Standardi sigurnosti:

Uspostava sistema sigurnosti u apotekama u Federaciji BiH

osoblje navedenih apoteka u procesu vanjske ocjene 09.06.20

Prestankom stanja prirodne nesreće na teritoriji Federacije BiH, Agencija za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u FBiH (AKAZ) nastavila je planirani, ali prolongirani proces vanjskih ocjena u apotekama u više kantona.

Budući da je epidemiološka situacija u Federaciji BiH pokazala neophodnost hitne uspostave sistema sigurnosti u zdravstvu u Federaciji BiH, pa tako i u apotekarskoj djelatnosti, AKAZ je otpočeo sa intenzivnim uključivanjem preostalih, necertificiranih  apoteka u sistem sigurnosti. S tim ciljem, ovlašteni vanjski ocjenjivači Agencije obavili su početkom juna vanjske ocjene u svrhu certifikacije u apotekama: PA PharmaSa, PA Pharma Viva, PA PharmPlus, PA Monis, PA Alda te PZU Magistrat u Kantonu Sarajevo, kao i PZU Ljekarne „Katava“ u Srednjobosanskom kantonu i PA Apoteka Menta u Tuzlanskom kantonu. Na osnovu izvještaja koji vanjski ocjenjivači sačinjavaju nakon pregleda, a u skladu sa procedurom, Komisija za certifikaciju apoteka daje preporuku Upravnom odboru Agencije koji donosi konačnu odluku o certifikaciji apoteka.

Podsjećamo da je uspostava sistema sigurnosti i certifikacija zakonska obaveza na osnovu Zakona o zdravstvenoj zaštiti Federacije BiH („Službene novine Federacije BiH“, broj 46/10 i 75/13), Zakona o apotekarskoj djelatnosti („Službene novine Federacije BiH“, broj 46/10), Zakona o sistemu poboljšanja kvaliteta, sigurnosti i o akreditaciji u zdravstvu („Službene novine Federacije BiH“, broj 59/05, 52/11 i 6/17), kao i Pravilnika o bližim uvjetima prostora, opreme i kadra, kriterijima za osnivanje i obavljanje apotekarske djelatnosti u svim organizacionim oblicima, kao i načinu i postupku njihove verifikacije ("Službene novine Federacije BiH", broj 44/12), na osnovu kojih AKAZ obavlja kontinuirano praćenje i procjenu zadovoljenja sigurnosnih standarda, odnosno provjeru da li apoteke imaju uspostavljen sistem sigurnosnih standarda kao uslov za obavljanje apotekarske djelatnosti. Sve navedeno se odnosi na apoteke u javnom i privatnom vlasništvu, i u svim organizacionim oblicima.

Verifikacija ispunjenosti uslova prostora, opreme i kadra, odnosno generalno verifikacija i kontrola obavljanja apotekarske djelatnosti (u šta spada i ispunjenost standarda sigurnosti za apoteke na osnovu AKAZ-ovog certifikata kao dokaza) u nadležnosti je kantonalnih inspektorata i kantonalnih ministarstava zdravstva, te će AKAZ o neuspostavljanju sistema sigurnosti u apotekama redovno obavještavati resorna kantonalna ministarstvo zdravstva i nadležne inspektorate.

Stoga pozivamo sve necertificirane apoteke da pristupe prijavi za vanjsku ocjenu u svrhu certifikacije, kako bi AKAZ po obavljenom pregledu konstatirao ispunjenost standarda sigurnosti i izdao odgovarajući certifikat. AKAZ će u cilju ubrzavanja procesa verifikacije ispunjenosti uslova prostora, opreme i kadra za osnivanje i obavljanje apotekarske djelatnosti (koja zahtjeva i dokaz o uspostavljenim standardima sigurnosti), izdavati privremene potvrde o otpočinjanju procesa uspostave standarda sigurnosti odmah po prijavi za certifikaciju svim prijavljenim apotekama koje pokrenu proces verifikacije, integralno ili za njihove unutrašnje funkcionalne ili organizacione jedinice, pred svojim resornim ministarstvom zdravstva. Predmetne potvrde inače se izdaju samo pri otvaranju (registraciji) novih apoteka praksi, a do izdavanja certifikata po obavljenom pregledu.

Također, kako bi priprema za vanjsku ocjenu bila uspješnija, AKAZ nudi usluge edukacije i obuke te stručne podrške na uspostavljanju sistema sigurnosti i kvaliteta u apoteci (facilitacija). Stoga pozivamo Vaše osoblje, prije svega Vašeg koordinatora kvaliteta, članove Komisije za kvalitet ili Vaše uposlenike koje odaberete, da prisustvuju namjenskim edukacijama i obuka koje organizira AKAZ, namijenjenim svom osoblju, posebno imajući u vidu da koordinator kvaliteta zbog obima posla koji iziskuje uvođenje i održavanje sistema sigurnosti i kvaliteta, kao i cjelokupni proces certifikacije/akreditacije, ne može sam da obavlja sve zadatke te stoga preporučujemo edukaciju i drugih zaposlenika.

Sve neophodne informacije možete dobiti na web stranici AKAZ-a na http://www.akaz.ba/apoteke

Za eventualna pitanja u vezi certifikacije i akreditacije stojimo na raspolaganju putem e-mail-a certifikacija@akaz.ba i apoteke@akaz.ba ili na broj telefona 033/771-875.

Saradnja i partnerstva