstvene ustanove. U načelu, AKAZ se ugovorom obavezuje da će ustanovi isporučiti akreditacijske standarde i svu tehničku dokumentaciju, dok se menadžment zdravstvene ustanove obavezuje da će imenovati radne grupe projekta i definirati vremenski okvir za samoocjenu; voditi računa o ispunjenju projektnih zadataka članova Komisije, radnih grupa i rokovima izvršenja; podržati razvoj projekta kvaliteta u ustanovi prema prioritetima; stvoriti takav ambijent koji će omogućiti nesmetan razvoj projekta; definirati plan komunikacije projekta i informirati sve osoblje o značaju projekta za zdravstvenu ustanovu; aktivno sarađivati sa facilitatorom u projektu; i obaviještavati AKAZ/facilitatora o bilo kakvim promjenama u vezi sa službom, organizacijom ili osobljem koje mogu utjecati na razvoj i uspješnost projekta kvaliteta.

Poseban ugovor zdravstvena ustanova sklapa s AKAZ-om za edukaciju / obuku menadžmenta, zdravstvenih i drugih profesionalaca. Poseban ugovor također se sklapa u vezi sa facilitacijom ustanove.

3. Projekt kvaliteta

Komisija ili projektni tim ima sveukupnu odgovornost za upravljanje procesom poboljšanja kvaliteta i sigurnosti, odnosno programom akreditacije AKAZ-a. Ovisno o vrsti i veličini ustanove, u rad komisije za kvalitet mogu se uključiti i predstavnici radnih grupa projekta (RGP). Broj RGP određuje Komisija prema grupama standarda i horizontalnoj uvezanosti standarda / kriterija. Preporučuje se multidisciplinarni sastav RGP sa ne više od 12 članova (apsolutni minimum je 3 člana po jednoj RGP). Za učešće u RGP preferiraju se dobrovoljci i više malih grupa a ne nekoliko velikih, tako da jedna osoba može biti član više RGP. Predstavnici menadžmenta također učestvuju u samoocjeni i unapređenju kvaliteta i sigurnosti.

Misija RGP je da izvrše samoocjenu, tako što će odgovoriti na pitanja o ispunjenosti kriterija u obrascima za samoocjenu. Nakon distribucije standarda, Komisija daje jasne zadatke svakoj RGP, koordinira samoocjenu i prikuplja popunjene obrasce za samoocjenu. Odgovornost svake RGP je da dâ vjerodostojne odgovore o ispunjenosti standarda/kriterija (“podijeljena dijagnostika stanja”). Jedan od zadataka komisije je da prioritizira korektivne i preventivne aktivnosti svih RGP radi poboljšanja kvaliteta u ustanovi (Za druge obaveze komisije i koordinatora kvaliteta u zdravstvenoj ustanovi vidi Metodološko uputstvo). Menadžment (ili Komisija) treba da izradi Plan informiranja osoblja o projektu (PIOP). Razlog tome je što cjelokupno osoblje ustanove učestvuje u projektu kvaliteta, pa se PIOP odnosi i na osoblje koje direktno ne učestvuje u projektu. Informiranje o projektu kvaliteta obuhvata i uključivanje lokalnih medija u praćenje odvijanja projekta kvaliteta. Informiranje se postiže putem distribuiranja zapisnika, obavještenja na oglasnoj ploči, biltena, e-maila, web stranica i sl.

Tehnike planiranja projekta obuhvataju: 1.analizu projektnih zadataka; 2.delegiranje zadataka članovima RGP; i 3. izradu gantograma. Analiza zadataka je podjela cijelog projekta u manje dijelove i identificiranje osoba koje su odgovorne za završetak zadataka u definiranom vremenu. Pritom se svi zadaci dijele na paralelne i ovisne. Kako im samo ime kaže, paralelni zadaci su oni koji se mogu uraditi u isto vrijeme kad i jedan ili više drugih zadataka. Ovisni zadaci su oni s kojima se ne može započeti dok prethodni zadatak / zadaci nisu završeni (za delegiranje zadataka postoji poseban gotov obrazac koji treba popuniti). Gantogrami se koriste da se prikaže sveukupni tok projekta. Proističu iz analize zadataka i planiranja specifičnih ciljeva u odnosu na definirani vremenski plan. Istovremeno pokazuju koji zadaci su “paralelni” a koji “ovisni”. Korisni su da se unatrag sagledaju aktivnosti u odnosu na zadato vrijeme. Druge detalje o upravljanju projektom kvaliteta, menadžment i zdravstveni profesionalci mogu dobiti kroz obuku.

4. Unutrašnja i vanjska ocjena

Unutrašnji i vanjski pregled zdravstvene ustanove u biti se ne razlikuju mnogo. Svaka zdravstvena ustanova treba da obuči barem dva zdravstvena profesionalca za potrebe unutrašnje ocjene. Unutrašnja i vanjska ocjena temelje se na priznatim tehnikama kolegijalnog pregleda i vještinama pisanja izvještaja nakon pregleda. AKAZ organizira posebnu obuku za ocjenjivače kvaliteta. Glavne uloge AKAZ-ovih vanjskih ocjenjivača kvaliteta jesu da ocijene pridržavanje ustanove u odnosu na AKAZ-ove kriterije u standardima; da prate dogovoreni raspored intervjua i posjeta; da upisuje svoje nalaze u formulare za izvještaj; da rade timski i na koncu da ponude tačne i konstruktivne povratne informacije, kao i da daju pohvale i prijedloge za unapređenje prakse.

