AKAZ - Agencija za kvalitet i akreditaciju u
zdravstvu u Federaciji Bosne i Hercegovine
 
KONTAKT
MAPA SAJTA

Dokumenti i linkovi Aktuelno Meni

DANI KVALITETA U ZDRAVSTVU FBIH 2016.

Obrazac prijave kandidata za obuku koordinatora kvaliteta i vanjske ocjenjivače


Osnovni podaci o bolnici za pokretanje akreditacijskog programa

Osnovni podaci o domu zdravlja za pokretanje akreditacijskog programa

Osnovni podaci o timu porodične /obiteljske medicine za pokretanje akreditacijskog programa

Obrazac za prijavu apoteke za proces uspostave sistema sigurnosti i kvaliteta u zdravstvu FBiH


Ukoliko želite da u Vašoj ustanovi uspostavite sistem poboljšanja kvaliteta, pažljivo pročitajte:

Metodološko uputstvo za uspostavljanje, razvijanje i održavanje sistema poboljšanja kvaliteta i sigurnosti zdravstvenih usluga u Federaciji BiH

Ocijenite Vašu zdravstvenu ustanovu:

Dosadašnji rezultati anketiranja:


Pitanja koja najčešće postavljate:


Važni linkovi da biste više saznali...

 1. ISQua, The International Society for Quality in Health Care
 2. European Society for Healthcare Quality
 3. Picker Institute Europe
 4. Institute for Healthcare Improvement (USA)
 5. National Association for Healthcare Quality (USA)
 6. Haute Autorité de Santé
 7. National Institute for Clinical Excellence
 8. Scotish Intercollegiate Quidelines Network
 9. Quality and Safety in Health Care (QSHC)
 10. Joint Commission Journal on Quality and Safety
 11. International Journal for Quality in Health Care
 12. British Medical Journal
 13. Institute of Medicine Publications
 14. Quality Assurance Project (QAP)

Vijest

13.01.2017.

Obavještenje za osoblje apoteka
Usvojen program edukacije

Agencija za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u Federaciji Bosne i Hercegovine (AKAZ) usvojila je plan edukacija za 2017. godinu, a tiče se i zdravstvenih profesionalaca koji rade u apotekama.

Plan edukacije sadrži dvije osnovne obuke za osoblje apoteka koje će biti održane 23.02.2017. i 28.09.2017. godine u prostorijama AKAZ-a, Dr. Mustafe Pintola 1, Ilidža, Sarajevo.

Obuke će uključivati, pored predavanja, i praktične vježbe s ciljem da učesnici edukacije budu u potpunosti pripremljeni za efikasno obavljanje zadataka koji ih očekuju u procesu uspostave sistema sigurnosti u njihovim ustanovama, što je i zakonska obaveza na osnovu članova 12., 57., i 72. Zakona o apotekarskoj djelatnosti („Sl.novine Federacije BiH, br.40/10)

Do sada je ovu edukaciju pohađalo 279 učesnika iz čitave FBiH.

Napominjemo da je ova obuka preduvjet za zainteresovane kandidate koji žele da pohađaju obuku za AKAZ-ove ovlaštene ocjenjivače kvaliteta, koja će biti održana 04. i 05.10.2017.godine, facilitatore 02.11.2017.godine, kao i pohađanje napredne obuke na Danima kvaliteta 14. i 15.12.2017. godine.

Za eventualna pitanja i sugestije stojimo na raspolaganju putem e-mail-a: apoteke@akaz.ba  i na broj telefona 033/771-875.


Vijest

12.01.2017.

Usvojen Izvještaj o radu Agencije za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u FBiH za 2016. godinu,
novi standardi sigurnosti i kvaliteta za apoteke i dodijeljene 42 certfikacije apotekama i timovima obiteljske/porodične medicine

Na svojoj 34. sjednici održanoj 12.01.2017. godine, Upravni odbor Agencije za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u FBiH je razmotrio i usvojio Izvještaj o radu Agencije za 2016. Direktor Agencije, doc.dr. Ahmed Novo, je u obrazloženju dokumenta naglasio da Izvještaj o radu AKAZ-a za period 1. januar – 31. decembar 2016. godine predstavlja pregled rada Agencije u protekloj godini u odnosu na aktivnosti predviđene Programom rada i utroška sredstava za 2016. godinu, u kojoj je AKAZ redovno ispunjavao zakonske obaveze u svim segmentima za koje je zadužen i ovlašten. Također, Agencija je u 2016. godini započela i sa realizacijom novih programskih i projektnih aktivnosti koje su neophodne za upotpunjavanje profesionalne agende AKAZ-a, ali i obezbjeđivanje neophodne finansijske stabilnosti.

Na istoj sjednici Upravni odbor Agencije za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u FBiH je donio odluke o izdavanju certifikacija za 5 apoteka iz lanca PZU Apoteka „Al-Hana“ i 37 timova obiteljske/porodične medicine u 3 doma zdravlja (JZU DZ Čelić, JZU DZ Sapna i JZU DZ Živinice). Navedenim apotekama i timovimaobiteljske/porodične medicine su nakon provedene vanjske ocjene i verifikacije izvještaja vanjskih ocjenjivača od strane Komisije za certifikaciju apoteka i Komisije za certifikaciju timova obiteljske/porodične medicine, dodijeljene certifikacije obzirom da su u potpunosti ispunili zahtjeve i kriterije standarda sigurnosti za apoteke, odnosno standarda sigurnosti za timove obiteljske/porodične medicine. Menadžmenti navedenih zdravstvenih ustanova će u narednom periodu biti kontaktirani radi načina preuzimanja/uručenja certifikata i zatvaranja preostalih obaveza prema Agenciji.

Konačno, Upravni odbor je razmotrio i na prijedlog Direktora usvojio novi set standarda sigurnosti i kavaliteta za apoteke, koji se od prethodne verzije razlikuju po integriranju akreditacijskih standarda za apoteke sa postojećim i ažuriranim certifikaicjskim standardima, čime se omogućava, pored certifikacije, i dodjela akreditacije apotekama–zdravstvenim ustanovama. Stoga ovim putem pozivamo sve zainteresirane apoteke da se uključe i u proces akreditacije, čime ostvaruju pravo na isticanje akreditacijskog znaka apoteke-zdravstvene ustanove.


Vijest

11.01.2017.

Klinička vodilja za postpartalno krvarenje

Rezultat zajedničkog rada odabranih medicinskih stručnjaka, te predstavnika dviju domaćih agencija za kvalitet u zdravstvu - iz federacije BiH (AKAZ), i iz RS-a (ASKVA), a u okviru projekta Populacijskog fonda UN (UNFPA), predstavlja Klinički vodič za postpartalno krvarenje.

Ovo je uradak koji je osmišljen, i metodološki koncipiran kako bi postigao najbolji efekat u praksi, i kao jednostavan alat za sve buduće korisnike i beneficijare.

Naime, višemjesečna aktivnost mnogih koji su doprinijeli konačnom obliku vodiča/vodilje, okončana je s namjerom da što veći broj pojedinačnih primjena vodilja - na velikom uzorku, dovede do jačanja standardizovane prakse. Znajući da je poslijeporođajno krvarenje jedan od najčešćih uzročnika komplikacije sa smrtnim ishodom za rodilje u cijelom svijetu, jasno je da svaki ovakav rad dobrodošao i dobro prihvaćen u okruženju za koje je i namijenjen. Dakle, Klinički vodič za postpartalno krvarenje ima za cilj da se njime omogući korištenje zajedničkih iskustava putem uvođenja efikasne procedure kojom se predupređuju negativni uslovi koji pogoduju pogoršavanju stanja postpartalnog krvarenja s jedne strane, i, obezbijeđuje izbor najadekvatnijih interventnih odziva, i korištenje praksom utvrđenih najboljih profesionalnih postupaka - u slučaju nastanka neželjenog ishoda, s druge strane.

Već ranije predstavljeni vodič (Napomena: vidjeti ranije objavljene vijesti na ovoj stranici), danas donosimo u formatu prenosnog dokumenta (PDF), te pozivamo sve zainteresovane da iskoriste mogućnost preuzimanja.

Klinička vodilja za postpartalno krvarenje


Vijest

10.01.2017.

UNFPA i EEIRH poziv za korištenje on-line platforme za SRZ kliničke vodilje
(spolno i reproduktivno zdravlje)

U postupku razvoja i izrade kliničke vodilje za poslije-porođajno krvarenje (PPH – Postpartum Hemorrhage), AKAZ je, na ime federalne komponente zajedničkog BiH učešća u UNFPA (Populacijski fond Ujedinjenih naroda) projektu, postao tačka kontakta i razmjene informacija, te ravnopravni partner u diseminaciji, i aktivnom podizanju svijesti profesionalne zajednice u pitanjima vezanim za spolno i reproduktivno zdravlje. Stoga nam je upućena molba od strane g. Mihaila Horge, MD, PhD, Višeg savjetnika u Istočno-evropskom institutu za reproduktivno zdravlje (EEIRH), da potpomognemo informiranju javnosti o uspostavi on-line platforme za SRZ kliničke vodilje. Platforma ima dvostruku namjenu i prirodu. S jedne strane, omogućava on-line tečajeve, a s druge, radnje vezane za razmjenu profesionalnih iskustava i primjenu alata u praksi, u vezi spolnog i reproduktivnog zdravlja (forum i repozitorij za razmjenu radova).

U prilogu donosimo poveznicu (http://www.cg.eeirh.org/) za pristup platformi.

Pozivamo sve direktno zainteresovane članove profesionalne zajednice da razmotre mogućnost pohađanja certificiranih tečajeva, zatim, aktivno učestvuju na forumu i iniciranju tematskih razmatranja relevantnih problematika, i na taj način, daju vlastiti doprinos postizanju zajedničkih ciljeva SRZ. Na zvaničnoj web stranici AKAZ-a namjeravamo objaviti, u formatu prenosnog dokumenta (PDF), Klinički vodič za postpartalno krvarenje, o čemu će biti nešto više riječi u narednom tekstu.


Vijest

09.01.2017.

Vijesti i obavještenja na web stranici AKAZ-a u 2016. godini

Potreba ažurnog i preciznog informiranja korisnika usluga i posjetilaca oficijelne stranice ustanove ili preduzeća, u današnje vrijeme, nije uopće upitna, već predstavlja standard dobre komunikacije i otvorenog kanala protoka podataka.

Agencija za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u FBiH, obavlja ovu djelatnost trudeći se da adekvatno pruži dostatan broj informacija kako bi se obezbijedilo načelo transparentnosti u radu, ali i postigla svrha komunikacijskog alata. Na našoj stranici smo, u protekloj godini, od 04.01. do, zaključno 29.12., objavili ukupno 142 napisa raznog sadržaja – od vijesti o aktivnostima do obavještenja za specifične grupe korisnika naših usluga, ili saradnike AKAZ-a.

Poseban dio vijesti i obavještenja predstavljaju grafički uradci i foto-materijal koji je najčešće linkovan kao prilog tekstovima. Na taj način omogućen je uvid, i pobliže vizualno informiranje o detaljima o kojima donosimo napise.

Frekvencija kojom osvježavamo našu stranicu ovisi o intenzitetu i važnosti zbivanja i pojedinih događaja. (NB. Dani kvaliteta su bili razlog da je na stranici AKAZ-a, u decembru, bilo objavljeno ukupno 20 napisa, za razliku od prosjeka od 12 mjesečnih napisa.) Zasigurno nije moguće održati predvidiv broj tokom cijele godine ali smatramo da je postignut optimum što se tiče kvantitativno-kvalitativnog odnosa a u cilju prilagođenom pravnoj i institucionalnoj prirodi agencije.

Namjera nam je da održimo dostignuti nivo operativnosti i ažurnosti te vas pozivamo da nastavite pratiti sadržaje na našoj stranici, i date nam povratnu informaciju sa eventualnim sugestijama koje bi smjerala na poboljšanja.

Pregled objavljenih vijesti za 2016.


Vijest

05.01.2017.

Obavještenje za koordinatore kvaliteta

Agencija za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u FBiH (AKAZ) je razvila set indikatora izvedbe za bolnice i domove zdravlja koji vrijedi za sve bolnice i domove zdravlja na teritoriju Federacije BiH, a zadatak je zdravstvenih ustanova da Agenciji dostave prikupljene vjerodostojne podatke za 2016. godinu. Set sadrži i listu elektivnih indikatora, koji još uvijek nisu obavezni za prijavljivanje, ali zahtjevaju da se osoblje sa njima upozna i da svoj doprinos njihovom što boljem definiranju. U ovome veliku ulogu imaju koordinatori kvaliteta koji će moći postavljati pitanja i dobivati odgovore bilo putem e-maila (koordinator@akaz.ba), bilo na web stranici AKAZ-a.

Krajnji rok za dostavu podataka, indikatora za obavezno prijavljivanje , elektivnih indikatora i nepovoljnih događaja je 31. januar/siječanj 2017. godine . Rok za dostavu indikatora kvaliteta i sigurnosti je 15. mart/ožujka 2017. godine , a rok za slanje godišnjeg izvještaja strukturiranog prema obaveznim sastavnim dijelovima je 15. april/travnja 2017. godine . Na osnovu njih svaka ustanova može da uporedi svoje rezultate i stekne uvid u kvalitet zdravstvene zaštite koju pruža, da otkrije neočekivane nivoe izvedbe koje zahtjevaju promjenu prakse, ali i da postavi početnu tačku za praćenje tih promjena.

Za tačnost podataka odgovara koordinator kvaliteta. Podatke je potrebno unijeti u elektronski obrazac i poslati AKAZ-u u navedenim rokovima isključivo u elektronskoj formi na e-mail: koordinator@akaz.ba. Indikatore izvedbe, uputstvo i obrasce možete naći i na AKAZ-ovoj web stranici: http://www.akaz.ba/Indikatori_izvedbe/Indikatori.htm

Za sve nejasnoće možete nas kontaktirati putem telefona: 033 771-873 i e-maila (koordinator@akaz.ba).


Vijest

05.01.2017.

Video materijal – okrugli stol održan prvog dana manifestacije

Dani kvaliteta u zdravstvu u FBiH 2016.

Izvanredna prilika gostovanja predstavnika agencija iz regiona koji su učestvovali na okruglom stolu održanom u okviru manifestacije Dani kvaliteta u zdravstvu u FBiH 2016, na temu Kako dalje?, iskorištena je na način video zabilješke u formatu emisije od 45 minuta. Nakon tehničke obrade materijala, u prilici smo objaviti poveznicu sa našeg youtube kanala na kojoj možete pristupiti snimku.

Za marktetinške i propagandne svrhe, dodatno su izlučeni video klipovi koje takođe donosimo na ovom mjestu.

AKAZ Agencija, YouTube Channel


Vijest

04.01.2017.

Međunarodno udruženje za kvalitet u zdravstvu – International Society for Quality in Health Care (ISQua)

Poziv članovima

Logo ISQua koji krasi našu stranicu, čini nas ponosnim članovima svjetske porodice zemalja članica prestižnog udruženja za kvalitet, za koje se može reći da predstavlja vrhovni autoritet za pitanja sigurnosti i kvaliteta u zdravstvu na globalnom nivou.

Nedavno smo primili poziv za prijavu na 34.-tu godišnju internacionalnu konferenciju , čije održavanje je predviđeno za period od 01. do 04.10.2017 . godine u Londonu (Velika Britanija). Naime, u ulozi člana udruženja, AKAZ se odaziva molbi za podršku na planu „podizanja svijesti članova, kolega i mreža“, kako se navodi u dopisu putem kojeg nam je uručen ovaj poziv. Osim prijave za učešće, u dopisu se također poziva i na dostavu relevantnih radova koji bi bili uvršteni u program konferencije. Krajnji rok za slanje radova je 15.02.2017. g. pa tako koristimo prostor naše oficijelne web stranice kako bismo ovaj dio preuzete obaveze izvršili na vrijeme, to jest na samom isteku ove godine. Nadamo se da je vrijeme do krajnjeg roka za predaju radova dovoljno za sve zainteresovane da reaguju na poziv.

Poziv je odlična prilika da vas upoznamo sa osnovnim podacima vezanim za ISQua -u, udruženje osnovano još 1985. godine, sa ciljem i opredjeljenjem koje je sažeto u vidu misije čiji sadržaj, u skraćenoj formi, možete pročitati u nastavku teksta.

Misija: „ISQua podstiče i uvodi poboljšanja kvaliteta i sigurnosti zdravstva u svijetu putem edukacije i razmjene znanja, vanjske ocjene, te uvezivanja subjekata, i pružanja podrške zdravstvenim sistemima korištenjem svjetske mreže članova. To se postiže rasponom članstva od oko stotinjak uključenih zemalja iz cijelog svijeta, sa pet kontinenata.

Nadalje, Međunarodnim programom akreditacije, ISQua je uključena u postupak akreditacije nacionalnih i regionalnih ustanova za zdravstvenu zaštitu diljem svijeta. Odgovorni smo za procjenu standarda onih organizacija koje su zadužene za razvoj seta mjernih instrumenata za sigurnost i kvalitet u zdravstvu. Na koncu, ISQua je suštinski resurs nositeljima strateških odluka, odgovornim agencijama za sigurnost pruženih usluga pacijentima, te zdravstvenim radnicima i profesionalcima u cijelom svijetu.“

Link: London 2017.


Vijest

29.12.2016.

Usvojen plan i program rada Agencije za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u FBiH za 2017. godinu

Na svojoj 33. sjednici održanoj 28.12.2016. godine, Upravni odbor Agencije za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u FBiH je razmotrio i usvojio dva strateška dokumenta kojima se planira i programira aktivnost Agencije za narednu godinu. Direktor Agencije, doc.dr. Ahmed Novo, je u obrazloženju Plana rada za 2017. godinu te Programa rada i utroška sredstava za 2017. godinu, naglasio da su dokumenti pripremljeni sa ciljem da se u zdravstvenom sektoru postojeći nivo kvaliteta i sigurnosti pružanja usluga kontinuirano unapređuje. Kao rezultat, oba dokumenta imaju za cilj modus rada koji će uz minimalno opterećenje javnih sredstava omogućiti porast djelatnosti na poboljšanju kvaliteta i sigurnosti zdravstvenih usluga.

Na istoj sjednici usvojeno i niz pravilnika i drugih općih akata od kojih je posebno važno istaknuti novi, ažurirani, Popis ovlaštenih ocjenivača vanjske provjere kvaliteta, koji možete pogledati ovdje.

Novi Popis ovlaštenih ocjenjivača kvaliteta utvrđen je nakon završetka stručnog seminara za ocjenjivače i koordinatore kvaliteta održanog 15-16. decembra 2016. godine u sklopu „IV Dana kvaliteta u zdravstvu“ koje je organizirao AKAZ, što je preduslov za ulazak na Popis u skladu sa odredbama Pravilnika o obuci za kontinuirano stručno usavršavanje za koordinatore kvaliteta i druge profesionalce iz oblasti poboljšanja kvaliteta, sigurnosti i akreditacije u zdravstvu.

Pozivamo sve kandidate koji su prisustvovali stručnom seminaru kao vidu posebne obuke za vanjske ocjenjivače u okviru „IV Dana kvaliteta u zdravstvu“, a koji nisu na Popisu, da ukoliko su zainteresirani za uvrštavanje na Popis, u narednom periodu pohađaju osnovnu obuku za vanjske ocjenjivače. O planiranim obukama zainteresirani polaznici će biti blagovremeno obaviješteni putem web-stranice Agencije.


Vijest

28.12.2016.

  Posljednje vanjske ocjene u 2016. godini

AKAZ-ov planer za ovu godinu dobiva dvije nove kvačice, i pogled prema 31.-om zapinje na još par zadataka. Još jedna sjednica upravnog vijeća, kompletiranje izvještaja, planovi za narednu godinu..., i to je, manje-više – to.

Posljednja sedmica 2016. godine ne razlikuje se mnogo od prethodnih pedeset i jednu. Činjenica da je i petak radni dan, znači da je u AKAZ-u ova radna godina bila iskorištena u punom obimu.

Ove sedmice, vanjski ocjenjivači imali su u tri ocjene u domovima zdravlja TK mnogo posla - obzirom na kraj godine, i period sezonskih bolesti. Zauzetost zaposlenih u domovima zdravlja Sapna, Čelić i Živinice, kao uostalom i svih zdravstvenih radnika u federaciji u ovom periodu godine, utjecala je na raspoloživost kadra, i donekle otežala i inače profesionalno zahtjevan posao vanjske ocjene.

Još jednom se pokazalo da veličina ustanove ili geografska pozicioniranost nije toliko važna, koliko volja zajednice da postigne što više putem materijalnih i infrastrukturnih povoljnosti kojima raspolaže .

U razgovorima sa vodstvima pomenutih ustanova, jako je naglašeno opredjeljenje za boljitkom. Naravno, to se odmah povezuje sa sigurnošću i kvalitetom, pa je zaključak da je saradnja sa AKAZ-om logični ishod tog opredjeljenja. Raduje činjenica da sve više prevladava stav da je AKAZ, sa mjernim i izvedbenim metodama koje donosi u vidu standarda i vanjske ocjene, kao i cjelokupnog postupka certifikacije i akreditacije, odličan način da vam neko ko raspolaže mrežom obučenih i iskusnih saradnika iz svih krajeva FBiH, pomogne kako biste bili bolji, a time i uspješniji u onom čime se bavite.

„Došlo je vrijeme da shvatimo da lični izbor stručnog usmjerenja u zdravstvo, nije puko uhljebljenje, nego i rad za javno i pojedinačno dobro svih građana. Takođe, moramo biti čvrsti u želji da, tamo gdje radimo, zajedničkim naporima, poboljšavamo postojeće stanje. Mjesto našeg zaposlenja je istovremeno i mjesto gdje možemo, i moramo, činiti razliku na općem planu. U zdravstvu to je višestruko zadovoljavajući angažman.“ Ovom izjavom, jednog od ocjenjivača, može se sažeti način razmišljanja svih uključenihu postupku posljednje ovogodišnje vanjske ocjene u DZ.

Aktivnosti AKAZ-a vezane za apotekarsku djelatnost, ove godine su bile ponajviše orijentirane na sertifikaciju apoteka. Naime, obuke, razvijanje standarda, solicitiranje apoteka, posjete stručnim skupovima na kojima je uspješno propagirana ideja kvaliteta u zdravstvu, ali i obaveza sertifikacije zdravstvenih ustanova, na koju je AKAZ stavljao naglasak u prethodnih nekoliko godina, ove godine preusmjerene su na egzekutivni dio procedure u vidu vanjskih ocjena i sertifikacije.

PZU Apoteke „Al-Hana“ , sa pet organizacionih jedinica, zaokružuje ove aktivnosti u tom polju, za ovu godinu.


Vijest

26.12.2016.

Interes javnosti za kvalitet u zdravstvu tema u medijima i nakon Dana kvaliteta
Šampion kvaliteta dr. Hasanović na TVSA, direktor Novo na RBHT1

„Naša namjera da na godišnjoj osnovi održavamo tematske skupove, koju smo i četvrti put uspješno ostvarili Danima kvaliteta, izazvala je side effect u vidu podizanja svijesti javnosti o pitanjima kvaliteta i sigurnosti u zdravstvu. To je dobra vijest. Očekujemo da osiguranici i pacijenti postanu glavni motivatori uvođenja i podizanja sistema sigurnosti i kvaliteta u svim zdravstvenim ustanovama u federaciji, i da njihovo pravo na sigurnu uslugu i kvalitetnu zdravstvenu zaštitu bude jednako ispoštovano u svim dijelovima federacije.“ Ovako se o produženom interesu medija izrazio direktor Agencije za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u FBiH.

Naime, Mr.sci. dr. Enis Hasanović , ovogodišnji dobitnik prestižnog priznanja Šampion kvaliteta , gostovao je na Kantonalnoj televizijii Sarajevo , u jutarnjem programu, govoreći o aktivnostima koje vrši u ulozi vanjskog ocjenjivača, facilitatora i predavača za AKAZ i razlozima zbog kojih mu je uručeno priznanje.

Hasanović se osvrnuo na proteklu manifestaciju - Dani kvaliteta u zdravstvu u FBiH 2016., te rekao da ovaj skup ima višestruku funkciju i korist za sve zdravstvene radnike a da je priznanje koje je njemu uručeno – obavezujuće. „ Sigurnosti i kvalitet su potka svakog profesionalnog i organizovanog djelovanja, a u zdravstvu su, uz to, i način razmišljanja.“

Također smo imali priliku čuti i Doc. Dr. Ahmeda Novu na radiju BHT1 u programu 26.12., u emisiji Radio ordinacija gdje je rekao sljedeće :“ Raduje činjenica da dolazi vrijeme koje smo, svi mi koji se bavimo ovom problematikom, priželjkivali već od prvih dana uvođenja sistema sigurnosti i kvaliteta u zdravstveni sistem naše zemlje. To je vrijeme živog interesovanja javnosti, odnosno osiguranika i pacijenata, a ne samo profesionalaca, za to kako zdravstvene ustanove primjenjuju u praksi, i poštuju savremene standarde sigurnosti i kvaliteta. Nadam se da će ovaj trend nastaviti i u budućnosti.“ Čestitajući slušaocima i svim zdravstvenim radnicima u Federaciji BiH prošle i predstojeće praznike, dr. Novo se zahvalio svima na pokazanom interesu i podršci agenciji.


Vijest

23.12.2016.

Na kraju kalendarske godine, ocjenjivači AKAZ-a u zdravstvenim ustanovama TK, i apotekama „Al-Hana“

 

Novo: „Završavamo ovu kalendarsku i radnu godinu kao što smo je i započeli – aktivno, i prisutni u zdravstvenim ustanovama u skladu s planiranim obavezama koje se tiču uspostave i podizanja sistema sigurnosti i kvaliteta.“

15 ovlaštenih ocjenivača u DZ Čelić, Sapna i Živinice, i u 5 apoteka PZU „Al-Hana“

Domovi zdravlja Čelić, Sapna i Živinice zatvaraju krug ovogodišnjeg rada agencije na području Tuzlanskog Kantona. Posljednje vanjske ocjene, i izvještaje, potrebno je okončati do kraja ove sedmice kako bi se moglo smatrati da je ogromna većina aktivnosti AKAZ-a, planiranih za ovu godinu, privedena kraju, u predviđenom obimu i periodu.

Ocjenjivači su i u pet apoteka Al-Hana što znači da je ukupan broj apoteka zdravstvenih ustanova sa kojima je AKAZ imao ugovorene obaveze, zaključen sa brojem 76. Za one koji dobro poznaju apotekrasku djelatnost, ovaj broj je impozantan i svjedoči o velikom poslu koji je odrađen u protekloj godini.

„U ponedjeljak, u popodnevnim satima, očekujem da ću se pridružiti našim ocjenjivačima u Sapni, i tada planiram posjetiti ovaj dom zdravlja i obaviti dodatne razgovore sa vodstvom ustanove. Naime, pokušaćemo obići i druga dva doma zdravlja u kojima je započela vanjska ocjena – Čelić i Živinice, i to zbog toga što smo uvjereni da naše fizičko prisustvo i direktni kontakt sa ljudima koji in primis rade na implementaciji dogovorenih poslova, i nama, i njima, znači potvrdu posvećenosti sferi sigurnosti i kvaliteta u zdravstvu.“, riječi su direktora Agencije za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u FBiH, Doc. Dr. Ahmeda Nove, nakon telefonskih razgovora u kojima su potvrđeni termini susreta u domovima zdravlja TK.


Vijest

22.12.2016.

Dodjela zahvalnice ministru Doc. Dr. Vjekoslavu Mandiću

Na jutrošnjem sastanku u Federalnom ministarstvu zdravstva, ministar Doc. Dr. Vjekoslav Mandić, primio je direktora Agencije za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u FBiH, Doc. Dr. Ahmeda Novu u pratnji saradnice, g .- đe Melke Mercvajler prof ., na neformalnoj ceremoniji uručenja zahvalnice.

Dodjela zahvalnice bila je predviđena u okviru dodjele priznanja i zahvala, drugog dana održavanja manifestacije Dani kvaliteta u zdravstvu u FBiH 2016 ., međutim ministar Mandić je bio spriječen prisustvovati s obzirom na ranije preuzete obaveze.

Dr. Novo je uručio zahvalnicu ministru s riječima:
S osobitim zadovoljstvom danas uručujem ovu zahvalu Doc. dr. Vjekoslavu Mandiću, ministru zdravstva FBiH koji, u okviru mandata, dužnosti i obveza, te izvršenja redovnih poslova i zadataka ministra zdravstva, kontinuirano i konstantno pruža institucionalnu pomoć, i nesebičnu osobnu i profesionalnu potporu razvitku uvođenja sustava kvalitete i podizanja sigurnosti u zdravstvu Federacije Bosne i Hercegovine. Naročito i posebice, Agenciji za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u FBiH, a putem izvanredne spremnosti za svakovrsni vid olakšanja premošćivanja inih, raznovrsnih problematika, koje bi, inače, unekolike, sputale izvršenje predviđenih planova, i umanjile učinkovitost i rezultate postignuća prilikom obavljanja poslova vezanih za obveze koje proizlaze iz pozitivnih propisa FBiH, a tiču se sustava sigurnosti i kvalitete u zdravstvenim ustanovama, te postupke sertificiranja i akreditiranja, kao i promoviranje i unapređenje aktivinosti koje poboljšavaju opće stanje zdravstva.“

Prihvatajući zahvalu, ministar Mandić je izrazio zadovoljstvo na uručenom priznanju, te ponovo iskazao opredjeljenje, i trajnu spremnost ministarstva na dalju podršku sistemu sigurnosti i kvaliteta, i nadu u nastavak dosadašnjeg učinkovitog rada AKAZ Agencije.


Dani kvaliteta

21.12.2016.

DANI KVALITETA U ZDRAVSTVU U FBIH, PO OCJENI UČESNIKA,
JEDNA OD PONAJBOLJE ORGANIZOVANIH MANIFESTACIJA

ELZO: „Najbolje organizovani zdravstveni stručni skup!“

 

Analiza evaluacionog lista za obuku (ELZO), koji je bio podijeljen učesnicima na Danima kvaliteta, pokazuje izuzetno visok stepen zbirne ocjene od preko 88% - u kategorijama: organizacija, sadržaj, aktualnost i proizašla korist od obuke; kompetentnost i didaktičke sposobnosti predavača; okrugli sto i strukovna važnost i potreba održavanja cjelokupnog dvodnevnog programa.

ELZO, koji je svaki učesnik obuke dobio prilikom dolaska na Dane kvaliteta , popunjava se anonimno i predstavlja objektivno viđenje i ocjenu pojedine obuke, i samog skupa. Ovaj anketni list je vrlo koristan alat putem kojeg se može dobiti feed back i relevantne informacije kako bi se, u budućnosti, moglo poboljšati performanse, i ispraviti eventualne nedostatke.

Obzirom na broj registriranih učesnika – 287, od čega je polaznika obuke bilo ukupno 192 (128 koordinatora; 64 vanjska ocjenjivača) može se reći da se radi o reprezentativnom uzorku za ovaj tip analize. U pogledu ispunjenosti uslova teritorijalne zastupljenosti tj. teritorijalnog načela, učesnici i posjetitelji su predstavljali sve kantone/županije. Što se pak tiče nivoa zdravstvene zaštite, skup su posjetili i učestvovali – 21 djelatnik/predstavnik iz 3 klinička centra; 24 djelatnika/predstavnika iz 14 bolnica; 139 djelatnika/predstavnika iz 57 domova zdravlja; 30 djelatnika/predstavnika iz 16 apoteka; 33 djelatnika/predstavnika iz zavoda za zdravstvenu zaštitu iz 7 kantona, i 2 federalna zavoda, te 5 djelatnika/prestavnika iz 3 zavoda zdravstvenog osiguranja.

 

Komentari ELZO-a:
„Moja očekivanja su ispunjena, vrlo korisno...,
Teme vrlo korisne za rad.“
„Ponoviti isto sljedeće godine. Hvala!“
„Što više edukacije i kontrole. Svaka čast...“
„Veća podrška koordinatorima preko menadžmenta ustanove, koordinator nije osoba koja preuzima funkciju direktora, kako neki to doživljavaju.“
„Smatram da je potrebno razdvojiti obuke za apoteke i domove zdravlja, iako su zdravstvene ustanove, ipak su različite, odnosno - dosta standarda je specifično. Dio obuke može biti zajednički, ali neke konkretnije obuke moraju biti razdvojene.“
„Sve ovo će pomoći da cijela BiH bude zdravstveno kvalitetna, po mjeri čovjeka.“

Sugestije da obuka za koordinatore i vanjske ocjenjivače, u budućnosti, treba biti po sekcijama, odnosno, ravnomjerno sadržajno raspoređena obzirom na nivo zdravstevne zaštite i oblik zdravstvene ustanove, koja se čula od pozornih predstavnika nekih od renomiranih ustanova, uzeta je kao jasna uputa koja zaslužuje punu pažnju. Stoga je već započeta razrada principa obuke koja će se odvijati na način pohađanja zajedničkog, i posebnog dijela, namijenjenog koordinatorima i vanjskim ocjenjivačkim pojedinih vrsta zdravstvenih ustanova različitog nivoa i oblika.

Osim jako visokih ocjena za organizaciju i provedbu skupa, učesnici, polaznici obuke za koordinatore, i obuke za vanjske ocjenjivače, objedinili su svoja razmišljanja i razmatranja koja su proizašla iz procesa u set zaključaka i sugestija.

Zaključci sa okruglog stola koordinatora kvaliteta

Zaključci sa okruglog stola ovlaštenih ocjenjivača

Lista učesnika


Vijest

20.12.2016.

Reakcija u medijima u povodu održavanja manifestacije
„Dani kvaliteta u zdravstvu u FBiH 2016.“

Ovogodišnji Dani kvaliteta polučili su posvemašnji interes domaćih medija. Manifestacija je popraćena od strane javnih sredstava imformisanja, ali i na portalima i društvenim mrežama, što govori o činjenici da je problem, i problematika sigurnosti zdravstvene zaštite i kvaliteta zdravstvenih usluga, postao predmet interesovanja šire zajednice. I ne samo to, već su se i federalna agencija i ovlašteni nosioci u sistemu koji se bave ovom sferom, našli u fokusu pažnje javnosti. Izlazeći iz isključivo profesionalnih okvira bavljenja ovim pitanjima, sve se više primičemo slici na kojoj vidimo direktne korisnike – osiguranike, pacijente, građane, odnosno sve nas – članove zajednice, kako se bavimo sistemom zdravstvene zaštite koristeći povoljnosti obučenog kadra i stručnjaka koji problem tretiraju na sveobuhvatan način.

Ipak, mora još ojačati svijest o tome da smo zaista svi mi - profesionalci i laici – dio iste zajednice, i da je svaki naš problem – zajednički, te da zaslužuje našu zajedničku pažnju. Stoga pomoć onima koji predvode i koji su vrh oštrice, započinje prvo informiranjem o onome što oni rade; sa kojim preprekama se suočavaju; kako im se u tome može ponajbolje pomoći; i, gdje je mjesto svakog pojedinca u sistemu sigurnosti i kvaliteta. Moramo biti svjesni da ta pitanja nisu ekskluziva zdravstvenih i medicinskih radnika, nego da su otvoreno polje za svakoga ko koristi usluge zdravstvenog osiguranja, i sistema zdravstvene zaštite - u najširem smislu. Naravno, treba naći pravi, i prilagođeni način interveniranja, ali to je itekako moguće, i neophodno potrebno. A, sve u korist nas samih i naše bolje budućnosti.

Na ovom mjestu vam donosimo neke od istupa u javnosti u povodu održavanja manifestacije i pozivamo vas da pratite našu stranicu i profil na društvenim mrežama kako biste još potpunije bili informisani o proteklim Danima kvaliteta 2016.

Link TVN1: Intervju povodoma Dana kvaliteta


Vijest

19.12.2016.

Dani kvaliteta - Post festum

Dragi i poštovani učesnici i gosti netom završene manifestacije Dani kvaliteta u zdravstvu u FBiH 2016.

Želim svima vama zahvaliti na posjeti, i zahvaliti vam što ste, upravo vi, vašim brojnim odzivom i aktivnim učešćem omogućili da ovogodišnji Dani kvaliteta proteknu u potpunosti u skladu s planiranim programom i, kao potpuni i neupitni - uspjeh.

