AKAZ na terenu:

Potpisan ugovor o početku procesa uspostave sistema sigurnosti i kvaliteta u Domu zdravlja Tomislavgrad

DZ Tomislavgrad 13.07.20

U okviru procesa uključivanja svih zdravstvenih ustanova koje obavljaju zdravstvenu djelatnost u uspostavu sistema sigurnosti zdravstvenih usluga s ciljem zaštite pacijenta, Agencija za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u Federaciji BiH (AKAZ) je na osnovu pripremnih kontakata sa menadžmentom Doma zdravlja Tomislavgrad i ravnateljicom Ivankom Živković, dr.med. spec.ginekologije i opstetricije, još u decembru 2019. godine dogovorila početak procesa uspostave sistema sigurnosti i kvaliteta u Domu zdravlja, koji uključuje pripremu Doma zdravlja za akreditaciju, te realizaciju vanjske ocjene u svrhu dodjele certifikata o akreditaciji Domu zdravlja. Kao rezultat toga, u ponedeljak, 06.07.2020. godine, AKAZ i Dom zdravlja Tomislavgrad su potpisali ugovor o realiziranju programa facilitacije i edukacije za uvođenje sistema poboljšanja kvaliteta i pripremi za vanjsku ocjenu, kao i ugovor o definiranju uslova akreditacijskog pregleda i sticanja akreditacijskog statusa Doma zdravlja.

U narednom periodu, planirana je edukacija za osoblje timova porodične/obiteljske medicine i specijalističko-konsultativnih službi Doma zdravlja, u sklopu uspostave sistema sigurnosti i kvaliteta za porodičnu/obiteljsku medicinu i specijalističko-konsultativne službe Doma zdravlja. Na ovoj edukaciji zaposlenicima će biti predstavljen plan rada i obaveze koje proizilaze iz ovog procesa, te će ih se upoznati sa samim standardima za domove zdravlja i porodičnnu/obiteljsku medicinu, kao i sa koncetpom samoocjene timova i službi. Druga edukacija je će se baviti izradom politika i procedura, te značajem facilitacije, radi pripreme za vanjsku ocjenu, kao i vanjskoj ocjeni.

Pored aktivnosti na edukaciji AKAZ će realizirati i facilitaciju odnosno pripremu Doma zdravlja za vanjsku ocjenu u svrhu akreditacije. Pod facilitacijom se podrazumijeva stručna pomoć zdravstvenim ustanovama u uspostavljanju sistema kvaliteta i sigurnosti i priprema za vanjsku ocjenu u svrhu akreditacije/certifikacije. Ove aktivnosti će obavljati facilitatori koji su stekli svoje znanje na svom radnom mjestu i na naprednoj obuci za AKAZ-ove facilitatore. i tokom vanjske ocjene, jer su na listi ovlaštenih ocjenjivača kvaliteta AKAZ-a. Tokom obavljanja svojih poslova, facilitatori će biti u kontinuiranoj vezi sa Agencijom u smislu primanja instrukcija, savjeta i objašnjenja za pojedine aktivnosti, kao i tumačenja standarda i pisanje politika i procedura.

Nakon pripreme Doma zdravlja, na osnovu pozitivnog izvještaja facilitatora AKAZ-a, planirana je i realizacija vanjske ocjene Doma zdravlja Tomislavgrad, i to u smislu člana 55. Zakona o zdravstvenoj zaštiti prema kojem je AKAZ dužan obavljati kontinuirano praćenje i procjenu sigurnosnih standarda u zdravstvenim ustanovama, što uključuje i izdavanje certifikata o zadovoljenju standarda sigurnosti, odnosno provoditi certifikaciju zdravstvenih ustanova u dijelu provjere zadovoljenja standarda sigurnosti, dok je akreditacija definirana smislu člana 22. stava 1. tačke 4. Zakona o sistemu poboljšanja kvaliteta, sigurnosti i o akreditaciji u zdravstvu kao naročitu djelatnost Agencije koja podrazumijeva vršenje postupka akreditacije zdravstvenih ustanova u skladu sa ovim Zakonom, kao i propisima donijetim na osnovu ovog Zakona, te s tim u vezi dodjeljivanje, ukidanje, odnosno obnavljanje akreditacije zdravstvenim ustanovama u Federaciji BiH. Ista obaveza od januara 2020. godine, predviđena je i članom 215. stav 2. tačka d) Pravilnika o ispunjenosti uvjeta prostora, opreme i kadra za osnivanje i obavljanje zdravstvene djelatnosti u zdravstvenim ustanovama, koji propisuje da zdravstvena ustanova koja obavlja zdravstvenu djelatnost iz domena primarne i sekundarne zdravstvene zaštite mora imati certifikat AKAZ-a za dokaz o uspostavljenom sistemu sigurnosnih standarda s ciljem zaštite pacijenta radi dokazivanja ispunjenosti uvjeta prostora, opreme i kadra za osnivanje i obavljanje zdravstvene djelatnosti u zdravstvenim ustanovama pred svojim kantonalnim ministarstvom zdravstva.

Saradnja i partnerstva