AKAZ NA TERENU

Vanjske ocjene devet timova porodične medicine DZ Gračanica

Vanjska ocjenjivačica Dženita Hodžić pregleda dokumentaciju jednog od timova u DZ Gračanica 07.11.18

Tim vanjskih ocjenjivačica i ocjenjivača koji su činili dr. Senaida Marina Babić, dms Dženita Hodžić, dr. Malik Vodopić i dr. Zlatko Šantić obavio je vanjsku ocjenu devet timova porodične medicine Doma zdravlja Gračanica u svrhu certifikacije.

“Naš dom zdravlja prva je ustanova ove vrste u BiH koja je akreditirana, i kultura kvaliteta je nešto što je naša svakodnevnica. Uvođenje sistema sigurnosti i certifikacija timova porodične medicine također su veoma bitni kao i kontinuirani rad na poboljšanju kvaliteta usluga za svakog našeg pacijenta”, kaže Nermina Salihbašić, glavna medicinska sestra u DZ Gračanica.  

Nakon završetka vanjskih ocjena izvještaje vanjskih ocjenjivača će pregledati i ocijeniti Komisija za certifikaciju i na osnovu pokazanih rezultata će dati preporuku Upravnom vijeću AKAZ-a koje donosi konačnu odluku.

Saradnja i partnerstva