Zadovoljni smo, na isteku ove radne godine svime postignutim, i činjenicom da smo to sve učinili zajedno, sarađujući pri tom, i pomažući jedni drugima. Također smo zadovoljni jer smo sve postignuto zorno iskazali na protekloj manifestaciji. To je bila prilika da se prisjetimo uloženog truda i da nagradimo odgovorne i zaslužne pojedince i ustanove.

Dane kvaliteta posjetilo je oko tri stotine zdravstvenih radnika iz svih krajeva Federacije BiH i iz zdravstenih ustanova primarne, sekundarne i tercijarne zdravstvene zaštite. Koordinatori, ovlašteni ocjenivači, direktori i djelatnici ministarstava, zaposlenici zavoda zdravstvenog osiguranja i zavoda za javno zdravstvo - svi su se odazvali našem pozivu.

Iako je kraj kalendarske godine vrijeme kada se tradiocionalno organizira veliki broj zbivanja i stručnih okupljanja, samo je mali broj dužnosnika imao već ranije preuzete obaveze pa nije bio u mogućnosti posjetiti naš skup. Međutim, svi oni su nas o tome blagovremeno obavijestili, i imenovali osobe koje su ih zamijenile i, u njihovo ime, bili sudionici pomenutog događaja.

Ove godine, posjetili su nas i predstavnici sličnih agencija iz regiona, i bili aktivni učesnici programa te tako i sami umnogome doprinijeli krajnjem uspješnom rezultatu Dana kvaliteta. Obavezan sam pomenuti direktoricu hrvatske agencije g.-đu Ninu Bončić-Mijatović, zatim mog osobnog prijatelja - direktora srpske agencije, Vladu Arsenovića, ali i mog drugog prijatelja iz banjalučke, sestrinske agencije – Sinišu Stevića, sa kojim dijelim mnoge trenutke zajedničkih obaveza i poslova kako na domaćem, tako i na inostranom planu. Drage moje kolege – veliko Vam hvala!

Na poslijetku, kao direktoru AKAZ-a, dužnost mi je pomenuti one, (iako u ovom tekstu posljednje na broju, ali zato ništa manje važne), koje smo zaobišli prilikom dodjele prizanja i zahvala. Ali ne slučajno. Nego zato što nisu bili u mogućnosti primiti zahvale i priznanja. Naime, to su oni koji su i tada bili zauzeti izvršavanjem radnih zadataka i tekućih obaveza. To su zaposlenici AKAZ-a.

Bez njihovog zalaganja, i truda koji prevazilazi redovne okvire poslovanja, odgovorno tvrdim, ovaj skup ne bi bilo moguće organizirati, pripremiti i izvesti. I to sa odlikom! Oni su malo vidljivi dio naše agencije, i točkići koji pomiču cijeli aparat. Bravo akazovci – čista petica!

Iskreno se nadam da ste svi vi koji ste nas posjetili imali koristi od Dana kvaliteta; imali priliku da se međusobno bolje upoznate; i priliku da se, van programa, opustite i zabavite. Na našoj stranici vam donosimo mnoštvo fotografija koje će nas na to podsjetiti.

Vaše zadovoljstvo je podstrek, ali i obaveza, da u budućnosti radimo još i bolje.

S poštovanjem i srdačno,
Ahmed Novo.


Dani kvaliteta

19.12.2016.

Okrugli stol na temu “Poboljšanje kvaliteta zdravstvenih usluga u Regionu”

U sklopu “Dana kvaliteta u zdravstvu FBiH” u organizaciji Agencije za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu FBiH (AKAZ) održan je veliki okrugli stol na temu “Poboljšanje kvaliteta zdravstvenih usluga u Regionu”. Okrugli stol u Sarajevu okupio je predstavnike agencija za poboljšanje kvaliteta i akreditaciju zdravstvenih ustanova iz regiona koji su na jednom mjestu predložili još bolje moguće načine saradnje kao i unapređenja saradnje kolegica i kolega iz regiona u cilju jačanja i boljeg pozicioniranja ovih agencija u sistemima zdravstvene zaštite.

Na okruglom stolu o svemu navedenom su razgovarali direktor Agencije za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu FBiH (AKAZ) i domaćin okruglog stola Ahmed Novo, dr. Siniša Stević direktor Agencije za sertifikaciju, kvalitet i akreditaciju u Republici Srpskoj (ASKVA), Nina Bončić Mijatović, ravnateljica Agencije za kvalitetu i akreditaciju u zdravstvu i socijalnoj skrbi u Republici Hrvatskoj, Vlado Davkovski iz Agencije za akreditaciju zdravstvenih ustanova Srbije (AZUS), te Zoran Riđanović, jedan od pionira na ovim prostorima kada govorimo o akreditaciji i poboljšanju kvaliteta, utemeljitelj i prvi direktor AKAZ-a. Direktorica Agencije za akreditaciju zdravstvenih ustanova u Makedoniji Elizabeta Zisovska bila je spriječena, ali je potpisala zajedničku izjavu i uputila riječi podrške koje su pročitane na okruglom stolu.

Nakon okruglog stola na kojem su, uz potvrđivanje odlične saradnje, razmijenjene ideje i pozitivne prakse,svi prisutni potpisali su zajedničku Izjavu u kojoj su, između ostalog, izrazili spremnost za učestvovanje u svim projektima iz dogovorenih izvora finansiranja a koji se tiču razmjene kadrova, učešća u komisijama ili sličnim stručnim tijelima prilikom rada na zajedničkim projektima koji se odnose na uspostavu, podizanje i razvoj sistema kvaliteta i sigurnosti u zdravstvu.


Dani kvaliteta

16.12.2016.

Dodjelom priznanja završeni "Dani kvaliteta u zdravstvu FBiH"

Dodjelom priznanja i pohvala zaslužnim institucijama i pojedincima za proteklu godinu, te akreditacija i sertifikacija zdravstvenim ustanovama završeni su četvrti “Dani kvaliteta u zdravstvu FBiH” koji su u organizaciji Agencije za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu FBiH (AKAZ) okupili više od 300 stručnjaka iz zdravstva i oblasti kvaliteta u zdravstvu.

Priznanje ‘Šampion kvaliteta” za ovu godinu pripalo je mr. sc. med. dr. Enisu Hasanoviću iz JU Zavod za zaštitu žena i materinstva KS i dugogodišnjem saradniku AKAZ-a. Priznanje se dodjeljuje za doprinos u procesu uspostavljanja sistema sigurnosti i kvaliteta u FBiH.

Priznanje za izvrsnost u kategoriji ‘Menadžer ustanove' dobili su dr.sc.med.Snježana Balta, direktorica Zavoda za javno zdravstvo KS i dr. Enes Tokić, direktor JZU Banja Ilidža Gradačac. U kategoriji ‘Vanjski ocjenjivač' priznanja za izvrsnost su dobili dr. Samira Srabović, specijalistica porodične medicine iz DZ Tuzla i mr.ph. Anela Galić, direktorica JU Ljekarne/apoteke u Vitezu, dok je u kategoriji ‘Koordinator' priznanje dobila Gildžana Bećirović, koordinatorica kvaliteta u DZ Doboj-Istok. U kategoriji ‘Facilitator' priznanja za izvrsnost dodijeljena su Almiru Kovačeviću, koordinatoru kvaliteta u Kantonalnoj bolnici Bihać i Spomenki Omanović iz Službe za kvalitet u DZ Tuzla. U kategoriji ‘Junior izvrsnosti' priznanja su dobili Fahrudin Kevrić, koordinator kvaliteta u DZ Čelić i Suada Sofić iz CMZ Novi Grad Sarajevo.

Priznanje za životno djelo ove godine dodijeljeno je prof. dr. Muharemu Zildžiću, članu Akademije medicinskih nauka u BiH, redovnom profesoru Medicinskog fakulteta u Tuzli, specijalisti interne medicine, gastroenterologu i porodičnom ljekaru koji se, uz mnogobrojne aktivnosti, posvetio i uvođenju sistema kvaliteta u zdravstvene ustanove BiH.

Drugi dan manifestacije “Dani kvaliteta u zdravstvu FBiH” obilježile su i dodjele akreditacija i sertifikacija zdravstvenim ustanovama koje su dobili: Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo, Banja Ilidža Gradačac, CMZ DZ Živinice i CMZ DZ Goražde, JU Ljekarne Vitez, PZU Apoteke Eurofarm-EDAL, Nova, Linea, M i JU Gradačac kao i DTPS centar KCUS-a.

Pohvale i priznanja dodijeljeni su federalnom ministarstvu zdravstva Vjekoslavu Mandiću te Snježani Bodnaruk, Goranu Čerkezu i Vildani Doder iz Federalnog ministarstva zdravstva, te mr.sc.dr. Siniši Steviću, direktoru Agencije za sertifikaciju, akreditaciju i unapređenje kvaliteta zdravstvene zaštite u RS (ASKVA), te Nerminu Suljkanoviću iz Doma zdravlja Doboj Istok, Muhamedu Mahmud Ali - osnivaču i vlasniku Apoteke Ibn Sina, Vesni Hadžiosmanović sa KCUS-a, te Emini Osmanagić, direktorici Asocijacije XY.

“Kada vam se na trenutak učini da ostajete bez energije korisno se družiti sa sličnim sebi koji su kao i vi nekoliko puta prošli faze razvoja, uspona i padova, zato što onda možemo zajedno rasti jer čovjeka snažno motivira i vjera vaših kolega da možete. Hvala vam svima na učešću", kazao je na kraju manifestacije dr. Ahmed Novo, direktor AKAZ-a.

Četvrti “Dani kvaliteta u zdravstvu FBiH” koji su održani u Sarajevu 15. i 16. decembra bili su u znaku obuke za koordinatore kvaliteta u zdravstvenim ustanovama i za ovlaštene ocjenjivače kvaliteta AKAZ-a, ali i regionalne saradnje kroz veliki okrugli stol na temu “Poboljšanje kvaliteta zdravstvenih usluga u Regionu” koji je okupio predstavnike agencija za poboljšanje kvaliteta i akreditaciju zdravstvenih ustanova iz regiona koji su na jednom mjestu predložili još bolje moguće načine saradnje.

Fotografije sa drugog dana manifestacije..


Dani kvaliteta

15.12.2016.

Više od 300 stručnjaka iz zdravstva i oblasti kvaliteta u zdravstvu na dvodnevnoj manifestaciji

Više od 300 stručnjaka iz zdravstva i oblasti kvaliteta u zdravstvu te gostiju okupili su četvrti “Dani kvaliteta u zdravstvu FBiH” koji se održavaju u Sarajevu 15. i 16. decembra. Dvodnevna manifestacija uz brojne sadržaje nudi obuke za koordinatore kvaliteta u zdravstvenim ustanovama i za ovlaštene ocjenjivače kvaliteta AKAZ-a. Kroz veliki okrugli stol koji će okupiti predstavnike agencija za poboljšanje kvaliteta i akreditaciju zdravstvenih ustanova iz regiona ovogodišnji ”Dani kvaliteta” poseban fokus stavljaju i na regionalnu saradnju.

“Govorićemo danas o tome šta nas povezuje, gdje se razlikujemo, kako sarađivati i šta možemo naučiti jedni od drugih. Prvi dan manifestacije više od 150 učesnika imaće priliku da kroz interaktivnu radionicu usvoji znanja i vještine koje će pomoći koordinatoru kvaliteta u toku procesa uspostavljanja i održavanja sistema kvaliteta te da bolje shvate svoje ulogu i zadatke. Ovo je prilika da se i ojača i učvrsti komunikacija koordinatora kvaliteta sa Agencijom. Pripremili smo radionicu za ovlaštene ocjenjivače kvaliteta kako bi podržali da što bolje i učinkovitije obavljaju svoje zadatke u skladu sa zakonskim okvirima i očekivanjima menadžmenta i zaposlenika zdravstvene ustanove, pacijenata, javnosti i naravno AKAZ-a”, kazao je dr. Ahmed Novo, direktor Agencije za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu FBiH (AKAZ).

“Drugi dan će biti više revijalnog karaktera, dan kada će se polaznicima radionica pridružiti brojni gosti,njihoko 150, među kojima i direktori zdravstvenih ustanova kao jedni odnajvažnijih čimbenika u procesu poboljšanja kvaliteta zdravstvenih usluga. Pozvali smo i partnere iz UN agencija i druge organizacije te goste: ministarstva zdravstva, zavoda za javno zdravstvo i zdravstveno osiguranje kako bi im prezentirali relizaciju naših aktivnosti u 2016. godini i naša planove za naredni period. Ovo je također, sjajna prilika da se bolje upoznamo i učvrstimo našu suradnju”, dodaje dr. Novo ističući kako će će i ovogodišnji ”Dani kvaliteta u zdravstvu u FBiH” biti prilika da se dodijele priznanja i zahvala zaslužnim institucijama i pojedincima za proteklu godinu.

Ovogodišnji “Dani kvaliteta u zdravstvu FBiH” su i u znaku regionalne saradnje s obzirom da je jedan odcentralnih događaja i veliki okrugli stol na kojem će se okupiti predstavnici agencija za poboljšanje kvaliteta i akreditaciju zdravstvenih ustanova iz regiona kako bi razgovarali o ostvarenim rezultatima i izazovima koji stoje pred agencijama u regionu.

“S obzirom da agencije za poboljšanje kvaliteta u regionu uspješno sarađuju i razmjenjuju iskustva i pozitivne prakse, odlučili smo se ove godine organizirati veliki okrugli stol na kojem ćemo svi na jednom mjestu predložiti još bolje moguće načine saradnje kao i unaprijediti saradnju kolegica i kolega iz regiona u cilju jačanja i boljeg poziciniranja naših agencija u sistemima zdravstvene zaštite”, kaže dr. Novo dodajući kako će prisutni direktori agencija iz regiona: iz Hrvatske, Srbije, Makedonije i oba direktora iz BiH: iz FBiH i RS nakon okruglog stola na kojem će, uz potvrđivanje odlične saradnje, razmijeniti ideje i pozitivne prakse potpisati zajedničku Izjavu.


Saopštenje za medije

14.12.2016.

DANI KVALITETA U ZDRAVSTVU 15. i 16. DECEMBRA
Regionalnom saradnjom i stručnim obukama do još boljeg sistema kvaliteta i sigurnosti u zdravstvu

Četvrti “Dani kvaliteta u zdravstvu FBiH” koji se održavaju u Sarajevu 15. i 16. decembra biće u znaku obuke za koordinatore kvaliteta u zdravstvenim ustanovama i za ovlaštene ocjenjivače kvaliteta AKAZ-a, ali i regionalne saradnje kroz veliki okrugli stol koji će okupiti predstavnike agencija za poboljšanje kvaliteta i akreditaciju zdravstvenih ustanova iz regiona.

“S obzirom da agencije za poboljšanje kvaliteta u regionu uspješno sarađuju i razmjenjuju iskustva i pozitivne prakse, odlučili smo se ove godine organizirati veliki okrugli stol na kojem ćemo svi na jednom mjestu predložiti još bolje moguće načine saradnje kao i unaprijediti saradnju kolegica i kolega iz regiona u cilju jačanja i boljeg poziciniranja naših agencija u sistemima zdravstvene zaštite”, kaže dr. Ahmed Novo, direktor Agencije za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu FBiH (AKAZ).

“Svi prisutni direktori agencija iz regiona: iz Hrvatske, Srbije, Makedonije i oba direktora iz BiH: iz FBiH i RS nakon okruglog stola na kojem će, uz potvrđivanje odlične saradnje, razmijeniti ideje i pozitivne prakse potpisaće zajedničku Izjavu. U ovoj veomabitnoj Izjavi će, između ostalog, izraziti spremnost za učestvovanje u svim projektima iz dogovorenih izvora finansiranja a koji se tiču razmjene kadrova, učešća u komisijama ili sličnim stručnim tijelima prilikom rada na zajedničkim projektima koji se odnose na uspostavu, podizanje i razvoj sistema kvaliteta i sigurnosti u zdravstvu”, ističe Dr. Novo.

Prvi dan manifestacije uz okrugli sto obilježiće i radionice u sklopu kontinuirane profesionalne edukacije za zdravstvene djelatnike u FBiH - jedna za koordinatore kvaliteta u zdravstvenim ustanovama i druga za ovlaštene ocjenjivače kvaliteta AKAZ-a.

“Više od 150 učesnika imaće priliku da kroz interaktivnu radionicu usvoji znanja i vještine koje će pomoći koordinatoru kvaliteta u toku procesa uspostavljanja i održavanja sistema kvaliteta te da bolje shvate svoje ulogu i zadatke. Ovo je prilika da se i ojača i učvrsti komunikacija koordinatora kvaliteta sa Agencijom. Pripremili smo radionicu za ovlaštene ocjenjivače kvaliteta kako bi podržali da što bolje i učinkovitije obavljaju svoje zadatke u skladu sa zakonskim okvirima i očekivanjima menadžmenta i zaposlenika zdravstvene ustanove, pacijenata, javnosti i naravno AKAZ-a”, dodaje dr. Novo napominjući kako su za drugi dan manifestacije, pored koordinatora kvaliteta i ovlaštenih ocjenjivača kvalitete pozvani i direktori zdravstvenih ustanova “kao jedni odnajvažnijih čimbenike u procesu poboljšanja kvaliteta zdravstvenih usluga”.

“Pozvali smo i partnere iz UN agencija i druge organizacije te goste: ministarstva zdravstva, zavoda za javno zdravstvo i zdravstveno osiguranje kako bi im prezentirali relizaciju naših aktivnosti u 2016. godini i naša planove za naredni period. Ovo je također, sjajna prilika da se bolje upoznamo i učvrstimo našu suradnju”,ističe dr. Novo dodajući da će i ovogodišnji ”Dani kvaliteta u zdravstvu u FBiH” biti prilika da se dodijele priznanja i zahvala zaslužnim institucijama i pojedincima za proteklu godinu.

Organizirani pristup problemu kvaliteta zdravstvene zaštite sve češće se pominje u kontekstu odgovarajućih standarda koja naša zemlja ispunjava na svom putu priključivanju porodici evropskih naroda. S tim u vezi, u okviru zajedničkog projekta Svjetske banke “Osnovno zdravstvo” i Federalnog ministarstva zdravstva na razvoju kvaliteta i sigurnosti zdravstvene zaštite, 2005. godine ustanovljena je Agencija za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu FBiH, (AKAZ) sa sjedištem u Sarajevu, a na temelju formulirane politike kvaliteta i zakona koji tretira istu materiju.


Dani kvaliteta

14.12.2016.

-1!

Sutra - DANI KVALITETA '16.

 

Sve je spremno za četvrti skup Dani kvaliteta u zdravstvu u FBiH.
Registracija počinje u 10:30, raniji dolazak – poželjan.

Program "Dani kvaliteta 2016."


Dani kvaliteta

13.12.2016.

- 2 do Dana kvaliteta!
Poster – Dani kvaliteta u zdravstvu u FBiH 2016.

Još dva dana nas dijele od manifestacije Dani kvaliteta u zdravstvu u FBiH.

Podsjećamo sve učesnike, polaznike obuke, i goste, da preduzmu neophodne pripremne radnje, i provjere detalje satnice na objavljenom programu manifestacije na stranici AKAZ-a.

Program "Dani kvaliteta 2016."


Saopštenje za medije

12.12.2016.

JAČANJE REGIONALNE SARADNJE: “Dani kvaliteta u zdravstvu FBiH”
15. i 16. decembra okupljaju i predstavnike agencija za poboljšanje kvaliteta i akreditaciju zdravstvenih ustanova iz regije oko zajedničkog cilja

U Sarajevu se 15. i 16. decembra u organizaciji Agencije za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu FBiH (AKAZ) održava manifestacija “Dani kvaliteta u zdravstvu u FBiH”. Uz brojne sadržaje dvodnevne manifestacije, održaće se prva obuka za koordinatore koja će se sprovoditi prema odredbama pravilnika, i po modulima koji predstavljaju prateći sadržaj pravilnika, kao i veliki okrugli stol na kojem će se okupiti predstavnici agencija za poboljšanje kvaliteta i akreditaciju zdravstvenih ustanova iz regiona kako bi razgovarali o ostvarenim rezultatima i izazovima koji stoje pred agencijama u regionu.

“Dani kvaliteta u zdravstvu u FBiH su tradicionalna manifestacija koja se održava već četvrtu godinu zaredom u Sarajevu u organizaciji AKAZ-a. S obzirom da agencije za poboljšanje kvaliteta u regionu uspješno sarađuju i razmjenjuju iskustva i pozitivne prakse, odlučili smo se ove godine organizirati veliki okrugli stol na kojem ćemo svi na jednom mjestu predložiti još bolje moguće načine saradnje kao i unaprijediti saradnju kolegica i kolega iz regiona u cilju jačanja i boljeg poziciniranja naših agencija u sistemima zdravstvene zaštite. U tom smislu pripremili smo i Izjavu koju će nakon potpisati svi prisutni direktori agencija iz regiona: iz Hrvatske, Srbije, Makedonije i oba direktora iz BiH: iz FBiH i RS”, kaže dr. Ahmed Novo, direktor Agencije za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu FBiH (AKAZ).

Prvi dan manifestacije obilježiće i radionice u sklopu kontinuirane profesionalne edukacije za zdravstvene djelatnike u FBiH - jedna za koordinatore kvaliteta u zdravstvenim ustanovama i druga za ovlaštene ocjenjivače kvaliteta AKAZ-a.

“Više od 150 učesnika imaće priliku da kroz interaktivnu radionicu usvoji znanja i vještine koje će pomoći koordinatoru kvaliteta u toku procesa uspostavljanja i održavanja sistema kvaliteta te da bolje shvate svoje ulogu i zadatke. Ovo je prilika da se i ojača i učvrsti komunikacija koordinatora kvaliteta sa Agencijom. Pripremili smo radionicu za ovlaštene ocjenjivače kvaliteta kako bi podržali da što bolje i učinkovitije obavljaju svoje zadatke u skladu sa zakonskim okvirima i očekivanjima menadžmenta i zaposlenika zdravstvene ustanove, pacijenata, javnosti i naravno AKAZ-a”, dodaje dr. Novo dodajući kako su za drugi dan manifestacije, pored koordinatora kvaliteta i ovlaštenih ocjenjivača kvalitete pozvani i direktori zdravstvenih ustanova “kao jedni od najvažnijih čimbenika u procesu poboljšanja kvaliteta zdravstvenih usluga”.

“Pozvali smo i partnere iz UN agencija i druge organizacije te goste: ministarstva zdravstva, zavoda za javno zdravstvo i zdravstveno osiguranje kako bi im prezentirali relizaciju naših aktivnosti u 2016. godini i naša planove za naredni period. Ovo je također, sjajna prilika da se bolje upoznamo i učvrstimo našu suradnju”,ističe dr. Novo dodajući da će i ovogodišnji ”Dani kvaliteta u zdravstvu u FBiH” biti prilika da se dodijele priznanja i zahvala zaslužnim institucijama i pojedincima za proteklu godinu.

Organizirani pristup problemu kvaliteta zdravstvene zaštite sve češće se pominje u kontekstu odgovarajućih standarda koja naša zemlja ispunjava na svom putu priključivanju porodici evropskih naroda. S tim u vezi, u okviru zajedničkog projekta Svjetske banke “Osnovno zdravstvo” i Federalnog ministarstva zdravstva na razvoju kvaliteta i sigurnosti zdravstvene zaštite, 2005. godine ustanovljena je Agencija za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu FBiH, (AKAZ) sa sjedištem u Sarajevu, a na temelju formulirane politike kvaliteta i zakona koji tretira istu materiju.


Vijest

12.12.2016.

Dani kvaliteta u zdravstvu FBiH 2016. 
Četvrti stručni seminar za koordinatore kvaliteta i zdravstvene menadžere u Federaciji BiH

 

Dragi naši prijatelji i saradnici!

Istek i ove poslovne godine vrijeme je za već tradicionalni godišnji osvrt na stanje kvaliteta i sigurnosti u zdravstvenim ustanovama Federacije BiH, ali i prilika za dodjelu priznanja i zahvala zaslužnim institucijama i pojedincima za proteklu godinu.

U četvrtak 15., i petak 16.12., u hotelu Hollywood na Ilidži biti će održani četvrti Dani kvaliteta u zdravstvu u FBiH 2016. i predstavlja mi čast i zadovoljstvo pozvati Vas da svojim prisustvom uveličate ovaj skup te nam se pridružite u funkciji predstavnika Vaše ustanove.

Tokom 2016. godine ostvarili smo ponovo vrlo uspješnu saradnju sa zdravstvenim ustanovama Federacije BiH, ali i sa mnogim stranim i domaćim partnerima u projektima od opće važnosti za sve korisnike zdravstvene zaštite, zdravstvene i medicinske radnike, i građane naše države. Stoga, Dani kvaliteta predstavljaju priliku svima nama za susret koji jača našu profesionalnu i partnersku vezu i daje nam mogućnost još boljeg upoznavanja i razmjene iskustava u polju kvaliteta i sigurnosti u zdravstvu.

Kako biste imali uvid u tok i sadržaj događaja, te mogli planirati dolazak i povratak u vaša mjesta boravka, na ovom mjestu smo objavili agendu – dnevni red, vodeći računa o neophodnosti revijalnog dijela kao i strukovnim temama koje je potrebno iscrpiti u okviru manifestacije.  

Nadamo se Vašem odzivu koji smatramo i ličnom i institucionalnom podrškom našem radu i nastojanjima, te se unaprijed radujemo susretu na  DANIMA KVALITETA 2016.

Srdačno,
Direktor 
Doc. Dr.sc.med. Ahmed Novo
i zaposlenici

Program "Dani kvaliteta 2016"


Vijest

06.12.2016.

Primjena akreditacionih standarda i unapređenje kvaliteta u centrima za mentalno zdravlje Radionica II Vitez, 05.-08. decembar 2016. godine

Nakon novembarske radionice u Zenici,  od 05. do 08.12 održana je i druga radionica  „Primjena akreditacijskih standarda i unapređenje kvaliteta u centrima za mentalno zdravlje (CMZ)“, u Vitezu.

Federalno ministarstvo zdravstva i Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske, zajedno sa Asocijacijom XY, nastavlja saradnju sa Vladom Švicarske u provođenju „Projekta mentalnog zdravlja u BiH, Faza II (2014.-2018.)“ u sklopu kojeg se implementiraju aktivnosti predviđene Politikom i Strategijom razvoja mentalnog zdravlja u Federaciji BiH. Nosilac implementacionih aktivnosti je Agencija za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u FBiH (AKAZ).

Doc. Dr. Ahmed Novo:“ Kao nosioci i implementatori u FBiH, imamo veliku odgovornost u provedbi ovog projekta za koji smatram da je jedan od bolje osmišljenih, i ostvarenih, u nekoliko posljednjih godina u našoj zemlji.  Htio bih još jednom zahvaliti dr. Čerkezu, i FMZ-u, na podršci u radu u vezi akreditacije centara za mentalno zdravlje. Akreditacioni standardi koje smo, uz sudjelovanje svih relevantih ustanova, organizacija, udruženja i pojedinaca – profesionalaca, razvili i utvrdili u praksi centara, verifikovani su putem ovlaštene vanjske ocjene u 23 CMZ-a diljem federacije, i njihovo ostvarenje je kvalifikovalo te centre za akreditaciju. Radi se o impozantnom broju, a ako još uzmemo u obzir da je i Psihijatrijska bolnica Kantona Sarajevo također akreditirana, onda je slika ovog segmenta zdravstvene zaštite i mentalnog zdravlja u FBiH – upotpunjena. Naravno, sve rečeno nas obavezuje da u budućnosti dosadašnje napore nastavimo jednakim intenzitetom i da, ne samo održimo, već i podignemo dostignuti nivo sigurnosti i kvaliteta.“  


Vijest

05.12.2016.

U Zenici održan 7. simpozij magistara farmacije Federacije Bosne i Hercegovine

Od 2. do 4.12.2016. godine, u Zenici je održan sedmi simpozij magistara farmacije Federacije BiH sa temom skupa „Kompetencija magistara farmacije – prevencija i tretman prehlade i gripe“. Oko 800 farmaceuta iz svih kantona/županija federacije posjetilo je ovu manifestaciju, a AKAZ je predstavljala mr.ph. Vildana Drljević, stručni saradnik za pitanja sertifikacije. U organizaciji Komore magistara Federacije BiH, simpozij je imao za cilj razmatranje sezonske teme kako bi se ustanovilo pravilnosti tretmana i rezultate primjene određenih farmakoloških sredstava s namjerom ustanovljenja standardne sezonske prakse prevencije i tretiranja prehlada i gripa.

Predavači iz BiH i regije, predstavili su spektar tema koji je naišao na odličan prijem i interes auditorija.

Drljević: „ Federalna komora je ponovo pokazala da ima sve odgovarajuće strukovne i funkcijske preduslove kad se radi o organizaciji jednog ovakvog skupa. Ovo je prilika nama farmaceutima da se informiramo o novitetima u polju farmacije, ili se upoznamo sa tematikama koje su aktuelne i važne za rad i praksu. Mi u AKAZ-u možemo reći da imamo ostvarenu vrlo dobru saradnju sa komorom, i predsjednicom mr.ph Zahidom Binakaj, i razmjenu i profesionalnu pomoć na nivou institucionog predstavljanja.“


Vijest

02.12.2016.

Edukacija iz zdravstvenog menadžmenta - SHCE 3

Na osnovu saglasnosti Federalnog ministra zdravstva, AKAZ je postao nositelj tri modula na svakom od 3 nivoa Programa Kontinuirane profesionalne edukacije iz zdravstvenog menadžmenta - KPE (nivoi SHCE 1, SHCE 2 i SHCE 3).

Voditelj programa i glavni predavač je direktor AKAZ-a, dr.sc. Ahmed Novo, dok su sunosioci edukacije, odnosno predavači bili eksperti iz oblasti kvaliteta i sigurnosti zdravstvenih usluga, rukovodilac službe za kvalitet, Univerzitetskog kliničkog centra Tuzla, mr.sc.oec, Maida Nuhić, prim.dr. Lejla Mačković, specijalista infektolog i porodični ljekar – šefica Službe za kvalitet Doma zdravlja „Dr. Mustafa Šehović“ Tuzla i mr.sc.med. Enis Hasanović, specijalista ginekolog i ovlašteni ocjenjivač kvaliteta AKAZ-a.

Na predavanjima su polaznici edukacije upoznati sa ulogom menadžmenta u procesima poboljšanja kvaliteta i sigurnosti, menadžmentom promjena, organizacijskom strukturom za osiguranje kvaliteta, vještinama komunikacije i unapređenjem timskog rada, vanjskom ocjenom i facilitacijom, načelima pregleda na kolegijalnoj osnovi, formularima za pregled, medicinom utemeljenoj na dokazima, smjernicama za kliničku praksu i indikatorima izvedbe za domove zdravlja i bolnice te drugim praktičnim vještinama potrebnim zdravstvenim menadžerima za upravljanje kvalitetom u zdravstvenim ustanovama.

Test SHCE3 Kvalitet


Vijest

01.12.2016.

Dodjela certifikata za edukaciju (12 općih modula) za zaposlenike
opće bolnice „Prim.dr. Abdulah Nakaš“

Prvi dio akreditacijskog postupka okončava danas, 01.12.2016. godine, u skladu s općim planom usvojenim od strane menadžmenta bolnice i AKAZ-a. Naime, 88 certifikata o uspješnom educiranju zaposlenika iz svih odjela, raznih stručnih, upravljačkih i radnih zadaća u bolnici, biće dodijeljeno nakon posljednjeg predavanja 12 općih modula neophodnih za prvi stepen obuke iz polja sigurnosti i kvaliteta u zdravstvu.

Uzimajući u obzir da su mnogi zaposlenici bolnice već ranije prolazili razne vidove obuka u AKAZ-u te su neki i stalni saradnici AKAZ-a, može se reći da je opća bolnica načinila značajan korak u tom smislu.

Dalje aktivnosti u općoj bolnici nastavljaju facilitiranjem, odnosno skupom usmjerenih djelatnosti koje AKAZ-ovi facilitatori planiraju tokom cijele iduće godine. Ukoliko se nastavi ovim ustanovljenim ritmom, očekuje se da postupak akreditacije dođe do završnih faza krajem iduće godine, te da se pristupi ocjeni koja može dovesti do akreditacije prve opće bolnice u FBiH sa tim statusom.

 

fotografije sa edukacije...


Vijest

30.11.2016.

Razmatrana certifikacija četiri apoteke, certifikacija i akreditacija zavoda za javno zdravstvo,
dva centra za mentalno zdravlje i centra za fizikalnu medicinu

Na 32. sjednici održanoj 30.11.2016. godine, Upravni odbor Agencije za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u FBiH je donio odluke o izdavanju certifikacija za četiri apoteke te rješenjima broj: 02-37-407-1/16, 02-37-407-2/16, 02-37-407-3/16 odobrio certifikaciju dvije apoteke u okviru JU „Ljekarna/Apoteka Vitez“, te individualnim apotekama Apoteka „M“ Gradačac i Apoteka „Linea“ Gradačac. Navedenim apotekama su nakon provedene vanjske ocjene i verifikacije izvještaja vanjskih ocjenjivača od strane Komisije za certifikaciju apoteka, dodijeljene certifikacije obzirom da s u u potpunosti ispunile zahtjeve i kriterije standarda sigurnosti za apoteke.

Agencija je obavila i certifikacijski i akreditacijski pregled JU Zavoda za javno zdravstvo Kantona Sarajevo, a nakon razmatranja izvještaja vanjskih ocjenjivača i Komisije za certifikaciju i Komisije za akreditaciju zavoda javnog zdravstva, Upravni odbor je rješenjem o certifikaciji broj: 02-37-408-1/16 i rješenjem o akreditaciji 02-37-408-2/16 dodjelio certifikaciju i akreditaciju JU Zavodu za javno zdravstvo Kantona Sarajevo sa stepenom ispunjenja certifikacijskih standarda 100% i akreditacijskih standarda za kantonalne zavode javnog zdravstva 81,00%.

U prethodnom periodu, u sklopu projektnih aktivnosti „Projekta mentalno zdravlje u BiH“, obavljena je i vanjska ocjena dva centra za mentalno zdravlje, kojima je Komisija za akreditaciju centara za mentalno zdravlje predložila, a Upravni odbor potvrdio prijedlog i rješenjima broj 02-37-409-1/16 i 02-37-409-2/16 dodjelio akreditacije Centru za mentalno zdravlje Goražde sa 97,74% i Centru za mentalno zdravlje Živinice sa 95,10% ispunjenosti akreditacijskih standarda za centre mentalnog zdravlja.

Konačno, po završetku uspješne facilitacije, obavljen je i vanjski pregled u svrhu akreditacije JZU Centra za fizikalnu medicinu, rehabilitaciju i banjsko liječenje „Ilidža“ Gradačac. Nakon pregleda izvještaja od strane Komisije za akreditaciju, Upravni odbor je rješenjem broj 02-37-409-3/16 dodjelio JZU Centru za fizikalnu medicinu, rehabilitaciju i banjsko liječenje „Ilidža“ Gradačac akreditaciju sa ispunjenih 94% primjenjenih akreditacijskih standarda za bolnice.


Vijest

29.11.2016.

U domu zdravlja Zenica održana edukacija za doktore i medicinske sestre
PAT program

PAT (Program for Additional Training) – skraćenica je koja označava program dodatne obuke, i odnosi se na doktore i medicinske sestre u primarnoj zaštiti odnosno, u timovima porodične medicine.

Nakon održanog predavanja prošle sedmice u domu zdravlja u Mostaru, danas je i u zeničkom domu zdravlja, Doc. Dr. Ahmed Novo upoznao prisutne sa temama nastavne jedinice 4: Kvalitet i sigurnost zdravstvene zaštite. Naime, Politički i strateški okvir za unapređenje kvaliteta i sigurnosti zdravstvene zaštite u FBiH; zatim Koncept kvaliteta i poboljšanja kvaliteta zdravstvene zaštite i Akreditacijski standardi za tim porodične medicine i zahtjevi koji proističu iz standarda ; predstavljaju cjeline sa kojima se auditorij upoznao u prvom dijelu predavanja, i koje se odnose na opći plan teme. U nastavku, obrađene su teme: Zaštita usmjerena na pacijenta; Sigurnost pacijenta i upravljanje rizikom; Kontrola infekcije i Dobra propisivačka praksa, kao konkretizacija, i uža vizura u primjeni specifičnih znanja u praksi porodične medicine.

