Obavještenje:

Održana osma redovna sjednica Upravnog vijeća AKAZ-a

30.09.19

Na VIII (osmoj) redovnoj sjednici Upravnog odbora AKAZ-a održanoj dana 27.09.2019. godine, Upravni odbor je razmatrao dokumentaciju u dodijelio bezuslovnu certifikaciju: Privatnoj apoteci „Amiled“ iz Travnika; Privatnoj apoteci „Semperviva“ iz Sarajeva; i Privatnoj apoteci „Vitapharm“ Sarajevo i ograncima: apoteka „Pharmasan“, Sarajevo i apoteka „Pharmanova“, Sarajevo.

Slijedom razmatranja ekonomske uspješnosti poslovanja AKAZ-a te preporuka koje imaju za cilj unapređenje rezultata, izvršene su korekcije naknada za saradnike agencije.

Naime, potreba ostvarivanja ušteda, operacionalizacija troškova, i racionalno korištenje kadrova i sredstava poslovanja, zahtjevi su koji se kontinuirano preispituju i analiziraju. Iznalaženja optimuma u postupku davanja usluga krajnjim korisnicima znači da Agencija za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u FBiH (AKAZ), neophodno revidira učinke koje postiže u vezi sigurnosti i kvaliteta kako u javnom, tako i u privatnom sektoru zdravstva. Posljedično, vanjski saradnici agencije su, istovremeno, sofisticirani alati kojima se to i postiže, vodeći računa o tome da naknade koje ostvaruju za svoj rad moraju biti adekvatno određene u skladu sa rezultatom, i ekonomskim i socijalnim kontekstom u kojem se ostvaruju.

Pozivamo AKAZ-ove vanjske saradnike (predavači; vanjski ocjenjivači; facilitatori) da se informišu o budućim angažmanima i naknadama sa kontakt osobama sa kojima održavaju redovne odnose (Vildana Drljević 033 771 875 vdrljevic@akaz.ba i Melka Mercvajler 033 771 874 melka.m@akaz.ba).

Saradnja i partnerstva