AKAZ - Agencija za kvalitet i akreditaciju u
zdravstvu u Federaciji Bosne i Hercegovine
   
MAPA SAJTA
KONTAKTI

Dokumenti i linkovi
Facilitacija
Meni


Strukturirani izvještaj facilitatora o obavljenoj posjeti zdravstvenoj ustanovi

Uputstvo za pripremu dokumentacije i popunjavanje obrazaca za ocjenu pridržavanja standarda prije vanjskog pregleda

Metodološko uputstvo za uspostavljanje, razvijanje i održavanje sistema poboljšanja kvaliteta i sigurnosti zdravstvenih usluga u Federaciji BiH

Paketi proizvoda i usluga AKAZ-a


Pitanja koja najčešće postavljate:


 

Započela druga faza Projekta “Uspostavljanje sistema sigurnosnih standarda u primarnoj zdravstvenoj zaštiti“
- facilitacija educiranih timova porodične/obiteljske medicine iz JU DZ Sarajevo -

U Agenciji za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u F BiH (AKAZ), 23. januara 2015. godine, organiziran je sastanak AKAZ-ovih facilitatora koji su odabrani za facilitaciju timova porodične/obiteljske medicine u JUDZ Sarajevo, čime započinje i druga faza Projekta „Uspostavljanje sistema sigurnosnih standarda u primarnoj zdravstvenoj zaštiti.

Pored direktora AKAZ-a, dr. Ahmeda Nove i zamjenika direktora za kvalitet JUDZ Sarajevo, dr. Enesa Šačića, ovom sastanku su prisustvovali: dr. Lejla Mačković i Spomenka Omanović, iz DZ Tuzla, dr. Katmerka Cerić, DZ Bihać, dr. Jasminka Jašić, DZ Srebrenik i dr. Melida Hasanagić iz RMC Mostar. Imajući u vidu obimnost i važnost ovog Projekta vodilo se računa o izboru zdravstvenih profesionalca koji imaju veliko iskustvo u ulozi facilitatora, kao i znanje u oblasti uspostavljanja sistema sigurnosti i kvaliteta u zdravstvo.

Nakon AKAZ-a, sastanak je nastavljen u OJ Centar, DZ Vrazova, kome su prisustvovali zaposlenici Službe za kvalitet JU DZ Sarajevo, kao i unutrašnji facilitatori iz svih organizacionih jedinica JUDZ Sarajevo. Pored upoznavanja sa AKAZ-ovim facilitatorima, ovom prilikom data su osnovna uputstva o toku facilitacije, izboru timova porodične/obiteljske medicine, kao i vremenskom okviru u kojem je potrebno provesti sve planirane aktivnosti koje se odnose na facilitaciju.

Nakon toga svi facilitatori su otišli u prvu posjetu kako je to i planirano: dr. Melida Hasanagić - OJ Novi Grad, OJ Hadžići i OJ Trnovo, dr. Katmerka Cerić – OJ Novo Sarajevo, OJ Ilidža i OJ Ilijaš i dr. Jasminka Jašić - OJ Centar, OJ Stari Grad i OJ Vogošća.


Facilitacija u Kliničkom centru Univerziteta u Sarajevu

U sali Instituta za naučnoistraživački rad KCUS-a (05.06.2014.) održana je uvodna radionica u sklopu realizacije projekta facilitacije dogovorenim između Agencije za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu Federacije BiH (AKAZ) i Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu (KCUS). Učesnici radionice su bili predstavnici četiri klinike te Komisije i Službe za poboljšanje kvaliteta KCUS-a. Radionicu je otvorio dr. Ahmed Novo, direktor AKAZ-a prezentacijom o „ličnoj karti“ programima i aktivnostima Agencije, zatim je prim. dr. Zoran Riđanović govorio o procesu facilitacije i poboljšanju kvaliteta, a Maida Nuhić o iskustvima Univerzitetskog kliničkog centra (UKC) Tuzla u vezi sa radom Službe za poboljšanje kvaliteta UKC.

Nakon predstavljanja uposlenika i facilitatora AKAZ-a i predstavnika klinika razvila se vrlo interesantna diskusija u kojoj su učestvovali svi prisutni. Poslije radionice uslijedila je posjeta klinika po sljedećemo rasporedu: Klinika za gastroenterohepatologiju – Maida Nuhić, Jedinica internističke intenzivne terapije – dr. Enis Hasanović, Klinika za urologiju – Senada Mujačić i Klinika za neurohirurgiju – dr. Kasim Spahić. Supervizor facilitatora i koordinator projekta je dr. Riđanović. Sljedeća posjeta je planirana za početak jula 2014. godine.