„Program dodatne obuke za doktore i medicinske sestre u primarnoj zaštiti uveden je kao pripremni i prijelazni oblik obuke u nastojanju preciznog određivanja kurikuluma za osoblje u timovima porodične medicine. Na današnjem predavanju, polaznici su imali priliku da sliku kvaliteta i sigurnosti vide na makro i mikro planu kako bi, u svojim dnevnim zaduženjima i radu sa pacijentima, mogli razumijevati svoj rad i lokalno, ali i kao dio općeg doprinosa zdravstvenoj zaštiti u FBiH“, ističe Dr. Novo.


Vijest

28.11.2016.

Dodjela certifikata za timove porodične medicine Doma zdravlja Doboj – Istok

Doc. Dr. Ahmed Novo, direktor AKAZ-a je, u ponedjeljak 28.11., dodijelio certifikate za sedam timova porodične medicine doma zdravlja Doboj-Istok.

Nakon provedene vanjske ocjene od strane ovlaštenih ocjenjivača AKAZ-a 30.05.2016.g., sedam timova porodične medicine ostvarilo je propisane kriterije za stjecanje certifikata za sigurnost u skladu sa standardima sigurnosti.

Na današnjoj dodjeli certifikata, vodstvo doma zdravlja i direktor, dr. Nermin Suljkanović, iskazali su zahvalnost federalnoj agenciji na uloženom trudu u toku cjelokupnog postupka certifikacije, i naporima koji su uloženi kako bi se pomoglo ovoj ustanovi da ostvari uspjeh, i stekne certifikate za svoje timove porodične medicine.

Novo: “Nakon certifikacije 197 timova porodične medicine u Domu zdravlja Kantona Sarajevo, što predstavlja veliko zajedničko postignuće, moram reći da raduje, na jedan drugačiji način, ali velikim intenzitetom, činjenica da domovi zdravlja koji nisu u velikim centrima, i koji nemaju jednake infrastrukturne pogodnosti, dosežu, i ličnim i zajedničkim zalaganjem, visoke stepene ispunjenosti standarda sigurnosti. Ta činjenica svjedoči da u Federaciji BiH, osiguranici imaju identične sigurnosne uslove zdravstvene zaštite, bez obzira gdje se nalaze. AKAZ je tu da olakša ovaj proces, i u ime svih nas u AKAZ-u, mogu reći da ćemo, kao i do sada, biti na usluzi svim zdravstvenim ustanovama koje koriste naše usluge pružajući svu stručnu i institucionalnu podršku kojom raspolažemo.


Vijest

24.11.2016.

Okončana vanjska ocjena zdravstvenih ustanova
u Goraždu, Gradačcu, Sarajevu i Živinicama

U srijedu, 23.11., okončana je vanjska ocjena provedena u šest zdravstvenih ustanova u Federaciji Bosne i Hercegovine.

Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo, centri za mentalno zdravlje u Goraždu i Živinicama, te apoteke „M“ i „Linea“ , i banjsko-lječilišni centar „Ilidža“ u Gradačcu, prošli su postupak izvršen u skladu sa ovlaštenom provjerom vanjske ocjene kvaliteta.

Vanjski pregled obavili su timovi AKAZ-ovih vanjskih ocjenjivača i proslijedili svoje Izvještaje agenciji.

Imajući u vidu utiske iz pomenutih izvještaja, kao i profesionalno zalaganje zaposlenika svih navedenih ustanova, te podršku menadžmenta, vjerujemo da će, nakon preporuke AKAZ-ove Komisije za sertifikaciju i akreditaciju proslijeđene na vijećanje Upravnom odboru, sve one naći svoje mjesto na listi akreditiranih i sertificiranih zdravstvenih ustanova u Federaciji Bosne i Hecegovine.

 

 

Fotografije sa vanjske ocjene...


Vijest

22.11.2016.

Bilbord pred bolnicom „Prim.dr. Abdulah Nakaš“
Pacijent u fokusu interesa u procesu akreditacije opće bolnice

Bilbord pred bolnicom „Prim.dr. Abdulah Nakaš“ oglašava ciljeve, htijenja i nastojanja, u postupku akreditacije, dajući pacijentima jasnu predstavu šta mogu očekivati od usluge u ovoj zdravstvenoj ustanovi.

Od kada je, prije nešto više od dva mjeseca, započeo postupak edukacije u općoj bolnici, više od osamdeset zaposlenika, šefova odjela, i odgovornih osoba iz službe za kvalitet, upoznalo se sa osnovnim postavkama sigurnosti i kvaliteta u zdravstvenim ustanovama koje se tiču bolnica, i rada u bolnicama. Unutar 10 modula, sadržane su obrade specifičnih tema i problematika koje su prezentirali AKAZ-ovi predavači uz odličan prijem auditorija.

U četvrtak, 23.11., edukacijski postupak nastavljen je predavanjem modula Klinička revizija i klinički putevi, Doc. Dr. Ahmeda Nove, i modula Kliničke vodilje, koji predaje Prim. dr. Jasminka Jašić .

Završetak edukacije predviđa se za 1. decembra, a postupak podizanja sistema kvaliteta i sigurnosti biće nastavljen facilitiranjem, i radom sa djelatnicima službe za kvalitet.

„Naš znak na bilbordu, pred zgradom bolnice, je pečat kvaliteta, i postavljen je potpuno u skladu sa navodima koje možemo pročitati iznad njega. Ovo znači da je opća bolnica shvatila suštinu postupka podizanja sistema kvaliteta i sigurnosti, kao i cjelokupan postupak akreditacije. AKAZ ovdje nije više samo gost, nego je partner - ovaj natpis nas suštinski povezuje, što i jeste temelj kolegijalnog rada svih nas - radnika u zdravstvu“, rekao je Dr. Novo.


Vijest

22.11.2016.

Sarajevo, posljednja u nizu predviđenih prezentacija brošure
„Sami možemo tako malo; zajedno možemo učiniti mnogo"

Ponedjeljak, 21.11.2016. godine, u Sarajevu prezentirana brošura „Sami možemo tako malo; zajedno možemo učiniti mnogo“, čime je zaključen ciklus održavanja u zdravstvenim ustanovama u pet gradova u Bosni i Hercegovini.

Nakon Bijeljine, Tuzle, Mostara i Doboja, prezentacija brošure koja se bavi problemom komunikacije između zdravstvenih radnika i osoba s invaliditetom, i njihovog pristupa zdravstvenoj zaštiti, priređena je i u JU Dom zdravlja KS, u Sarajevu. Prezentacija je održana u prisustvu generalnog direktora Mr.sc.med. Prim. dr. Fuada Husića, vodstva ustanove, i preko šezdeset zdravstvenih radnika, zaposlenika doma zdravlja, kao i predstavnika KCUS-a, i Zavoda za javno zdravstvo KS.

U ime organizatora, koalicije organizacija My Right, g.-đa Binasa Goralija, i g.-đa Nataša Maros, zahvalile su svim zdravstenim radnicima koji su posjetili prezentacije i uzeli učešće u diskusijama u povodu tretirane teme. Posebna zahvala je upućena entitetskim agencijama za kvalitet i sigurnost u zdravstvu (AKAZ i ASKVA), čiji su predstavnici, direktori, Doc. Dr. Ahmed Novo i dr. Siniša Stević, bili ko-prezentatori, i ključne osobe zaslužne za razvoj standarda koji uzimaju u obzir osobe s invaliditetom kao specifične subjekte zdravstvene zaštite.

 


Vijest

21.11.2016.

Danas i sutra, 12 ovlaštenih ocjenjivača vanjske provjere kvaliteta u 6 zdravstvenih ustanova

21.11., u Zavodu za javno zdravstvo Kantona Sarajevo započela vanjska provjera kvaliteta u radnom i kolegijalnom ozračju.

Direktor AKAZ-a, Doc.Dr. Ahmed Novo , jutros je posjetio ZZJZKS u zgradi doma zdravlja Ilidža, i upoznao direktoricu Prim. Dr.sc.med. Snježanu Baltu, i zaposlenike zavoda, sa vanjskim ocjenjivačima i njihovim današnjim zadatkom, te poželio svima uspješan rad.

Novo: “Današnja vanjska ocjena kvaliteta u Zavodu za javno zdravstvo Kantona Sarajevo, prvi je pregled vanjskih ocjenjivača u ustanovi ove vrste u FBiH. Iako se radi o suštinski istom načinu rada, i zadacima kao i u drugim zdravstvenim ustanovama, ipak, susret sa specifičnostima pregleda stanja u zavodima za javno zdravstvo, predstavlja poseban izazov i traži određeni rakurs poznavanja ove problematike. Uvjeren sam da će ovaj, i sljedeći pregledi, kako ovog, tako i drugih zavoda za javno zdravstvo u federaciji, biti uspješan, i važan u općoj slici sigurnosti i kvaliteta u zdravstvu. Pri tome, naročito raduje činjenica da je sarajevski zavod, i naše kolege sa kojima dijelimo istu adresu – dom zdravlja na Ilidži, prvo mjesto gdje se odvija vanjski pregled u zavodima".

AKAZ-ovi ocjenjivači biće danas i sutra u ovoj javnoj ustanovi ali i na još pet mjesta u FBiH. Naime, dvije apoteke („M“ i „Linea“), i banjski lječilišni centar „Ilidža“ u Gradačcu, zatim centri za mentalno zdravlje u Živinicama i u Goraždu, mjesta su gdje vanjski ocjenjivači imaju složene zadatke koje obavljaju u okviru provjere kvaliteta.


Vijest

18.11.2016.

Procjena novih tehnologija u zdravstvu
Treći Euroazijski regionalni forum
Izmir (Turska) 17. i 18.12.2016.  

Euroazijska HTA (health technology assesment – procjena tehnologija u zdravstvu) Inicijativa je regionalna mreža zemalja članica osnovana 2015. godine, pod vodstvom Turskog društva za medicinu zasnovanu na dokazima, i predstavlja stožer procjene novih zdravstvenih tehnologija u ovom dijelu svijeta.

Izuzetno brz razvoj novih tehnologija, posljednjih 3-4 decenije, doveo je nosioce političkih odluka vezanih za zdravstvo, u gotovo svim zemljama na svijetu, do razumijevanja potrebe o procjeni i korištenju novih tehnologija. To je razlog globalnog osnivanja regionalnih HTA mreža koje se bave ovom problematikom i vlastita iskustva, nalaze i saznanja, razmjenjuju putem foruma i skupova koje periodično organizuju nosioci mrežnih organizacija.

Za zemlje članice Euroazijske HTA Inicijative: Albaniju, Azerbejdžan, Bosnu i Hercegovinu, Makedoniju, Crnu Goru, Kazahstan, Kirgistan i Tursku (sa Tunisom u svojstvu promatrača), Izmir je ovogodišnja destinacija dvodnevnog foruma na kojem će se izvršiti pregled stanja u pogledu novih zdravstvenih tehnologija te izvršiti uvid u izvještaje, analize i diskusije sa sastanaka iz Japana i Švicarske.

Doc. Dr. Ahmed Novo (AKAZ) i dr. Siniša Stević (ASKVA) predstavljaju Bosnu i Hercegovinu na skupu i upoznaće ostale učesnike sa stanjem stvari u našoj zemlji.

Forum će biti okončan donošenjem Izjave, i mape puta za zemlje članice inicijative, sa formulacijom finaliziranog apstrakta za godišnji HTA sastanak 2017. u Rimu.


Vijest

18.11.2016.

Radionica - Primjena akreditacionih standarda i unapređenje kvaliteta u centrima za mentalno zdravlje (CMZ)
hotel „Zenica“, 14.-15. novembar 2016.g.

Novembra 14. i 15., održana je prva radionica u Zenici „Primjena akreditacionih standarda i unapređenje kvaliteta u centrima za mentalno zdravlje (CMZ)“. Federalno ministarstvo zdravstva i Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske, zajedno sa Asocijacijom XY, nastavlja saradnju sa Vladom Švicarske u provođenju „Projekta mentalnog zdravlja u BiH, Faza II (2014.-2018.)“ u sklopu kojeg se implementiraju aktivnosti predviđene Politikom i Strategijom razvoja mentalnog zdravlja u Federaciji BiH. Nosilac implementacionih aktivnosti je Agencija za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u FBiH (AKAZ).

Učesnici radionice su po dva predstavnika CMZ-a, sa koordinatorom kvaliteta ustanove.

Radionicu je, u ime FMZ, otvorio, i pozdravio učesnike, dr. Goran Čerkez , govoreći na temu: „Unapređenje kvaliteta zaštite mentalnog zdravlja u zdravstvenom sistemu i zdravstvenim službama“. Doc. Dr. Ahmed Novo , direktor AKAZ-a, predstavio je skupu: „ Strateške smjernice, Legislativa, Aktuelne aktivnosti“, a Mr. Sci. Tatjana Popović, spec. med. psihologije, Projekt mentalnog zdravlja u BIH (PMZ), izlagala je: „Aktivnosti PMZ u BiH i implementacija akreditacionih standarda u CMZ“, teme radionice su praćene kroz "Poboljšanje pouzdanosti podataka prema definisanim indikatorima" Ljubomir Kravec, stručni saradnik AKAZ-a.

Opšti cilj radionice: Poboljšanje kvaliteta u pružanju usluga u mentalnom zdravlju u zajednici

Specifični ciljevi:

 • Poboljšanje saradnje, koordinacije i integracije usluga sa drugim službama,
 • Poboljšanje pouzdanosti praćenja podataka prema definisanim indikatorima,
 • Poboljšanje praćenja i evaluacije tretmana za određenu dijagnostičku grupu,
 • Poboljšanje uključenja korisnika u razvoj zaštite mentalnog zdravlja u zajednici,
 • Razmjena i integracija iskustava akreditovanih CMZ u FBiH,
 • Promocija procesa akreditacije i reakreditacije.

Predviđene su još dvije dvodnevne radionice, gdje će se kroz specifične ciljeve definisanti akcioni planovi za budući rad centara za mentalno zdravlje.


Vijest

16.11.2016.

Saradnja u regionu
Potpisan Memorandum o razumijevanju i saradnji između AZUS i AKAZ-a

U sklopu priprema za održavanje manifestacije „Dani kvaliteta u zdravstvu u FBiH 2016.“, u ponedjeljak 14.11. tekuće godine, AKAZ je posjetio direktor Agencije za akreditaciju zdravstvenih ustanova Srbije (AZUS), gospodin Vladimir Arsenović.

Naime, dvije agencije su, kao ovlaštene upravne organizacije, mandatari obezbjeđenja nastojanja za podizanjem kvaliteta i sigurnosti u zdravstvu te, kao takve, imaju namjere i potrebe što uže stručne saradnje i razmjene po svim pitanjima koja su relevantna za ovu oblast. Zbog toga su direktori dvije agencije potpisali Memoradum o razumijevanju i saradnji u kojem je pobliže uređen međusobni odnos, a koji ima za cilj definisanu saradanju pro futuro. Potpisnici se nadaju i očekuju, da će ova saradnja biti od višestruke koristi i na dobrobit svih zdravstvenih profesionalaca i osiguranika dvije zemlje.

Doc. Dr. Ahmed Novo je iskoristio posjetu uvaženog kolege za razmjenu dosadašnjih iskustava i nekih praktičnih mjera u radu sa korisnicima usluga AKAZ-a. U obilasku Sarajeva, Novo je pokazao Arsenoviću „Q“ naljepnicu, prezentiranu na prošlogodišnjim Danima kvaliteta, na jednoj od sertificiranih apoteka.

„Predstavlja veliku čast i profesionalni ponos, imati saradnju sa kolegama iz regije koja je uz to i prilika za razmjenu iskustava na opušten i drugarski način. Današnji čin potpisivanja Memoranduma o razumijevanju i saradnji svjedoči o zajedničkoj predanosti i odlučnosti da što bolje izvršavamo naš mandat koristeći pri tom uzajamnu pomoć u radu kad god je to moguće. Mi smo do sada posjetili sve naše kolege iz regiona a nadamo se da ćemo ih sve i ugostiti u povodu nadolazeće manifestacije „Dani kvaliteta u zdravstvu u FBiH“ predviđene za 15. i 16.12. kada ćemo i drugima ponuditi potpisivanje ovog memoranduma. Nadalje, to će biti i mjesto održavanja okruglog stola na temu: Poboljšanje kvaliteta zdravstvenih usluga u regionu, gdje očekujemo učešće predstavnika svih pozvanih agencija iz regije (BiH, Hrvatske, Srbije i Makedonije), i ishođenje zajdničke Izjave. Na žalost, moj kolega Vladimir će u tom periodu biti na stručnom skupu u Moldaviji pa nam je današnji sastanak prilika da unaprijed porazgovaramo o predviđenom događaju kako bismo utvrdili stavove i razmijenili razmišljanja. Ipak, nadam se našem što skorijem ponovnom viđenju i predstojećoj saradnji", rekao je g. Novo prilikom posjete direktora AZUS-a.


Vijest

16.11.2016.

Prezentacija brošure „Sami možemo tako malo; zajedno možemo učiniti mnogo" održana u Doboju

15. novembra, u hotelu „Park“ u Doboju, održan je okrugli sto na temu: „Saradnja organizacija osoba s invaliditetom sa entitetskim agencijama za sertifikaciju i akreditaciju kvaliteta u zdravstvu (ASKVA RS i AKAZ FBiH), i prezentacija brošure namijenjene zdravstvenim radnicima o komunikaciji i ophođenju s osobama s invaliditetom“.

Radi se o nastavku kampanje javnog zagovaranja za pravedno društvo i jednake mogućnosti za sve pod nazivom #PonosniNaSebe. Okrugli sto je održan u organizaciji koalicije organizacija osoba sa invaliditetom regije Doboj, u sklopu projekta ''Konkretna inkluzija osoba s invaliditetom u zdravstvu u BiH''. Ovaj projekat se realizuje kao dio zajedničkih aktivnosti MyRight, voditelja programa za 2015.- 2017. a u implementaciji učestvuju organizacije iz Doboja, Bijeljine, Sarajeva, Mostara i Tuzle.

Okruglom stolu su prisustvovali, i uzeli učešće, zdravstveni radnici iz domova zdravlja: Doboj, Doboj - Istok, Doboj - Jug i Teslić, te bolnice Doboj, zatim predstavnici zdravstvenih ustanova „Polimed“ i "Fresenius Medical Care Centar za dijalizu" iz Šamca, kao i predstavnici Visoke medicinske škole zdravstva iz Doboja. U funkciji prezentatora brošure izlagali su autori brošure iz Sarajeva, Tuzle, Banja Luke, predstavnici MyRight iz Sarajeva, članice koalicije OOSI regije Doboj, a skupu su se obratili i direktori AKAZ-a, Doc. Dr. Ahmed Novo i ASKVA-e, dr. Siniša Stević.


Vijest

11.11.2016.

Održano predavanje iz prvog modula:"Kvalitet u zdravstvu", sa prvog nivoa KPE (SHCE 1)

Na osnovu saglasnosti Federalnog ministra zdravstva, AKAZ je postao nositelj tri modula na svakom od 3 nivoa Programa Kontinuirane profesionalne edukacije iz zdravstvenog menadžmenta - KPE (nivoi SHCE 1, SHCE 2 i SHCE 3).

Dana 11. i 12.11.2016 godine u prostorijama Zavoda za javno zdravstvo Federacije BiH održano je predavanje iz prvog modula:"Kvalitet u zdravstvu", sa prvog nivoa KPE (SHCE 1). Nositelj edukacije i glavni predavač je direktor AKAZ-a, doc.dr. Ahmed Novo, dok su sunosioci-predavači eksperti iz oblasti kvaliteta, rukovodilac službe za kvalitet Univerzitetskog kliničkog centra Tuzla, mr.sc.oec, Maida Nuhić, dip.iur. i prim.dr. Lejla Mačković, spec.infektolog šef odjela za kvalitet DZ Tuzla.

Na predavanjima polaznici edukacije imaju priliku biti upoznati sa političkim i strateškim okvirom za unaprjeđenje kvaliteta i sigurnosti zdravstvene zaštite, uključujući zakone i podzakonske akte iz oblasti kvaliteta u zdravstvu, metodološko upustvo AKAZ-a za uspostavljanje, razvijanje i održavanje sistema kvaliteta, moduse i instrumente poboljšanja kvaliteta i sigurnosti zdravstvenih usluga u zdravstvenim ustanovama u FBiH, osnovne funkcije AKAZ-a, standarde i procese za setifikaciju i akreditaciju te principe upravljanja kvalitetom i rizicima (sistem žalbi).

TEST_SHCE1_Kvalitet


Vijest

09.11.2016.

Okrugli stol na temu „Stavovi, pristup i komunikacija sa osobama sa invaliditetom u zdravstvu – jednake šanse“

Mostar, 08.11.2016–Danas je u Mostaru održan okrugli stol na temu „Stavovi, pristup i komunikacija sa osobama sa invaliditetom u zdravstvu – jednake šanse“ čiji je cilj bio da doprinese povećanju svijesti o pravima osoba s invaliditetom na način koji garantira Konvencija o pravima osoba s invaliditetom Ujedinjenih naroda, ratificirana 2010.godine od strane države Bosne i Hercegovine. U organizaciji koalicije organizacija osoba s invaliditetom u HNK/Ž „Zajedno smo jači“ i u suradnji s organizacijom MyRight, zdravstveni radnici i predstavnici osoba s invaliditetom iz regije, imali su priliku da saznaju više o suradnji organizacija osoba sa invaliditetom iz programa MyRight s entitetskim agencijama za certifikaciju i akreditaciju kvalitete u zdravstvu AKAZ iz FBiH i ASKVA iz RS.

Direktor agencije AKAZ iz FBiH, dr. Ahmed Novo i direktor agencije ASKVA iz RS, dr. Siniša Stević, predstavili su rad agencija i rezultate suradnje koja se ogleda u sudjelovanju osoba s invaliditetom u reviziji standarda za Timove obiteljske medicine i Centre za mentalno zdravlje u FBiH i RS. Ovom suradnjom učinjen je veoma važan korak u implementaciji Konvencije o pravima osoba s invaliditetom koja obvezuje države potpisnice, kao što je i BiH, da uključe osobe s invaliditetom u sve aktivnosti i pitanja koja su od interesa za društvo kao i da omogući pravo na uživanje najvećeg mogućeg zdravstvenog standarda bez diskriminacije na osnovu invaliditeta.

Na okruglom stolu predstavljena je i Brošura za zdravstvene radnike o ophođenju prema osobama s invaliditetom. Autori i saradnici na izradi Brošure, predstavnici osoba s fizičkim/tjelesnim invaliditetom, osoba koje su gluhe, slijepe, s mentalnim invaliditetom i djece s invaliditetom, su predstavile sadržaj Brošure koja nudi preporuke za pristupačnost komunikacije, informacija, usluga i postupaka prilagođene osobama sa različitim invaliditetom. Kako bi prevazišli probleme slabe komunikacije i odnosa pacijent koji je osoba s invaliditetom - zdravstveni radnik, i posjetu zdravstvenim ustanovama učinili efikasnijom na obostrano zadovoljstvo, Agencija za kvalitetu i akreditaciju u zdravstvu u Federaciji Bosne i Hercegovine, AKAZ, je takođe sudjelovala u izradi ove Brošure zbog interesa za unapređenje kvalitete rada zdravstvenih radnika i zdravstvene usluge u odnosu s pacijentima koji su osobe s invaliditetom.

“Brošura će sigurno olakšati rad zdravstvenim radnicima približiti prava i potrebe osoba s invaliditetom u kontekstu uspješne komunikacije, pristupa i ophođenja prema, ne tako malobrojnoj skupini našeg društva. Ova brošura korisna je i cijelom društvu, jer se kroz nju ostvaruju neke od međunarodnih obveza Bosne i Hercegovine, koje se odnose na poštivanje ljudskih prava osoba s invaliditetom, kao i prava pacijenata”, kazao je doc. dr Ahmed Novo, direktor AKAZ-a povodom predstavljanja brošure.


Vijest

07.11.2016.

Sertifikacija Javne ustanove „Ljekarna/Apoteka“ Vitez

Agencija za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u Federaciji Bosne i Hercegovine (AKAZ) je 07.11.2016. godine obavila vanjsku ocjenu JU „Ljekarna/Apoteka“ Vitez u svrhu sertifikacije.

Vanjsku ocjenu obavila je ovlašteni ocjenjivač kvaliteta AKAZ-a mr.ph. Ernesa Škaljo. Na osnovu izvještaja vanjskog ocjenjivača Komisija za sertifikaciju će svoje preporuke uputiti Upravnom odboru AKAZ-a, koji će donijeti i konačnu odluku o sertifikaciji.

Napominjemo da su zbog zaštite pacijenata, sigurnog sistema rada, sigurnog radnog okruženja u apoteci te sigurnosti osoblja apoteke i na osnovu članova 12., 57., i 72. Zakona o apotekarskoj djelatnosti („Sl.novine Federacije BiH ,br.40/10), sve apoteke dužne uspostaviti sistem sigurnosti, što je menadžment JU „Ljekarna/Apoteka“ Vitez među prvima prepoznao i izuzetno se zalagao i dao svoj doprinos uspostavi sistema sigurnosti i kvaliteta u apotekama u Federaciji BiH.“

fotografije sa vanjske ocjene...


Vijest

07.11.2016.

Nacrt standarda za apoteke 2016.

Agencija za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u Federaciji Bosne i Hercegovine (AKAZ) je završila finalni nacrt nove verzije standarda za apoteke (ver. 2016.). Nova verzija standarda za apoteke sadrži sertifikacijske i akreditacijske kriterije te indikatore izvedbe za apoteke.

Dostavljanje podataka Agenciji koji se odnose na indikatore biće isključivo u elektronskoj formi (putem e-maila ili direktnim upisivanjem u bazu podataka koju će razviti AKAZ) u martu mjesecu tekuće godine, a izračun se radi za period od 12 mjeseci, od januara do decembra prethodne godine. AKAZ će u martu 2017. godine početi primati izvještaje za podatke koje su apoteke prikupile i obradile za 2016. godinu.

Ovim putem želimo da dobijemo Vaše mišljenje, komentare i sugestije o predloženom nacrtu standarda prije nego definiramo finalnu verziju koju će usvojiti Upravno vijeće AKAZ-a. Očekujemo učešće magistara farmacije, direktora apoteka kao i drugih zaposlenika u apotekama u FBiH, s ciljem eventualnih korekcija kako bismo standarde što bolje prilagodili primjeni u praksi. Stoga Vas molimo da u okviru stručnih tijela prodiskutujete sadržaj standarda, a sve Vaše pisane komentare i sugestije u vezi s ovom verzijom možete poslati do 21.11.2016. godine na e-mail: vkerleta@akaz.ba ili putem faxa na broj 033/771-880.

Nacrt standarda za apoteke možete preuzeti ovdje...


Vijest

05.11.2016.

Sertifikati za 65 timova porodične medicine JU Dom zdravlja KS

U subotu 5. novembra dodijeljeni su certifikati za 65 timova porodične medicine Javne ustanove ‘Dom zdravlja Kantona Sarajevo’, a kao kruna projekta „Uspostavljanje sistema sigurnosnih standarda u primarnoj zdravstvenoj zaštiti u Kantonu Sarajevo“ koji je Agencija za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u FBiH (AKAZ) realizirala u suradnji sa Federalnim Ministarstvom zdravstva i JU DZ Kantona Sarajevo. U martu ove godine dodijeljeni su certifikati za 132 tima porodične medicine JU Dom zdravlja KS, a današnjom dodjelom 65 certifikata timovima koji su u proteklom periodu prošli vanjsku ocjenu i zvanično je obilježen kraj uspješnih dvogodišnjih aktivnosti koje su rezultirale certifikacijom 197 timova porodične/obiteljske medicine.

“Ovo je proces koji je počeo i koji se ne završava jer dolaze nove generacije kojima će održavanje i unapređenje sigurnosnih standarda biti među glavnim zadacima, uz stalno učenje i unapređivanje znanja od čega će u konačnici višestrukukorist imati kako zdravstveni sistem, tako idruštvo u cjelini. Naš sljedeći cilj je da idemo prema akreditaciji, a to za sve znači joiš bolji kvalitetusluga i još veća sigurnost svih aktera”, kazao je prilikom dodjele certifikata dr. Fuad Husić,generalni direktor JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo.

“Proces dodjele certifikata za svih 197 timova porodične medicine ovim je uspješno završen, i poslije velikog trudakojisu svi skupa u tajproces uložili ovo je definitivno veliki razlog za proslavu. Osim što je ovim Dom zdravlja ispunio zakonsku obavezu, certificirani timovi porodične medicine dobili su jošjednu obavezu koja se ogleda u stalnom praćenju, održavanju i unapređenju sigurnosti i kvaliteta zdravstvenih usluga koje pružaju. Ovo nema početak ni kraj, većsuto aktivnostikoje traju i vi steu obavezi da konstantnounapređujete svoj rad i znanje. Porodična medicina u zdravstvu ima posebno mjesto, i sve počinje i završava sa porodičnom medicinom”, kazala je dr. Alma Kadić, pomoćnica ministrice zdravstva Kantona Sarajevo.

Direktor Agencije za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u FBiH (AKAZ) dr. Ahmed Novo zahvalio se svima kojisu učestvovali u sveobuhvatnom projektu koji je rezultirao certificiranjem 197 timova porodične medicine te istakao da se radilo o obimnom, zahtjevnom i velikom poduhvatu koji je od projekta prerastao u pokret.

“Zahvalio bih se svima vama bez čijeg truda i zalaganja danas ne bismobili ovdje, kao i uposlenicima AKAZ-a koji su iznijeli veliki dio aktivnosti”, kazao je dr. Novo, te prisutne upoznao s nekim od aktivnosti AKAZ-a tokom dvogodišnjeg procesa:

“Od oktobra 2014. do maja 2016. godine AKAZ je sproveo obuku za ukupno 708 zdravstvenih profesionalaca u JU Dom zdravlja KS, obučeno je 35 ovlaštenih ocjenjivača kvaliteta, 32 facilitatora i 49 menadžera na svim nivoima u domu zdravlja. Pripremili smo 186 facilitatorskih posjeta u ambulantama porodične medicine i Odjelu za sigurnost i kvalitet zdravstvenih usluga te realizirali 197 vanjskih ocjena u svrhu certifikacije”, kazao je Novo napomenuvši da je izštampe izašla i publikacija “Na putu zdrave, sigurne i kvalitetne medicinske prakse” koja predstavlja prikaz provedenih aktivnosti u JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo u ovom zajedničkom projektu. Najavio je i ovogodišnje ‘Dane kvaliteta u zdravstvu’ koji će se održati 15. i 16. decembra.

Direktor JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo Fuad Husić za doprinos u realizaciji Projekta dodijelio je zahvalnicu dr. Ahmedu Novi i AKAZ-u, a dodijeljene su i naljepnice koje će bitipostavljene u certificirane ambulante kako bi pacijenti bili upoznati da se nalaze uzdravstvenojustanovi koja je uspješnoprošla kroz proces certifikacije.

Fotografije sa dodjele sertifikata...


Vijest

04.11.2016.

Prezentacija brošure „Sami možemo tako malo; zajedno možemo učiniti mnogo" održana i u Tuzli

U sklopu predviđenog seta promotivnih aktivnosti povodom objavljivanja brošure „ Sami možemo tako malo; zajedno možemo učiniti mnogo ", jučer je u Tuzli održana prezentacije za zdravstvene radnike UKC Tuzla.

Pored prezentatora brošure, direktora AKAZ-a, Doc. Dr. Ahmeda Nove i direktora ASKVA-e dr Siniše Stevića , Mr. Maida Nuhić, načelnica odjela za kvalitet UKC i dugogodišnji stručni saradnik AKAZ-a, održala je kratku prezentaciju stanja u UKC-u u pogledu standarda i prakse vezene za pitanja tretmana i komunikacije sa osobama sa invaliditetom.

Nakon izlaganja predstavika koalicije udruženja My Right , dr. Goralija i Nataša Maros, u svojstvu organizatora aktivnosti, zahvalile su prisutnima i pozvale putem medija na sljedeće okupljanje - s istim povodom, za pet dana u Mostaru.

 

 

 

 


Vijest

02.11.2016.

Zaključci sa napredne obuke za facilitatore održane 25.10.2016.

Kako je prethodno bilo predviđeno programom, Napredna obuka za facilitatore, održana 25. oktobra u AKAZ-u, okončana je donošenjem Zaključaka formuliranih u 7 tačaka.

Priroda zaključaka seže od onih koji se tiču isključivo poboljšanja tehničke prirode u praksi-namijenjenih ponajprije samim facilitatorima, pa do onih koji se tiču najšireg obuhvata rada u toku facilitacije a koji se odnose na sve aktere, uključujući menadžment zdravstvenih ustanova i, posebno, koordinatore kvaliteta.

Zbog toga je odlučeno da će dr. Murisa Ustavdić, biti prezentator zaključaka kolegama koordinatorima, za vrijeme obuke predviđene za 15.XII, na manifestaciji Dani kvaliteta u zdravstvu u FBiH.

Zaključci sa napredne obuke za facilitatore


Vijest

31.10.2016.

VAŽNO!
OBAVJEŠTENJE ZA VANJSKE OCJENJIVAČE AKAZ-a

Slijedom odluka upravnog vijeća AKAZ br. 02-02-375-3/16, i br. 02-02-373-2/16 o uvrštavanju novih kandidata na Popis ovlaštenih ocjenjivača vanjske provjere kvaliteta i Mjerila za imenovanje ovlaštenih ocjenjivača vanjske provjere kvaliteta i članova komisije eksperata objavljujemo integralne ažurirane verzije dokumenata na ovim linkovima.

Upravno vijeće AKAZ-a je donijelo i odluku o promjeni dosadašnjeg zahtjeva za kvalificiranje za ovlaštenog ocjenjivača kvaliteta. Naime, pored profesionalnog stepena, i obavljene posebne obuke za ovlaštene ocjenjivače kvaliteta u AKAZ-u, ranije je uslov za ulazak na popis bio radno iskustvo u trajanju od 10 godina. Upravno vijeće AKAZ-a je donijelo odluku o smanjivanju ovog zahtjeva na 7 godina radnog staža.

S tim u vezi, AKAZ poziva sve zainteresovane osobe koje ostvaruju pravo na mogućnost kandidature za uvrštavanje na listu ovlaštenih ocjenjivača kvaliteta, da se prijave kako bi, u narednom periodu, bilo moguće izvršiti ponovno ažuriranje liste.

Lista ovlaštenih ocjenjivača vanjske provjere kvaliteta...

Mjerila za imenovanje ovlaštenih ocjenjivača vanjske provjere kvaliteta...

 

Nadalje, u okviru razmatranja sadržaja vezanih za ovlaštene ocjenjivače vanjske provjere kvaliteta, odlučeno je i to da svi vanjski ocjenjivači obavezno pohađaju obuku za vanjske ocjenjivače koja će se redovno održavati na godišnjem skupu u povodu manifestacije Dani kvaliteta u zdravstvu u FBiH. Ove godine, obuka će biti održana u četvrtak, 15. decembra 2016.

NAPOMENA:

Ovlašteni ocjenjivači vanjske provjere kvaliteta (vanjski ocjenjivači) koji obavljaju dužnost koordinatora kvaliteta u svojim organizacijama, pohađaće obuku za koordinatore a smatraće se da su prošli i obuku za vanjske ocjenjivače i biće im dodijeljeni i certifikati za obavljenu obuku za koordinatore, ali i certifikati za obuku za vanjske ocjenjivače.

Iznos kotizacije od 120 KM uplaćuje se na ime troškova smještaja i hrane za dva dana u hotelu „Hollywood“ Ilidža, te obuke na seminaru (dolazak 15.XII edukacija; večera; noćenje 15. na 16.XII; doručak 16.XII; seminar - edukacija; ručak 16.XII; odlazak).

Prijave slati na e-mail: pasic@akaz.ba

Nacrt programa "Dani kvaliteta u zdravstvu u FBiH"...


Vijest

31.10.2016.

Blizu 27 000 zdravstvenih radnika u FBiH brine o našem zdravlju

Federalni zavod za javno zdravstvo izdao je godišnjak sa statističkim pregledom stanja u zdravstvu u Federaciji BiH za 2015. godinu.

