Projekat : Mentalno zdravlje

Projekat mentalno zdravlje u BiH finansira Švicarska agencija za razvoj i saradnju (SDC), implementira Asocijacija XY a na terenu realizira Agencija za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u Federaciji Bosne Hercegovine (AKAZ) koja je odgovorna za akreditaciju ustanova i institucija mentalnog zdravlja u Federaciji BiH.

Faza III Projekta mentalnog zdravlja podržava implementaciju strategija mentalnog zdravlja oba entiteta BiH i Brčko Distrikta usklađenih sa međunarodnim okvirom zaštite mentalnog zdravlja. PMZ ima za cilj doprinijeti socijalnoj inkluziji i boljem kvalitetu života osoba s mentalnim poremećajima i smanjenju rizika od razvoja mentalnih poremećaja osiguravanjem kontinuiteta i kvaliteta usluge mentalnog zdravlja u zajednici, jačanjem kapaciteta profesionalaca za pružanje efektivnih i rodno osjetljivih usluga osobama s mentalnim poremećajima i preventivnih usluga osobama s rizikom od razvoja mentalnih poremećaja, uključujući djecu, adolescente i starije osobe, kao i njihove porodice, te podrškom efektivnim intervencijama kojima se povećava uključenost osoba s mentalnim poremećajem u ključne sfere ekonomskog, društvenog i kulturnog života u njihovim zajednicama.

Agencija za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u Federaciji Bosne Hercegovine (AKAZ) odgovorna je za akreditaciju ustanova i institucija mentalnog zdravlja u Federaciji BiH. Među očekivanim rezultatima Projekta je akreditacija centara za mentalno zdravlje u Federaciji BiH, reakreditacija  centara za mentalno zdravlje kojima ističe akreditacija, edukacija profesionalaca u oblasti mentalnog zdravlja o poboljšanju kvaliteta baziranog na dokazima i promociji postignutih rezultata s naglasakom na usaglašavanje procedura kliničke revizije, procedura uključenja korisnika i članova porodica u razvoju službe i drugih u skladu sa potrebama CMZ-ova i revidirani akreditacioni standardi za bolnice u Federaciji BiH.

Prezentacije sa obuke za osoblje centara za mentalno zdravlje i profesionalce pzz iz oblasti poboljšanja kvaliteta u zdravstvu, Tuzla 29.-30.11.2018.

1. Program obuke - Tuzla

2. Klinička revizija - Ahmed Novo

3. Učešće zajednice u radu Centra za mentalno zdravlje Ključ - Elma Hadžić

4. Iskustva u Centru za mentalno zdravlje Tuzla - Spomenka Omanović

5. EBM - Medicina zasnovana na dokazima - Fadila Serdarević

6. Indikatori Izvedbe - Ljubo Kravec

7. Vještina komuniciranja - Nera Kravić Prelić

Saradnja i partnerstva