Klinička revizija

Protokol za kliničku reviziju – prevencija suicidalnosti

03.06.19

Drage kolegice i kolege,

Imajući u vidu uspješnu implementaciju projekta Mentalno zdravlje u BiH i održanu edukaciju za preko 200 zdravstvenih djelatnika i djelatnica za osoblje centara za mentalno zdravlje i timove porodične/obiteljske medicine koncem prošle i početkom ove godine, stavili smo u fokus elemente unapređenja kvaliteta koje možemo zajedničkim naporom poboljšati. Klinička revizija tu ima posebno mjesto. Na radionici u Bihaću, jedna od radnih grupa na čelu sa Elmom Hadžić, dipl. psiholog iz CMZ DZ Ključ je uradila protokol za kliničku reviziju na temu prevencije suicidalnosti. Uz malu pomoć kolega iz AKAZ-a taj protokol je finaliziran i postavljen na web stranicu AKAZ-a. Predviđeno je i dogovoreno u BIhaću da ovu kliničku reviziju uradi svih pet centara za mentalno zdravlje iz Unsko-sanskog kantona, a mi preporučujemo da ga urade i ostali CMZ u FBIH. U metodološkom uputstvu koje slijedi objašnjeni su detalji prikupljanja i slanja podataka.

Metodološko uputstvo

Za inicijalnu kliničku reviziju (urađena u toku mjeseca juna 2019. godine) potrebno je unijeti podatke za period 01.01.2019. do 31.05.2019. godine (ukoliko nije drukčije navedeno), a za finalnu reviziju unijeti podatke za period 01.07.2019. do 30.11.2019. godine (urađena u toku mjeseca decembra 2019. godine).

Sve podatke potrebno je razdvojiti po spolu, starosna dob (< 14 godina, 15-24 godine, 25-64 godine i > 65 godina), bračni status, teško bolesna osoba (Da/Ne), Osobe sa odeđenim dijagnozama (Depresivni poremećaji,  Bipolarni afektivni poremećaj, Bolestimi ovisnosti/zavisnosti o alkoholu i PAS-u, Anksiozni poremećajimi, Poremećaji hranjenja, Poremećaji u vezi sa traumumom i stresom, Psihotični poremećaji i Poremećaji ličnosti usljed prisustva poremećaja mišljenja po formi i po sadržaju, Da/Ne), osobe koje imaju problem u zadovoljenju bazičnih potreba (Da/Ne).

Za edukacije, promotivne aktivnosti i informativne materijale treba uključiti podatke i za CMZ i udruženja (Aktivnosti primarne prevencije, kriteriji 6, 7 i 8).

Obrazac za izvještaj o provedenoj kliničkoj reviziji za prevenciju suicidalnosti

Popunjeni obrazac treba poslati na e-mail adresu: cmz@akaz.ba za INICIJALNU kliničku reviziju (urađena u toku mjeseca juna 2019. godine) do 15.07.2019. a za FINALNU reviziju (urađena u toku mjeseca decembra 2019. godine) do 15.01.2020. godine. Mogu se koristiti raspoloživi podaci, ukoliko postoje, iz npr. Registra za definirane indikatore.

Saradnja i partnerstva