Kontakti

AKAZ - Agencija za kvalitet i akreditaciju u
zdravstvu u Federaciji Bosne i Hercegovine

+387 33 771 870;
Fax: +387 33 771 880;
akaz@akaz.ba

Adresa:
Dr. Mustafe Pintola 1,
71000 Sarajevo (Dom zdravlja Ilidža)

Žiro račun: 3383202266132924
UniCredit Zagrebačka Banka
ID.: 4201093510003
PB.: 1041102102
PDV br.: 201093510003

AKAZ - Agencija za kvalitet i akreditaciju u
zdravstvu u Federaciji Bosne i Hercegovine

+387 33 771 870;
Fax: +387 33 771 880;
akaz@akaz.ba

Adresa:
Dr. Mustafe Pintola 1,
71000 Sarajevo (Dom zdravlja Ilidža)

Žiro račun: 3383202266132924
UniCredit Zagrebačka Banka
ID.: 4201093510003
PB.: 1041102102
PDV br.: 201093510003

Direktor +387 33 77 18 73
direktor@akaz.ba
Referent za administrativne poslove +387 33 77 18 71
shamzic@akaz.ba
Viši stručni saradnik za obuku i edukaciju +387 33 77 18 74
melka.m@akaz.ba
Viši stručni saradnik za standardizaciju +387 33 77 18 75
vkerleta@akaz.ba
Viši stručni saradnik za sertifikaciju i akreditaciju +387 33 77 18 75
vdrljevic@akaz.ba
Viši stručni saradnik za pravne poslove +387 33 77 18 77
abilic@akaz.ba
Viši stručni saradnik za ekonomsko-finansijske poslove +387 33 77 18 77
ahajro@akaz.ba
Saradnik za informisanje i marketing +387 33 77 18 74
pasic@akaz.ba
Referent za projektne aktivnosti +387 33 77 18 81
eserdarevic@akaz.ba
Stručni saradnik za poslove pokazatelja izvršenja i nepovoljne događaje i registar akreditiranih ustanova +387 33 77 18 73
koordinator@akaz.ba
Sistem administrator, webmaster +387 33 77 18 70
klj@akaz.ba,
webmaster@akaz.ba

Drugi kontakti:

 
Kontakt za proces Certifikacije zdravstve ustanove u FBiH +387 33 77 18 75
certifikacija@akaz.ba
Kontakt za proces Akreditacije zdravstve ustanove u FBiH +387 33 77 18 74
akreditacija@akaz.ba
Kontakt za obuke apoteka u FBiH +387 33 77 18 75
apoteke@akaz.ba
Projekat Mentalno zdravlje u BiH – CMZ u FBiH +387 33 77 18 70 lok. 20
cmz@akaz.ba
Kontakt za koordinatore kvaliteta zdravstvenih ustanova +387 33 77 18 73
koordinator@akaz.ba
Kontakt za ovlaštene ocjenjivače +387 33 77 18 71
ocjenjivac@akaz.ba
Kontakt za facilitatore +387 33 77 18 70
facilitacija@akaz.ba
Saradnja i partnerstva