Prezentacija standardnih operativnih procedura u PZZ

Naslovna strana priručnika: 10.12.19

Fondacija fami u saradnji sa Federalnim ministarstvom zdravstva je u utorak, 10.12.2019. u Sarajevu prezentirala i učesnicima uručila drugi dio priručnika sa standardnim operativnim procedurama (SOP) i algoritmima u primarnoj zdravstvenoj zaštiti (polivalentna patronaža/sestrinstvo u zajednici). Agenda prezentacije.

Priručnik je razvijen u okviru projekta ,,Jačanje sestrinstva u Bosni Hercegovini" koji implementira konzorcij fondacija fami i Ženevske univerzitetske bolnice, uz finansijsku podršku Vlade Švicarske.

Na prezentaciji je, pored učešća drugih ključnih aktera, od strane Adnana Bilića, mr.iur, direktora Agencije za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u FBiH - AKAZ istaknuta i važnost upotrebe standardnih operativnih procedura u praksi radi standardizacije rada zdravstvenih radnika u cilju uspostave sistema sigurnosti i kvaliteta zdravstvene zaštite (certifikacije i akreditacije), te praktične koristi i pravne, i profesionalne, zaštite za zdravstvene radnike primjenom standardiziranih procedura i dobre prakse u slučaju nepovoljnih događaja i incidentnih situacija.

U tom domenu AKAZ, kao dugogodišnji partner Projekta ,,Jačanje sestrinstva u Bosni Hercegovini", je nominiranjem predstavnika radnih grupa, izradom i davanjem metodoloških smjernica te pružanjem institucionalnih resursa i resursa znanja doprinijela realizaciji zadanih projektnih ciljeva sa konačnim rezultatom podizanja nivoa sigurnosti i kvaliteta zdravstvene zaštite na svim nivoima, na zadovoljstvo svih učesnika poboljšanja sigurnosti i kvaliteta u zdravstvu (zdravstvenih ustanova, radnika, pacijenata i aktera vlasti).

Saradnja i partnerstva