Svjetski dan zdravlja

Univerzalna pokrivenost zdravstvenom zaštitom– ljudski resursi u zdravstvenom sektoru u Federaciji BiH

Učesnici okluglog stola 05.04.19

Povodom obilježavanja Svjetskog dana zdravlja 2019. godine, Zavod za javno zdravstvo Federacije BiH, u suradnji sa Federalnim ministarstvom zdravstva i Udruženjem specijalista javnozdravstvenih disciplina Federacije BiH organizirao je u četvrtak, 04.04.2019. godine okrugli sto na temu: „Univerzalna pokrivenost zdravstvenom zaštitom– ljudski resursi u zdravstvenom sektoru u Federaciji BiH„ kojem je prisustvovao i predstavnik Agencije za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u FBiH.

Na okruglom stolu su iznesene ključne poruke Svjetske zdravstvene organizacije da barem polovina svjetske populacije još uvijek nema potpunu pokrivenost esencijalnim zdravstvenim uslugama; da oko 100 miliona ljudi se još uvijek nalazi u ekstremnom siromaštvu (po definiciji imaju na raspolaganju 1,90$ dnevno) a moraju platiti troškove zdravstvene zaštite; da preko 800 miliona ljudi (oko 12% svjetske populacije) troši najmanje 10% svog kućnog budžeta za pokrivanje troškova zdravstvene zaštite; te da su se sve zemlje članice UN-a opredijelile da ostvare univerzalnu pokrivenost zdravstvenom zaštitom do 2030. godine, kao dio Ciljeva održivog razvoja.

Naime, univerzalna pokrivenost zdravstvenom zaštitom podrazumijeva da svi pojedinci i zajednice ostvaruju zdravstvene usluge kada su im potrebne, bez posebnih dodatnih troškova i uključuje čitav spektar zdravstvenih usluga, od prevencije i promocije zdravlja do terapije, rehabilitacije i palijativne njege. Univerzalna pokrivenost zdravstvenom zaštitom omogućava svima da imaju pristup uslugama koje se odnose na najučestalija oboljenja kao uzrok obolijevanja i smrtnosti i osiguranje da kvalitet ovih usluga doprinosi unaprjeđenju zdravlja stanovništva. U tom pogledu, Svjetska zdravstvena organizacija je razvila 16 esencijalnih zdravstvenih usluga podijeljenih u 4 kategorije, sa adekvatnim indikatorima koji mjere jednakost u ostvarivanju zdravstvene zaštite.

Agencija za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u FBiH ima trajnu predanost na razvoju standarda i uspostavljanju sistema sigurnosti i kvaliteta u zdravstvenim ustanovama vodeći računa o navedenim podacima i situaciji u Federaciji BiH u cilju unapređenja sigurnosti, kvaliteta i efikasnosti zdravstvene zaštite na svim nivoima, neovisno od javnog ili privatnog karaktera zdravstvene zaštite.

Fotografije: Bljesak.info BH Internet magazin

 

Saradnja i partnerstva