Certifikacija


test1
test2
test3
test4
test5
Prijava
Ugovor i plaćanje
Vanjska ocjena
Komisija
Rješenje

Korak 1 Prijava

Pod pojmom certifikacija podrazumijevamo postupak kojim se ocjenjuje i potvrđuje da zdravstvena ustanova zadovoljava unaprijed definisane i objavljene optimalne standarde sigurnosti u procesu pružanja zdravstvene zaštite, kao i izdavanja certifikata od strane Agencija za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u Federaciji Bosne i Hercegovine (AKAZ). Certifikacijski standardi su optimalni standardi sigurnosti u skladu sa članom 55. Zakona o zdravstvenoj zaštiti i članom 12. Zakona o apotekarskoj djelatnosti kojima se obezbjeđuju sigurni sistemi rada i sigurno radno okruženje u zdravstvenim ustanovama. Certifikacija je obavezna za sve zdravstvene ustanove i vrši se svake dvije godine.

Zdravstvena ustanova podnosi AKAZ-u zahtjev, u formi propisanoj od strane AKAZ-a, za pokretanje postupka certifikacije. U roku od najviše 30 dana nakon dostavljanja prijave AKAZ šalje odgovor zdravstvenoj ustanovi i određujuje kontakt osobu ili klijent menadžera koja zdravstvenu ustanovu vodi kroz proces certifikacije.

Uz popunu prijavne aplikacije (navedene dole) obaveza ZU je i da dostavi:
  • Odobrenje nadležnog kantonalnog ministarstva zdravstva o ispunjavanju uslova za rad.
  • Statut, pravila ili neki drugi akt iste namjene kojim se dokazuje djelatnost pružanja zdravstvene zaštite.
  • Pravilnik o radu i Pravilnik o sistematizaciji radnih mjesta ili drugi akt iste namjene koji objašnjava unutrašnju strukturu i organizaciju zdravstvene ustanove.
Korak 2 Ugovor i plaćanje
Trebate pojašnjenje ili pomoć?
Ako trebate pomoć u vezi sa koracima koje je u procesu certifikacije potrebno provesti ili se želite posavjetovati po određenom pitanju, molimo vas da nam se bez oklijevanja obratite na broj telefona koji se nalazi ispod ili e-mailom na e-mail adresu certifikacija@akaz.ba
+387 33 771 875
Prijava
Ugovor i plaćanje
Vanjska ocjena
Komisija
Rješenje

Korak 2 Ugovor i plaćanje

Sljedeći korak u procesu certifikacije je sklapanje ugovora između AKAZ-a i zdravstvene ustanove u kojem se definiraju potrebe i obaveze obje strane uključujući i način plaćanja, itd. AKAZ provodi edukaciju i obuku osoblja zdravstvenih ustanova u svrhu ispunjavanja certifikacijskih standarda i facilitaciju u cilju pružanja pomoći prilikom uspostavljanja sistema sigurnosti i kvaliteta po važećem cjenovniku usluga AKAZ-a.
Korak 3 Prijava za vanjsku ocjenu
Trebate pojašnjenje ili pomoć?
Ako trebate pomoć u vezi sa koracima koje je u procesu certifikacije potrebno provesti ili se želite posavjetovati po određenom pitanju, molimo vas da nam se bez oklijevanja obratite na broj telefona koji se nalazi ispod ili e-mailom na e-mail adresu certifikacija@akaz.ba
+387 33 771 875
Prijava
Ugovor i plaćanje
Vanjska ocjena
Komisija
Rješenje

Korak 3 Prijava za vanjsku ocjenu

Zdravstvena ustanova podnosi zahtjev za pokretanje postupka vanjske ocjene u svrhu certifikacije. Na osnovu dostavljene dokumentacije AKAZ donosi plan certifikacije, što podrazumijeva raspored i termin vanjske ocjene i sastav tima ovlaštenih ocjenjivača AKAZ-a.

Zdravstvena ustanova je dužna AKAZ-u dostaviti sljedeću dokumentaciju:
  • Samoocjenu u odnosu na odgovarajuće standarde;
  • Lista razvijenih planova, politika i procedura koji se primjenjuju u ustanovi;
  • Izvještaje za indikatore izvedbe i kliničke revizije propisane standardima;
  • Obrazac za oslobađanje od pojedinih standarda/kritrerija.

Korak 4 Komisija za certifikaciju
Trebate pojašnjenje ili pomoć?
Ako trebate pomoć u vezi sa koracima koje je u procesu certifikacije potrebno provesti ili se želite posavjetovati po određenom pitanju, molimo vas da nam se bez oklijevanja obratite na broj telefona koji se nalazi ispod ili e-mailom na e-mail adresu certifikacija@akaz.ba
+387 33 771 875
Prijava
Ugovor i plaćanje
Vanjska ocjena
Komisija
Rješenje

Korak 4 Komisija za certifikaciju

U roku od petnaest dana po završenom ocjenjivanju, vođa tima vanjskih ocjenjivača imenovan od strane AKAZ-a šalje izvještaj AKAZ-u o nalazima i rezultatima vanjske ocjene. Nakon pregleda zdravstvena ustanova popunjava evaluacijski upitnik vanjskog pregleda sa ocjenom ovlaštenih ocjenjivača i dostavlja Agenciji.

Izvještaj vanjskog ocjenjivača kao i kompletnu dokumentaciju primljenu od strane zdravstvene ustanove, AKAZ dostavlja Komisiji za certifikaciju zdravstvenih ustanova u roku od petnaest dana od dana zaprimanja. Provjeru ispunjenosti sigurnosnih standarda provodi komisija AKAZ-a, imenovana u skladu sa Mjerilima za imenovanje komisije za certifikaciju zdravstvenih ustanova.
Korak 5 Certifikat
Trebate pojašnjenje ili pomoć?
Ako trebate pomoć u vezi sa koracima koje je u procesu certifikacije potrebno provesti ili se želite posavjetovati po određenom pitanju, molimo vas da nam se bez oklijevanja obratite na broj telefona koji se nalazi ispod ili e-mailom na e-mail adresu certifikacija@akaz.ba
+387 33 771 875
Prijava
Ugovor i plaćanje
Vanjska ocjena
Komisija
Rješenje

Korak 5 Certifikat

Na osnovu zapisnika sa sastanka Komisije za certifikacije o provedenom postupku certifikacije, Direktor AKAZ-a proslijeđuje sažetak sa prijedlogom odluke Upravnom odboru AKAZ-a koji donosi odluku i izdaje rješenje o certifikaciji zdravstvene ustanove. Pored rješenja o certifikaciji zdravstvena ustanova od AKAZ-a dobija odgovarajuće naljepnice i CD sa logotipom za certifikaciju koja ustanova može koristiti na svojim memorandumima ili u promotivne svrhe za vrijeme trajanja certifikacije.
Korak 1 Prijava
Trebate pojašnjenje ili pomoć?
Ako trebate pomoć u vezi sa koracima koje je u procesu certifikacije potrebno provesti ili se želite posavjetovati po određenom pitanju, molimo vas da nam se bez oklijevanja obratite na broj telefona koji se nalazi ispod ili e-mailom na e-mail adresu certifikacija@akaz.ba
+387 33 771 875

Saradnja i partnerstva