Poziv na početak odgođene edukacije

Edukacija za koordinatore kvaliteta/članove Komisije za kvalitet i druge zdravstvene profesionalce

Učesnici ranije edukacije za koordinaore kvaliteta 13.04.21

Na osnovu Zakona o zdravstvenoj zaštiti Federacije BiH („Službene novine Federacije BiH“, 46/10 i 75/13) i Zakona o sistemu poboljšanja kvaliteta, sigurnosti i o akreditaciji u zdravstvu („Službene novine Federacije BiH“ 59/05, 52/11 i 6/17), Agencija za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u FBiH (AKAZ) je isključivo ovlaštena federalna agencija za obavljanje stručnih i s njima povezanih upravnih poslova u vezi sa poboljšanjem kvaliteta i sigurnosti zdravstvenih usluga na teritoriji Federacije BiH, i već godinama radi na pripremi zdravstvenih ustanova i privatnih praksi u Federaciji BiH za certifikaciju (uvođenje sistema sigurnosti) i akreditaciju (uvođenje sistema kvaliteta), kao i na ocjeni uspješnosti pridržavanja standarda sigurnosti i kvaliteta.

S tim u vidu, želimo Vas obavijestiti da Prema planu i programu edukacija, AKAZ-ova edukacija za koordinatore kvaliteta, nakon što je zbog pogoršanja epidemiološke situacije u Kantonu Sarajevo bila otkazana, započinje 29. aprila 2021. godine, a sastavljena je od 64 sata obuke raspoređenih kroz 16 edukativnih modula.

U skladu sa Pravilnikom o obuci za kontinuirano usavršavanje za koordinatore kvaliteta i druge profesionalce iz oblasti poboljšanja kvaliteta, sigurnosti i akreditacije u zdravstvu, ovaj program obuke je obavezan za sve koordinatore kvaliteta u smislu ažuriranja znanja i razmjene iskustava između zdravstvenih ustanova u Federaciji BiH. Edukacija zdravstvenih profesionalaca iz oblasti uspostavljanja sistema sigurnosti i kvaliteta u zdravstvu je ujedno i dodatna edukacija iz oblasti kontrole kvaliteta u smislu člana 58. Zakona o liječništvu ("Službene novine Federacije BiH", broj 56/13), člana 43. Zakona o sestrinstvu i primaljstvu ("Službene novine Federacije BiH", broj 43/13).

Također, imajući u vidu da koordinator kvaliteta zbog obima posla koji iziskuje uvođenje i održavanje sistema sigurnosti i kvaliteta, kao i proces certifikacije/akreditacije, ne može sam da obavlja sve zadatke, preporučujemo edukaciju i drugih zaposlenika zdravstvene ustanove.

Stoga pozivamo Vašeg koordinatora kvaliteta, članove Komisije ili Vaše uposlenike koje odaberete da prisustvuje edukaciji za koordinatore kvaliteta koja će se održavati četvrtkom, svake sedmice počevši od 29. aprila 2021. godine, u prostorijama AKAZ-a, suteren OJ Doma zdravlja Ilidža, u ul. Dr. Mustafe Pintola 1, sa početkom u 11,00 sati. Obzirom na situaciju i posebne potrebe u vezi prilagodbe na uslove pandemijskih sigurnosnih/epidemioloških mjera, ukoliko dođe do promjene mjesta održavanja edukacije, polaznici će biti blagovremeno posebno informirani.

Na http://www.akaz.ba/obuka-za-koordinatore-kvaliteta možete preuzeti Programe obuke, syllabuse i primjerak uplatnice koji sa Obrascem za prijavu trebate dostaviti putem fax-a u AKAZ (033/771-880) ili elektronski putem mail-a (koordinator@akaz.ba). Za eventualna pitanja kontakt osoba je gđa. Melka Mercvajler, prof., putem e-mail-a: melka.m@akaz.ba i telefona 033/771-874.

Više o koordinatoru kvaliteta dostupno je na http://www.akaz.ba/udoc/FAQ_07.pdf, a priručnik za koordinatore kvaliteta dostupan je na http://www.akaz.ba/udoc/Prirucnik_za_koordinatore_kvaliteta_rev2.pdf.

Saradnja i partnerstva