Veliki broj podataka koji autor izlučuje iz godišnjih obrada vlastitog domena rada, čitaocima predočava sliku stanja stvari na jedan poseban, matematički - statistički način, sa minimalnom analizom - što se i očekuje, i podrazumijeva za dokument ovog tipa.

Ipak, s pozicije tijela ovlaštenog za pitanja i problematike vezane za sistem sigurnosti i kvaliteta u zdravstvu, u AKAZ-u smo primili predmetni godišnjak s punom pažnjom i zahvalom autoru FZZJZ, te polučili određene zaključke koje kanimo dalje obrađivati u skladu sa našim potrebama i interesima.

Godišnjak, sasvim sigurno, pogađa svrhu izrade i izdavanja i daje i laičkoj i profesionalnoj čitalačkoj publici brojne podatke na osnovu kojih, i jedni i drugi, imaju priliku zaključivati o stanju u zdravstvu, odnosno uvrštavati ove podatke u kalkulativne programe važne za planiranje zdravstveno-menadžerijalnih strategija i finansijskih osmišljanja budućih postupanja.

Podak o broju zdravstvenih radnika koji, pribrajajući i političke i upravne faktore iz kantonalnih i federalnog ministarstva zdravstva, broje skoro dvadeset i sedam hiljada radnika, impresivan je i, sam po sebi, govori o važnosti zdravstvenog sektora i neophodnom naporu koji zajednica treba uložiti kako bi imala funckionalnu i učinkovitu cjelinu koja daje očekivane rezultate. Dalje razlaganje ovog broja po različitim osnovama (zdravstveni radnici vs . ostali zdravstveni radnici; br. doktora medicine; br. specijalista; br. tehničkih i drugo-kvalificiranih zaposlenika; omjer muških i ženskih radnika; pripadnost različitim starosnim skupinama i strukturama... itd., itsl.), predstavlja izvor za analiziranje velikog broja pojedinačnih strukturnih problematika.

Dakle, kada se suoče brojke zaposlenih u zdravstvu, strukture primarne, sekundarne i tercijarne zdravstvene zaštite, broj apoteka zdravstvenih ustanova, geografska raspoređenost ovih struktura i finansijska posebnost različitih kantona/županija , postaje jasno kolika je važnost ujednačenog, odmjerenog i osmišljenog pristupa svim ovim strukturama, kad je u pitanju problematika kvaliteta i sigurnosti u zdravstvu.

Na ovome mjestu toliko, uz još jednu zahvalu autorima, i poziv svima nama da se pozabavimo ovim pitanjima i problemima.


Vijest

28.10.2016.

Prezentacije brošure „Sami možemo tako malo; zajedno možemo učiniti mnogo".

U organizaciji udruženja My Right –Empowers people with disabilites čije projekte u BiH vode Binasa Goralija i Nataša Maros, organizovan je okrugli sto 27.10. u hotelu „Drina“ u Bijeljini. Tom prilikom je prezentirana brošura za zdravstvene radnike „Sami možemo tako malo; zajedno možemo učiniti mnogo.“ . Sadržaj brošure odnosi se na ophođenje prema osobama s invaliditetom u okviru kampanje javnog zagovaranja za pravedno društvo i jednake mogućnosti za sve pod nazivom #PonosniNaSebe, koja se sprovodi i cijeloj BiH, u periodu od aprila do decembra 2016.

Izdavač brošure je MY RIGHT – Empowers people with disabilities uz finansiranje Austrian Development Agency i Light for the World.

Okrugli sto je imao za cilj upoznavanje zdavstvenih radnika sa radom i zadatkom entitetskih agencija za sigurnost, kvalitet i akreditaciju u zdravstvu (AKAZ i ASKVA) u vezi sa načinom ophođenja zdravstvenih radnika prema osobama sa invaliditetom u okviru redovne zdravstvene zaštite. AKAZ je, naime, aktivno sarađivao u radu na izradi brošure sa organizacijom MY RIGHT – Empowers people with disabilities u smislu stručne obrade.

„Razumijevanje sintagme „osobe s invaliditetom“ je ključ pravilnog ophođenja sa našim sugrađanima koji imaju invaliditet. Kada shvatimo da su osobe s invaliditetom oni koje ne treba, i koje se ne smije sažaljevati, niti, isto tako, previđati i zanemarivati, već razumjeti u okviru njihove posebnosti i potreba, tada ćemo imati vodilju za ispravno postupanje i realnu pomoć na individualnom, i općem planu. Svijest zajednice o drugima i drugačijima potrebno je konstantno unapređivati i osnaživati. Edukacija dovodi do pravilnog razumijevanja, a to vodi do konkretnih akcija - od izdvajanja finansijskih sredstava do inkluzije svih osoba s invaliditetom u sve tokove naše zajedničke stvarnosti a tako i zdravstvene zaštite. Osobe s invaliditetom imaju specifične potrebe i zahtjeve u odnosu na problematike koje su rezultat njihovih invaliditeta, ali ih je, uz malo napora, moguće uspješno premostiti i prevazići. Upoznavajući ove naše sugrađane, poznanike, susjede, ali i rođake i bliske srodnike, saznaćemo o bogatstvu koje je u njima, i koje možemo, i moramo iskoristiti na opću dobit i dobrobit“, neki su od zaključaka s okruglog stola u Bijeljini.

My Right predviđa u narednih mjesec i po dana održavanje još četiri okrugla stola u Tuzli, Mostaru, Sarajevu i Doboju.


Akreditacija

28.10.2016.

Dodjela akreditacije DPST centru u Tuzli

U zgradi Zavoda za javno zdravstvo TK u Tuzli, smješteno je i Savjetovalište za dobrovoljno povjerljivo savjetovanje i testiranje na HIV (DPST centar) gdje je jučer upriličena kratka svečana dodjela akreditacije. Doc. Dr Ahmed Novo, direktor AKAZ-a, u pratnji saradnice Vildane Drljević, mr.ph, uručio je direktorici DPST centra dr. Selmi Azabagić , akreditacijski instrument, i čestitao zaposlenicima centra na postignutom uspjehu. Ovaj centar je uključen u proces akreditacije od aprila 2015. godine i uspješno je okončao postupak podizanja sigurnosti i kvaliteta postižući ispunjenje standarda u postotku predviđenom za ostvarenje akreditacije.

Posjeta zavodu je bila i prilika za dogovor o otpočinjanju postupka akreditacije za cijeli Zavod za javno zdravstvo Tuzlanskog Kantona. U telefonskom razgovoru sa Dr. Novom, direktorica ZZJZ TK, Doc. Dr. Maida Mulić je izrazila žaljenje da, zbog prethodnih poslovnih obaveza, nije u mogućnosti prisustvovati dodjeli akreditacje za DPST centar, ali i zadovoljstvo dosadašnjom saradnjom sa AKAZ-om. Obzirom da su i neki od zaposlenika zavoda ovlašteni ocjenjivači kvaliteta za AKAZ, to je realno očekivati da će cjelokupan proces akreditacije, za oba aktera, biti u mnogome olakšan.

Novo:“Do danas, jedini kantonalni zavod za javno zdravstvo koji je ušao u postupak akreditacije, je onaj u Sarajevu. Ulaskom i tuzlanskog zavoda u postupak, stječe se kvalitativna kritična masa za koju se nadamo da će imati dovoljnu privlačnu moć koja će biti stimulans svim kantonalnim zavodima u Federaciji BiH. Zavodi za javno zdravstvo možda nisu tako uočljiv segment zdravstvene zaštite poput domova zdravlja ili bolnica - ali samo iz perspektive pojedinca-pacijenta. Mi, zdravstveni radnici, smo na sasvim različit način svjesni važnosti koju zavodi imaju obzirom na specifičnu razliku. Dakle, u općoj slici zdravstvene zaštite, javno zdravstvo se ne bavi zdravljem pojedinca, nego radi na očuvanju i unapređenju zdravlja stanovništva, pa stoga i AKAZ, s posebnom pažnjom, pristupa ovom polju rada.


Vijest

27.10.2016.

Akreditacija i sertifikacija za pet zdravstvenih ustanova

Na 31. sjednici održanoj 26.10.2016. godine, Upravni odbor Agencije za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u FBiH je donio odluke o izdavanju certifikacija za trinaest apoteka sa područja Tuzlanskog kantona te rješenjima broj: 02-37-370-1/16, 02-37-370-2/16, 02-37-370-3/16 i 02-37-371/16, odobrio certifikaciju i uslovnu certifikaciju apotekama: Apoteka „Nova“ Gradačac, JU „Apoteka Gradačac“ Gradačac, PZU „EUROFARM-EDAL“ i JZU „Gradske apoteke“ Tuzla. Navedenim apotekama su, nakon provedene vanjske ocjene i verifikacije izvještaja vanjskih ocjenjivača od strane Komisije za certifikaciju apoteka, dodijeljene certifikacije obzirom da s u ispunile zahtjeve i kriterije standarda sigurnosti za apoteke za dodjelu certifikata.

U okviru saradnje sa UNICEF BH u oblasti unapređenja ranog rasta i razvoja, Agencija je obavila akreditacijski pregled i nakon razmatranja izvještaja vanjskih ocjenjivača i Komisije za akreditaciju, Upravni odbor je rješenjem broj: 01-37-372/16 dodjelio akreditaciju Centru za rani rast i razvoj „SOS DJEČIJA SELA BiH“ sa stepenom ispunjenja akreditacijskih standarda za rani rast i razvoj od 92,00%.

Na istoj sjednici Upravni odbor je razmotrio prijedlog Mjerila za imenovanje ovlaštenih ocjenjivača vanjske provjere kvaliteta i članova komisije eksperata, čime Agencija propisuje obavezu pohađanja općeg i posebnog godišnjeg programa obuke za vanjske ocjenjivače. O planiranim obukama zainteresirani polaznici će biti blagovremeno obaviješteni putem web-stranice Agencije.


Vijest

26.10.2016.

Posjeta Zavodu za transfuziologiju FBiH;

Prezentacija kliničke vodilje za PPH;

Upravno vijeća AKAZ-a donijelo odluke o akreditaciji i sertifikaciji za 5 zdravstvenih ustanova

Srijeda, 26.10., u Agenciji za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u FBiH, dan je intezivnih zbivanja u mjesečnom kalendaru. Pripreme za dane kvaliteta u zdravstvu već su u punom zamahu, obzirom da se radi o dvodnevnoj manifestaciji bogatog sadržaja na kojoj se očekuje posjeta predstavnika iz svih federalnih zdravstvenih ustanova, gostiju iz regije, i mnogih izvještača sredstava informisanja. Međutim, i ostala zbivanja pred kraj godine se intenziviraju kako bi se započete aktivnosti uspješno privele kraju i kako bi se moglo predstaviti radne i finansijske rezultate u protekloj godini. Stoga je i AKAZ u stanju visoke radne spreme i čini napore da pokrije mnoštvo zbivanja. Danas su Doc. Dr. Ahmed Novo i Doc. Dr. Vera Kerleta obavili posjetu Zavodu za transfuziologiju FBiH i obavili razgovore u vezi pokretanja procesa sertifikacije zavoda.

Zatim je Dr. Novo, u zgradi UN u Sarajevu prezentirao rezultate rada radne grupe za adaptaciju kliničke vodilje za post-porođajno krvarenje (Postpartum Haemorrhage – PPH). U radu grupe, sastavljene od eksperata koje su nominirali entitetski ministri zdravstva, predstavnik AKAZ-a učestvuje ispunjavajući mandat AKAZ-a kao tijela zaduženog za poboljšanje kvaliteta i sigurnosti zdravstvenih usluga, između ostalog, i radom na razvijanju kliničkih vodilja.

Naposljetku, upravno vijeće AKAZ-a se sastalo na redovnoj sjednici, i razmatralo neke od važnijih dokumenata proizašlih iz rada agencije. Naime, pripremljeni su sertifikati i akreditacija za zdravstvene ustanove koje su ta prava ostvarile u međuvremenu od prethodnog sastanka upravnog vijeća. Osim toga, UV je donijelo i odluku o proširenju liste ovlaštenih ocjenjivača kvaliteta te je na listu uvršteno još 16 novih kandidata.

Benjamin Vojniković, Mr.iur., član UV :“Moram reći da sam lično počašćen pozicijom člana upravnog vijeća organizacije kao što je AKAZ. Radi se o agenciji sa malim brojem zaposlenih ali koja ima izvanredan output, čije rezultate rada zajednica osjeti i koji, protekom vremena, postaju sve važniji integrativni dio opće slike kvalitetnog rada i sigurnog okruženja u našoj državi“.

 


Edukacija

25.10.2016.

Održana napredna obuka za facilitatore

U utorak, 25.10., na poziv AKAZ-a, odazvalo se 26 facilitatora i pohađalo naprednu obuku u formi okruglog stola. Ovo je prva obuka ovog tipa koja je rezultat potreba naraslih u praksi. Posjete i rad facilitatora u javnim zdravstvenim ustanovama, donijeli su iskustava za koja je ocijenjeno da predstavljaju profesionalni bagaž koji je potrebno međusobno razmijeniti i uspostaviti određene vidove praktične primjene tih iskustva. Naime, uz pomoć predavača AKAZ-a, facilitatori su sami pripremili kratke prezentacije u kojima iznose primjere iz prakse te ih, u slobodnoj formi, razmjenjuju sa kolegama. Cilj i svrha ove aktivnosti je uspostava tipiziranih reakcija na eventualne buduće poteškoće i probleme, odnosno, metode prevazilaženja istih - u sličnim okruženjima.

Nakon održane edukacije, organizator je izrazio zadovoljstvo postignutim rezultatom, a polaznici obuke su se usaglasili da je ovaj vid razmjene iskustava realna potreba, te da bi naprednu obuku za facilitatore trebalo uvrstiti u redovni kalendar AKAZ-ovih edukacijskih aktivnosti sa kvartalnom ili polugodišnjom frekvencijom.

Dr. Hasanović: Posao facilitatora je jedna od najsloženijih uloga u sferi kvaliteta. Njihova je radna zadaća takva da je za uspjeh neophodna mjerljivost i trajnost postignutih rezultata. Facilitatori se hvataju u koštac sa nizom diversificiranih problematika i promjenjivih faktora, psiholoških i radnih okruženja koja je teško unaprijed predvidjeti itd. Oni, pri tom, imaju zadane vremenske okvire i moraju postići vrlo konkretne rezultate u određenim okvirima. Posao facilitatora mora biti komplementaran sa poslovima koordinatora u zdravstvenim ustanovama. Na ovoj obuci smo pokušali naći praktične načine i metode kojima se ponajbolje osigurava prethodna priprema ustanove prije dolaska facilitatora, i recepcija sadržaja od strane relevantnih aktera u ustanovama, koji preuzimaju naputke i savjete facilitatora, zatim ih uobličavaju u konkretne radne zdadatke i, na kraju realiziraju u dnevnoj primjeni.“

„Korist ove obuke je višeznačna – kako za facilitatore, tako i za ostale sudionike facilitacijskog procesa u okviru zdravstvenih ustanova, stoga ćemo preporuke i zaključke sa obuke uobličiti u formu pregleda, te ih prezentirati kooridinatorima 15. i 16.XII na Danima kvaliteta.“, rekao je prilikom dodjele certifikata Doc. Dr. Ahmed Novo, direktor AKAZ-a.

Fotografije se obuke...


Akreditacija

21.10.2016.

Direktor AKAZ-a Doc. Dr. Ahmed Novo dodijelio akreditaciju
Centru za mentalno zdravlje u Domu zdravlja Cazin

Centar za mentalno zdravlje koji funkcionira u okviru JU Dom zdravlja Cazin, dobio je akreditaciju i pridružio se plejadi već akreditairanih CMZ-ova diljem Federacije BiH. U povodu čina dodjele akreditacijskih instrumenata, direktor JU Dom zdravlja Cazin, dr. Muris Halkić ugostio je direktora AKAZ-a i iskazao vlastito zadovoljstvo i čestitke svojim saradnicima, zaposlenicima CMZ čije je zalaganje dobilo izraz u obliku akreditacije. Nadalje, pacijenti, korisnici zdravstvene zaštite i usluga CMZ-a, sada imaju potvrdu da je mjesto na koje dolaze visoko pozicionirano na ljestvici profesionalnog kvaliteta i standarda poslovanja.

Halkić:" Naša ustanova je 2013. godine odlučila da krene u konkretno unaprijeđenje svojih usluga. U tom pravcu smo i stupili upregovore sa Agencijom za kvalitet i akreditaciju zdravstvenih ustanova (AKAZ), te sve uposlene educirali i u tom segmentu. Trenutno smo u procesu facilitacije, a krajem 2015. godine planiramo izvršiti i certifikaciju. Dom zdravlja Cazin je jedna od prvih zdravstvenih ustanova na području Unsko-sanskog kantona, koja se odlučila na ovaj korak. Energija i entuzijazam koji pokazuju uposlenici Doma zdravlja Cazin, su čvrsti pokazatelji da nam je stalo da pružamo kvalitetne usluge, te da nam je zadovoljstvo i zdravlje naših pacijenata od prioritetne važnosti.“

Novo: „Izražavam čestitke dobitniku akreditacije u ime Agencije, ali i partnera u projektu mentalnog zdravlja u BiH, i nadu da će proces akreditacije i dalje biti i povod i razlog podizanja sistema kvaliteta i sigurnosti i konstantnog porasta nivoa zadovoljstva pacijentata, ali i pružalaca usluga.“

Nakon dodjele akreditacije, u prisustvu članova menadžmenta Doma zdravlja Cazin, vođeni su razgovori i o drugim vidovima saradnje dvije ustanove koji se tiču već ranije započetih aktivnosti u polju edukacije kadrova, facilitacije i pripreme timova porodične medicine za sertifikaciju. Također, u sklopu priprema za Dane kvaliteta u zdravstvu u FBiH, g. Novo je pozvao kolege iz Cazina da u što većem broju posjete manifestaciju i naglasio kako, u prošlosti, geografska udaljenost nije onemogućila zdravstvene radnike iz Cazina, Bihaća, Bužima, Sanskog Mosta, Velike Kladuše i drugih mjesta bosanske krajine, da budu aktivni učesnici ovog, i sličnih profesionalnih zbivanja koja se održavaju u Sarajevu.

Novo:“ Želja nam je da se Dani kvaliteta, u budućnosti, održe i u drugim dijelovima BiH kako bismo svi bili u prilici razmijeniti profesionalna iskustva i posjetiti jedni druge u njihovim radnim i životnim sredinama.“

Posjeta domu zdravlja Cazin, okončana je dogovorom o nastavku saradnje i jačanja aktivnosti u polju kvaliteta i sigurnosti u zdravstvu.


Obavijest

19.10.2016.

OBAVIJEST O UPLATI ZA UČEŠĆE NA DANIMA KVALITETA U ZDRAVSTVU U FBIH

Poštovani učesnici,

Obavještavamo Vas da je period za uplate iznosa kotizacije za učešće na manifestaciji DANI KVALITETA U ZDRAVSTVU U FBIH otpočeo, te da je uplate moguće izvrštiti na račun AKAZ-a uz popunu predviđenog obrasca koji možete naći na našoj stranici (i u nastavku ovog obavještenja).

Molimo Vas da dokaz o uplati i popunjeni obrazac/formular šaljete na e-mail: ocjenjivac@akaz.ba ; i/ili koordinator@akaz.ba ;

Slanje dokaza o uplati sa popunjenim obrascem je važno kako bi se moglo imati tačan uvid u stanje uplate; uplatioca (ustanova ili fizička osoba); i svrhe uplate (edukacija za koordinatora ili ovlaštenog ocjenjivača); te izdavanja fakture na ime uplatioca.

Unaprijed Vam se zahvaljujemo na razumijevanju i iskazanom interesovanju!
AKAZ

Obrazac prijave za obuku možete preuzeti ovdje:


Obavijest

17.10.2016.

POZIV POKROVITELJIMA I SPONZORIMA

  AKAZ poziva sve zainteresovane pravne osobe na zaključenje pokroviteljskog/sponzorskog ugovora u povodu održavanja dvodnevnog seminara
DANI KVALITETA U ZDRAVSTVU U FBIH 15. i 16.XII 2016.
godine u hotelu „Hollywood“ na Ilidži.

Za vrijeme trajanja seminara biće organizovan prostor za postavku informaciono-prodajnih mjesta tj. punktova/štandova na kojima će biti moguće informisati publiku o vlastitim proizvodima odnosno uslugama i/ili akcijama koje izlagači provode u sferi zdravstva.

Ovo je prilika da na jednom mjestu dođete u kontakt sa akterima iz sfere zdravstvene zaštite i privatnog zdravstvenog sektora, kao i dužnosnicima i strukturama top-menadžmenta iz preko stotinu i pedeset zdravstvenih ustanova (domovi zdravlja; bolnice; apoteke zdravstvene ustanove; zavodi za javno zdravstvo; predstavnici fondova zdravstvenog osiguranja itd.).


Vijest

14.10.2016.

Izašla iz štampe brošura „Na putu zdrave, sigurne i kvalitetne medicinske prakse“

Uz podršku Federalnog ministarstva zdravstva, Agencija za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u Federaciji BiH je, slijedom projekta „Jačanje zdravstvenog sektora – podkomponenta: Uspostava sistema sigurnosti u timovima porodične medicine“, izdala brošuru „Na putu zdrave, sigurne i kvalitetne medicinske prakse“ kao grafički prikaz projekta sertifikacije timova porodične medicine sprovedenog u JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo.

Brošura je pripremljena u AKAZ-u, kao jednom od nosilaca i izvršilaca projekta i predstavlja oblik informativne djelatnosti koja ima za cilj upoznavanje javnosti sa ovim aspektom rada AKAZ-a i saradnje sa nositeljima i akterima iz sfere primarne zdravstvene zaštite.

Brošura ima tridesetak stranica teksta i fotografija na kojima je prikazan rad u projektu, u vidu intervjua sa nekolicinom glavnih čimbenika i njihovim viđenjem osnovnih problema i suštine zdravstvene zaštite u dijelu koji se tiče timova porodične medicine, kao i aspekta sertifikacije i sigurnosti u zdravstvu.

 

Vijest

13.10.2016.

Direktor AKAZ-a na sastanku sa ministricom zdravstva Kantona Sarajevo
gospođom Zilhom Ademaj

U prostorijama Ministarstva zdravstva Kantona Sarajeva, ministrica, g-đa Zilha Ademaj je, na današnjem sastanku, primila Doc. Dr. Ahmeda Novu , direktora Agencije za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u Federaciji Bosne i Hercegovine, i uputila mu čestitke na postignutim rezultatima u radu, a naročito na uspjesima postignutim sa kolegama iz zdravstvenog sektora na području Kantona Sarajevo.

Mnoge zdravstvene javne ustanove na području Kantona Sarajevo, mjesta su u kojima je AKAZ, u proteklom periodu, započeo, i/ ili nastavio rad u polju podizanja sistema sigurnosti i akreditacije obuhvatnim aktivnostima koje su iznjedrile hvale vrijedne rezultate.

Naime, akreditiranje Psihijatrijske bolnice KS; akreditacija porodilišta opće bolnice „Prim.dr. Abdulah Nakaš“ u projektu „Baby-friendly hospitals“ ( Bolnice – prijatelji beba ), i započinjanje postupka akreditacije cjelokupne ove ustanove; akreditacija pet centara za mentalno zdravlje u KS; sertificiranje službe za primarnu zaštitu - 197 timova porodične medicine u JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo; sertifikacija 15 apoteka JU Apoteke Sarajevo, i niz edukacijiskih i facilitacijskih aktivnosti u drugim ustanovama u KS, ogroman je terenski i sistemski radni zahtjev koji nije prošao neprimijećen. Ipak, osim profesionalaca upućenih u magnitudu ovog, slobodno se može reći podviga, ostatak javnosti – pacijenti i korisnici zdravstvenih usluga, malo, ili nikako su informirani od strane sredstava javne komunikacije o koristi i značaju ovih poslovnih poduhvata. Naime, informiranje šire javnosti bi trebalo zorno ocrtati napore koji se ulažu od strane svih zdravstvenih radnika e kako bi i pacijenti sami mogli, vlastitim zalaganjem, pomoći na još boljoj implementaciji aktivnosti iz polja kvaliteta, stoga što bi na taj način, združenim naporom, doprinosili boljoj vlastitoj zdravstvenoj zaštiti.

Doc. Dr. Ahmed Novo je ovom prilikom prezentirao ministrici brošuru „ Na putu zdrave, sigurne i kvalitetne medicinske prakse“ koja predstavlja grafički prikaz provedenih aktivnosti u JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo u zajedničkom projektu Federalnog ministarstva zdravstva, AKAZ-a i JU Dom zdravlja KS. Također je sa g.-đom Ademaj, za početak novembra tekuće godine, dogovorena i dodjela još preostalih 65 certifikata za timove porodične medicine iz ovog projekta.

Na poslijetku, Dr. Novo je pozvao g.-đu ministricu da posjeti Dane kvaliteta u zdravstvu u FBiH, koje se planira održati 15. i 16. decembra kako bi svojim prisustvom uvećala ovu, već tradicionalnu manifestaciju.

Uz obećanje da će posjetiti Dane kvaliteta, ministrica se obavezala učiniti sve moguće kako bi u budućnosti pozitivno potjecala uključivanje AKAZ-a u projekte koji se obavljaju na teritoriji Kantona Sarajevo a koje organizuje ili podržava ministarstvo, i finansira Zavod zdravstvenog osiguranja KS.

 


Vijest

11.10.2016.

Vanjska ocjena Centra za rani rast i razvoj pri SOS dječija sela BiH Sarajevo

Agencija za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u FBiH (AKAZ) je dana 10.10.2016. godine obavila vanjsku ocjenu centra za rani rast i razvoj Sarajevo.

Vanjski pregled centra obavio je tim AKAZ-ovih vanjskih ocjenjivača u sastavu: dr.sci.med.prim. Enes Šačić, spec.epidemiolog i prim.dr.Adnan Bajraktarević, specijalista pedijatar

Vjerujemo, imajući u vidu utiske i izvještaje vanjskih ocjenjivača, veliko zalaganje svih uposlenih , koji su imali izuzetnu podršku menadžmenta da će centar nakon odluke AKAZ-ove Komisije za akreditaciju i Upravnog odbora, naći svoje mjesto na listi akreditiranih centara u Federaciji Bosne i Hecegovine.

 

 


Vijest

10.10.2016.

Posjeta direktora AKAZ-a, i rukovoditelja za edukaciju, Javnoj ustanovi „Kantonalna bolnica Zenica“,
i dogovori sa vodstvom bolnice o ulasku u proces akreditacije

U ponedjeljak, 10.10.2016. godine, Doc. Dr. Ahmed Novo , direktor AKAZ-a, u pratnji g. Melke Mercvajler, prof. , rukovoditelja za edukaciju, posjetio je Kantonalnu bolnicu Zenica, i obavio razgovore sa vodstvom ove javne ustanove vezane za otpočinjanje aktivnosti u procesu akreditacije.

U prošlosti je Kantonalna bolnica Zenica već bila značajno uključena u edukativne aktivnosti agencije, te se može reći da je KB, sa svojih preko 1.600 zaposlenika, dobrano na putu uvođenja sistema sigurnosti i kvaliteta. Ipak, neophodna je konkretizacija i poduzimanje koraka koje predviđa akreditacijska procedura, kako bi se raniji napori materijalizirali u vidu punopravnog ulaska u društvo odabranih. Stoga, današnji razgovori imaju za cilj iznalaženje ponajbolje recepture kojom bi ova cijenjena ustanova formalno započela akreditacijske aktivnosti.

Mercvajler: Već 2008./09. i 2010./11., KB Zenica je educirala u AKAZ-u preko 120 svojih odabranih kadrova i započela sistemski pristup podizanju sistema sigurnosti i kvaliteta. Na žalost, ovaj proces je, usljed niza objektivnih okolnosti, donekle usporen u prethodnom periodu, ali se nadamo da se sada ponovo stječu prilike kako bismo nastavili započeti rad.“

Novo: “ Svojim istorijatom, profesionalnim postignućima i geografsko-strateškim pozicioniranjem u sistemu zdravstvene zaštite FBiH, Kantonalna bolnica zasigurno zaslužuje brz i efikasan prolazak do univerzitetsko-kliničkog centra i kvalitativnog uvrštavanja među najbolje. U ime svih nas u agenciji, mogu reći, da ćemo sa naše strane, učiniti sve kako bismo našim kolegama iz Zenice pomogli da do ovog cilja dođu čim prije, na radost korisnika njihovih usluga i osoblja ustanove.“


Edukacija

07.10.2016.

Napredna obuka za facilitatore 25.10.2016.
Poziv za prijavu na obuku za facilitatora u formi okruglog stola

AKAZ organizuje obuku u formi okruglog stola, i poziva sve facilitatore i ostale zainteresirane osobe, da se prijave i informiraju o pripremama kod g. Melke Mercvajler, rukovodioca za obuku i edukaciju.

Teme: Uloga, zadaci i obaveze facilitatora ; Iskustva, problemi i prijedlozi rješenja evidentiranih problematika u praksi u procesu facilitacije zdravstvenih ustanova ; biće obrađene u formi prezentacije, i tretirane na cjelodnevnoj obuci u formi okruglog stola.

Naime, prvi put se održava ovakav oblik peer-to-peer obuke gdje će direktni akteri, facilitatori, iznositi vlastita iskustva, i upoznavati svoje kolege sa problematikama iz prakse, te eventualnim rješenjima koja oni vide kao najadekvatnije načine postizanja optimalnih rezultata. Pod vodstvom, i uz pomoć osoblja i saradnika-predavača AKAZ-a, facilitatori će pripremiti prezentacije za koju će upute biti blagovremeno obezbijeđene i objašnjene.

Cijena obuke iznosi 120 KM, a facilitatori koji u budućnosti izvrše obaveze s naslova ugovornog odnosa sa AKAZ-om, ostvariće honorar umanjen za predmetnu cijenu to jest, svi facilitatori koji su do sada bili angažirani od strane AKAZ-a ne plaćaju obuku već će im se naredna isplata umanjiti za cijenu obuke.


Apoteke

04.10.2016.

Sertifikacija Javne zdravstvene ustanove „Gradske apoteke“ Tuzla

Agencija za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u Federaciji Bosne i Hercegovine (AKAZ) je 03.10.2016. godine obavila vanjsku ocjenu JZU „Gradske apoteke “ Tuzla u svrhu sertifikacije.

Vanjsku ocjenu obavila su tri ovlaštena ocjenjivača kvaliteta AKAZ-a i to: mr.ph. Anela Galić, vođa tima, mr.ph. Halida Smajlagić i mr.ph. Ernesa Škaljo

Na osnovu izvještaja vanjskih ocjenjivača Komisija za sertifikaciju će svoje preporuke uputiti Upravnom odboru AKAZ-a, koji će donijeti i konačnu odluku o sertifikaciji.

Napominjemo da su zbog zaštite pacijenata, sigurnog sistema rada, sigurnog radnog okruženja u apoteci te sigurnosti osoblja apoteke i na osnovu članova 12., 57., i 72. Zakona o apotekarskoj djelatnosti („Sl.novine Federacije BiH ,br.40/10) sve apoteke dužne uspostaviti sistem sigurnosti.


Edukacija

03.10.2016.

15. i 16. decembra, 2016. održava se prva obuka u skladu sa Pravilnikom o obuci za kontinuirano stručno usavršavanje za koordinatore kvaliteta u oblasti sistema poboljšanja kvaliteta i sigurnosti, i akreditacije u zdravstvu

Slijedom stupanja na snagu Pravilnika o obuci za kontinuirano stručno usavršavanje za koordinatore kvaliteta u oblasti sistema poboljšanja kvaliteta i sigrunosti, i akreditacije , voditelji i menadžmenti zdravstvenih ustanova u FBiH trebaju predvidjeti, i finansijski obezbijediti stručno usavršavanje koordinatora kvaliteta i drugih zdravstvenih radnika u skladu sa odredbama ovog akta.

15. i 16. decembra ove godine, na ovogodišnjoj manifestaciji DANI KVALITETA U ZDRAVSTVU U FBIH, održaće se prva obuka za koordinatore koja će se sprovoditi prema odredbama pravilnika, i po modulima koji predstavljaju prateći sadržaj pravilnika.  

Ovom prilikom, ponovo pozivamo sve odgovorne osobe u vodstvima zdravstvenih ustanova, koordinatore kvaliteta i članove komisija za kvalitet, kao i sve zdravstvene djelatnike i zainteresovane osobe da poduzmu pripremne radnje, te izvrše uplate od 120 KM, kao iznos predviđen za naknadu za obuku.

Pravilnik za obuku koordinatora kvaliteta...

Obrazac prijave za obuku koordinatora kvaliteta...


Edukacija

30.09.2016.

Uspješno okončana dvodnevna obuka za ovlaštene ocjenjivače kvaliteta AKAZ-a

29. i 30. septembra tekuće godine, održana je u prostorijama AKAZ-a, obuka za ovlaštene ocjenjivače kvaliteta koju je pohađalo 25 zdravstvenih radnika iz sfere medicine, farmacije i drugih struka uključenih u porodicu zdravstvenih radnika i saradnika.

Obuka za ovlaštene ocjenjivače kvaliteta, ili „vanjske ocjenjivače“, predstavlja bitnu aktivnost Agencije za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u FBiH, između ostalog, i stoga što ova aktivnost rezultira popunom regrutnog kontigenta budućih AKAZ-ovih pomoćnika u procesu podizanja sistema sigurnosti i kvaliteta u zdravstvenim ustanovama u Federaciji BiH. Naime, polaznici koji uspješno okončaju osnovnu obuku iz oblasti kvaliteta, te specijaliziranu obuku za vansjke ocjenjivače, ukoliko ispunjavaju uvjet dužine radnog staža, mogu se kvalifikovati za vanjskog ocjenjivača kvaliteta AKAZ-a, nakon što se prijave na konkurs za uvrštavanje na listu vanjskih ocjenjivača.

Dakle, još jednom napominjemo svim kandidatima, svršenicima obuke, da prate objave na našoj stranici kako bi se mogli na vrijeme informisati i prijaviti na oglas za uvrštavanje na listu vanjskih ocjenjivača a nakon izvršenog postupka verifikacije od strane Komisije za utvrđivanje uslova za ovlaštene ocjenjivače kvaliteta.

Fotografije sa obuke...


Edukacija

26.09.2016.

POZIV ZA PRIJAVU!
Obuka za ovlaštene ocjenjivače kvaliteta 29. i 30. septembra 2016.

AKAZ obavještava sve zainteresovane da se  29. i 30.09.2016.  godine organizuje obuka za ovlaštene ocjenjivače kvaliteta, u našim prostorijama u domu zdravlja „Dr. Mustafa Pintol“ na Ilidži, i da još uvijek nisu popunjena sva preostala mjesta za polaznike obuke.

Napominjemo da se poziv odnosi na sve magistre farmacije, doktore medicine i zdravstvene radnike i saradnike koji bi u budućnosti trebali biti vanjski ocjenjivači kvaliteta za fokusom na bolnice, domove zdravlja, centre za mentalno zdravlje, timove porodične medicine i privatne zdravstvene ustanove.

Također, pozivamo sve zainteresovane da se prijave s naglaskom na favoriziranje teritorijalnog prinicipa zastupljenosti, tj. pozitivni pristup iz svih kantona/županija FBiH.

Molimo sve zainteresovane da uplate i prijave za obuku vanjskih ocjenjivača izvrše najkasnije do dana održavanja obuke.

Za eventualna pitanja stojimo na raspolaganju putem e-mail-a  ocjenjivac@akaz.ba  i na broj telefona 033/771-875.

Obrazac prijave za obuku vanjskog ocjenjivača možete preuzeti ovdje...


Edukacija

22.09.2016.

Obuka osoblja apoteke o procesu sertifikacije i sertifikacijskim standardima

Agencija za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u FBiH je uspješno održala 12 turnus obuke za osoblje apoteka o procesu sertifikacije i sertifikacijskim standardima. Obuka je održana 22.09.2016.godine, u prostorijama AKAZ-a, u Sarajevu. Magistri farmacije, farmaceutski tehničari su na Obuci stekli uvid u proces sertifikacije, kao i praktična znanja i vještine koje će im pomoći u pripremama za zakonski obaveznu sertifikaciju apoteka (Zakon o apotekarskoj djelatnosti, „SN FBiH“ broj 40/10, član 12., 57. i 72.).