Fotografije sa facilitacije KCUS-a


Facilitatori u Domu Zdravlja Gračanica

Nakon završene edukacije, 29.12.2010. god. za domove zdravlja u kantonu Tuzla, DZ Gračanica je nastavila sa aktivnostima u oblasti uspostavljanja sistema kvaliteta u svojoj ustanovi, te je sklopila ugovor sa Agencijom za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u FBiH (AKAZ) o facilitaciji. Ugovorom je definisan angažman pet AKAZ-ovih facilitatora koji jednom mjesečno posjećuju DZ Gračanica i zajedno sa uposlenicima ove ustanove rade na uspostavi sistema kvaliteta.

Facilitatori će davati stručnu pomoć i podršku uposlenicima DZ Gračanica, u svim segmentima uspostavljanja sistema poboljšanja kvaliteta i sigurnosti, uključujući i pristupnu prezentaciju kojom se ozvaničava projekt u organizaciji, savjetovanje o distribuciji standarda, pomoć u tumačenju svakog standarda, odnosno kriterija, savjetovanje i pomoć u procesima samoocjene i organizacijskog razvoja politika i procedura koje se zahtijevaju standardima i općenito pomoć u akcionom planiranju nakon samoocjene.

Također AKAZ-ovi facilitatori pomažu pri formulaciji odgovarajućih strategija kvaliteta i sigurnosti, implementaciji prava pacijenta, razvoju indikatora izvršenja, uspostavljanju sistema kliničke revizije, sistema rješavanja žalbi, anketiranja pacijenata o zadovoljsvu uslugama, itd.

Krajem ove godine, na osnovu izvještaja koje facilitatori redovno dostavljaju AKAZ-u, će se donijeti odluka o nastavku facilitacije ili mogućnosti prijave za akreditaciju.


Facilitacija?

Za zdravstvene ustanove koje su aplicirale za uspostavljanje sistema poboljšanja kvaliteta i sigurnosti zdravstvenih usluga, AKAZ nudi facilitaciju, tj. pomoć iskusnih zdravstevnih profesionalaca u jednogodišnjem ugovornom periodu. Obično se regrutiraju iz redova vanjskih ocjenjivača. Facilitacija je proces pripreme za vanjsku ocjenu na kolegijalnoj osnovi. Zdravstvenu ustanovu pomaže facilitator iz Agencije, koji je iskusni zdravstveni profesionalac i koji savjetuje i tumači standarde i pomaže u pitanjima vođenja projekta poboljšanja kvaliteta. Facilitator će dobro poznavati zdravstvenu ustanovu i može biti neprocjenjiv izvor informacija i značajna podrška zdravstvenoj ustanovi.

U procesu facilitacije vrši se procjena zdravstvene organizacije u odnosu na akreditacijske standarde. U praksi se ovo radi tako što facilitatori:

 • savjetuju u tumačenju standarda, njihovoj distribuciji, sređivanju i planiranju akcija;
 • pomažu pri uspostavi sistema poboljšanja kvaliteta u domu zdravlja ili bolnici;
 • savjetuju o komunikaciji AKAZ-ovog programa sa zdravstvenom ustanovom;
 • predlažu kontakate s drugim ustanovama koje participiraju u programu;
 • rade na rasporedu ocjenjivanja s lokalnim koordinatorom kvaliteta (projekt menadžerom);
 • savjetuju i nadziru samoocjenjivanja;
 • pomažu u akcionom planiranju nakon nadzirane samoocjene;
 • pomažu pri formulaciji odgovarajućih strategija kvaliteta i sigurnosti, implementaciji prava pacijenta, razvoju indikatora izvedbe, uspostavljanju sistema kliničke revizije, sistema rješavanja žalbi, anketiranja pacijenata o zadovoljsvu uslugama, itd.
 • savjetuju za pripremu vanjske ocjene AKAZ-a;
 • održavaju obuke u domu zdravlja ili bolnici;
 • prate rad vanjskih ocjenjivača radi njihove ocjene za potrebe AKAZ-a;
 • održavaju veze s koordinatorom kvaliteta radi davanja komentara na nacrt izvještaja tima ocjenjivača;
 • savjetuju zdravstvenoj ustanovi – učesnici u programu koje korake poduzeti nakon AKAZ-ove ocjene;
 • poduzimaju preglede dokumentacije, s fokusom na ponovno ocjenjivanje i monitoring posjete.

