Vanjska ocjena

ISOSI Standardi u JU Opća Bolnica “Prim.dr. Abdulah Nakaš” Sarajevo

Vanjski ocjenjivač tokom pregleda sa direktorom i koordinatorom kvaliteta OBS-a 12.06.20

Agencija za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u FBiH (AKAZ) je tokom ove sedmice realizirala posebnu fokusiranu vanjsku ocjenu već potpuno akreditirane bolnice JU Opća Bolnica “Prim.dr. Abdulah Nakaš” Sarajevo. Ovosedmična vanjska ocjena se odnosila na provjeru ispunjenosti uslova za fokusiranu akreditaciju za standarde ISOSI – Inkluzivne standarde za osobe sa invaliditetom.

Prepoznajući specifičnosti pacijenata sa invaliditetom, ovaj set standarda je AKAZ razvio 2017. godine uz učešće osoba sa invaliditetom i pilotirao ga u Općoj bolnici Sarajevo. Osnovna svrha ISOSI standarda je da omogući lakši pristup zdravstvenim uslugama ranjivoj kategoriji stanovništva, osobama sa invaliditetom - OSI. U sklopu pilotiranja ovih standarda, Opća bolnica Sarajevo je, između ostalog, educirala sve uposlenike kroz četiri modula, kako uspostaviti i održati komunikaciju sa OSI, educirali su nemali broj svojih uposlenika znakovni jezik, uvela je taktilne površine u ustanovu te prilagodila visine pultova recepcije, imenovala asistente za OSI, osposobila toalete za upotrebu osobama koje se kreću u kolicima, poduzela znatne građevinske zahvate za olakšanje pristupa prostorijama bolnice itd. Zahvaljujući predanosti menadžmenta Bolnice kvalitetu, a posebno Direktora, prim.dr. Zlatka Kravića, te osoblja i koordinatora zaduženog za unutrašnju uspostavu sistema sigurnosti i kvaliteta, Bolnica se pripremila za vanjsku ocjenu kroz 3 godine od početka pilot-projekta.

AKAZ se nada da će uspjeh ovog projekta u Općoj bolnici u Sarajevu potaknuti i ostale zdravstvene ustanove na uklanjanje arhitektonskih i kulturoloških barijera da bismo svim pacijentima omogućili pristup zdravstvenim uslugama, a osobito onim iz tzv. vulnerabilnih populacijskih grupa.

Do kraja mjeseca, na osnovu izvještaja vanjskih ocjenjivača, Komisija za akreditaciju Agencije će dati preporuku Upravnom odboru Agencije za izdavanje rješenja o fokusiranoj akreditaciji, čime će JU Opća Bolnica “Prim.dr. Abdulah Nakaš” Sarajevo postati prva zdravstvena ustanova u Federaciji BiH akreditirana prema standardima za usluge inkluzije osoba sa invaliditetom.

Saradnja i partnerstva