Obuka je prošla u pozitivnom raspoloženju, uz veliku zainteresiranost i entuzijazam učesnika i osoblja AKAZ-a, a u prijateljskoj i radnoj atmosferi. Učesnici su imali priliku da se upoznaju sa sadržajem Sertifikacijskih standarda za apoteke, upravljanjem rizikom, politikama i procedurama te samoocjeni i dokazima za samoocjenu. Također, stekli su i vještine koje su potrebne za ispunjenje zahtjeva iz standarda kroz praktične vježbe.

Obuku je pohađalo 12 učesnik/ca iz FBiH, a najuspješniji kandidati na osnovu položenog testa će imati mogućnost kvalifikacije za AKAZ-ove licencirane vanjske ocjenjivače za sertifikaciju apoteka.

Fotografije sa obuke...


Vijest

22.09.2016.

Aktivnosti u vezi sa adaptacijom kliničke vodilje na temu postpartalnog krvarenja

Nakon perioda od malo više od godinu dana radna grupa sastavljena od eksperata koje su nominirali entitetski ministri zdravstva finalizirali su aktivnosti u vezi sa adaptacijom kliničke vodilje na temu postpartalnog krvarenja uključujući i predstavnike agencija za kvalitet I akreditaciju. Na posljednjem sastanku održanom u Banjaluci 21. i 22.09.2016. godine predloženi su modaliteti prezentacije i informiranja stručne javnosti u vezi sa implementacijom preporuka iz ove kliničke vodilje.

Članovi ove radne grupe koji su radili na procjeni kliničkih vodiča koristeći AGREE II instrument obavili su rad u stručnom medicinskom časopisu gdje su opisali na koji način je identificiran klinički vodič za adaptaciju.

Članovi radne grupe nastavljaju rad u istom sastavu na razvoju/adaptaciji kliničke vodilje za preeklampsiju.

 

 

 

 


Vijest

20.09.2016.

Intersektorski dijalog o politikama: „Fiskalne i marketinške politike za jačanje kontrole upotrebe duhana u
Bosni i Hercegovini“, Sarajevo, Bosna i Hercegovina (BiH), 20-21. septembra 2016.

Na poziv Svjetske zdravstvene organizacije predstavnici Agencije za kvalitet i akreditaciju u FBiH (AKAZ) učestvuju na skupu pod nazivom intersektorski dijalog o fiskalnim i marketinškim politikama za jačanje kontrole upotrebe duhana u BiH u sklopu projekta „Jačanje i unapređivanje modernih i održivih javnozdravstvenih strategija, kapaciteta i usluga za poboljšanje zdravlja stanovništva u Bosni i Hercegovini“, koji je izrađen i financijski podržan kroz partnerstvo između Vlade Švicarske i Svjetske zdravstvene organizacije (SZO). Ovaj dijalog predstavlja mogućnost da se ove važne teme prikažu u svjetlu nove globalne Agende 2030 održivog razvoja Ujedinjenih naroda (UN) i pripremljen je u suradnji sa Svjetskom bankom, koja također u potpunosti podržava jačanje kontrole upotrebe duhana u BiH.

Ovaj skup se održava u Sarajevu u velikoj konferencijskoj dvorani zgradeUN-a od 20. do 21.09.2016. godine. Domaćin je Ured SZO za BiH, a dijalog zajednički organiziraju zdravstvene vlasti u BiH (Ministarstvo civilnih poslova BiH, Federalno ministarstvo zdravstva, Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske i Odjel za zdravstvo i ostale usluge Brčko distrikta BiH) i Regionalni ured SZO za Evropu, u suradnji sa Svjetskom bankom u BiH.


Vijest

19.09.2016.

Pomoćnik direktora za kvalitet, Prim. dr. Milan Mioković, i članovi Odjela za sigurnost i kvalitet
JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo, na sastanku u AKAZ-u

Predstavnici Odjela za sigurnost i kvalitet JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo, u pratnji pomoćnika direktora za kvalitet Prim. dr. Milana Miokovića, posjetili su 19.09. AKAZ, i zadržali se na sastanku sa direktorom AKAZ-a Doc. Dr. Ahmedom Novom, razmatrajući tekuće problematike iz sfere pitanja sigurnosti i kvaliteta u primarnoj zdravstvenoj zaštiti, odnosno rada timova porodične medicine na području sarajevskog kantona.

Slijedeći prethodno obavljene aktivnosti iz Projekta jačanja zdravstvenog sektora Svjetske banke i Razvojne banke Vijeća Europe, i pod pokroviteljstvom Federalnog ministarstva zdravstva, rezultatom kojih je sertificirano 197 timova porodične medicine, predstavnici Doma zdravlja će nastaviti blisku saradnju i tretiranje relevantnih tema vezanih za odnosne okvire poslovanja u primarnoj praksi. Naime, sertificirane timove potrebno je, u budućnosti, dovesti na nivo neophodan za akreditaciju, što će predstavljati ostvarenje konačnog cilja, i htijenja zacrtanih planiranim aktivnostima.

Također, na sastanku je bilo govora o mogućnosti, i potrebnim prethodnim radnjama neophodnim za akreditiranje Centara za mentalno zdravlje u Domu zdravlja Kantona Sarajevo.

Obzirom da je u toku izrada planova za naradni period, kolege iz Doma zdravlja su naročito bili zainteresovani za edukaciju vezanu za PAT program, a postavljana su i pitanja u vezi Pravilnika za edukacijiu koordinatora kvaliteta (objavljen na AKAZ-ovoj stranici), kako bi se spremno uključili i nastavili kontinuiranu obuku kao osnov za trajno podizanja sistema kvaliteta i sigurnosti.


Obavijest

19.09.2016.

POZIV ZA PRIJAVU!
Osnovna obuka za farmaceute 22.09.

  AKAZ obavještava sve zainteresovane da se 22.09.2016. godine organizuje osnovna obuka za farmaceute, u našim prostorijama u domu zdravlja „Dr. Mustafa Pintol“ na Ilidži, i da još uvijek nisu popunjena sva preostala mjesta za polaznike obuke.

Pozivamo sve vlasnike/voditelje apoteka zdravstvenih ustanova da prijave uposlenike po formuli 3+1 na osnovnu obuku za farmaceute, po kojoj stječu pravo besplatne edukacije za četvrtog prijavljenog polaznika. Osnovna obuka je preduslov za naknadnu, posebnu obuku, kojom se ostvaruje dio kvalifikacijskih uvjeta za imenovanje kanditata za AKAZ-ovog vanjskog ocjenjivača kvaliteta.

Također vas obavještavamo da je u toku priprema novih Standarda za apoteke, o čemu će biti govora na predmetnoj obuci.


Vijest

15.09.2016.

Započinje program poboljšanja kvaliteta i sigurnosti u zdravstvu u
Javnoj ustanovi Opća bolnica „Prim. dr. Abdulah Nakaš“ Sarajevo

15. septembar tekuće godine je značajan datum u kalendaru poslovnih obaveza naše agencije, koji označava početak obuhvatnog programa facilitacije i edukacije zdravstvenih radnika Opće bolnice Sarajevo.

Odlukom menadžmenta opće bolnice, i direktora Prim.dr. Zlatka Kravića, te u dogovoru sa AKAZ-om, zdravstvenim ustanovama koje su, do sada, prošle sistematski program obuke i facilitacije, pridružit će se i Javna ustanova Opća bolnica „Prim. dr. Abdulah Nakaš“ .

U ovoj bolnici se planira, u periodu od naredne dvije godine, provođenje niza stručnih, edukativnih i facilitacijskih aktivnosti koje bi trebale dovesti do akreditacije ove ustanove vrlo specifične uloge i istorijata, značajne ne samo za grad Sarajevo i sarajevski kanton, već i cijelu Bosnu i Hercegovinu.

Doc. dr. Ahmed Novo: „Pozitivno opredjeljenje i optimistično ozračje predstavljaju izazov svim uključenim zaposlenicima AKAZ-a i našim stručnim saradnicima, te izražavamo nadu u uspješan rad, i uvjerenje da će naše kolege iz Opće bolnice postići uspjeh i ostvariti kontinuitet u svom radu na putu podizanja sistema sigurnosti i kvaliteta.“

Fotografije sa edukacije...


Vijest

09.09.2016.

Novi standardi za apoteke

Agencija za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u Federaciji Bosne i Hercegovine (AKAZ) je razvila nacrt nove verzije standarda za apoteke (ver. 2016.). Nova verzija standarda za apoteke sadrži sertifikacijske i akreditacijske kriterije te indikatore sigurnosti i kvaliteta za apoteke. Kriteriji su označeni sa „S“ i „A“, pri čemu su sa „S“, označeni sertifikacijski kriteriji odnosno kriteriji sigurnosti koje je obavezno ispuniti u potpunosti, a sa „A“ su označeni akreditacijski kriteriji ili kriteriji kvaliteta. „S“ kriteriji čine osnovne standarde sigurnosti apoteka te predstavljaju uslov za akreditaciju. Da bi apoteka dobila akreditacijski status potrebno je da zadovolji sve sertifikacijske kriterije te minimalno 80% akreditacijskih. Nova verzija standarda za apoteke 2016 ukupno ima 232 kriterija, 197 za sertifikaciju (82%) i 35 za akreditaciju (18%) te 15 indikatora.

Bodovni sistem za sertifikaciju je 1-0; 1 = potpuno ispunjen kriterij (P) i 0=neispunjen kriterij (N). Bodovni sistem za akreditaciju je 2-1-0, tj. 2 = potpuno ispunjen kriterij (P); 1=djelomično ispunjen kriterij (D) i 0=neispunjen kriterij (N), dok se sa NP označava "nije primjenljivo“ i za njegovo isključenje iz ukupnog zbira treba dobiti pismeno odobrenje AKAZ-a. Potpuna novina ove verzije standarda su indikatori sigurnosti i kvaliteta. Dostavljanje podataka Agenciji koji se odnose na indikatore biće isključivo u elektronskoj formi (putem e-maila ili direktnim upisivanjem u bazu podataka koju će razviti AKAZ) u aprilu mjesecu tekuće godine, a izračun se radi za period od 12 mjeseci, od januara do decembra prethodne godine. AKAZ će u aprilu 2017. godine početi primati izvještaje za podatke koje su apoteke prikupile i obradile za 2016. godinu. Apoteke koje su se prijavile za sertifikacijski pregled biće ocijenjene po staroj verziji standarda (Sertifikacijski standardi za apoteke ver. 2013.).

Ovim putem želimo da dobijemo Vaše mišljenje, komentare i sugestije o predloženom nacrtu standarda prije nego definiramo finalnu verziju koju će usvojiti Upravno vijeće AKAZ-a. Očekujemo učešće magistara farmacije, direktora apoteka kao i drugih zaposlenika u apotekama u FBiH, s ciljem eventualnih korekcija kako bismo ih što bolje prilagodili primjeni u praksi. Stoga Vas molimo da u okviru stručnih tijela prodiskutujete sadržaj standarda, a sve Vaše pisane komentare i sugestije u vezi s ovom verzijom možete poslati do 30.09.2016. godine na e-mail: vkerleta@akaz.ba ili putem faxa na broj 033/771-880.

Nacrt standarda možete da pogledate ovdje:


Vijest

05.09.2016.

Sertifikacija zdravstvenih ustanova apoteka u FBIH

Dana 01.i 02.09.2016. godine Agencija za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu (AKAZ) organizirala je vanjski pregled PZU „Eurofarm – Edal “ iz Tuzle , JU „Apoteka Gradačac“ i apoteke „Nova “ iz Gradačca.

Vanjski pregled obavili su ovlašteni ocjenjivači kvaliteta AKAZ-a: mr.ph. Anela Galić i mr.ph. Bakir Omerbegović.

Na osnovu izvještaja vanjskih ocjenjivača Komisija za sertifikaciju će dati preporuku Upravnom vijeću AKAZ-a u vezi sa sertifikacijskim statusom navedenih ustanova odnosno apoteka.

 

 

Fotografije sa vanjske ocjene


Vijest

31.08.2016.

Usvojen Strateški plan AKAZ-a za 2016.-2020. godinu

Upravni odbor Agencije za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u FBiH je na 28. sjednici, održanoj 31.08.2016. godine, usvojio je Strateški plan Agencije za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u Federaciji Bosne i Hercegovine (AKAZ) za 2016.-2020. godinu.

Osnovni cilj strateškog planiranja je da jasno utvrdi prirodu i karakter organizacije i sektora koji ono predstavlja i upravlja njenim razvojem u budućnosti. Kroz proces strateškog planiranja AKAZ utvrđuje svoje ciljeve, prioritete i strategije, te definira mjere za procjenu uspješnosti ostvarenja tih ciljeva.

Uvođenjem sistema strateškog planiranja i uspješnom implementacijom strateškog plana AKAZ očekuje poboljšanje u poslovanju i rezultatima Agencije.

Misija i vizija AKAZ-a


Edukacija

30.08.2016.

Upriličena primo-predaja tehničke pomoći AKAZ-u u okviru projekta jačanja zdravstvenog sektora
Svjetske banke i Razvojne banke Vijeća Europe

Prim. dr. Vildana Doder, pomoćnik ministra zdravstva Federacije BiH za implementaciju projekta, posjetila je danas, 30.08.2016. godine, kolektiv agencije u svojstvu predstavnika FMZ i nositelja projekta za porodičnu/obiteljsku medicinu Svjetske Banke u BiH, koji je implementiran od jula 2014. do maja 2016. godine. Aktivnosti projekta su, uz zalaganje službenika ministarstva, uposlenika AKAZ-a i svih involviranih zdravstvenih radnika J.U. Dom zdravlja Kantona Sarajevo polučile uspjeh koji je nadišao očekivanja organizatora i doveo do sertifikacije 197 ambulanti porodične/obiteljske medicine.

Sredstvima koja su utrošena za implementaciju projekta, omogućena je i kupovina tehničke opreme koja je duži niz godina bila problem u radu agencije, kao i izdavanje brošure u kojoj je detaljno predstavljen tok i rezultati projekta, a čije se objavljivanje očekuje ovih dana.

Ovom prilikom, gospođa Doder ja zahvalila svim uposlenicima agencije na uloženom trudu i, još se jednom osvrnula na postignuća projekta kao i ulogu Svjetske Banke, Razvojne banke Vijeća Europe te Federalnog ministarstva zdravstva u planiranju i izvršenju projekta.

Doder: U okviru Projekta jačanja zdravstvenog sektora, finansiranog sredstvima Svjetske banke i Razvojne banke Vijeća Evrope, njegove prve komponente “Restruktruriranje primarne zdravstvene zaštite“, u zadnje dvije godine provodile su se aktivnosti vezane za podršku uspostave sistema sigurnosti u porodičnoj medicini. S tim u vezi, AKAZ je bio ključna stručna institucija koja je administrirala i organizirala kompletan projekat uvođenja sistema sigurnosti kod svih raspoloživih timova u PZZ u JUDZKS, fokusirajući se na timove porodične/obiteljske medicne. Za ovaj proces bilo je neophodno razviti, formalizirati i primjeniti standarde sigurnosti, pripremiti kompletan edukativni materijal, štampati ga i distribuirati, obaviti obuku za raspoložive zdravstvene timove koji rade u službama porodične medicine, koordinatore kvalitete, šefove službi i upravljačku strukturu u DZ Sarajevo, a nakon čega je provedena certifikacije timova koji su ispunili tražene kriterije.

U vezi gore navedenog, u okviru Projekta jačanja zdravstvenog sektora, u skladu s odobrenim projektnim planom nabavke data je i tehnička podrška u smislu nabavke kopir aparata za AKAZ kao krajnjeg korisnika istog, a za dalje potrebe rada AKAZ-a u oblasti kontinuirane uspostave kvalitete i sigurnosti u zdravstvenoj zaštiti u FBiH.


Edukacija

25.08.2016.

Započinje edukacija o uspostavljanju sistema sigurnosti i kvaliteta za Opću bolnicu „Prim.dr. Abdulah Nakaš“ u Sarajevu

Agencija za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u Federaciji Bosne i Hercegovine (AKAZ) 15. septembra 2016. godine započinje sa edukacijom zdravstvenih profesionalca u Općoj bolnici „Prim. dr. Abdulah Nakaš“ u Sarajevu.

Program AKAZ-ove edukacije sadrži 12 edukativnih modula u trajanju od tri mjeseca. To znači da će se edukacija održavati jednom sedmično u trajanju od 4-5 sati. To će uključivati, pored predavanja, i praktične vježbe u cilju da učesnici edukacije budu u potpunosti pripremljeni za efikasno obavljanje zadataka koji ih očekuju u procesu poboljšanja kvaliteta u njihovoj ustanovi.

Realizacija projekta uvođenje sistema sigurnosti i kvaliteta planira se u periodu od dvije godine. U prvoj godini predviđene su aktivnosti na edukaciji zaposlenika koji aktivno rade na uspostavljanju sistema sigurnosti i kvaliteta, te posjete facilitatora što prodrazumijeva pomoć iskusnih kolega zaposlenicima J.U. Opće bolnice, "Prim. dr. Abdulah Nakaš" Sarajevo na uspostavljanju sistema kvaliteta. U drugoj godini nastaviće se facilitacija u koju će biti uključeno 2-3 AKAZ-ova facilitatora imajući u vidu kompleksnost ustanove i veliki broj organizacionih jedinica u ovoj bolnici.

Sigurni smo, imajući u vidu već pokazanu veliku zainteresovanost menadžmenta i zaposlenika ove cijenjene ustanove, da će se sve planirane i dogovorene aktivnosti neometano odvijati i da će Opšta bolnica „Prim. dr. Abdulah Nakaš“ imati svoje mjesto na AKAZ-ovoj listi akreditiranih zdravstvenih ustanova.


Vijest

22.08.2016.

Objavljivanje Pravilnika o obuci za kontinuirano stručno usavršavanje za koordinatore kvaliteta u oblasti sistema poboljšanja kvaliteta i sigrunosti, i akreditacije u zdravstvu u Službenim novinama Federacije Bosne i Hercegovine

Upravni odbor Agencije za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u FBiH je na 27. sjednici, održanoj 20.07.2016. godine, usvojio je Pravilnik o obuci za kontinuirano stručno usavršavanje za koordinatore kvaliteta u oblasti sistema poboljšanja kvaliteta i sigurnosti, i akreditacije u zdravstvu.

Pravilnikom se uređuje stručno usavršavanje koordinatora kvaliteta i drugih zdravstvenih radnika i propisuje vrste programa obuke i njihovo trajanje, način oglašavanja obuke i uvjete za pohađanje obuke te način provođenja obuke, provjera znanja, sastav i rad ispitne komisije, kao i način izdavanja certifikata o okončanoj obuci. 

Pravilnik je u pripremi za štampu i očekuje se objavljivanje integralnog teksta u Službenim novinama FBiH.

Pozivamo sve odgovorne osobe u vodstvima zdravstvenih ustanova, koordinatore kvaliteta i članove komisija za kvalitet, kao i sve zdravstvene djelatnike i zainteresovane osobe da se upoznaju sa sadržajem pravilnika te poduzmu pripremne radnje u skladu sa očekivanjima.

Pravilnik obuke za koordinatore kvaliteta...


Vijest

18.08.2016.

Obuka osoblja apoteka o procesu sertifikacije i sertifikacijskim standardima

Agencija za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u FBiH – AKAZ obavještava sve zainteresovane da je određen novi termin za naredni turnus obuke za osoblje apoteka o sertifikaciji i sertifikacijskim standardima, koji će se održati dana  22.09.2016. godine u prostorijama AKAZ-a, Dr. Mustafe Pintola 1, Ilidža, Sarajevo sa početkom u 08:30 sati.

Na obuci će polaznici imati priliku da se upoznaju detaljno sa djelokrugom rada AKAZ-a, standardima za sertifikaciju apoteka kao i sa načinima kako ispuniti tražene zahtjeve koji proističu iz standarda i kriterija. Također, učesnici će biti podučeni o načinu pisanja procedura, dobiće i primjere urađenih procedura, te kako i na koji način uraditi samoocjenu u svojoj apoteci.

Napominjemo da je ova obuka preduvjet za zainteresovane kandidate koji žele da pohađaju obuku za AKAZ-ove ovlaštene ocjenjivače kvaliteta.

Svim učesnicima edukacije prema Pravilniku o stručnom usavršavanju (član 14), Komora magistara farmacije u FBiH dodjeljuje 3 boda.

Molimo sve zainteresovane da uplate i prijave za obuku izvrše najkasnije do  19.09.2016. godine. Proces sertifikacije je zakonska obaveza za sve apoteke bez obzira na vid svojine (Zakon o apotekarskoj djelatnosti, „SN FBiH“ broj 40/10, član 12., 57. i 72.).

Za eventualna pitanja stojimo na raspolaganju putem e-mail-a:   apoteke@akaz.ba i na broj telefona 033/771-875.

Obrazac prijave za edukaciju možete preuzeti ovdje...


Vijest

17.08.2016.

Uskoro nova verzija Standarda za domove zdravlja

Agencija za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu FBiH (AKAZ) je u procesu izrade prvog nacrta nove verzije standarda za domove zdravlja. Pored detaljne revizije i usklađivanja standarda i kriterija sa postojećom legislativom radi se i na selekciji kriterija koji će biti potrebni za zakonski obaveznu certifikaciju (uspostavu sistema sigurnosnih standarda) te onih koji će njihovom implementacijom služiti za akreditaciju (uspostavu sistema kvaliteta) zdravstvenih ustanova. Jednako tako, u novoj verziji će biti i integrirani indikatori kvaliteta i sigurnosti za domove zdravlja, a sve u svrhu lakše implementacije zahtjeva koji proizilaze iz standarda i kriterija.

Da napomenemo, zadnja verzija Akreditacijskih standarda za domove zdravlja datira iz 2012. godine. Trenutno su u proces izrade standarda uključeni AKAZ-ovi saradnici prim.dr. Zoran Riđanović, dr.sci.med. Enes Šačić, doc., prim.dr. Lejla Mačković te predstavnici AKAZ-a, dr.sci.med. Ahmed Novo, doc. i dr.sci.ph. Vera Kerleta-Tuzović, doc.

Završen prvi nacrt standarda se očekuje početkom mjeseca septembra koji će potom biti poslat istaknutim zdravstvenim profesionalcima FBiH, komorama zdravstvenih profesionalaca kao i organizacijama odnosno udruženjima pacijenata na komentare i dodatne sugestije. Nakon usklađivanja nacrta sa sugestijama, isti će u konačnoj formi biti odobren od strane Upravnog odbora Agencije te javno objavljen na web stranici AKAZ-a.

Usvojena nova verzija standarda za domove zdravlja se očekuje do kraja tekuće godine.

 


Vijest

16.08.2016.

Izvještaj sa Tematske sjednice Doma Naroda Parlamenta Federacije BiH o stanju u zdravstvu u Federaciji BiH

 
Dom Naroda Parlamenta FBiH je objavio Izvještaj sa tematske sjednice o stanju u zdravstvu u Federaciji BiH, održane 30. juna 2016. godine u kojem su pobrojani zaključci i inicijative izražene tom prilikom.

Ovaj dokument predstavlja izraz političke volje i svijesti o potrebi i načinu rješavanja prioritetnih pitanja iz sfere zdravstva i zaduženja upućenih Vladi FBiH u pogledu cjelokupnih aktivnosti restruktuiranja zdravstvenog sektora.

Jedan od najvažnijih zaključaka predstavlja nalog Vladi da pristupi izradi novog Zakona o zdravstvenoj zaštiti, što govori o odlučnosti i temeljitosti s kojom se pristupa pitanjima vezanim za zdravstvo.

Agencija za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u FBiH bila je integralni dio tematskih izlaganja, kao i problematika u vezi sa kvalitetom i sigurnosti usluga u zdravstvu i pitanja iz okvira rada i ovlaštenja agencije. Rezultat ovog izlaganja predstavlja inicijativa sročena u tačci 9. predmetnog dokumenta, u kojoj se navodi imperativ kontrolnog mehanizma kvaliteta i sigurnosti zdravstvenih usluga putem standardiziranih procedura.

Obavijest

15.08.2016.

Ponedjeljak, 15. august - okončan kolektivni godišnji odmor u
Agenciji za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u Federaciji Bosne i Hercegovine

Nakon kolektivnog godišnjeg odmora u trajanju od tri sedmice, zaposlenici AKAZ-a su na jutarnjem radnom sastanku ažurirali radnu agendu i preuzeli redovne radne obaveze za naredni period.

U ime kolektiva, direktor AKAZ-a, Doc.Dr. Ahmed Novo, zahvaljuje svim predstavnicima ustanova, kolegama i korisnicima usluga na upitima koji su pristigli u proteklom periodu te iskazanom interesu, kao i svim saradnicima koji su dostavili uratke u skladu sa ranijim dogovorima i obavezama.

Također, AKAZ poziva sve zainteresirane da nas kontaktiraju prema referafalnim pitanjima i temama koje zaposlenici ponovo obavljaju u punom radnom obimu.

 

 


Obavijest

22.07.2016.


Kolektivni godišnji odmor za zaposlenike AKAZ-a

Poštovani posjetitelji stranice AKAZ-a, obavještavamo vas da od 23.07. do 15.08. tekuće godine, Agencija za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u FBiH obavlja poslove u ograničenom obimu i režimu zbog odlaska zaposlenika na kolektivni godišnji odmor.

Napomena: Za hitne pozive, dostavu dokumenata i dr., moguće je kontaktirati g. Eldara Vukovića na broj telefona +387-(0)33- 771 870; poslati fax na broj +387- (0)33-771 880 i/ili poslati poruke na adrese elektronske pošte AKAZ.


Vijest

21.07.2016.

Odobrena sertifikacija osam apoteka u Tuzlanskom kantonu
i usvojen Pravilnik o obuci za kontinuirano stručno usavršavanje za koordinatore kvaliteta

Na 27. sjednici održanoj 20.07.2016. godine, Upravni odbor Agencije za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u FBiH je donio odluke o izdavanju sertifikacija za osam apoteka iz tri mjesta sa područja Tuzlanskog kantona te rješenjima broj: 02-37-273-1/16, 02-37-273-2/16, 02-37-273-3/16, 02-37-273-4/16, 02-37-273-5/16, 02-37-273-6/16, 02-37-273-7/16 i 02-37-273-8/16 odobrio sertifikaciju apotekama: Apoteka „Ajla“ Lukavac, Apoteka „EnaPharm“ Gradačac, Apoteka „Floris“ Gradačac, Apoteka „Iris Farm“ Lukavac, Apoteka „Iris“ Lukavac, Apoteka „Lamele“ Gračanica, Privatna apoteka „Altea“ Lukavac i Privatna apoteka „Apoteka Ćerimagić“ Gračanica.

Navedenim apotekama su, nakon provedene vanjske ocjene i verifikacije izvještaja vanjskih ocjenjivača od strane Komisije za sertifikaciju apoteka, dodijeljene sertifikacije obzirom da s u potpunosti ispunile zahtjeve i kriterije standarda sigurnosti za apoteke.

Na istoj sjednici Upravni odbor je razmotrio prijedlog Pravilnika o obuci za kontinuirano stručno usavršavanje za koordinatore kvaliteta i druge zdravstvene profesionalce i usvojio ga u konačnoj verziji, čime Agencija propisuje vrste programa obuke i njihovo trajanje, način oglašavanja obuke i uvjete za pohađanje obuke te način provođenja obuke, provjeru znanja, sastav i rad ispitne komisije, kao i način izdavanja certifikata o okončanoj obuci. O planiranim obukama zainteresirani polaznici će biti blagovremeno obaviješteni putem web-stranice Agencije.


Vijest

19.07.2016.

Usvojeni novi standardi za centre za mentalno zdravlje u FBiH

Upravni odbor Agencije za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u Federaciji BiH je na sjednici održanoj 29.06.2016. godine donio odluku o usvajanju standarda za centre za mentalno zdravlje (ver. 2016.).

Akreditacijski standardi za centre za mentalno zdravlje (ver. 2013.) su još uvijek važeći za centre za mentalno zdravlja koji su stekli akreditacijski status i za centre koji su u procesu akreditaciju te će po ovoj verziji i biti pregledani i ocijenjeni.

Revidirani standardi za Centre za mentalno zdravlje su druga verzija AKAZ-ovih standarda. Svaki standard ima pripadajuće kriterije različite brojnosti, pomoću kojih se ocjenjuje ispunjenost. Kriteriji su podijeljeni na „A“, čime se označavaju akreditacijski kriteriji i „S“, čime se označavaju sertifikacijski kriteriji koje je obavezno ispuniti u potpunosti (100%). „S“ kriteriji čine optimalne standarde sigurnosti . Od 10 standarda i 109 kriterija, 61 kriterij se odnosi na sertifikaciju, a 48 na akreditaciju.

Obaveza svih centara za mentalno zdravlje je da svoj rad usklade sa novim standardima radi buduće sertifikacije i akreditacije.

Standardi za mentalno zdravlje ver.2016.


Vijest

15.07.2016.

Sertifikacija zdravstvenih ustanova apoteka u FBIH

Dana 11. i 12.07.2016. godine Agencija za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u FBiH (AKAZ) organizirala je vanjski pregled 8 (osam ) apoteka u tuzlanskom kantonu u svrhu sertifikacije.

Vanjski pregled prošle su apoteke „Floris“ i „EnaPharm“ u Gradačcu, apoteke „Ćerimagić“ i „Lamele“ u Gračanici, a vanjsku ocjenu obavio je ovlašteni ocjenjivač mr.ph. Bakir Omerbegović.

Vanjsku ocjenu prošle su i apoteke u Lukavcu i to apoteka „Ajla“, apoteka Iris“, apoteka „Altea“ i apoteka „Iris farm“ a ocjenjivači su bile magistre farmacije Sandra Stanešić- Kravec i Vildana Drljević.

Na osnovu izvještaja ovlaštenih ocjenjivača kvaliteta Komisija za sertifikaciju će dati preporuku Upravnom vijeću AKAZ-a u vezi sa sertifikacijskim statusom pregledanih apoteka.

Napominjemo da su zbog zaštite pacijenata, sigurnog sistema rada, sigurnog radnog okruženja u apoteci te sigurnosti osoblja apoteke i na osnovu članova 12., 57., i 72. Zakona o apotekarskoj djelatnosti („Službene novine Federacije BiH,br.40/10) sve apoteke dužne uspostaviti sistem sigurnosti. 

Fotografije sa vanjske ocjene...


Vijest

14.07.2016.

Sastanak sa novoimenovanim direktorom JUDZKS, Prim.dr. Fuadom Husićem
- Kontinuiranom saradnjom do kvaliteta i zadovoljstva pacijenata i osiguranika -

U srijedu, 13.07. tekuće godine, direktor AKAZ-a g. Doc. Dr. Ahmed Novo , posjetio je novoimenovanog direktora JUDZKS, g. Prim. dr. Fuada Husića i lično mu čestitao izbor na ovu funkciju, te mu poželio uspjeh u radu i izrazio nadu u nastavak dosadašnje saradnje dvije ustanove koje predstavljaju.

Sastanak je također bio prilika za osvrt na uspjehe koji su do sada zabilježeni u radu i međusobnoj suradnji. Naime, u prethodnom periodu je uloženo mnogo truda i napora od strane velikog broja zaposlenika Doma zdravlja Kantona Sarajevo kako bi se ispunili neophodni uvjeti za certifikaciju u oblasti primarne zdravstvene zaštite, odnosno certifikaciju 197 timova porodične/obiteljske medicine. Certifikacija je plod inicijative Federalnog ministarstva zdravstva, Doma zdravlja Kantona Sarajevo i Agencije za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u FBiH. Proveden u periodu od gotovo dvije godine, ovaj projekat predstavlja jedan, od do sada, najznačajnijih pomaka u oblasti primarne zaštite općenito, te otvara mogućnost nastavka aktivnosti usmjerenih na podizanje sistema sigurnosti i kvaliteta.

S tim u vezi, g. Husić je izrazio zadovoljstvo, i čestitao svojim prethodnicima iskazujući i vlastitu bezrezervnu podršku i spremnost na nastavak predmetnih aktivnosti.

Sastanku je prisustvovao i Prim. dr. Milan Mioković , prethodni direktor Doma zdravlja koji trenutno obnaša funkciju pomoćnika direktora za kvalitet u ovoj ustanovi, čime se obezbjeđuje osnova za stabilnu institucionalnu memoriju i kontinuitet u radu.

Na kraju, gospodin Novo je zahvalio predstavnicima Doma zdravlja, i pozvao gospodina Husića da uzvrati posjetu AKAZ-u te se pobliže upozna sa radom agencije i uposlenicima i saradnicima AKAZ-a.


Vijest

11.07.2016.

Dvadesetjedna zdravstvena ustanova iz Federacije Bosne i Hercegovine u procesu facilitacije

 

Agencija za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u F BiH (AKAZ) u prvoj polovini ove godine u procesu uspostavljanja sistema sigurnosti i kvaliteta u zdravstvenim ustanovama u Federaciji BiH obavlja facilitaciju i priprema 20 zdravstvenih ustanova za certifikaciju/akreditaciju.

Odabrani AKAZ-ovi facilitatori daju stručnu pomoć i podršku zdravstvenoj ustanovi u svim segmentima uspostavljanja sistema sigurnosti i kvaliteta, pomoć u tumačenju svakog standarda, odnosno kriterija, savjetovanje i pomoć u procesima samoocjene i organizacijskog razvoja politika i procedura koje se zahtijevaju standardima i općenito pomoć u akcionom planiranju.

AKAZ-ovi facilitatori redovno posjećuju sljedeće zdravstvene ustanove: JZU Javna zdravstvena ustanova Centar za fizikalnu medicinu, rehabilitaciju i banjsko liječenje “ Ilidža” Gradačac, JZU DZ Banovići, JU DZ Cazin, JU DZ Gradačac, JU DZ Kladanj, JU DZ Maglaj, JU DZ Teočak, JU DZ Tešanj, JU DZ Vareš, JU DZ Zenica, JU DZ Živinice, JU DZ Sapna, JU DZ Kalesija, JU DZ Visoko, Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo, Zavod za zaštitu zdravlja studenata Univerziteta u Sarajevu, Zavod za bolesti ovisnosti Ze-Do Kantona, Zavod za alkoholizam i druge toksikomanije Sarajevo, Opća bolnica Gračanica i PZU Apoteke AL-Hana. U ovu grupu spada i JU DZ Doboj Istok koja je nakon završene facilitacije u februaru ove godine ubrzo se prijavila za vanjsku ocjenu, 30. maja 2016. godine, i nakon uvida u ocjene vanjskih ocjenjivača AKAZ-ove Komisije za certifikaciju/akreditaciju i odluke Upravnog odbora AKAZ-a JU DZ Doboj Istok dobio je certifikaciju za uvođenje sistema sigurnosti za svih sedam timova porodične medicine.

Do kraja godine očekuje se da će veliki broj gore nabrojanih zdravstvenih ustanova uspješno kompletirati pripremnu fazu i prijaviti se za vanjski pregled.


Vijest

04.07.2016.

Predstavljena Informacija o stanju u zdravstvu u Federaciji Bosne i Hercegovine

Slijedom upućenog poziva direktor AKAZ-a Doc. Dr. Ahmed Novo, prisustvovao je tematskoj sjednici Doma Naroda Federacije Bosne i Hercegovine održanoj 30.06. tekuće godine, na kojoj je federalni ministar zdravstva, gospodin Doc. Dr. Vjekoslav Mandić , predstavio Informaciju o stanju u zdravstvu u Federaciji Bosne i Hercegovine

Ministar Mandić naglasio je važnost ovog dokumenta kao i značaj upoznavanja stručne i ine javnosti sa podacima koji su u njemu izneseni. U izlaganju koje je uslijedilo na poziv ministra, da elaborira određene dijelove dokumenta u svojstvu stručne osobe koja je direktno doprinijela izradi ove Informacije, gospođa Snježana Bodnaruk, Sekretar Federalnog ministarstva zdravstva, dala je pregled oblasti i problematika sažetih i objašnjenih po poglavljima, omogućujući prisutnima bliži uvid u pojedine aspekte dokumenta.