Kod unutrašnje ocjene, facilitator zajedno s koordinatorom i unutrašnjim ocjenjivačima planira vrijeme i način unutrašnje ocjene zdravstvene ustanove; pomaže prilikom unutrašnje ocjene i pisanja finalnog izvještaja unutrašnje ocjene; najzad, nakon poređenja samoocjene (u samom početku projekta) i unutrašnje ocjene, dužnost je facilitatora da evaluira napredak zdravstene ustanove i sastavi pisani izvještaj o facilitaciji koji će ocijeniti zdravstvena ustanova i AKAZ.

Kod pripreme za vanjsku ocjenu, facilitator nadgleda i pomaže u akcionom planiranju i implementaciji aktivnosti unapređenja kvaliteta prije završne vanjske ocjene. On s lokalnim koordinatorom kvaliteta planira i AKAZ-u predlaže datum vanjske ocjene i daje svoje mišljenje u pogledu sastava tima vanjskih ocjenjivača (ko postoji potencijalni sukob interesa). Facilitator se brine i o tome da li su vanjski ocjenjivači na vrijeme dobili svu dokumentaciju koja se traži prije pregleda. Facilitator također skrbi da li su ispunjeni svi aranžmani za posjetu zdravstvenoj ustanovi (rezervacija hotela, putovanje, raspored zakazanih sastanaka za intervjue, raspored obilaska službi, interni sastanci tima ocjenjivača, završni sastanak s menadžmentom ustanove).

Tokom vanjske ocjene facilitator prati rad vanjskih ocjenjivača (za potrebe AKAZ-a i ustanove koja se ocjenjuje, ali, bez utjecaja na postupak ocjenjivanja). On se stara da se ustanova objektivno ocjenjuje na temelju prezentiranih dokaza; i prisustvuje završnom sastanku nakon vanjske ocjene. Tom prilikom facilitator ocjenjuje da li je zdravstvena ustanova dobila tačne i konstruktivne usmene povratne informacije o nalazima pregleda.

Nakon vanjske ocjene zdravstvene ustanove, svojim komentrarima facilitator pomaže koordinatoru u ocjeni nacrta finalnog izvještaja tima ocjenjivača i pomaže zdravstvenu ustanovu u pitanjima akcionog planiranja i implementacije zahtijevanih poboljšanja.

Od facilitatora se ne traži da određuju akreditacijski status zdravstvene organizacije, međutim, izvještaji facilitatora predstavljaju osnovu procesa donošenja odluke o vanjskoj ocjeni i akreditiranju. AKAZ-ova Komisija za akreditaciju razmatra te izvještaje i prijedlog odluke proslijeđuje Upravnom vijeću koje ima zadnju riječ kad je u pitanju vanjska ocjena i akreditacija.

Želimo uvjeriti sve organizacije, učesnice programa, da će se facilitatori držati uslova propisanih u Pismu o preuzimanju obaveza, koje potpišu. To se odnosi i na poštivanje AKAZ-ovih politika i procedura dok je facilitator uključen u AKAZ-ove aktivnosti. Pored toga, facilitatori moraju shvatiti da se radi o povjerljivoj prirodi bilo kojeg aspekta rada AKAZ-a i potpisat će izjavu o povjerljivosti informacija. Svi nalazi o organizaciji koji se otkriju u toku facilitacije moraju ostati povjerljivi, odnosno moraju ostati između te organizacije i AKAZ-a, te facilitora koji vrše procjenu u ime Agencije.

Početna

O Agenciji

Akreditacijski standardi

Samoocjena i unutrašnja ocjena

Vanjska ocjena i akreditacija

Edukacija

Fokus na pacijenta

Klinička revizija

Klinički putevi

Kliničke vodilje

Indikatori izvedbe

Mentalno zdravlje

Apoteke

Vaše mjesto za razmjenu dobre prakse

Kutak za EBM trenutak

Projekti

Publikacije

AKAZ Konferencije

Korisni linkovi

Odabrani članci domaćih autora iz sigurnosti i kvaliteta


Pretraživanje


WWW AKAZ


Za pregled pojedinih dokumenata potrebno je imati
Adobe Reader

 

AKAZ © 2003 -