Edukacija za koordinatore kvaliteta

Kvalifikacije i uloga koordinatora kvaliteta u procesu upravljanja kvalitetom

Predavači i učesnici obuke za koordinatora kvaliteta u zdravstvenim ustanovama. 09.05.19

Edukacija za koordinatore kvaliteta koja je održana 09.05.2019. godine u prostorijama AKAZ-a imala je za temu „Kvalifikacije i uloga koordinatora kvaliteta u procesu upravljanja kvalitetom“. Predavači su bili prim.dr. Lejla Mačković, Spomenka Omanović dms. i mr.sc. iur. Adnan Bilić. 

Spomenka Omanović je govorila o potrebnim kvalifikacijama koordinatora kvaliteta u okviru čega je posebnu pažnju posvetila strukturi i organizaciji zdravstvene ustanove, organizaciji projekta, vještini pisane i usmene komunikacije, upravljanju vremenom, motivaciji, timskom radu, formi pisanja izvještaja.

Nadalje, posebnu pažnju učesnika edukacije privukla je prezentacija dr. Lejle Mačković koja je govorila o ulozi koordinatora kvaliteta u procesu uspostavljanja sistema sigurnosti i kvaliteta. Na početku je pojasnila šta znači upravljanje kvalitetom, kao multidimenzionalni pristup upravljanja organizacijom orijentisan na stvaranje kulture kvaliteta, te stvaranje trajne i održive konkurentske prednosti za zdravstvenu ustanovu. Uz to, dr. Lejla Mačković je govorila i o ulozi koordinatora kvaliteta u ovom procesu gdje koordinator ima zadatak da: razvija, vodi i vrši monitoring procesa uspostave sistema kvaliteta, povećava svijest o poboljšanju kvaliteta i programu akreditacije u cijeloj organizaciji, daje preporuke, podršku i objašnjenja u ovom procesu. 


I na kraju, mr.sc. iur Adnan Bilić, uposlenik AKAZ-a, upoznao je učesnike sa Pravilnikom za koordinatore kvaliteta kao i o Pravilnicima o certifikaciji i akreditaciji. 

Kvalifikacije i uloga koordinatora kvaliteta u procesu upravljanja kvalitetom, kao edukacijski modul u okviru ovogodišnje obuke koordinatora kvaliteta pobudio je veliko interesovanje prisutnih učesnika edukacije, jer daje jasne upute koja je uloga koordinatora kvaliteta i na koji način i kako u svojim zdravstvenim ustanovama trebaju obavljati svoj posao. 

Saradnja i partnerstva