Informacija o stanju u zdravstvu u Federaciji Bosne i Hercegovine predstavlja kompilacijski uradak sačinjen na osnovu podataka i informacija proisteklih iz aktivnosti Ministarstva, kantonalnih ministarstava zdravstva, Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije BiH te federalnih zdravstvenih zavoda, AKAZ-a i ostalih federalnih institucija i ustanova, ali i aktivnosti koje se provode zajedno sa drugim federalnim ministarstvima, Vladom FBiH, odborima za zdravstvo oba doma Parlamenta Federacije BiH, Ministarstvom zdravlja i socijalne zaštite RS, Odjelom za zdravstvo Distrikta Brčko BiH, Ministarstvom civilnih poslova Bosne i Hercegovine, kao i međunarodnim organizacijama prisutnim u našoj zemlji.

Nakon prezentacije, konstruktivne i produktivne diskusije koja je uslijedila, a na inicijativu kluba bošnjačkih i hrvatskih zastupnika u Parlamentu, donesena je odluka da se objave zaključci o Informaciji u Službenim novinama FBiH.


Vijest

04.07.2016.

Indikatori kvaliteta i sigurnosti za bolnice i domove zdravlja

Agencija za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u FBiH (AKAZ) je razvila set indikatora izvedbe za bolnice i domove zdravlja koji vrijedi za sve bolnice i domove zdravlja na teritoriju Federacije BiH. Prema članu 25. Pravilnika o načinu i postupku dodjele, ukidanja i obnove akreditacije u zdravstvu, akreditirana zdravstvena ustanova je dužna jednom godišnje izvještavati AKAZ o utvrđenim incidentima i nepovoljnim događajima kojima su bili izloženi pacijenti, drugi korisnici zdravstvenih usluga, kao i zdravstveni djelatnici i zdravstveni saradnici u procesu pružanja zdravstvenih usluga. AKAZ je ovim aktom propisao koji incidenti i nepovoljni događaji podliježu obaveznom prijavljivanju i u kojim rokovima.

Materijal je poslan bolnicama i domovima zdravlja u FBiH, a krajnji rok za dostavu podataka, indikatora za obavezno prijavljivanje, elektivnih indikatora i nepovoljnih događaja je 31. januar 2016. godine. Rok za dostavu indikatora kvaliteta i sigurnosti je 15. mart/ožujka 2016. godine, a rok za slanje godišnjeg izvještaja strukturiranog prema obaveznim sastavnim dijelovima je 15. april/travnja 2016. godine. AKAZ je izvršio analizu pristiglih podataka iz bolnica i domova zdravlja FBiH za 2015. godinu, a rezultate analize koordinatori kvaliteta zdravstvenih ustanova mogu dobiti na zahtjev.


Vijest

01.07.2016.

GODIŠNJICA POSTOJANJA WEB SITE AGENCIJE

Prije tačno deset godina AKAZ je lansirao svoj web site među prvima na prostorima Balkana.

Od tada do danas naš web site posjetilo je preko 86.329 korisnika iz 103 zemlje sa svih kontinenata.

Najveći broj posjeta (osim BiH) bio je iz Hrvatske, Srbije ,USA, Saudijske Arabije, Makedonije, Turske, Velike Britanije, Crne Gore i Njemačke.

Zahvaljujemo se svim našim korisnicima i partnerima na suradnji i podršci !!!

Više pojedinosti možete potražiti ovdje...


Vijest

01.07.2016.

Odluka o izdavanju akreditacija i sertifikacija

Dana 29.06.2016. godine, Upravni odbor Agencije za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u FBiH je na dvadesetšestoj redovnoj sjednici donio niz odluka o izdavanju akreditacija i sertifikacija zdravstvenim ustanovama u tri kantona na teritoriji Federacije BiH.

Bezuslovne akreditacije su odobrene centru za mentalno zdravlje (CMZ) Doma zdravlja Cazin (Unsko-sanski kanton), i centrima za dobrovoljno, povjerljivo savjetovanje i testiranje (DPST centrima) iz Sarajeva i Tuzle (Kanton Sarajevo i Tuzlanski kanton). Upravni odbor je rješenjem broj 02-37-239-1/16 odobrio akreditaciju DPST centru pri Klinici za infektivne bolesti Univerzitetskog kliničkog centra Sarajevo sa 99,00% ispunjenih akreditacijskih standarda za DPST usluge i rješenjem broj 02-37-239-2/16 DPST centru - savjetovalištu za HIV pri JU Zavodu za javno zdravstvo Tuzlanskog kantona sa stopom ispunjenosti akreditacijskih standarda od 85,00%, kao i  CMZ Doma zdravlja Cazin rješenjem 02-37-240/16  sa ispunjenih 90,50% akreditacijskih standarda za CMZ.

Na istoj sjednici Odbor je rješenjem broj 02-37-237/16 dodijelio sertifikacije za 7 timova porodične/obiteljske medicine (TPM/TOM) u sastavu ambulanti PM/OM u JZU DZ Doboj istok – Klokotnica (Tuzlanski kanton) čime su sertificirana kompletna služba za PM/OM navedenog doma zdravlja, te rješenjem broj 02-37-238-1/16, i 02-37-238-2/16 i 02-37-238-3/16 dodijelio sertifikacije za 7 apoteka sa područja Unsko-sanskog Kantona i to za 4 opoteke i ogranaka u sastavu PZU Apoteke „Eurofarm“ u mjestima Bihać, Velika Kladuša i Ozimice, 2 apoteke i ogranka PZU Apoteka „Mr.ph. Aida Alagić“ u mjestima Bihać i Cazin  te JU Apoteka „Kovačević“ Bihać. Sertificirane zdravstvene ustanove su u potpunosti ispunile zahtjeve i kriterije standarda sigurnosti za TPM/TOM, odnosno standarda sigurnosti za apoteke.


Vijest

29.06.2016.

Okrugli sto na temu: „Razmjena iskustava o provođenju procesa certifikacije u apotekama“

U organizaciji Komore magistara farmacije tuzlanskog kantona dana 28.06.2016. godine u Tuzli održan je okrugli sto na temu „Razmjena iskustava o provođenju procesa certifikacije u apotekama“.

Cilj okruglog stola je bio prenijeti iskustva certificiranih ustanova u ovom slučaju PZU Apoteke „Ibn Sina“ u pripremi za certifikaciju i vanjski pregled.

Aktivno učešće svojim savjetima i primjerima iz prakse dale su magistre navedene ustanove: mr.ph. Aneda Cipurković, mr.ph. Amela Gazibegović te Amra Mujkanović koordinator za kvalitet.

Ovom prilikom mr.ph Vildana Drljević je predstavila djelatnosti Agencije za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u FBIH (AKAZ) u oblasti uvođenja sistema kvaliteta u zdravstvu te podsjetila prisutne o zakonskoj regulativi koja se odnosi na sertifikaciju zdravstvenih ustanova u Federaciji BiH.

Ovaj skup podržan je i od strane Komisije za edukaciju, validaciju i bodovanje stručnih predavanja i prisutnima će se za učešće dodijeliti 2 boda.


Vijest

27.06.2016.

Vanjska ocjena DPST centra pri klinici za infektivne bolesti KCUS

Agencija za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u FBiH (AKAZ) je u sklopu projekta „Akreditacija DPST usluga u šest centara u FBiH“ koji se realizira od novembra 2015. godine, u saradnji sa Partnerships in Health/Partnerstvo za zdravlje, obavila vanjski pregled DPST centra pri klinici za infektivne bolesti KCUS dana 23.06.2016.g.

Vanjski pregled centra obavio je tim AKAZ-ovih vanjskih ocjenjivača u sastavu: dr.sci.med.prim. Enes Šačić, spec.epidemiolog i mr.ph Vildana Drljević,viši stručni saradnik za sertifikaciju zdravstvenih ustanova.

Vjerujemo, imajući u vidu utiske i izvještaje vanjskih ocjenjivača, veliko zalaganje svih uposlenih na čelu s prim.dr Vesnom Hadžiosmanović da će centar nakon odluke AKAZ-ove Komisije za akreditaciju i Upravnog odbora, naći svoje mjesto na listi akreditiranih centara u Federaciji Bosne i Hecegovine.

Fotografije sa vanjske ocjene...


Vijest

20.06.2016.

Tematska radionica - Sertifikacija apoteka u srednjobosanskom kantonu i FBiH

U organizaciji farmaceutske komore srednjobosanskog kantona dana 18.06.2016. godine u Vitezu održana je tematska radionica pod naslovom „Sertifikacija apoteka u srednjobosanskom kantonu i FBiH“. Predavanje su održali predstavnici AKAZ-a mr.ph. Vildana Drljević i ovlašteni ocjenjivač kvaliteta Akaz -a mr.ph. Anela Galić.

U prijatnoj atmosferi razmjenjena su dosadašnja iskustva i pojašnjena uloga AKAZ-a u vanjskoj ocjeni i pripremi apoteka za zakonski obaveznu sertifikaciju.

Radionici su prisustvovali magistri farmacije kao i farmaceutski tehničari članovi kantonalne komore srednjobosanskog kantona.

 

Fotografije sa radionice...


Vijest

17.06.2016.

Edukacija iz zdravstvenog menadžmenta - SHCE 3

Na osnovu saglasnosti Federalnog ministra zdravstva, AKAZ je postao nositelj tri modula na svakom od 3 nivoa Programa Kontinuirane profesionalne edukacije iz zdravstvenog menadžmenta - KPE (nivoi SHCE 1, SHCE 2 i SHCE 3).  

Voditelj programa i glavni predavač je direktor AKAZ-a, dr.sc. Ahmed Novo, dok su sunosioci edukacije, odnosno predavači bili eksperti iz oblasti kvaliteta i sigurnosti zdravstvenih usluga, rukovodilac službe za kvalitet, prim.dr. Lejla Mačković, specijalista infektolog i porodični ljekar – šefica Službe za kvalitet Doma zdravlja „Dr. Mustafa Šehović“ Tuzla i mr.sc.med. Enis Hasanović, specijalista ginekolog i ovlašteni ocjenjivač kvaliteta AKAZ-a.

Na predavanjima su polaznici edukacije upoznati sa ulogom menadžmenta u procesima poboljšanja kvalieta i sigurnosti, menadžmentom promjena, organizacijskom strukturom za osiguranje kvaliteta, vještinama komunikacije i unapređenjem timskog rada, vanjskom ocjenom i facilitacijom, načelima pregleda na kolegijalnoj osnovi, formularima za pregled, medicinom utemeljenoj na dokazima, smjernicama za kliničku praksu i indikatorima izvedbe za domove zdravlja i bolnice te drugim praktičnim vještinama potrebnim zdravstvenim menadžerima za upravljanje kvalitetom u zdravstvenim ustanovama.

Test za učesnike...


Vijest

15.06.2016.

Vanjski pregled DPST centra Zavoda za javno zdravstvo tuzlanskog kantona

Agencija za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u FBiH (AKAZ) je 14.06.2016. godine u sklopu projekta „Akreditacija DPST usluga u šest centara u FBiH “, koji realizira u suradnji sa Partnerships in Health/Partnerstvo za zdravlje (PH), obavila vanjski pregled Centra za dobrovoljno, povjerljivo, savjetovanje i testiranje (DPST) Zavoda za javno zdravstvo Kantona Tuzla.

Vanjski pregled centra obavio je tim AKAZ-ovih vanjskih ocjenjivača u sastavu: dr.sci.med.prim. Enes Šačić i dipl.ing.med.rad. Selma Lučkin.

Vjerujemo, da će centar nakon odluke AKAZ-ove Komisije za akreditaciju i Upravnog odbora, naći svoje mjesto na listi akreditiranih centara u Federaciji Bosne i Hecegovine.

 

 

 


Vijest

09.06.2016.

Završena edukacija za
privatne zdravstvene ustanove/ordinacije, zavode, domove zdravlja

Nakon gotovo tri mjeseca kontinuirane aktivnosti Agencije za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u FBiH (AKAZ), 09.06.2016. godine završena je edukacija uposlenika privatnih zdravstvenih ustanova/ordinacija iz Kantona Sarajevo i Tuzlanskog kantona, zavoda i dva doma zdravlja (Vareš i Bužim) u oblasti uvođenja sistema sigurnosti i kvaliteta, koja je započela 31. marta 2016. godine.

Učesnici edukacije su odslušali 11 edukativnih modula i u potpunosti su upoznati sa cjelokupnim procesom i zadacima u procesu uvođenja sistema kvaliteta, kako bi neometano započeli sa aktivnostima koje im predstoje u narednom periodu.

Veliko zanimanje učesnika edukacije, kao i brojna pitanja koja su postavljali tokom prezentacija, pokazali su veliku zainteresovanost i želju da se što prije započne sa ovim procesom kako bi se i privatne zdravstvene ustanove/ordinacije i zavodi našli u AKAZ-ovom Registru sertificiranih/akreditiranih zdravstvenih ustanova.

Ceritifikat o uspješno završenoj edukacije dobilo je ukupno 59 učesnika.

 

Fotografije sa edukacije...


Vijest

09.06.2016.

Posjeta Srednjobosanskom kantonu

Zaposlenice Agencije za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u FBIH (AKAZ), Melka Mercvajler, prof. i dr. Zlata Gerin Kurić, 07. maja 2016. godine su posjetile Travnik i obavile razgovore sa premijerom Srednjobosanskog kantona ing. Tahirom Lendom, prim.dr. Nurdinom Šatrovićem direktorom DZ Travnik i dr. Seadom Karakašem, direktorom Zavoda za javno zdravstvo Srednjebosanskog kantona.

Razlog posjete je bio upoznavanje sagovornika o djelatnostima Agencije za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u FBIH (AKAZ) u oblasti uvođenja sistema sigurnosti i kvaliteta u zdravstvu, kao i o aktivnostima koje se odnose na sertifikaciju i akreditaciju zdravstvenih ustanova u Federaciji BiH. Ovom prilikom je istaknuta i velika zainteresovanosti zdravstvenih djelatnika da uđu u proces uspostavljanja sistema kvaliteta sa fokusom na zdravstvene ustanove u Srednjobosanskom kantonu. Razmatrane su i mogućnosti započinjanja projekta uvođenja sistema sigurnosti i kvaliteta u ovom Kantonu.

Svi sagovornici su izrazili želju i spremnost da započnu sa procesom uvođenja sistema kvaliteta i sigurnosti u Srednjebosanskom kantonu i da daju svoj doprinos organiziranom pristupu unapređenju kvaliteta zdravstvene zaštite u Federaciji Bosne i Hercegovine.

 


Vijest

01.06.2016.

Sertifikacija zdravstvenih ustanova apoteka u FBIH

 

Agencija za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u FBiH (AKAZ) 31. maja obavila je vanjsku ocjenu apoteka Unsko-sanskog kantona u svrhu sertifikacije.

Ocjenu su prošle apoteke iz sastava PZU „ Europharm “ Bihać, PZU „mr.ph.Aida Alagić“ Cazin te apoteka „Kovačević“ Bihać.

Vanjsku ocjenu obavio je tim od četiri ovlaštena ocjenjivača kvaliteta AKAZ-a i to: mr.ph. Anela Galić, vođa tima, mr.ph.Sandra Stanešić – Kravec, mr.ph. Damira Sulejmanović i mr.ph Vildana Drljević kao članovi tima.

Na osnovu Izvještaja vanjskih ocjenjivača Komisija za sertifikaciju će svoje preporuke uputiti Upravnom odboru AKAZ-a, koji će donijeti i konačnu odluku o sertifikaciji.

 

Fotografije sa vanjske ocjene...


Vijest

31.05.2016.

Završena vanjska ocjena sedam timova porodične /obiteljske medicine iz DZ Doboj Istok

Ovlašteni ocjenjivači kvaliteta Agencije za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u FBiH (AKAZ) 30. maja 2016. godine obavili su vanjsku ocjenu sedam timova porodične medicine iz JU DZ Doboj Istok u svrhu sertifikacije.

U vanjskom pregledu timova porodične medicine učestvovali su AKAZ-ovi ocjenjivači koje je predvodila dr. Suada Škapurević iz DZ Tešanj. Tim vanjskih ocjenjivača su činili: dr. Smiljana Viteškić, dr. Sanja Trhulj i Dženita Hodžić dms. iz JU DZ Kantona Sarajevo.

Nakon završetka vanjske ocjene vanjski ocjenjivači su održali završni sastanak sa menadžmentom, koordinatorom kvaliteta i predstavnicima timova koji su učestvovali u vanjskoj ocjeni, na kojem su vanjski ocjenjivači prezentirali svoje utiske.

Nadalje, slijedi rad AKAZ-ove Komisije za sertifikaciju, koja će na osnovu pokazanih rezultata dati preporuku Upravnom vijeću AKAZ-a koji donosi odluku u vezi sa sertifikacijom.

Fotografije sa vanjske ocjene...


Vijest

27.05.2016.

Brošura za zdravstvene radnike o ophođenju prema osobama s invaliditetom

Saradnja koju su Agencije za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u FBIH (AKAZ)  i Agencija za sertifikaciju, akreditaciju i unapređenje kvaliteta zdravstvene zaštite RS (ASKVA)  započele sa organizacijom „MyRight- Empowers people with disabilities“  2014. godine  treba doprinijeti ostvarenju veće uključenosti osoba s invaliditetom u zdravstvenom sistemu.

Zahvaljujući mreži organizacija osoba s invaliditetom u  kojima MyRight razvija program jačanja njihovih znanja i vještina, potrebe i prava osoba s invaliditetom su našle svoje mjesto u akreditacijskim i sertifikacijskim standardima za  centre za mentalno zdravlje (u RS i FBiH) i timove porodične medicine (FBiH) na čijoj su reviziji ove dvije agencije radile protekle godine.  U isto vrijeme prepoznata je i potreba i vrijednost izgradnje uspješnog odnosa između zdravstvenih profesionalaca kao pružalaca usluga i osoba s invaliditetom uživalaca tih usluga sa svojim specifičnim potrebama u komunikaciji i pristupu u vezi sa invaliditetetom.

Smatramo dobrom odlukom što su osobe s invaliditetom, uz pomoć naših agencija, pristupile izradi ove Brošure koja bi trebala pomoći zdravstvenim radnicima da na najbolji način odgovore izazovima s kojima se susreću u svom redovnom radu, a  koji uključuje i pacijente koji su osobe s invaliditetom.  Kao predstavnici agencija kojima jeste osnovni cilj postići najveći kvalitet i sigurnost cjelokupne zdravstvene usluge, izuzetno cijenimo iskustvo koje su osobe s invaliditetom unijele u ovu Brošuru.

Brošura će zasigurno olakšati i približiti zdravstvenim radnicima prava i potrebe u vezi sa uspješnom komunikacijom, pristupom i ophođenju prema ovoj, ne tako malobrojnoj skupini našeg društva. Ova Brošura je od pomoći cjelokupnom društvu jer se kroz nju ostvaruju samo neke od međunardnih obaveza koje stoje pred Bosnom i Hercegovinom, a tiču se poštovanja ljudskih  prava osoba s invaliditetom kao i prava pacijenata. Iskreno se nadamo i preporučujemo sadašnjim i budućim zdravstvenim radnicima da pročitaju i koriste Brošuru jer će praktična primjena preporuka iz Brošure, vjerujemo, biti na obostrano zadovoljstvo kako pacijenata tako i zdravstvenih radnika.

Brošuru možete preuzeti ovdje..


Vijest

27.05.2016.

Dodijeljene su akreditacije za 17 timova porodične medicine JZU DZ Gračanica

U četvrtak 26.05.2016. godine na svečanoj ceremoniji upriličenoj povodom dana JZU DZ Gračanica dodijeljene su akreditacije za 17 timova porodične medicine Javne ustanove Dom zdravlja Gračanica.

Također, dr. Murisa Ustavdić Šadić je uručila zahvalnice istaknutim članovima kolektiva, a direktor Agencije za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u FBiH dr. Ahmed Novo naljepnice koje će na vidnom mjestu u ambulantama porodične medicine pacijentima govoriti da se radi o akreditiranoj zdravstvenoj ustanovi/ambulanti porodične medicine.

Ceremoniji su prisustvovali kao gosti načelnik općine Gračanica gosp. Nusret Helić, direktor ZZO Kantona Tuzla gosp.Mirsad Hodžić, pomoćnik direktora za zdravstveno osiguranje gosp.Muhamed Muharemović i mr.ph Vildana Drljević stručni saradnik AKAZ-a.

Značaj kvaliteta istaknuo je direktor AKAZ-a dr. Ahmed Novo potcrtavši značaj svakog zdravstvenog radnika. “Bez vašeg znanja i uloženog truda mi danas ne bismo bili ovdje zato vam od srca čestitamo“ kazao je Novo.

 

 

Fotografije sa dodjele akreditacija...


Vijest

26.05.2016.

Nadzorni pregled JZU DZ Gračanica

Tim vanjskih ocjenjivača AKAZA-a u sastavu: dr. Enes Šačić - vođa tima, dr. Katmerka Cerić, dr. Elmedina Bašić-Ešpek ,dr. Mustafa Ušćuplić i mr.ph. Vildana Drljević kao članovi obavili su nadzorni pregled DZ Gračanica 25.05.2016.godine.

DZ Gračanica je prvi akreditovani dom zdravlja u FBiH od 2014 . godine a kontinuiranim radom na standardima svoju akreditaciju spremaju se obnoviti u 2017. godini. Pregled je prošao u ugodnoj kolegijalnoj atmosferi punoj korisnih razmjena dobre prakse.

 

 

 

 


Vijest

25.05.2016.

Sertifikacija 14 timova porodične /obiteljske medicine,
19 apoteka i akreditacija DPST centra ZZJZ Kantona Sarajevo

Upravni odbor Agencije za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u FBiH je na dvadesetpetoj sjednici održanoj 25.05.2016. godine donio odluke o izdavanju akreditacije i sertifikacije zdravstvenim ustanovama u dva kantona na teritoriji Federacije BiH i Brčko distrikta BiH.

Upravni odbor je donio odluku o izdavanju bezuslovne akreditacije rješenjem broj 02-37-193/16 Centru za dobrovoljno, povjerljivo savjetovanje i testiranje pri JZU Zavodu za javno zdravstvo Kantona Sarajevo sa čak 99,00% ispunjenih akreditacijskih standarda za DPST centre. Na istoj sjednici Odbor je rješenjem broj 02-37-191/16 dodijelio sertifikacije za još 14 preostalih timova porodične/obiteljske medicine u sastavu ambulanti porodične/obiteljske medicine u JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo te rješenjem broj 02-37-192-1/16 i 02-37-192-2/16 dodijelio sertifikacije za 18 apoteka i ogranaka u sastavu PZU Apoteke „Ibn Sina“ u gradovima Tuzla, Gračanica, Živinice, Srebrenik, Kalesija, Lukavac, Donja Višča i Brčko) te PZU „La Vita“ Gračanica.

Sertificirane zdravstvene ustanove su u potpunosti ispunile zahtjeve i kriterije standarda sigurnosti za timove porodične/obiteljske medicine, odnosno standarda sigurnosti za apoteke, na čemu im AKAZ čestita.


Vijest

20.05.2016.

Okrugli sto na temu „Izazovi u promociji prava, obaveza i odgovornosti pacijenata„

Povodom obilježavanja godišnjice rada Udruženja specijalista javno zdravstvenih disciplina u Federaciji BiH, Sekcija za socijalnu medicinu u suradnji sa Zavodom za javno zdravstvo Federacije BiH, Zavodom za javno zdravstvo Kantona Sarajevo i Agencijom za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u Federacji BiH, 20. maja 2016. godine u Zavodu za javno zdravstvo Federacije BiH, organizirala je okrugli sto na temu „ Izazovi u promociji prava, obaveza i odgovornosti pacijenata „.

Cilj okruglog stola je bio da se senzibilizira javnost i svi relevantni akteri na izazove u ostvarivanju prava, obaveza i odgovornosti pacijenata u djelatnosti zdravstvene zaštite u Federaciji BiH. Pored pozdravnih obraćanja prof.dr. Dragane Nikšić, prof.dr. Aide Ramić, prim. dr. Sabahe Dračić, doc.dr. Ahmeda Nove ovom prilikom je bilo riječi o ljudskim pravima sa posebnim osvrtom na pravo na zdravlje, iskustvima zemalja EU u promociji prava pacijenata kao orijentir za Bosnu i Hercegovinu u svjetlu EU integrativnih procesa, prava, obaveze i odgovornosti pacijenata kroz zakonsku regulativu, specifičnosti odnosa ljekar, medicinsko osoblje i pacijent u akušerstvu, znanje i praksa zdravstvenih radnika u vezi sa pravima, obavezama i odgovornostima pacijenata na kantonu Sarajevo, iskustva Kliničkog Centra Tuzla u promociji prava pacijenata kao i iskustva NVO MyRight u promociji prava pacijenata. Doc.dr. Ahmed Novo je govorio o pravima pacijenata kroz akreditacijske standarde u timovima porodične medicine.


Vijest

20.05.2016.

Održan VI Kongres Asocijacije laboratorijskih i sanitarnih zdravstvenih profesionalaca

U Neumu je 19. i 20. maja 2016. godine održan VI Kongres Asocijacije laboratorijskih i sanitarnih zdravstvenih profesionalaca u Bosni i Hercegovini, na kojem je uzeo učešće i direktor AKAZ-a doc.dr. sc. Ahmed Novo.

Ovom skupu koji je okupio mnoge laboratorijske i sanitarne zdravstven profesionalce pored članova Asocijacije laboratorijskih i sanitarenih zdravstvenih profesionalca prisustvovali su i ugledni i renomirani gosti: Doc.dr.sc. Dražen Lušič, dipl.sanit.ing., Medicinski fakultet, Sveučilište u Rijeci, Prof.dr Siniša Ristić, šef katedre predkliničkih disciplina i centra za translaciona istraživanja Medicinski fakultet Foča, Dr Vesna Skuletić, Institut za patologiju i sudsku medicinu VMA-Beograd, Afrodita Taneska, dipl.med.labor.analitičar – spec.za bioh.analize Kliničko biohemijska laboratorija JZU DZ Prilep i drugi.

Ovom prilikom Doc.dr. Ahmed Novo predstavio je AKAZ i upoznao prisutne o sistemu poboljšanja kvaliteta u zdravstvenim ustanovama u Federacije Bosne i Hercegovine, što predstavlja i jedan od zadataka koji slijede i laboratorijama u okviru zdravstvenih ustanova u Federaciji.

 


Vijest

17.05.2016.

Vanjski pregled DPST centra J.U Zavoda za javno zdravstvo Kantona Sarajevo

Agencija za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u FBiH (AKAZ) je 17.05.2016. godine u sklopu projekta „Akreditacija DPST usluga u šest centara u FBiH “, koji realizira u suradnji sa Partnerships in Health/Partnerstvo za zdravlje (PH), obavila vanjski pregled DPST centra J.U Zavoda za javno zdravstvo Kantona Sarajevo.

Vanjski pregled centra obavio je tim AKAZ-ovih vanjskih ocjenjivača u sastavu: dr.Senaida Marina Babić i dr. Zlatko Šantić.

Vjerujemo, imajući u vidu utiske i izvještaje vanjskih ocjenjivača, veliko zalaganje koordinatora DPST centra dr. Anise Bajramović da će centar nakon odluke AKAZ-ove Komisije za akreditaciju i Upravnog odbora, naći svoje mjesto na listi akreditiranih centara u Federaciji Bosne i Hecegovine.

 

 


Vijest

17.05.2016.

Sertificirano 197 timova timova porodične medicine u Kantonu Sarajevo

Ovlašteni ocjenjivači kvaliteta Agencije za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u FBiH (AKAZ) 16. maja 2016. godine obavili su osmu vanjsku ocjenu preostalih 14 timova porodične medicine iz JU DZ Kantona Sarajevo u svrhu sertifikcije.

U vanjskom pregledu timova porodične medicine učestvovalo je sedam AKAZ-ovih ocjenjivača koje je predvodila dr. Samira Srabović iz DZ Tuzla. Tim vanjskih ocjenjivača su činili: dr. Senada Selmanović iz DZ Tuzla, dr. Zlatko Šantić i dr. Senaida Marina Babić iz DZ Stolac, dr. mng. Halid Mahmutbegović iz DZ Živinice, dr. Senada Škapurević DZ Tešanj i Gildžana Bećirević, dms. iz DZ Doboj Istok.

Nakon završetka vanjske ocjene, predstavnici AKAZ-a, vanjski ocjenjivači, menadžment JU DZ Sarajevo i predstavnici 14 timova porodične/obiteljske medicine u kojima je rađena vanjska ocjena, održali su završni sastanak u DZ Centar Sarajevo, na kojem su vanjski ocjenjivači prezentirali svoje utiske. AKAZ-ova Komisije za sertifikaciju će na osnovu pokazanih rezultata dati preporuku Upravnom vijeću AKAZ-a koji donosi odluku u vezi sa sertifikacijom novih 14 timova porodične/obiteljske medicine iz JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo. Završnom vanjskom ocjenom uspješno su završene aktivnosti u okviru projekta „Uspostavljanje sistema sigurnosnih standarda u primarnoj zdravstvenoj zaštiti u Kantonu Sarajevo“, koji je Agencija za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u FBiH (AKAZ) realizirala u suradnji sa Federalnim Ministarstvom zdravstva i JU DZ Kantona Sarajevo. Dvogodišnje aktivnosti rezultirale su sertifikacijom 197 timova porodične/obiteljske medicine.


Vijest

13.05.2016.

Posjeta direktora AKAZ-a Goraždu

Direktor Agencije za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u FBIH (AKAZ), dr. Ahmed Novo, 13. maja 2016. godine posjetio je Goražde i obavio razgovore dr. Fuadom Rovčaninom, direktorom u Kantonalnoj bolnici Goražde, dr. Sabinom Gušo, direktoricom DZ Goražde, kao i sa gospodinom Nedimom Čolo, direktorom Zavoda zdravstvenog osiguranja Bosansko-podrinjskog kantona.

Ovom prilikom dr. Ahmed Novo je predstavio djelatnosti Agencije za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u F BIH (AKAZ) u oblasti uvođenja sistema kvaliteta u zdravstvu, kao i aktivnosti koje se odnose na sertifikaciju i akreditaciju zdravstvenih ustanova u Federaciji BiH i velikoj zainteresovanosti zdravstvenih djelatnika da uđu u proces uspostavljanja sistema kvaliteta sa fokusom na zdravstvene ustanove u Bosansko-podrinjskom kantonu. Također, facilitator AKAZ-a dms. Ismeta Krako je obavila posjetu Centru za mentalno zdravlje DZ Goražde u svrhu pripreme ovog centra za akreditaciju.

Svi sagovornici su izrazili želju i spremnost da započnu sa procesom uvođenja sistema kvaliteta i sigurnosti u Bosansko podrinjskom kantonu i da daju svoj doprinos organiziranom pristupu unapređenju kvaliteta zdravstvene zaštite u Federaciji Bosne i Hercegovine, što je i jedan od zadataka koje naša zemlja mora ispuniti na svom putu u evropskim integracijama.

 


Vijest

10.05.2016.

Završena obuka timova porodične medicine iz JU DZ Kantona Sarajevo
- educirano ukupno 597 zdravstvenih profesionalaca-

Zaposlenici i vanjski saradnici Agencije za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u FBiH (AKAZ) u okviru implementacije Projekta „Uspostavljanje sistema sigurnosnik standarda u primarnoj zdravstvenoj zaštiti“, koji AKAZ realizira u saradnji sa Federalnim ministarstvom zdravstva, 10. i 11. maja 2016. godine održali su 26. po redu obuku kojoj je prisustvovalo 23 ljekara porodične medicine i medicinskih sestara/tehničara.

Do sada je educirano ukupno 597 zdravstvenih profesionalaca iz timova porodične/obiteljske medicine. Današnja obuka je organizovana za one zdravstvene profesionalce koji nisu bili u mogućnosti da prisustvuju edukaciji koja se održavala u prošloj godini. Time je u potpunosti završena osnovna obuka svih zaposlenih u porodičnoj/obiteljskoj medicini u JU DZ Kantona Sarajevo.

Kao i na prethodno održanim radionicama, učesnici edukacije su bili upoznati sa sadržajem sertifikacijskih standarda za timove porodične/obiteljske medicine, kako se radi samoocjena te šta su facilitacija i vanjska ocjena, osnove upravljanja rizikom, indikatorima kvaliteta, razvojem politika i procedura. Drugi dan obuke zdravstveni profesionalci su uradili praktične vježbe koje su se odnosile na pisanje procedura, kako bi svi članovi timova bili što bolje obučeni da započnu sa radom u oblasti uvođenja sistema sigurnosti.

Projekat „Uspostavljanje sistema sigurnosnih standarda u primarnoj zdravstvenoj zaštiti“ koji AKAZ realizira od 2014. godine u saradnji sa Federalnim ministarstvom zdravstva i Javnom ustanovom Dom zdravlja Kantona Sarajevo se odvija prema planu. Velika zainteresovanost i entuzijazam učesnika edukacije da aktivno sudjeluju u procesu uspostavljanja sistema sigurnosti i kvaliteta dalo je i izvrsne rezultate, kako za pacijente/korisnika zdravstvenih usluga, tako i za zdravstvene profesionalce u primarnoj zdravstvenoj zaštiti Kantona Sarajevo.


Vijest

04.05.2016.

LEAN u zdravstvenoj zaštiti - poboljšanje kvaliteta

Evropsko udruženje za kvalitet u zdravstvu (ESQH) zajedno sa Hrvatskim udruženjem za poboljšanje kvaliteta u zdravstvu i Udruženjem ljekara u Hrvatskoj (CSQIHC), 27. i 28. maja 2016. godine u Biogradu na Moru u Hrvatskoj će održati Konferenciju na temu LEAN u zdravstvenoj zaštiti-poboljšanje i izvršenje kvaliteta.

Na ovom značajnom skupu posebna pažnja će biti posvećena široko prihvaćenom konceptu za poboljšanje kvaliteta i povećanju vrijednosti za pacijenta uz razumne troškove i veću efikasnost – LEAN u zdravstvu. Ovaj skup će biti prilika za učenje, razmjenu iskustava i razumijevanje Lean menadžment koncepta.

Učesnici Konferencije će biti upoznati sa ključnim alatima LEAN-a i načinima kako dovesti do značajnog poboljšanja efektivnosti i efikasnosti u zdravstvu.

Svi zainteresovani zdravstveni profesionalci, kao i pacijenti, su dobrodošli.

Više informacija, uključujući registraciju, mjesto i smještaj je dostupno na: http://www.otours.hr/en/conference/esqh-conference/100


Vijest

29.04.2016.

Suradnja u regionu – Održan radni sastanak predstavnika AKAZ-a i AAZ (Agencija za kvalitetu i akreditaciju u zdravstvu i socijalnu skrb Republike Hrvatske)

Slijedom višednevnih priprema i dogovora o načelno izraženoj spremnosti na stručnu suradnju i razmjenu u polju kvaliteta i sigurnosti u zdravstvu, 27.04.2016. godine, direktor Agencije za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u FBiH, Doc.dr. Ahmed Novo, sa suradnicima, posjetio je v.d. ravnatelja hrvatske Agencije za kvalitetu i akreditaciju u zdravstvu i socijalnu skrb, gospođu Ninu Bončić Mijatović dipl. jur., u prostorijama agencije u Zagrebu.

Kako je već ranije utvrđeno u međusobnim kontaktima, dvije agencije su, u svojstvu ovlaštenih upravnih organizacija, mandatari obezbjeđenja nastojanja za podizanjem kvaliteta i sigurnosti u zdravstvu te, kao takve, imaju namjere i potrebe što uže stručne suradnje i razmjene po svim pitanjima koja su relevantna za ovu oblast.

U projektu Evropske Unije „ Međuregionalni IPA prekogranični trilateralni program Hrvatska- Bosna i Hercegovina – Crna Gora“, predstavnici dviju agencija su održali prvi radni sastanak koji ima za cilj definiranje nastojanja da se učestvovanjem u navedenom programu obezbijede finansijska sredstva IPA fondova u svrhu benefita zdravstenih radnika i osiguranika iz Bosne i Hercegovine i Hrvatske kroz implementiranje projektnih zadataka.