Akreditacijska ocjena proizlazi iz analize dokaza utvrđenih tokom vanjskog pregleda zdravstvene ustanove. Odluku o akreditaciji na rok od tri godine donosi Upravno vijeće AKAZ-a. Ako neki standardi nisu ispunjeni ili su djelomično ispunjeni, donosi se odluka o daljnjem ocjenjivanju bilo pregledom dokumentacije, bilo fokusiranim dodatnim pregledom.

Ovo su samo osnovne informacije. Mnogo više detalja naći ćete u odgovarajućim priručnicima, kao što su Priručnik za menadžere, Tehnički priručnik za zdravstvene profesionalce, Priručnik za koordinatore kvaliteta, Priručnik za unutrašnje i vanjske ocjenjivače, itd.

5. Koristi od učešća u programu akreditacije

S obzirom da je proces akreditacije zasnovan na organizacijskim standardima koji jasno uspostavljaju mjerenje kvaliteta za svaki aspekt pružanja usluga, obuhvatajući sve službe i odjele jedne zdravstvene organizacije, davaoci usluga ne mogu sumnjati u svoj rad u procesu koji vodi ka cilju dostizanja nivoa za dodjeljivanje akreditacije. Za one koji to postignu, akreditacija je zaslužena nagrada, koja demonstrira osoblju i pacijenatima da organizacija pruža usluge visokog kvaliteta koji je ocijenila jedna vanjska, neovisna agencija.

Primjena standarda vodi razvoju usluga i poboljšanju kvaliteta u cijeloj zdravstvenoj organizaciji. Evo nekoliko dokazanih koristi od učešća u programu akreditacije:

 • raste opća svijest o kvalitetu kao glavnom ekvivalentu u pružanju usluga i jača želja da se uči i poboljša;
 • bolje razumijevanje iskustva pacijenta i pitanja koja se odnose na privatnost, dostojanstvo i povjerljivost;
 • ispunjenje očekivanja pacijenata;
 • unapređenje procesa i ishoda liječenja na temelju medicine zasnovane na dokazima i troškovno efektivnim procesima tretmana;
 • spremnost za zakonom propisanu inspekciju;
 • poboljšana horizontalna i vertikalna komunikacija u cijeloj organizaciji, uključujući i bolje veze između timova;
 • snažniji pristup razvoju i primjeni politika i procedura;
 • poboljšan sistem kontrole dokumenata;
 • zajedničko učenje i širenje dobre prakse između odjela, timova, službi i ustanova;
 • osoblje radi zajednički u ostvarivanju akcija na postizanju kvaliteta;
 • povjerenje u organizacijske sisteme, što osoblju omogućujr da se usmjeri na pružanje najboljeg kvaliteta zdravstvene zaštite pacijenata;
 • poboljšano znanje i sistemi upravljanja rizikom, uključujući zdravlje i sigurnost, upravljanje žalbama, izvještavanje o incidentima i učenje iz grešaka;
 • priznavanje i potvrda akreditacije od strane drugih davalaca usluga i zavoda za zdravstveno osiguranje;
 • uspostavljanje podržavajuće organizacijske kulture u zdravstvenoj ustanovi koja pomaže poboljšanje kvaliteta i stalno unapređenje postojeće prakse.

Jedna od ključnih funkcija bilo kojeg sistema akreditacije je mogućnost organizacijskog razvoja, a to je značajna podrška zdravstvenim ustanovama u ciklusu stalnog poboljšanja kvaliteta i osposobljavanju osoblja u utvrđivanju i realizaciji pozitivnih promjena. Na praktičnom planu, veliki doprinos ulaska u procese podizanja sistema poboljšanja kvaliteta i akreditacije jest „upoznavanje zdravstvene ustanove sa samom sobom”. Izgleda paradoksalno, ali je u više navrata potvrđeno, da menadžment i zaposlenici tek prolaskom kroz proces akreditacije stvaraju pravu i cjelovitu sliku vlastite organizacije i njenih funkcija. To može biti i najveći doprinos akreditacije.

Početna

O Agenciji

Akreditacijski standardi

Samoocjena i unutrašnje ocjena

Facilitacija

Edukacija

Fokus na pacijenta

Klinička revizija

Klinički putevi

Indikatori izvedbe

Mentalno zdravlje

Apoteke

Vaše mjesto za razmjenu dobre prakse

Kutak za EBM trenutak

Projekti

Publikacije

AKAZ Konferencije

Korisni linkovi

Odabrani članci domaćih autora iz sigurnosti i kvaliteta


Pretraživanje


WWW AKAZ


Za pregled pojedinih dokumenata potrebno je imati
Adobe Reader

 

AKAZ © 2003 -