UPRAVNI ODBOR AKAZ-a

UKC Tuzla prvi akreditirani klinički centar u FBiH, akreditacije za dva CMZ-a, certifikati za 10 apoteka i 9 timova porodične medicine

S posljednjih vanjskih ocjena u UKC Tuzla
S posljednjih vanjskih ocjena u UKC Tuzla
30.11.18

Na trinaestoj sjednici održanoj 30.11.2018. godine, privremeni Upravni odbor Agencije za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u FBiH (AKAZ) je donio odluke o izdavanju akreditacija i certifikacija funkcionalnim i organizacionim jedinicama 9 zdravstvenih ustanova.

U prethodnom periodu su obavljene vanjske ocjene u svrhu certifikacije i akreditacije u 4 klinike, 1 bolničke apoteke i 1 tehničke službe Univerzitetskog kliničkog centra Tuzla, 2 centra za mentalno zdravlje, 10 apoteka i ogranaka i 9 timova porodične/obiteljske medicine, te su nakon provedenih vanjskih ocjena i verifikacije izvještaja vanjskih ocjenjivača od strane Komisije za certifikaciju i akreditaciju, dodijeljene certifikacije i akreditacije svim pregledanim zdravstvenim ustanovama, s obzirom na to da ispunjavaju certifikacijske standarde, odnosno preko 80,00% akreditacijskih standarda za bolnice, odnosno centre mentalnog zdravlja, apoteke ili timove porodične/obiteljske medicine.

Akreditacija prema standardima za bolnice je dodijeljena organizacionim jedinicama Univerzitetskog kliničkog centra TuzlaKlinika za za kožne bolestiKlinika za neurohirurgijuKlinika za dječije bolestiKlinika za radiologiju i nuklearnu medicinuBolničkoj apoteci Tehničkoj službi i službi za podršku, čime su sve klinike UKCT pregledane i akreditirane, odnosno čime je Univerzitetski klinički centar Tuzla postao potpuno akreditirana zdravstvena ustanova i prvi akreditirani klinički centar u Federaciji BiH.

Prema standardima za centre mentalnog zdravlja dodijeljena je certifikacija i akreditacija centrima mentalnog zdravlja 2 doma zdravlja: DZ Stari Grad Mostar i DZ Sanski Most.

Prilikom pregleda 9 timova porodične/obiteljske medicine certificirani su timovi domova zdravlja DZ Gračanica prema standardima za domove zdravlja.

Konačno, dodijeljena je i certifikacija za 10 apoteka (PA Apoteka „Anea “TuzlaPZU “Biopharm“ ŽivinicePA Apoteka „Viva-Pharm “TuzlaPZU Apoteka „O.S. Pharm“ sa ograncima i PZU Apoteka „Diva Medica“ Goražde).

Uz čestitke svima koji su uspješno prošli proces akreditacije i certifikacije, Agencija će sve navedene zdravstvene ustanove u narednom periodu kontaktirati radi načina preuzimanja/uručenja certifikata i zatvaranja eventualnih preostalih obaveza prema Agenciji.

 

POSLJEDNJE OCJENE U OKVIRU PROCESA AKREDITACIJE UKC TUZLA
„Kvalitet, stručnost, entuzijazam i ljudskost na prvom mjestu“
Saradnja i partnerstva