Stručnjaci iz AKAZ-a i AAZ-a će sastaviti okvir konkretizacije suradnje te aplicirati do predviđenog roka 10.06.2016. godine, s nadom da će zajednički napor biti prepoznat u vidu odobrenja sredstava i pomoći u realizaciji predloženih mjera i aktivnosti.

Učesnike sastanka u Zagrebu, svojim pristustvom i aktivnim učešćem počastio je i Prof. Kopjar, predsjednik upravnog vijeća AAZ, renomirani medicinski stručnjak i znastveni radnik, koji je izrazio nadu da će zajednički napori rezultirati pozitivnim pomacima i uroditi plodom.

Nakon plenarnog sastanka, predstavnici AKAZ-a, g. Alhijad Hajro i g.-đa Džana Fazlić, posjetili su pojedine odsjeke sestrinske agencije te se obavijestili o nekim aspektima rada i razmijenili iskustava sa kolegama iz Zagreba.

 


Vijest

29.04.2016.

Unapređenje prava pacijenata
Mreža Naše društvo

Naše društvo, mreža nevladinih orgnizacija iz Mostara, 27. aprila 2016. godine organizirala je u Mediacentru u Sarajevu okrugli stol na temu “Uloga zdravstvenih vijeća u unapređenju prava pacijenata”. Ovom skupu ispred AKAZ-a prisustvovala je Melka Mercvajler.

Cilj okruglog stola je bio da kroz promociju uloge zdravstvenih vijeća se skrene pažnja na uspostavu partnerskih odnosa u zdravstenom sistemu, a s tim u vezi i formiranja zdravstvenih vijeća u Kantonu Sarajevo.

Zdravstvena vijeća, pored obaveze praćenja propisa i provedbe zdravstvene zaštite, imaju obavezu da prate i povredu pojedinačnih prava. Ukoliko bi se na svim nivoima vlasti formirala i aktivno radila zdravstvena vijeća, na temelju sakupljenih podataka postojala bi mogućnost definiranja slabih karika u zdravstvenom sistemu i pravovremeno rješavanje. Na taj način građani bi direktno doprinosili unapređenju zdravstvene zaštite.

Ovom prilikom predstavljeni su rezultati analize trenutnog stanja vezano te je prikazan i edukacijski film koji detaljno pojašnjava ulogu i način formiranja zdravstvenih vijeća. Činjenice ukazuju da zdravstvena vijeća nisu još uvijek formirana niti su zaživjela u praksi. Okrugli stol je bio prilika da su čuje mišljenje nevladinog sektora kao i prestavnika općina u Kantonu Sarajevo, zdravstvenih radnika, predstavnika javnog zdravstva, privatnih poliklinika i AKAZ-a.


Vijest

27.04.2016.

Sertificirana 24 tima porodične medicine u JUDZKS

Upravni odbor Agencije za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u FBiH je na dvadesetčetvrtoj redovnoj sjednici održanoj 27.04.2016. godine donio odluku o izdavanju bezuslovne sertifikacije rješenjem broj  02-37-152/16 za još 24 tima porodične/obiteljske medicine u sastavu ambulanti porodične/obiteljske medicine JU Doma zdravlja Kantona Sarajevo. Ukupan broj sertificiranih timova u ovoj zdravstvenoj ustanovi je dostigao brojku od 183. Dana 21.04.2016. godine Komisija za sertifikaciju timova porodične/obiteljske medicine je, nakon obavljenog šestog turnusa vanjske ocjene u periodu 11.-12.04.2016. godine, analizirala izvještaje vanjskih ocjenjivača i konstatovala da su pregledani timovi u potpunosti ispunili zahtjeve i kriterije standarda sigurnosti za timove porodične/obiteljske medicine. Na osnovu predočenih izvještaja i preporuke Komisije, Upravni odbor je izdao rješenjem bezuslovnu sertifikaciju sa rokom važenja od četiri godine kako je navedeno.


Apoteke

26.04.2016.

Obuka osoblja apoteka o procesu sertifikacije i sertifikacijskim standardima

Dana 26. aprila 2016. godine u Agenciji za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u FBiH (AKAZ) održana je obuka osoblja koje radi u apotekama u cilju pripreme za zakonski obaveznu sertifikaciju.

Učesnicima obuke predstavljen je rad Agencije kao i sertifikacijski standardi, protokol o pokretanju i vođenju postupka sertifikacije u apotekama. Protokol je predstavljen sa namjerom da približi uspostavu sistema sigurnosti osoblju apoteke i da olakša put do sertifikacije. Uz to, detaljno je pojašnjena i samoocjena koja je prvi korak u uspostavljanju sistema sigurnosti i ispunjenosti optimalnih standarda, kao i mogućnost identifikacije radnih procesa koje treba unaprijediti.

Jedan dio obuke bio je posvećen teorijskom objašnjenu politika i procedura, da bi nakon toga učesnici obuke bili podijeljeni u grupe kako bi radili na izradi procedura.

Obuka je završena odgovorom na pitanje „Šta da radim kada se vratim u moju apoteku?“

Svim učesnicima edukacije prema Pravilniku o stručnom usavršavanju (član 14), Komora magistara farmacije u FBiH dodjeljuje 3 boda.

Program obuke...

Fotografije sa obuke...


Vijest

22.04.2016.

Edukacija "Kvalitet u zdravstvu", sa prvog nivoa KPE (SHCE 1)

Na osnovu saglasnosti Federalnog ministra zdravstva, AKAZ je postao nositelj tri modula na svakom od 3 nivoa Programa Kontinuirane profesionalne edukacije iz zdravstvenog menadžmenta - KPE (nivoi SHCE 1, SHCE 2 i SHCE 3).

Dana 22. i 23.04.2016 godine u prostorijama Zavoda za javno zdravstvo Federacije BiH održano je predavanje iz prvog modula:"Kvalitet u zdravstvu", sa prvog nivoa KPE (SHCE 1). Nositelj edukacije i glavni predavač je direktor AKAZ-a, doc.dr. Ahmed Novo, dok su sunosioci-predavači eksperti iz oblasti kvaliteta, rukovodilac službe za kvalitet Univerzitetskog kliničkog centra Tuzla, mr.sc.oec, Maida Nuhić, dip.iur. i prim.dr. Lejla Mačković, spec.infektolog šef odjela za kvalitet DZ Tuzla.

Na predavanjima polaznici edukacije imaju priliku biti upoznati sa političkim i strateškim okvirom za unaprjeđenje kvaliteta i sigurnosti zdravstvene zaštite, uključujući zakone i podzakonske akte iz oblasti kvaliteta u zdravstvu, metodološko upustvo AKAZ-a za uspostavljanje, razvijanje i održavanje sistema kvaliteta, moduse i instrumente poboljšanja
kvaliteta i sigurnosti zdravstvenih usluga u zdravstvenim ustanovama u FBiH, osnovne funkcije AKAZ-a, standarde i procese za setifikaciju i akreditaciju te principe upravljanja kvalitetom i rizicima (sistem žalbi).

TEST_SHCE1_Kvalitet


Vijest

20.04.2016.

Vanjska ocjena 18 apoteka u Tuzli

Agencija za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u FBiH (AKAZ) 18. i 19. aprila obavila je vanjsku ocjenu 18 apoteka iz sastava PZU Apoteke „Ibn Sina “ Tuzla u svrhu sertifikacije.

Naporan rad i entuzijazam zaposlenika ove ustanove, posebno kordinatora za kvalitet ,kao i nesebična podrška menadžmenta rezultirao je aplikacijom za sertifikaciju s ciljem ispunjenja članova 12., 57., i 72. Zakona o apotekarskoj djelatnosti („Sl.novine Federacije BiH ,br.40/10), po čemu su sve apoteke dužne uspostaviti sistem sigurnosti.

Vanjsku ocjenu obavio je tim od šest ovlaštenih ocjenjivača kvaliteta AKAZ-a i to: mr.ph. Anela Galić, vođa tima, mr.ph. Halida Smajlagić, mr.ph.Sandra Stanešić – Kravec, mr.ph. Ernesa Škaljo, mr.ph Bakir Omerbegović i mr.ph Vildana Drljević kao članovi tima.

Na osnovu Izvještaja vanjskih ocjenjivača Komisija za sertifikaciju će svoje preporuke uputiti Upravnom odboru AKAZ-a, koji će donijeti i konačnu odluku o sertifikaciji.

Fotografije sa vanjske ocjene...


Vijest

12.04.2016.

Završena vanjska ocjena 24 tima porodične /obiteljske medicine iz JUDZKS

Ovlašteni ocjenjivači kvaliteta Agencije za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u FBiH (AKAZ) 11. i 12. aprila 2016. godine obavili su vanjsku ocjenu 24 tima porodične medicine iz JU DZ Kantona Sarajevo u svrhu sertifikcije.

U vanjskom pregledu timova porodične medicine učestvovalo je šest AKAZ-ovih ocjenjivača koje predvodi dr. Samira Srabović iz DZ Tuzla. Tim vanjskih ocjenjivača su činili: dr. Senada Selmanović iz DZ Tuzla, dr. Zlatko Šantić i dr. Senaida Marina Babić iz DZ Stolac, dr. mng. Halid Mahmutbegović iz DZ Živinice i dr. Senada Škapurević DZ Tešanj.

Nakon završetka vanjske ocjene, predstavnici AKAZ-a, vanjski ocjenjivači, menadžment JUDZ Sarajevo i predstavnici timova porodične/obiteljske medicine u kojima je rađena vanjska ocjena, održali su završni sastanak u DZ Centar Sarajevo, na kojem su vanjski ocjenjivači prezentirali svoje utiske.

Nadalje, slijedi rad AKAZ-ove Komisije za sertifikaciju, koja će na osnovu pokazanih rezultata dati preporuku Upravnom vijeću AKAZ-a koji donosi odluku u vezi sa sertifikacijom 24 tima porodične/obiteljske medicine iz JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo.

 


Apoteke

08.04.2016.

Obuka osoblja apoteka o procesu sertifikacije i sertifikacijskim standardima

Agencija za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u FBiH – AKAZ obavještava sve zainteresovane da je određen novi termin za naredni turnus obuke za osoblje apoteka o sertifikaciji i sertifikacijskim standardima, koji će se održati dana  26.04.2016 . godine u prostorijama AKAZ-a, Dr. Mustafe Pintola 1, Ilidža, Sarajevo sa početkom u 08:30 sati.

Na obuci će polaznici imati priliku da se upoznaju detaljno sa djelokrugom rada AKAZ-a, standardima za sertifikaciju apoteka kao i sa načinima kako ispuniti tražene zahtjeve koji proističu iz standarda i kriterija. Također, učesnici će biti podučeni o načinu pisanja procedura, dobiće i primjere urađenih procedura, te kako i na koji način uraditi samoocjenu u svojoj apoteci.

Napominjemo da je ova obuka preduvjet za zainteresovane kandidate koji žele da pohađaju obuku za AKAZ-ove ovlaštene ocjenjivače kvaliteta. Tačan datum obuke za AKAZ-ove ovlaštene ocjenjivače kvaliteta biće oglašen na  www.akaz.ba . Svim učesnicima edukacije prema Pravilniku o stručnom usavršavanju (član 14), Komora magistara farmacije u FBiH dodjeljuje 3 boda.

Molimo sve zainteresovane da uplate i prijave za obuku izvrše najkasnije do  22.04.2016 . godine.

Napominjemo da je proces sertifikacije zakonska obaveza za sve apoteke bez obzira na vid svojine (Zakon o apotekarskoj djelatnosti, „SN FBiH“ broj 40/10, član 12., 57. i 72.).

Za eventualna pitanja stojimo na raspolaganju putem e-mail-a:  apoteke@akaz.ba  i na broj telefona 033/771-875.

Obrazac prijave za edukaciju...


Vijest

07.04.2016.

7. APRIL – SVJETSKI DAN ZDRAVLJA

U povodu obilježavanja svjetskog Dana zdravlja, danas 07.04.2016. godine , direktor, doc. dr. Ahmed Novo, predstavja AKAZ na manifestaciji u organizaciji Medicinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, pod nazivom: „Pobijedimo dijabetes zajedno“, koja se održava u amfiteatru fakulteta.

Doc. dr. Novo će imati izlaganje na temu: „ Diabetes mellitus u standardima AKAZ-a za porodičnu medicinu “.

U popodnevnim satima, AKAZ će se pridružiti i proslavi u prostorijama Univerzitetsko-kliničkog centra u Sarajevu gdje se očekuje prisustvo predstavnika diplomatskog kora, udruženja pacijenata, resornih ministarstava i drugih domaćih i stranih zdravstvenih ustanova.

Svim zdravstvenim radnicima, saradnicima AKAZ-a i korisnicima zdravstvenih usluga u Federaciji Bosni i Hercegovini želimo sretan Dan zdravlja.

DOBRO VAM ZDRAVLJE!


Apoteke

07.04.2016.

Sertifikacija zdravstvenih ustanova apoteka u FBIH

Dana 05.04.2016. godine Agencija za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu (AKAZ) organizirala je vanjski pregled PZU Apoteke „La Vita“ iz Stjepan Polja, Gračanica u svrhu sertifikacije. Vanjski pregled obavila je mr.ph. Halida Smajlagić, ovlašteni ocjenjivač kvaliteta AKAZ-a.

Na osnovu izvještaja vanjskog ocjenjivača Komisija za sertifikaciju će dati preporuku Upravnom vijeću AKAZ-a u vezi sa sertifikacijskim statusom PZU Apoteke „La Vita“ .

Napominjemo da su zbog zaštite pacijenata, sigurnog sistema rada, sigurnog radnog okruženja u apoteci te sigurnosti osoblja apoteke i na osnovu članova 12., 57., i 72. Zakona o apotekarskoj djelatnosti („Sl.novine Federacije BiH ,br.40/10) sve apoteke dužne uspostaviti sistem sigurnosti.

 

 


Edukacija

06.04.2016.

Početak edukacije za privatne zdravstvene ustanove
iz Kantona Sarajevo i Tuzla, zavode i domove zdravlja iz Visokog, Vareša i Bužima


Agencija za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u FBiH (AKAZ) započela je još jednu aktivnost u edukaciji zdravstvenih profesionalaca u oblasti uvođenja sistema sigurnosti i kvaliteta u zdravstvu.

Riječ je o edukaciji osoblja privatnih poliklinika i ordinacija iz Kantona Sarajevo i Tuzla i Zavoda za zaštitu žena i materinstva Kantona Sarajevo, Zavoda za zdravstvenu zaštitu zaposlenika MUP-a, kao i Zavoda za zdravstvenu zaštitu radnika u saobraćaju. Ovoj edukaciji su se pridružili i zaposlenici domova zdravlja Vareš, Bužim i Visoko. Prvom radionicom, koja je održana u prostorijama AKAZ-a, 31.marta 2016. godine započeo je proces uvođenja standarda sigurnosti u pomenute zdravstvene ustanove.

Učesnici edukacije su tokom prvog edukativnog modula, koji je prezentirala mr.sc. Maida Nuhić, načelnica Službe za kvalitet u UKC Tuzla, bili upoznati sa svim aktivnostima i zadacima koji slijede u procesu uspostavljanja sistema kvaliteta. Uz to, ovom prilikom posebna pažnja je posvećena i uspostavi internog sistema sigurnosti i kvaliteta. Prisutni su detaljno upoznati sa zadacima koji ih očekuju u ovom procesu kao što je uvođenje standarda sigurnosti, upravljanje rizikom, indikatori kvaliteta, uloga menadžera i drugo.

Prva radionica, na kojoj je prisustvovalo 29 učesnika, protekla je u veoma ugodnoj atmosferi i kvalitetnoj diskusiji. S obzirom na veliku zainteresovanost učesnika edukacije, sigurni smo da će dvoipomjesečni rad, koji nam predstoji, dati zapažene rezultate.

Fotografije sa edukacije...


Vijest

05.04.2016.

Sertificirano 27 timova porodične medicine JUDZKS

Upravni odbor Agencije za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u FBiH je na dvadesettrećoj redovnoj sjednici održanoj 30.03.2016. godine donio odluku o izdavanju bezuslovne sertifikacije rješenjem broj  02-37-121/16 za još 27 timova porodične/obiteljske medicine u sastavu ambulanti porodične/obiteljske medicine JU Doma zdravlja Kantona Sarajevo, čime je broj sertificiranih timova dostigao broj od 159. Razmatrajući izvještaje vanjskih ocjenjivača kao i prijedlog Komisije za sertifikaciju timova porodične/obiteljske medicine koja je, nakon obavljene vanjske ocjene, analizirala izvještaje vanjskih ocjenjivača i konstatovala da su pregledani timovi u potpunosti ispunili zahtjeve i kriterije standarda sigurnosti za timove porodične/obiteljske medicine, Upravni odbor je izdao rješenjem bezuslovnu sertifikaciju sa rokom važenja od četiri godine.


Vijest

04.04.2016.

Okrugli sto na temu „Hitna medicinska pomoć u HNŽ – stanje, mogućnosti i perspektive razvoja“

Liječnička Komora Hercegovačko-neretvanskog kantona u suradnji s Medicinskim fakultetom Sveučilišta u Mostaru organizirala je Okrugli sto na temu „Hitna medicinska pomoć u HNŽ – stanje, mogućnosti i perspektive razvoja“ na kojem su se okupile brojne institucije i Udruge. Ovaj skup je održan u petak, 01.04.2016. godine u konferencijskoj dvorani Medicinskog fakulteta na Bijelom Brijegu

Cilj Okruglog stola je otvoriti raspravu o problemima unutar službe Hitne medicinske pomoći u HNK. Predsjednik Liječničke komore HNK-a doc. dr. Antonio Sesar kazao je kako je Liječnička komora svjesna da problemi i nezadovoljstvo postoje kod sugrađana, pacijenata, ali i nezadovoljstvo na strani liječnika i medicinskog osoblja. U raspravi su, uz predstavnike Komore sudjelovali predstavnici Ministarstva zdravstva HNK, Zavoda zdravstvenog osiguranja HNK, Agencije za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu FBiH (AKAZ), Zavoda za javno zdravstvo FBiH, predstavnici zdravstvenih ustanova s područja HNK, predstavnici udruga za zaštitu prava pacijenata i djelatnici hitne medicinske pomoći. Liječnička Komora HNK će dostaviti svim učesnicima zaključke sa ovog izuzetbi korisnog i veoma dobro posjećenog skupa.


Vijest

23.03.2016.

Privatne zdravstvene ustanove/ordinacije iz Kantona Sarajevo i Tuzla
započinju edukaciju u oblasti uvođenja sistema sigurnosti i kvaliteta

Krajem marta, tačnije 31.03.2016. godine započinje edukacija zdravstvenih profesionalaca, zaposlenika privatnih poliklinika i ordinacija iz Kantona Sarajevo i Tuzla.
Prvi edukativni modul pod nazivom “Koncept kvaliteta i poboljšanja kvaliteta i sigurnosti zdravstvene zaštite“ će voditi dr. sc. med Ahmed Novo i mr. sc. Maida Nuhić. Učesnicima edukacije će biti prezentirana povijest kvaliteta, evropski zatjevi za kvalitetom, pojam i definicija kvaliteta, upravljanje kvalitetom, upravljanje rizikom, sistemi poboljšanja kvaliteta. Uz to prisutni učesnici edukacije će biti upoznati i sa institucionalnim menadžerskim i profesionalnim okvirom za poboljšanje kvaliteta, facilitacijom, samoocjenom i akcionim planiranjem kao i procedurom vanjskog pregleda. Prvi edukativni modul je uvodna prezentacija za sve lekcija koje slijede u narednom dvoipomjesečnom periodu, koliko traje edukacija.

Naučene lekcije će umnogome pomoći svim zdravstvenim ustanovama/ordinacijama u procesu uvođenja sistema sigurnosti i kvaliteta.

Edukacija će se održavati u prostorijama AKAZ-a, Dom zdravlja Ilidža, Mustafe Pintola 1, sa početkom u 11.00 časova.


Vijest

18.03.2016.

Stručna radionica na temu nezaraznih bolesti

Svjetska zdravstvena organizacija je organizovala dvodnevnu stručnu radionicu na temu nezaraznih bolesti, posebno o informacijama i odlukama koje se zasnivaju na dokazima iz prakse.

Radionica je okupila preko 50 učesnika iz Bosne i Hercegovine, većinom iz domova zdravlja i zavoda/instituta za javno zdravstvo, kao i iz agencija za kvalitet i akreditaciju te resornih ministarstava. Pored prezentacija dr. Ive Rakovca i dr. Jill Farrington iz Regionalnog ureda Svjetske zdravstvene organizacije za Evropu, posebnu pažnju su privukle predavanja Prof. dr. Rana Balicera koji je predstavio veoma interesantna zdravstvena iskustva iz Izraela.

Zdravstveni profesionalci iz Bosne i Hercegovine su kroz diskusije i rad u grupama pokušali da identificiraju neke od ključnih problema kao i moguća rješenja za poboljšanje zdravstvene zaštite u oblasti nezaraznih bolesti, posebno kroz preventivne aktivnosti timova porodične / obiteljske medicine.

 


Vijest

17.03.2016.

Započinje edukacija za privatne zdravstvene ustanove/ordinacije/zavode iz Kantona Sarajevo i Tuzla

Prema planu i programu Agencije za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u FBiH (AKAZ) edukacija zdravstvenih profesionalaca iz privatnih zdravstvenih ustanova/ordinacija/zavoda započinje 31. marta 2016. godine u 11.00 časova.

Edukacija uposlenika ovih ustanova/ordinacija će umnogome pomoći da započnu proces uspostavljanja sistema sigurnosti i kvaliteta, što je propisano i Zakonom o zdravstvenoj zaštiti (Službene novine Federacije BiH, br.46/10, čl. 55.).

Prvi edukativni modul “ Koncept kvaliteta i poboljšanja kvaliteta i sigurnosti zdravstvene zaštite“ će biti uvod u predstojećih devet modula koje će učesnike edukcije upoznati o standardima sigurnosti i o akreditacijskim standardima, izradi politika i procedura, samoocjeni i vanjskom pregledu, sigurnosti pacijenata, upravljanju rizikom, prijavljivanju incidentnih situacija, instumentima za poboljšanje kvaliteta, strateškim dokumentima i sl.

Edukacija će se održavati u prostorijama AKAZ-a, suteren Doma zdravlja Ilidža, Mustafe Pintola 1, jednom sedmično u trajanju od 4-5 sati. To će uključivati u pojedinim edukativnim modulima i praktične vježbe u cilju da učesnici edukacije budu u potpunosti pripremljeni za nesmetano obavljanje zadataka koji ih očekuju u procesu uspostavljanja sistema sigurnosti i kvaliteta.

Molimo sve zainteresovane da izvrše uplatu i prijave se za obuku najkasnije do 28.03.2016. godine.
Za eventualna pitanja stojimo na raspolaganju: e-mail: melka.m@akaz.ba i na broj telefona 033/771-874. Kontakt osoba je Melka Mercvajler.


Vijest

15.03.2016.

Završena vanjska ocjena novih 27 timova porodične/obiteljske medicine iz JUDZKS

Ovlašteni ocjenjivači kvaliteta Agencije za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u FBiH (AKAZ) 14. i 15. marta 2016. godine obavili su šestu vanjsku ocjenu 27 timova porodične medicine iz JU DZ Kantona Sarajevo u svrhu sertifikcije tako da je u ovom momentu ukupno ocijenjeno 159 timova.

U vanjskom pregledu timova porodične medicine učestvovalo je sedam AKAZ-ovih ocjenjivača koje predvodi dr. Samira Srabović iz DZ Tuzla. Tim vanjskih ocjenjivača su činili: dr. Senada Selmanović iz DZ Tuzla, dr. Zlatko Šantić i dr. Senaida Marina Babić iz DZ Stolac, dr. mng. Halid Mahmutbegović iz DZ Živinice, dr. Senada Škapurević DZ Tešanj, Gildžana Bećirević, dms. iz DZ Doboj Istok.

Nakon završetka vanjske ocjene, predstavnici AKAZ-a, vanjski ocjenjivači, menadžment JU DZ Sarajevo i predstavnici 27 timova porodične/obiteljske medicine u kojima je rađena vanjska ocjena, održali su završni sastanak u DZ Centar Sarajevo, na kojem su vanjski ocjenjivači prezentirali svoje utiske.

AKAZ-ova Komisije za sertifikaciju će na osnovu pokazanih rezultata dati preporuku Upravnom vijeću AKAZ-a koji donosi odluku u vezi sa sertifikacijom novih 27 timova porodične/obiteljske medicine iz JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo.


Vijest

14.03.2016.

Dodijeljeni su sertifikati za 132 tima porodične medicine JUDZKS

U subotu 12.03.2016. godine dodijeljeni su sertifikati za 132 tima porodične medicine Javne ustanove Dom zdravlja Kantona Sarajevo u okviru projekta „Uspostavljanje sistema sigurnosnih standarda u primarnoj zdravstvenoj zaštiti u Kantonu Sarajevo“ koji je Agencija za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u FBiH (AKAZ) realizira u suradnji sa Federalnim Ministarstvom zdravstva i JU DZ Kantona Sarajevo. Također, dodijeljene su i zahvalnice te naljepnice koje će na vidnom mjestu u ambulantama porodične medicine pacijentima govoriti da se radi o certificiranoj zdravstvenoj ustanovi.

“Čast mi je da sam na čelu ove ustanove, u jednom ovakvom trenutnku kada se dešava možda i najveća stvar u njenoj poslijeratnoj istoriji. Mi smo ovdje zbog vas, uz vaš redovan rad uspjeli ste raditi i dodatno kako biste ispunili sve uslove za dodjelu certifikata kvalitete i na tome vam posebno čestitam. Danas imamo dvije trećine timova certificirane, i ono što je počelo kao projekat već je preraslo u pokret”, kazao je obraćajući se članovima timova generalni direktor UJ Dom zdravlja KS prim.dr. Milan Mioković.

Pomoćnik direktora za kvalitet u JU Dom zdravlja KS dr. Enes Šačić također je čestitao prisutnima i istaknuo značaj kvaliteta i sigurnosti u zdravstvu. “Zadatak svake zdravstvene ustanove je da pruži kvalitetnu uslugu svim korisnicima, i to je nešto na čemu trebamo kontinuirano raditi i dalje. Do ovih certifikata bilo je potrebno proći pripremni period, proces uspostavljanja sistema kvaliteta, ispunjavanja standarda kvaliteta i sigurnosti za timove porodične medicine, i evo, to smo uspjeli za 132 tima”, kazao je Šačić najvivši da bi tokom ove godine i svi ostali timovi trebali ispuniti certifikacijske standarde i dobiti certifikat.

Značaj kvaliteta istaknuo je i direktor AKAZ-a dr. Ahmed Novo potcrtavši značaj svakog zdravstvenog radnika. “Bez vašeg znanja i uloženog truda mi danas ne bismo bili ovdje. Standardi za timove porodične medicine vrlo su zahtjevni, a vi ste ih uspjeli ispuniti i na tome vam čestitam. Certifikacija je prvi korak, a onda idemo s drugim korakom, akreditacijom, i dižemo kvalitet zdravstvene zaštite i usluga na višu razinu”, kazao je Novo.

Pomoćnica ministra u sektoru za realizovanje projekata u Federalnom ministarstvu zdravstva dr. Vildana Doder kazala je kako je u svim dokumentima i strategijama ovog ministarstva, ali i svake zdravstvene ustanove, imperativ sigurnost kao jedan od prvih koraka u ostvarivanju kvalitete zdravstvene zaštite. “Kada je ova priča počela, očekivala sam mnogo, ali da će biti ovako uspješno iskreno – nisam. Čestitam vam na neizmjernom trudu, neizmjernoj energiji i ovom velikom uspjehu”, kazala je Doder.

Projekat „Uvođenje sistema sigurnosti u primarnu zdravstvenu zaštitu u JUDZKS“, odvijao se u više faza koje su uključivale: pilotiranje standarda sigurnosti, edukaciju zaposlenika, obuku ovlaštenih ocjenjivača kvaliteta, menadžmenta i facilitatora te vanjsku ocjenu timova porodične medicine u svrhu sertifikacije. U proteklom periodu održano je 30 radionica, kome je prisustvovalo 505 članova timova porodične medicine, koji su usvajali znanja i vještine koje su provodili u procesu uspostavljanja sistema sigurnosti, na osnovu AKAZ-ovih standarda. Vanjska ocjena, sa odabranim timom AKAZ-ovih ovlaštenih ocjenjivača kvaliteta, dala je vrsne rezultate.

Do sada je obavljeno pet vanjskih ocjena iz čega je AKAZ-ova Komisija za sertifikaciju na osnovu detaljnih izvještaja davala preporuke Upravnom vijeću AKAZ-a za dodjelu statusa sertificiranog tima. Krajnji rezultat je da su 132 tima porodične medicine iz JUDZKS svojim predanim radom i zalaganjima uspjeli ispuniti zahtjeve iz sertifikacijskih standarda i kriterija, a već 14. i 15.03.2016. biće obavljen pregled u svrhu certifikacije za još 27 timova porodične medicine. Do sredine godine godine očekujemo da AKAZ-ovi ocjenjivači pregledaju svih 200 timova.

Pojedine fotografije sa dodjele možete vidjeti ovdje...

ili kompletan album na Facebook stranici Agencije...


Vijest

04.03.2016.

Posjeta direktora AKAZ-a predsjedavajućoj Doma Naroda Parlamenta FBiH

Direktor Agencije za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u FBIH (AKAZ), dr. Ahmed Novo, 04. marta 2016. godine posjetio je i obavio razgovor sa gospođom Lidijom Bradarom, predsjedavajućom Doma naroda Parlamenta Federacije BiH.

Ovom prilikom dr. Ahmed Novo je upoznao gđu. Bradaru o djelatnostima Agencije za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u FBiH (AKAZ) i aktivnostima u oblasti uvođenja sistema kvaliteta u zdravstvu. Uz to, predsjedavajuća Doma naroda Parlamenta FBiH je upoznata i o aktivnostima koje se odnose na sertifikaciju i akreditaciju zdravstvenih ustanova u Federaciji BiH i velikoj zainteresovanosti zdravstvenih djelatnika da uđu u proces uspostavljanja sistema kvaliteta sa fokusom na zdravstvene ustanove u Srednjebosanskom kantonu.

Na kraju, presjedavajuća Doma Naroda Parlamenta Federacije BiH, Lidija Bradara, uz razumijevanje, dala je punu podršku AKAZ-ovim aktivnostima i organiziranom pristupu unapređenju kvaliteta zdravstvene zaštite, što je i jedan od zadataka koje naša zemlja mora ispuniti na svom putu u evropskim integracijama.


Vijest

04.03.2016.

„Jačanje sestrinstva u Bosni i Hercegovini“
Izvještaj je za Projekat

U sklopu aktivnosti podrške projekta „Jačanje sestrinstva u Bosni i Hercegovini“ (ProSes) standardizaciji zdravstvene njege, 2014. godine provedena je studija kojom su obuhvaćene četiri bh. zdravstvene ustanove odabrane pod pretpostavkom da predstavljaju tzv. „pozitivna odstupanja od prosjeka“, odnosno da su iste razvile efikasne strategije za unapređenje kvaliteta i sigurnosti zdravstvene njege. Cilj je bilo utvrditi na koji način se u navedenim ustanovama pristupilo procesu izrade, adaptacije, primjene, praćenja i evaluacije standardnih operativnih procedura zdravstvene njege. Procesi sertifikacije i akreditacije su se pokazali kao ključni. Oni su omogućili neophodne promjene u kulturi ustanova i omogućili medicinskim sestrama i tehničarima da preuzmu naprednije uloge u osiguranju i poboljšanju kvaliteta zdravstvene njege. Na makro, mezo i mikro nivou zdravstvenog sistema BiH, ključni akteri su odgovorni za unapređenje sigurnosti i kvaliteta zdravstvene njege, i to ne samo standardizacijom sestrinskih procedura, već i „širenjem informacija“.

Izvještaj je za projekat pripremio dr. Dietmar Ausserhofer sa Instituta sestrinskih nauka Univerziteta u Bazelu. Za koordinaciju i sveukupno usmjerenje zaslužni su dr. Ahmed Novo iz Agencije za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu (AKAZ) i dr. Severin Rakić iz Centra za zdravstveni menadžment Instituta za javno zdravstvo Republike Srpske (CZM IZJZ).

Uslijedila je podrška projekta izradi, primjeni i evaluaciji sestrinskih standardnih operativnih procedura u saradnji sa AKAZ-om i CZM-om u dvadeset i šest bh. zdravstvenih ustanova u toku 2014. i 2015. godine.

Namjera je projekta nastaviti saradnju sa svim institucijama sistema uključenim u aktivnosti edukacije, izrade, implementacije i evaluacije sestrinskih standardnih operativnih procesura u godinama koje slijede. Uzimajući u obzir postojeću situaciju u bh. zdravstvenim ustanovama, naročito ograničena novčana sredstva koja imaju na raspolaganju, ProSes može pomoći ključnim akterima da izgrade sistematičan i održiv pristup kontinuiranom unapređenju kvaliteta zdravstvene njege koja se pruža pacijentima.

Link: Izvještaj za projekat


Vijest

02.03.2016.

Uštedama i štednjom ne smije biti ugrožen kvalitet zdravstvenih usluga!
-Služba za odnose sa javnošću potpredsjednice Federacije BiH-

Potpredsjednica Federacije Bosne i Hercegovine Melika Mahmutbegović primila je danas direktora Agencije za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu Federacije Bosne i Hercegovine (AKAZ FBiH) dr. Ahmeda Novu.

Razgovarano je o procesu akreditacije zdravstvenih ustanova u Federaciji Bosne i Hercegovine kao i velikom interesovanju kako javnih tako i privatnih ustanova za uvođenjem i primjenom metoda i principa koji će unaprijediti procese rada u primarnim zdravstvenim ustanovama. „ Najveću korist i benefite od moderniziranja i optimiziranja procesa rada će, zasigurno imati pacijent odnosno građanin kao krajnji korisnik kvalitetne i adekvatne zdravstvene usluge i zaštite “, zajednički su konstatovali potpredsjednica Mahmutbegović i direktor Novo.

U pojedinim kantonima Federacije BiH proces akreditiranja je još uvijek, nažalost opterećen svojevrsnim problemima i finansijskim poteškoćama, ali će u skoroj budućnosti sve zdravstvene ustanove biti izložene pozitivnom natjecanju u pružanju što kvalitetnijih i sigurnijih zdravstvenih usluga za građane zbog kojih te ustanove i postoje.

U nastavku je naglašeno da Federacija i Bosna i Hercegovina raspolaže sa jako kvalitetnim zdravstvenim radnicima i kadrom koji uz adekvatne pretpostavke može obezbijediti pružanje zdravstvenih usluga u certificiranim ustanovama u kojima se primjenjuju najviši standardi iz oblasti zdravstvene zaštite i zdravstva uopšte.

Zaključeno je da će se u narednom periodu, na bazi adekvatnih procjena od strane AKAZ-a i ekonomskih pokazatelja, nastaviti sa razgovorima sa kantonalnim ministarstvima i zavodima u cilju realizacije neophodne i sveobuhvatne akreditacije zdravstvenih ustanova u našoj državi.


Vijest

25.02.2016.

Sertificirana 33 tima porodične medicine i 4 apoteke i akreditiran DPST centar

Upravni odbor Agencije za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u FBiH je na dvadesetdrugoj sjednici održanoj 24.02.2016. godine donio odluke o izdavanju akreditacije i sertifikacije zdravstvenim ustanovama u tri kantona na teritoriji Federacije BiH. Upravni odbor je donio odluku o izdavanju bezuslovne akreditacije rješenjem broj 02-37-78-3/15 centru za dobrovoljno, povjerljivo savjetovanje i testiranje Kabinet AIDS i druge imunodeficitarne bolesti sa savjetovalištem pri Klinici za zarazne bolesti JZU Univerzitetskog kliničkog centra Tuzla sa 98,00% ispunjenih akreditacijskih standard za DPST centre.

Na istoj sjednici Odbor je rješenjem broj 02-37-78-1/16 dodijelio sertifikacije za još 33 tima porodične/obiteljske medicine u sastavu ambulanti porodične/obiteljske medicine u JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo te rješenjem broj 02-37-78-2/16 dodijelio sertifikacije i za  4 apoteke i ogranka u sastavu JZU Gradska apoteka Gračanica. Sertificirane zdravstvene ustanove koji su u potpunosti ispunili zahtjeve i kriterije standarda sigurnosti za timove porodične/obiteljske medicine, odnosno standarda sigurnosti za apoteke.


