AKAZ na terenu:

Akreditacija Zavoda za zdravstvenu zaštitu studenata i certifikacija apoteka

30.06.20

Agencije za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u FBiH (AKAZ) je u proteklom periodu obavili vanjsku ocjenu u zdravstvenim slijedećim ustanovama.

Tim ovlaštenih ocjenjivača vanjske provjere kvaliteta Agencije za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u FBiH (AKAZ), u sastavu prim.dr. Biljana Kurtović i dipl.med.ses. Sanela Čović, su dana 22.06.2020. godine obavile vanjsku ocjenu u svrhu akreditacijskog pregleda JU KS Zavoda za zdravstvenu zaštitu studenata Univerziteta u Sarajevu. Nakon uspješnog pregleda, inače re-akreditacije ove zdravstvene ustanove, izvještaj će biti proslijeđen Komisiji za akreditaciju na razmatranje.

Također, prema planu certifikacije, AKAZ nastavlja sa intenzivnim uključivanjem preostalih, necertificiranih apoteka u Federaciji BiH u sistem sigurnosti s ciljem zaštite pacijenta. Dana 24. i 26.06. tekuće godine vanjski ocjenjivači, mr.ph. Iva Naimkadić i mr.ph. Bakir Omerbegović obavili su vanjsku ocjenu PA „Altea“ Travnik, PA „Unapharm“ Hadžići Sarajevo i PZU ljekarna „Europharm“ Bugojno – centralni objekat.

Na osnovu izvještaja koji vanjski ocjenjivači sačinjavaju nakon pregleda, a u skladu sa procedurom, Komisija za certifikaciju apoteka i Komisija za akreditaciju daju preporuku Upravnom odboru Agencije koji donosi konačnu odluku o certifikaciji apoteka i akreditaciji Zavoda za zdravstvenu zaštitu studenata UNSA.

Saradnja i partnerstva