12. edukativni modul u okviru edukacije koordinatora kvaliteta

Vještina komuniciranja i timski rad

30.05.19

U prostorijama Agencije za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u FBiH (AKAZ), održana je danas 12. radionica za koordinatore kvaliteta iz zdravstvenih ustanova Federacije Bosne i Hercegovine, u skladu s planom obuke.

Dvanaesti edukativni modul „Vještina komuniciranja“ i „Timski rad“ prezentirala je mr.sc. Nera Kravić, dipl. psiholog.

U prvom dijelu prezentacije bilo je govora o osnovama i specifičnostima komunikacije. Detaljno je objašnjeno šta je komunikacija, vrste i komunikacijskog ponašanja, proces komunikacije, a posebna pažnja je bila posvećena komunikaciji u organizaciji, mobingu, i komunikaciji u zdravstvu.

Istaknuto je da komunikacija u zdravstvu ima svoje specifičnosti te da uključuje niz emocionalnih, psiholoških, socioloških, etnoloških i mnogih drugih faktora. Predavačica je zaključila da se uspješnost svakog pojedinca ogleda u tome u kojoj je mjeri u stanju da pomogne pacijentima svojom stručnošću, savjetima, osmjehom, ljubaznošću za šta je neophodna kvalitetna prethodna priprema i edukacija iz ove oblasti.

U drugom dijelu, obrađivala se tema  timskog rada. Istaknuto je da je tim organizovana grupa ljudi koji, uz međusobno poverenje i uvažavanje, predano rade na ostvarenju zajedničkog cilja za koji su uzajamno odgovorni. Mr.sc. Kravić je govorila i o funkcijama radnih timova u organizaciji, vrsti timova, timskom radu kao osnovi maksimizacije rezultata, funkciji i karakteristikama timova, formiranju efikasnih timova, motivacija u timovima, rukovođenje timom. Drugi dio edukacije okončan je prikazivanjem video-klipa Urte Hasson o uspješnoj komunikaciji.

Saradnja i partnerstva