VAŽAN DATUM

SVJETSKI DAN ZDRAVLJA

Direktor AKAZ-a doc.dr. Ahmed Novo sa predstavnicima Udruženja “Partnerstvo za zdravlje” (Partnership for Health) Aidom Kurtović i dr. Zlatkom Čardaklijom 07.04.20

Svjetski dan zdravlja je globalni dan svjesnosti o značaju zdravlja koji se obilježava svake godine 7. aprila, pod patronatom Svjetske zdravstvene organizacije (WHO), i počeo se slaviti od 1950. godine. Ove godine, Svjetski dan zdravlja WHO je posvetila medicinskim sestrama, tehničarima i babicama, koji čine više od polovine ukupnih zdravstvenih ljudskih resursa i pružaju različite usluge počevši od promocije i prevencije do liječenja, rehabilitacije i palijativne njege. Stoga obilježavamo ovaj dan u znaku davanja priznanje radu medicinskih sestara, medicinskih tehničara i babica/primalja u pružanju sigurne i kvalitetne zdravstvene njege, i podsjećamo na važnost uloge sestrinskog kadra u kontinuiranom održavanju zdravlja stanovništva i održavanja sistema sigurnosti i kvaliteta u zdravstvu u totalu. Medicinske sestre i tehničari su posebno sada izloženi, na prvoj liniji borbe sa emergentnom situacijom usljed pojave novog koronavirusa (SARS-CoV-2) i njime izazvanog virusnog oboljenja (COVID-19) i igraju kritičnu ulogu u u globalnom odgovoru na suzbijanju epidemije, pružanjem visokog kvaliteta i sgurnosti tretmana i njege, te poštovanja osoba kojima je njega potrebna, vodeći dijalog u zajednici za rješavanje strahova i pitanja i, u nekim slučajevima, prikupljanje podataka za kliničke i epidemiološke studije.  

Usljed ubrzanog razvoja epidemiološke siutacije, a imajući u vidu da je ovo Međunarodna godinu medicinskih sestara, tehničara i babica/primalja, AKAZ će pripremiti set mjera za jačanje pripremljenosti i odgovora zdravstvenog sistema na novnonastalu situaciju kako bi omogućili hitnu uspostavu sistema sigurnosti u zdravstvenim ustanovama koji će se odnositi na suzbijanje širenja epidemije virusa SARS-CoV-2 i olakšati rad i postupanje sa pacijentima dijagnosticiranim sa COVID-19 i ojačati kapacitet medicinskih sestara, tehničara i babica/primalja, ali i ljekara i ostalog nemedicinskog osoblja unutar zdravstvenog sistema.

Još jednom naglašavamo važnost pravilnog postupanja svog medicinskog osoblja i još jednom izdvajamo one oblasti već postojećih standarda sigurnosti i kvaliteta koje mogu olakšati rad zdravstvenih profesionalaca prilikom izrade procedura i poboljšanja postojećeg unutrašnjeg sistema sigurnosti i kvaliteta, obraćajući posebnu pažnju na sljedeće standarde i kriterije, ovisno o vrsti zdravstvene ustanove i nivou zdravstvene zaštite sa:

  • Standardi za apoteke (ver. 2017) – Četvrti dio: Upravljanje rizikom (Standardi 4.12 – 4.13 Kontrola infekcije4.14 – 4.15 Upravljanje otpadom)
  • Standardi za domove zdravlja (ver. 2017) – Drugi dio: Upravljanje rizikom (Standard 15 Elementi sigurnostiStandard 17  BezbjednostStandard 19 Higijena i epidemiologija, Standard 21 Tretman specifičnih i nespecifičnih plućnih oboljenja)
  • Akreditacijski standardi za bolnice (ver. 2010)  - Drugi dio: Upravljanje rizikom (Standard 14: Kontrola infekcijeStandard 15: Dekontaminacija i sterilizacijaStandard 16: Upravljanje otpadomStandard 17: Bezbjednost (Sistem fizičkog obezbjeđenja))
  • Standardi za poliklinike (ver. 2017) - Drugi dio: Upravljanje rizikom (Standard 15 Elementi sigurnostiStandard 17  BezbjednostStandard 19 Higijena i epidemiologijaStandard 20 Tretman specifičnih i nespecifičnih plućnih oboljenja)
  • Standardi za kantonalne zavode javnog zdravstva (ver. 2016) - Poglavlje 2. Utvrđivanje i nadzor zdravstvenih prijetnji i rizika

Također, radi brže koordinacije i pomaganja rada između zdravstvenih ustanova, ovim putem ponovo pozivamo sve kooordinatore kvaliteta, od kojih je veliki dio upravo sestrinskog profila, da AKAZ-u proslijede svoje procedure i planove iz ove oblasti, koje će AKAZ objaviti na web stranici pod odjeljkom o razmjeni dobre prakse na http://www.akaz.ba/razmjena-dobre-prakse, kako bi pomogli i ostalim kolegama pri uspostavi unutrašnjeg sistema sigurnosti i kvaliteta.

Ovom prilikom svim medicinskim sestrama, tehničarima i babicama/primaljama, a posebno našim koordinatorima kvaliteta u zdravstvenim ustanovama, želimo mnogo sreće i uspješnog rada, sa nadom da ćemo se svi mi što prije vratiti svojim redovnim obavezama bez straha od nevidljivog virusnog neprijatelja.

 

Saradnja i partnerstva