 

Standardi

24.02.2016.

Standardi za kantonalne zavode javnog zdravstva

Agencija za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u FBiH je na osnovu člana 22. Zakona o sistemu poboljšanja kvaliteta, sigurnosti i o akreditaciji u zdravstvu („Službene novine Federacije BiH“ br. 59/05 i 52/11), člana 55. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Službene novine Federacije BiH“ br. 46/10) i drugih relevantnih propisa definirala set sertifikacijskih i akreditacijskih standarda za kantonalne zavode za javno zdravstvo u Federaciji Bosne i Hercegovine.

Ovi standardi kantonalne zavode za javno zdravstvo sagledavaju kao prirodne lidere u razvoju povezanog lokalnog sistema javnog zdravstva, naglašavajući važnost, kako njihovog intramuralnog , tako i ekstramuralnog djelovanja u podizanju nivoa zdravlja u lokalnoj zajednici. U tom smislu, kantonalni zavodi za javno zdravstvo imaju jedinstvenu odgovornost da predvode i koordiniraju sve aktivnosti u implementaciji esencijalnih usluga javnog zdravstva , za što im je u prvom redu potrebna zakonska osnova, partnerstvo u zajednici i adekvatno finansiranje usluga javnog zdravstva koje zadovoljavaju kritične potrebe pripadajuće populacije i koje, u krajnjoj liniji, treba da dovedu do unapređenja zdravlja u zajednici.

Svako poglavlje sastoji se od određenog broja standarda, koji opet imaju određen broj kriterija pomoću kojih se ocjenjuje ispunjenost standarda. Kriteriji su podijeljeni na „A“, čime se označavaju akreditacijski kriteriji i „S“, čime se označavaju sertifikacijski kriteriji koje je obavezno potpuno ispuniti (100%). „S“ kriteriji čine osnovne standarde javnozdravstvene sigurnosti. Ukupno ima 101 kriterija, 59 za sertifikaciju (58%) i 42 za akreditaciju (42%). Bodovni sistem za sertifikaciju je 1-0; 1 = potpuno ispunjen kriterij (P) i 0=neispunjen kriterij (N). Bodovni sistem za akreditaciju je 2-1-0, tj. 2 = potpuno ispunjen kriterij (P); 1=djelomično ispunjen kriterij (D) i 0=neispunjen kriterij (N), dok se sa NP označava "nije primjenljivo." Navedeni standardi sada imaju jasno definirane kriterije i indikatore sa dokazima za ocjenu i pripadajućom legislativom.

Standardi su usvojeni od strane Upravnog odbora Agencije odlukom broj: 02-02-77-3 dana 24.02.2016. uz pribavljenu prethodnu saglasnosti Federalnog ministarstva zdravstva na utvrđene prioritete Agencije u smislu izrade navedenih standarda broj: 01-37-176/16 i od 11.01.2016. godine te pozitivno mišljenje Udruženja specijalista javnozdravstvenih disciplina Federacije BiH.

Link za standarde


Vijest

24.02.2016.

Akreditacija DPST usluga u šest centara u FBiH

Agencija za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u FBiH (AKAZ) je u sklopu projekta „ Akreditacija DPST usluga u šest centara u FBiH “ koji se realizira od novembra 2015. godine, u saradnji sa Partnerships in Health/Partnerstvo za zdravlje, obavila vanjski pregled DPST centar Tuzla, Klinika za zarazne bolesti, Univerzitetski klinicki centar Tuzla.

U narednom periodu do planiranog završetka projekta (juni 2016. godine), Agencija će pripremiti i preostalih pet (5) centara za dobrovoljno, povjerljivo savjetovanje i testiranje i obezbjediti potrebnu pomoć facilitatora i to po centrima :

 • DPST centar Sarajevo, Klinika za infektivne bolesti, Univerzitetski klinički centar Sarajevo facilitator mr.sc. Amer Ovčina;
 • DPST centar ZZJZ, Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo i DPST centar Tuzla, Zavod za javno zdravstvo Tuzlanskog kantona, facilitator mr.ph. Vildana Drljević;
 • DPST centar Mostar, Zavod za javno zdravstvo Federacije BiH i DPST centar Mostar, Zavod za javno zdravstvo Hercegovačko-neretvanskog kantona facilitator doc.dr. Vera Kerleta – Tuzović.

Glavni cilj projekta je omogućavanje dostupnosti informacije o vlastitom HIV statusu, prvenstveno putem poboljšanja dostupnosti i kvaliteta dobrovoljnog, povjerljivog testiranja i savjetovanja te ovim putem preveniranja širenja HIV-virusa.


Vijest

18.02.2016.

Materia Socio Medica
- Zabilježen Prvi Cochrane Simpozij u Bosni i Hercegovini -

Održavanje prvog Cochrane Simpozija u oktobru prošle godine u organizaciji Federalne Agencije za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu (AKAZ) i Medicinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu na temu „Perspektive medicine zasnovane na dokazima i Cochrane u Bosni i Hercegovini, kome je prisustvovalo preko 70 učesnika, zabilježeno je i u stručno-medicinskom časopisu Materia Socio Medica.

Ovaj skup je okarakteriziran kao historijski događaj i veliki uspjeh, jer je uspio okupiti veliki broj pobornika Cochrane/medicine zasnovane na dokazima iz svih krajeva Federacije Bosne i Hercegovine. Istaknuto je također da su ovom skupu prisustvovali i donosioci odluka, predstavici Federalnog Ministarstva zdravstva, Federalnog Ministarstva obrazovanja i Ministarstva civilnih poslova Bosne i Hercegovine.

Znanje o upotrebi Cochrane Library je navedeno kao jedna od vještina koja se uvode i u nastavne programe za kliničku specijalizaciju kao i dragocjeni izvor dokaza za donošenje odluka o procjenama zdravstvenih tehnologija. Uz to, naglašena je i velika uloga AKAZ-a, s posebnim osvrtom na izradu vodiča za kliničku praksu, koji se zasnivaju na najboljim naučnim dokazima, koje razvijaju multidiciplinarni timovi zdravstvenih profesionalca, u organizaciji Federalne Agencije za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu.

Na kraju, u zaključku, autori ovoga teksta izražavaju nadu, da će ovaj Cochrane Simpozij podstaći zdravstvene profesionalce u Federaciji Bosne i Hercegovine na bolju saradnju u širenju i razmjeni dokaza. Uz to, za kraj, citirane su i riječi Mone Nasser, gošće iz Velike Britanije koja je rekla: „Usvajanjem i korištenjem medicine zasnovane na dokazima Bosna i Hercegovina može dovesti svoj zdravstveni sistem u sklad sa najboljim na svijetu, što otvara i mogućenosti za globalna finansiranja“.

više: Mater Sociomed. 2016 Feb;28(1):74-76


Vijest

16.02.2016.

Vodič za pacijente (prava, obaveze i odgovornosti pacijenata) u UKC Tuzla

Na prijedlog Sektora za poslove organizacije i poboljšanja kvaliteta UKC Tuzla, nevladina švedska organizacija MyRight, koja djeluje i u Bosni i Hercegovini, u svrhu podrške poboljšanju pristupačnosti zdravstvenih usluga i informacija o pravima pacijenata osobama sa invaliditetom (slijepe osobe), organizovala je izradu Vodiča za pacijente (prava, obaveze i odgovornosti pacijenata), Vodiča za pacijente sa duševnim smetnjama (prava, obaveze i odgovornosti pacijenata) i informativnog materijala za osobe sa PTSP na Brajevom pismu.

MyRight je donirao po jedan primjerak ovih materijala za svaku kliniku, odnosno po dva primjerka materijala za Kliniku za psihijatriju. Kako je ova organizacija iskazala spremnost za dalju saradnju, aktivnosti na izradi informativnih materijala za osobe sa invaliditetom, kao i druge aktivnosti na prilagođavanju uslova pružanja zdravstvenih usluga ovoj kategoriji pacijenata, će se nastaviti.

Vodiče možete pogledati ovdje: http://www.ukctuzla.ba/ukctuzla/za-pacijente/vodic

Vodič za pacijente - Prava, obaveze i odgovornosti pacijenata

Vodič za pacijente sa duševnim smetnjama - Prava, obaveze i odgovornosti pacijenata


Vijest

15.02.2016.

Direktor JU DZ Kantona Sarajevo posjetio AKAZ

Prim. dr. Milan Mioković, generalni direktor JU DZ Kantona Sarajevo zajedno sa pomoćnikom direktora za kvalitet dr. Enesom Šačićem, 15. februara 2016. godine posjetio je AKAZ.

Ovom prilikom održan je zajednički sastanak sa direktorom AKAZ-a dr. Ahmedom Novom i saradnicima na kome je bilo govora o organizaciji dodjele zasluženih sertifikata 12. marta 2016. godine za 132 tima porodične medicine iz JU DZ Kantona Sarajevo.

Uspješna saradnja pokazuje izuzetne rezultate i s tim u vezi bilo je govora i o nastavku saradnje i procesu sertifikacije domova zdravlja, kao i o akreditaciji ove ustanove.

Predani rad menadžmenta i zaposlenika ove zdravstvene ustanove kao i razumijevanje važnosti uvođenja standarda sigurnosti pokazuju i rezultati. S tim u vezi, vjerujemo da će nastavak saradnje polučiti uspjeh i donijeti korist kako za pacijente, korisnike zdravstvenih usluga, tako i za zaposlenike ove zdravstvene ustanove.


Vijest

15.02.2016.

Posjete AKAZ-a

Dana 09. i 10.02.2016. godine direktor Agencije za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu FBiH dr. Ahmed Novo posjetio je zdravstvene ustanove Tuzlanskog kantona i to: Zavod za javno zdravstvo TK, Javna zdravstveno-nastavna ustanova Doma zdravlja „Dr Mustafa Šehović", UKC Tuzla , JZU Gradska apoteka Gračanica u kojoj je organizovana vanjska ocjena u svrhu sertifikacije.

Pored ovih zdravstvenih ustanova posjete su upriličene još i u DZ Doboj Istok - Klokotnica , DZ Gračanica te Općoj bolnici “Dr Mustafa Beganović” Gračanica.

Tom prilikom je razgovarano o stanju na uspostavljanju sistema kvaliteta i sigurnosti, kao i o dostignutom nivou pripreme ovih zdravstvenih ustanova za sertifikaciju i akreditaciju.

Više o posjeti DZ Doboj Istok – Klokotnica...

 


Apoteke

11.02.2016.

Sertifikacija Javne zdravstvene ustanove Gradska apoteka Gračanica

Agencija za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu (AKAZ) je 10.02.2016. godine obavila vanjsku ocjenu JZU Gradska apoteka Gračanica u svrhu sertifikacije.

Višemjesečni rad i entuzijazam zaposlenika ove ustanove rezultirao je aplikacijom za sertifikaciju s ciljem ispunjenja članova 12., 57., i 72. Zakona o apotekarskoj djelatnosti („Službene novine Federacije BiH ,br.40/10), po čemu su sve apoteke dužne uspostaviti sistem sigurnosti.

Vanjsku ocjenu obavila su četiri ovlaštena ocjenjivača kvaliteta AKAZ-a i to: mr.ph. Anela Galić, vođa tima, mr.ph. Bakir Omerbegović, mr.ph. Sandra Stanešić Kravec, mr.ph. Ernesa Škaljo te mr.ph. Vildana Drljević ispred AKAZ-a.

Na osnovu izvještaja vanjskih ocjenjivača Komisija za sertifikaciju će svoje preporuke uputiti Upravnom odboru AKAZ-a, koji će donijeti i konačnu odluku o sertifikaciji.

Fotografije sa vanjske ocjene...


Edukacija

08.02.2016.

Započinje edukacija o uspostavljanju standarda sigurnosti za privatne zdravstvene ustanove u Federaciji BiH

Prema Zakonu o zdravstvenoj zaštiti (Službene novine Federacije BiH, br.46/10, čl. 55.), sve zdravstvene ustanove, bez obzira na oblik svojine, dužne su uspostaviti sistem sigurnosti na temelju standarda koje propisuje Agencija za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u Federaciji BiH (AKAZ).

Sigurnost je ključni faktor kvaliteta u svakoj zdravstvenoj ustanovi. Standard sigurnosti je izjava očekivanja o optimalno sigurnoj praksi koju zdravstvena ustanova može i mora ostvariti.

Agencija za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u Federaciji Bosne i Hercegovine (AKAZ) započinje sa edukacijom osoblja zaposlenog u privatnim zdravstvenim ustanovama/ordinacijama, kako bi bili u mogućnosti da započnu proces uspostavljanja sistema sigurnosti i kvaliteta u svojim ustanovama/ordinacijama.

Program AKAZ-ove edukacije sadrži deset edukativnih modula u trajanju od 2,5 mjeseca. To znači da će se edukacija održavati jednom sedmično u trajanju od 4-5 sati. To će uključivati u pojedinim edukativnim modulima i praktične vježbe u cilju da učesnici edukacije budu u potpunosti pripremljeni za nesmetano obavljanje zadataka koji ih očekuju u procesu uspostavljanja sistema sigurnosti i kvaliteta.

U zavisnosti od veličine, privatne zdravstvene ustanove /ordinacije će kandidirati određeni broj učesnika edukacije. Početak edukacije je planiran u martu ove godine.

Kontakt osoba je Melka Mercvajler: e-mail: melka.m@akaz.ba ili 33 77 18 74


Apoteke

04.02.2016.

Obuka za osoblje apoteka

U Agenciji za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u FBiH (AKAZ) 04. februara 2016. godine održana je obuka osoblja koje radi u apotekama u cilju pripreme za zakonski obaveznu sertifikaciju.

Učesnicima obuke predstavljeni su sertifikacijski standardi kao i protokol o pokretanju i vođenju postupka sertifikacije u apotekama. Protokol je predstavljen sa namjerom da približi uspostavu sistema sigurnosti osoblju apoteke i da olakša put do sertifikacije. Uz to, detaljno je pojašnjena i samoocjena koja je prvi korak u uspostavljanju sistema sigurnosti i ispunjenosti optimalnih standarda, kao i mogućnost identifikacije radnih procesa koje treba unaprijediti.

Jedan dio obuke bio je posvećen teorijskom objašnjenu politika i procedura, da bi nakon toga učesnici obuke bili podijeljeni u grupe kako bi radili na izradi procedura. Rezultat rada u grupama su bile tri procedure i to: Procedura za povlačenje lijekova sa tržišta, procedura za razrješavanje dugovanja i procedura za pohranjivanje lijekova.

Obuka je završena odgovorom na pitanje „Šta da radim kada se vratim u svoju apoteku?“

Svim učesnicima edukacije prema Pravilniku o stručnom usavršavanju (član 14), Komora magistara farmacije u FBiH dodjeljuje 3 boda.

Program obuke...

Fotografije sa obuke...


Vijest

03.02.2016.

Održano predavanje za specijalizante porodične medicine

U Agenciji za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u F BiH (AKAZ), je 3. februara 2016. godine održano predavanje za specijalizante porodične medicine u skladu sa Planom i programom specijalizacija i subspecijalizacija za doktore medicine, doktore stomatologije i magistre farmacije i Pravilnikom o specijalizacijama i subspecijalizacijama doktora medicine, doktora stomatologije i magistara farmacije („Službene novine Federacije BiH“, broj 6/11, 11/11, 17/11, 22/1, 26/11, 82/11, 41/12 i 79/12). Obuka u trajanju od 15 dana je usmjerena na sposobnosti specijalizanata porodične/obiteljske medicine da primjene znanje i vještine za uvođenje sistema kvaliteta u timovima porodične medicine.

Prisutni specijalizanti koji dolaze iz JUDZKS, DZ Donji Vakuf, DZ Cazin i DZ Bužim su upoznati sa Zakonom o sistemu poboljšanja kvaliteta, sigurnosti i o akreditaciji u zdravstvu kao i drugim zakonima iz oblasti zdravstva koji uključuju uvođenje sistema kvaliteta. Nadalje, učesnicima obuke su pojašnjeni procesi AKAZ-ove edukacije, facilitacije i vanjske ocjene, kao i uloga koordinatora kvaliteta u zdravstvenim ustanovama. Posebnu pažnju je privukla prezentacija o standardima sigurnosti za timove porodične/obiteljske medicine.

Svi specijalizanti (ukupno 12) će uraditi seminarski rad u vezi sa sertifikacijskim akreditacijskim standardima za porodičnu medicine na temelju predviđenih procedura.Treba istaći visoki nivo interesovanja specijalizanata koji su svojim iskustvima iz radne prakse, pitanjima i prijedlozima pokazali veliku zainteresovanost da uđu u ovaj proces.

Fotografije sa predavanja...


Vanjska ocjena

03.02.2016.

Završena vanjska ocjena novih 33 tima porodične /obiteljske medicine iz JUDZKS

Ovlašteni ocjenjivači kvaliteta Agencije za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u FBiH (AKAZ) 01. i 02. februara 2016. godine obavili su vanjsku ocjenu 33 tima porodične medicine iz JU DZ Kantona Sarajevo u svrhu sertifikcije.

Nakon završene sertifikacije 99 timova porodične/obiteljske medicine u prošloj godini, zaposlenici JU DZ KS su uspjeli pripremiti novih 33 timova porodične/obiteljske medicine koji su uspjeli unaprijediti svoj rad u skladu sa AKAZ-ovim standardima sigurnosti i pripremiti se vanjsku ocjenu.

U vanjskom pregledu timova porodične medicine učestvovalo je devet AKAZ-ovih ocjenjivača koje predvodi dr. Samira Srabović iz DZ Tuzla. Tim vanjskih ocjenjivača su činili: dr. Senada Selmanović i Damir Mujkanović, dmt iz DZ Tuzla, dr. Zlatko Šantić i dr. Senaida Marina Babić iz DZ Stolac, dr. mng. Halid Mahmutbegović iz DZ Živinice, dr. Senada Škapurević DZ Tešanj, DZ Tuzla, Gildžana Bećirević, dms. iz DZ Doboj Istok i dr.sc. Ivan Bagarić iz DZ Tomislavgrad.

Nakon završetka vanjske ocjene, predstavnici AKAZ-a, vanjski ocjenjivači, menadžment JU DZ Sarajevo i predstavnici timova porodične/obiteljske medicine u kojima je rađena vanjska ocjena, održali su završni sastanak u DZ Centar Sarajevo, na kojem su vanjski ocjenjivači prezentirali svoje utiske.

Nadalje, slijedi rad AKAZ-ove Komisije za sertifikaciju, koja će na osnovu pokazanih rezultata dati preporuku Upravnom vijeću AKAZ-a koji donosi odluku u vezi sa sertifikacijom 33 tima porodične/obiteljske medicine iz JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo.


Vijest

28.01.2016.

Posjeta Našoj maloj klinici

Direktor Agencije za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu (AKAZ), dr. Ahmed Novo, na poziv menadžmenta Centra za estetsku hirurgiju „Naša mala klinika“ posjetio je ovu ustanovu i obavio razgovor sa dr. prim. mr.sc. Alijom Aginčićem koji je izrazio želju i spremnost da započnu sa procesom uvođenja sistema kvaliteta i sigurnosti.

„Naša mala klinika“ je jedna u nizu privatnih zdravstvenih ustanova/ordinacija koje se žele pridružiti AKAZ-ovoj listi sertificiranih/akreditiranih zdravstvenih ustanova u Federaciji Bosne i Hercegovine.

Imajući u vidu veliku zainteresovanost privatnih poliklinika u FBiH planira se održavanje edukacije za zdravstvene profesionalce u martu 2016. godine, gdje bi se stekla osnovna znanja i iskustva koja se odnose na cjelokupni proces uvođenja sistema kvaliteta/sigurnosti. Kroz deset edukativnih modula učesnici edukacije će biti upoznati sa sistemom kvaliteta u zdravstvu, AKAZ-ovim standardima sigurnosti i kvaliteta, politikama i procedurama, kliničkoj reviziji, indikatorima kvaliteta, kliničkim vodičima, timskim radom, vještinom komunikacije i sl

Svi zainteresovani mogu dobiti informacije putem e-mail-a: melka.m@akaz.ba


Apoteke

20.01.2016.

Obuka za osoblje apoteka o sertifikaciji i sertifikacijskim standardima

Agencija za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u FBiH – AKAZ obavještava sve zainteresovane da je određen novi termin za naredni turnus obuke za osoblje apoteka o sertifikaciji i sertifikacijskim standardima, koji će se održati:

04.02.2016. godine sa početkom u 08.30 sati u prostorijama AKAZ-a, Dom zdravlja Ilidža, Dr. Mustafe Pintola 1, Sarajevo.

Polaznici Obuke će dobiti certifikate o učešću, a mogu ih priložiti za produženje licence u Komori magistara farmacije FBiH koja je obuku bodovala sa tri (3) poena.
Jednako tako, najuspješniji polaznici će moći da uđu u izbor za AKAZ-ove vanjske ocjenjivače.

Napominjemo da je proces sertifikacije zakonska obaveza za sve apoteke bez obzira na vid svojine (Zakon o apotekarskoj djelatnosti, „SN FBiH“ broj 40/10, član 12., 57. i 72.).

Obrazac prijave za edukaciju...


Vijest

19.01.2016.

Vanjski pregled DPST centra u Tuzli

Agencija za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u FBiH (AKAZ) je 19.01.2016. godine u sklopu projekta „Akreditacija DPST usluga u šest centara u FBiH “, koji realizira u suradnji sa Partnerships in Health/Partnerstvo za zdravlje (PH), obavila vanjski pregled DPST centra u sklopu UKC Tuzla, Klinika za zarazne bolesti.

Vanjski pregled centra obavio je tim AKAZ-ovih vanjskih ocjenjivača u sastavu: dr.sc. Enes Šačić i prim. dr. Jasna Topalović – Četković.

Vjerujemo, imajući u vidu utiske i izvještaje vanjskih ocjenjivača, da će centar nakon odluke AKAZ-ove Komisije za akreditaciju i Upravnog odbora, naći svoje mjesto na listi akreditiranih centara u Federaciji Bosne i Hecegovine.

Akreditacijski standardi za usluge D obrovoljnog P ovjerljivog S avjetovanja i T estiranja centara su nastali kao dio programa za „Poboljšanje dostupnosti i kvaliteta dobrovoljnog testiranja i savjetovanja (DPTS)“ u sklopu projekta Global Funda for HIV/AIDS, TB & Malaria, koji se realizira uz podršku UNDP-a. Glavni cilj ovog programa koji implementira Partnerships in Health /Partnerstvo za zdravlje (PH) je da omogući da sve više ljudi zna svoj HIV status prvenstveno putem poboljšanja dostupnosti i kvaliteta dobrovoljnog testiranja i savjetovanja, te se ovim putem želi i prevenirati širenje HIV-virusa.


Vijest

18.01.2016.

International Nursing Review

Objavljen rad u uvođenju standardiziranih operativnih procedura u Bosni i Hercegovini

U januaru 2016. godine, u posljednjem izdanju International Nursing Review objavljen je rad (Ausserhofer D., Rakic S., Novo A., Dropic E., Fisekovic E., Sredic A. & Van Malderen G. (2015) Improving the safety and quality of nursing care through standardized operating procedures in Bosnia and Herzegovina) posvećen uvođenju standardiziranih operativnih sestrinskih procedura u Bosni i Hercegovini. U okviru projekta Jačanje sestrinstva u BiH (ProSes) koji je realiziran u saradnji sa Švicarskom Agencijom za saradnju i razvoj (SDC) i Fondacijom FAMI, Agencija za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u FBiH (AKAZ) je učestvovala i dala je svoj doprinos u razvoju, provedbi, praćenju i evaluaciji SOP-ova u sestrinstvu.

Dietmar Ausserhofer, ekspert iz Švicarske, (Institute of Nursing Science, University of Basel, Basel, Switzerland), tokom svoje posjete Bosni i Herecegovini posjetio je Agencije u Federaciji BiH i RS, kao i četiri odabrane zdravstvene ustanove kako bi u potpunosti stekao uvid koliko korištenje standardiziranih sestrinskih operativnih procedura utiče na poboljšanje kvaliteta i sigurnosti u pružanju usluga od strane medicinskih sestara/tehničara.

 

 

Objavljeni rad možete naći ovdje: http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/inr.12237/full


Vijest

11.01.2016.

AKAZ POSTAO ČLAN ISQua-e

Agencija za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u F BiH (AKAZ) je postala član ISQua-e, međunarodnog društva za kvalitet u zdravstvu.

ISQua datira od 1984. godine kao globalna organizacija u čijem djelokrugu rada je prije svega kvalitet i sigurnost zdravstvene zaštite u svijetu. Kroz mrežu koja se proteže u 100 zemalja svijeta i pet kontinenata ISQua pruža podršku u oblasti poboljšanja sigurnosti i kvaliteta u zdravstvu i smislu efikasnijeg provođenja i ostvarivanja ciljeva u profesionalonom okruženju.

ISQua-ina mreža razvija partnerstvo koje pomaže u procesu poboljšavanja isporuka zdravstvene zaštite za pacijente. Ideje i rješenja se razmjenjuju kroz ISQua-inu globalnu mrežu u rasponu od zdravstvenog sistema do procesa pružanja kvalitetne zdravstvene usluge pacijentima.

http://www.isqua.org/membership/institutional-members


Indikatori

04.01.2016.

Obavještenje za koordinatore kvaliteta

Agencija za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u FBiH (AKAZ) je razvila set  indikatora izvedbe za bolnice i domove zdravlja  koji vrijedi za sve bolnice i domove zdravlja na teritoriju Federacije BiH, a zadatak je zdravstvenih ustanova da Agenciji dostave prikupljene vjerodostojne podatke za 2015. godinu. Set sadrži i listu elektivnih indikatora, koji još uvijek nisu obavezni za prijavljivanje, ali zahtjevaju da se osoblje sa njima upozna i da svoj doprinos njihovom što boljem definiranju. U ovome veliku ulogu imaju koordinatori kvaliteta koji će moći postavljati pitanja i dobivati odgovore bilo putem e-maila (koordinator@akaz.ba), bilo na web stranici AKAZ-a.

Krajnji rok za dostavu podataka, indikatora za obavezno prijavljivanje, elektivnih indikatora i nepovoljnih događaja je  31. januar/siječanj 2016. godine . Rok za dostavu indikatora kvaliteta i sigurnosti je  15. mart/ožujka 2016. godine, a rok za slanje godišnjeg izvještaja strukturiranog prema obaveznim sastavnim dijelovima je 15. april/travnja 2016. godine. Na osnovu njih svaka ustanova može da uporedi svoje rezultate i stekne uvid u kvalitet zdravstvene zaštite koju pruža, da otkrije neočekivane nivoe izvedbe koje zahtjevaju promjenu prakse, ali i da postavi početnu tačku za praćenje tih promjena.

Za tačnost podataka odgovara koordinator kvaliteta. Podatke je potrebno unijeti u elektronski obrazac i poslati AKAZ-u u navedenim rokovima isključivo u elektronskoj formi na e-mail: koordinator@akaz.ba. Indikatore izvedbe, uputstvo i obrasce možete naći i na AKAZ-ovoj web stranici:  http://www.akaz.ba/Indikatori_izvedbe/Indikatori.htm

Za sve nejasnoće možete nas kontaktirati putem telefona: 033 771-873 i e-maila (koordinator@akaz.ba).


Vijest

30.12.2015.

Sertificirano još 29 timova porodične/obiteljske medicine JU Domova zdravlja Kantona Sarajevo

Upravni odbor Agencije za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u FBiH je na dvadesetoj sjednici održanoj dana 30.12.2015. godine rješenjem broj 02-37-1315/15 dodijelio je sertifikaciju za još 29 timova porodične/obiteljske medicine iz JU DZ Kantona Sarajevo koji su ispunili zahtjeve i kriterije standarda sigurnosti čime se broj sertificiranih timova u ovoj ustanovi povećao na 99. Naime, osam ovlaštenih ocjenjivača Agencije je dana 14. i 15.12.2015. godine obavilo vanjsku ocjenu novih 29 timova porodične/obiteljske medicine u kojima su zaposlenici JU DZ Kantona Sarajevo do datuma ocjene uspjeli unaprijediti svoj rad u skladu sa AKAZ-ovim standardima sigurnosti i pripremiti se za sertifikaciju. U vanjskom pregledu timova porodične medicine uečstvovalo je multidisciplinarni tim od osam AKAZ-ovih ocjenjivača koje predvodi dr. Samira Srabović iz DZ Tuzla. Tim vanjskih ocjenjivača čine: dr. Senada Selmanović iz DZ Tuzla, dr. Zlatko Šantić i dr. Senaida Marina Babić iz DZ Stolac, dr.mng. Halid Mahmutbegović iz DZ Živinice, dr. Senada Škapurević DZ Tešanj, dipl.med.ses. Gildžana Bećirević-Sejdinović iz DZ Doboj-Istok Klokotnica te dmt. Damir Mujkanović iz DZ Tuzla. Nakon završetka vanjske ocjene izvještaje vanjskih ocjenjivača je analizirala Komisija za sertifikaciju i na osnovu pokazanih rezultata dala preporuku zaključkom broj 04-37-1300-2 od dana 23.12.2015. godine Upravnom odboru AKAZ-a koje donosi odluku o sertifikaciji.


Vijest

28.12.2015.

Prve „Q“ naljepnice za sertificirane apoteke!
naljepnica istaknuta na vratima apoteke „NERA“ u Visokom

Nakon najave i promocije grafičkog rješenja „Q“ naljepnica na Trećim danima kvaliteta u zdravstvu u FBiH 17.12. tekuće godine, kada su dodijeljeni i sertifikati apotekama, prve ovakve naljepnice počinju biti distinktivno vizualno sredstvo komunikacije na objektima u kojima se nalaze sertificirane apoteke.

Apoteka „NERA“ iz Visokog, jedna je od prvih sertificiranih apoteka koja je naljepnicu sa znakom „Q“ istakla na vidno mjesto kako bi odaslala jasnu poruku korisnicima zdravstvenih usluga i klijentima apoteke da se radi o ustanovi koja je prošla proces uvođenja i uspostave sistema sigurnosti te kvalifikacijski pregled nadležnih ocjenjivača.

Čestitamo!

 


Edukacija

21.12.2015.

Edukacija iz zdravstvenog menadžmenta - SHCE 2

Dana 18. i 19.12.2015. godine u prostorijama Poslovne akademije Ekonomskog fakulteta UNSA održana su predavanja iz izborne nastavne jedinice „Integrirana zdravstvena zaštita“, sa drugog nivoa kontinuirane profesionalne edukacije za zdravstvene menadžere (SHCE 2).

Voditelj programa je direktor AKAZ-a, doc.dr. Ahmed Novo, dok je sunositelj edukacije, doc.dr. Antonio Sesar, specijalista oftalmolog iz Sveučilišne kliničke bolnice Mostar.

Na predavanjima su polaznici edukacije upoznati sa osnovama integrirane zdravstvene zaštite što uključuje predavanje o zdravstvenom sistemu, značaju uključenosti pacijenata, zajedničkom odlučivanju i partnerstvu sa pacijentom, različite perspektive EQuiP-a, te o instrumentima integrirane zdravstvene zaštite kao što su kliničke vodilje, klinička revizija, klinički puteve i procesom akreditacije. Svrha ovog edukatovnog modula je i da učesnici dobiju osnove o mogućujoj integraciji zdravstvenih usluga u bh. kontekstu.

Test za učesnike...

Fotografije sa edukacije...


Vijest

18.12.2015.

ZAVRŠENI III DANI KVALITETA U ZDRAVSTVU

Enesu Šačiću priznanje 'Šampion kvaliteta', dodijeljene nagrade za izvrsnost i zahvalnice
zaslužnim institucijama i pojedincima za 2015.

Treći Dani kvaliteta u zdravstvu u FBiH 2015. u organizaciji Agencije za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu F BiH (AKAZ) okončani su dodjelom priznanja i zahvala zaslužnim institucijama i pojedincima za proteklu godinu. Priznanje 'Šampion kvaliteta' dodijeljeno je dr.sc.med. Enesu Šačiću, zaposlenom JU DZ Kantona Sarajevo, epidemiologu i zamjeniku direktora za kvalitet. Ovo priznanje dodjeljuje se onima koji u organizaciji u kojoj rade uspostavljaju sistem upravljanja kvalitetom i odgovorni su za njegovu primjenu.

Nagrade za izvrsnost dobili su Halid Mahmutbegović iz Doma zdravlja Živinice u kategoriji 'Koordinator kvaliteta' a priznanje za izvrsnost u kategoriji 'Menadžer ustanove' dodijeljeno je Dr. Omeru Ćemaloviću, direktoru Psihijatrijske bolnice Sarajevo.

Priznanje za svoj rad u kategoriji 'Vanjski ocjenjivač' dobili su dugogodišnji saradnici AKAZ-a, koji su od samog početka rada Federalne Agencije za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu bili uključeni u mnoge aktivnosti: mr.sc.med Enis Hasanović, Zavod za materinstvo Kantona Sarajevo i i Roberti Perković, iz Županijske bolnice Bolnice Livno. U kategoriji 'Facilitator' nagrada za izvrsnost dodijeljena je Jasminki Jašić iz Doma zdravlja Srebrenik, dok su u kategoriji 'Junior kvaliteta' nagrađeni Danijela Ovčina iz JU 'Domovi zdravlja KS', zaposlena u Službi za kvalitet, i mr. Bakir Omerbegović, iz Privatne zdravstvene ustanove 'Nera' Visoko.

Priznanje za životno djelo dodijeljeno je dr. Zehri Karahasanović dugogodišnjoj direktorici DZ Gračanica, aa uspješnu saradnju i izvrsne rezultate rada zahvalnice su dodjeljjene Zahidi Binakaj, predsjednici Federalne farmaceutske komore, UNICEF-u BiH, Organizaciji 'MyRight', Nešadu Šeremetu iz UNDP-a i Hotelu Hollywood Sarajevo

Dani kvaliteta koji su održani u Hotelu 'Hollywood' u Sarajevu otvoreni su dodjelom certifikata i akreditacija za 70 timova porodične medicine Domova zdravlja Sarajevo, za15 apoteka iz JU 'Apoteke Sarajevo, apotekama 'Nera' iz Visokog i 'Alma Tuzla', centrima za mentalno zdravlje iz Visokog, Bugojna, Sanskog Mosta, Tešnja, Mostara, Velike Kladuše i Ključa i tri drop-in centra Asocijacije 'Margina' i to iz Tuzle, Zenice i Mostara.

Certifikate i akreditacije dodijelila je Snježana Bodnaruk iz Federalnog ministarstva zdravstva koja je podsjetila da AKAZ ove godine obilježava i 10 godina od svog osnivanja.

“Agencija je vrlo brzo svojim kvalitetnim radom postala brend i lider u regionu na koji su se u mnogim stvarima mogle ugledati i ugledale su se agencije iz regije”, kazala je Bodnaruk potcrtavajući kako je kvalitet u zdravstvu jedan od prioroiteta Svjetske zdravstvene organizacije te da će trend poboljšanja kvaliteta biti prepoznat i na putu BiH ka Evropskoj uniji.

Pomoćnica ministra civilnih poslova BiH u sektoru za zdravstvo prim. dr Draženka Malićbegović na otvaranju je kazala kako je kvalitet neophodna komponenta zdravstvene zaštite.

“Kvalitet zdravstvene zaštite pravo je svakog pacijenta i obaveza sistema da mu to pravo obezbijedi. Uspostavljanje sistema kvaliteta ključ je za daljnji napredak”, kazala je prim. dr Draženka Malićbegović.

Direktor AKAZ-a Ahmed Novo na otvaranju je govorio o aktivnostima ove Agencije u protekloj godini, planovima za narednu godinu i razvoju međunarodne saradnje istaknuvši da su akreditirane i certificirane zdravstvene ustanove dobile odgovarajuće naljepnice koje će moći istaći.

“Javne ustanove kojima su dodijeljene akreditacije i certifikacije imaće istaknute naljepnice kako bi korisnici znali da se radi o ustanovi koja zadovoljava standarde kvaliteta i sigurnosti. Naljepnica “Q“ za kvalitet počinje biti prepoznatljivi znak koji će korisnicima zdravstvenih usluga jasno odaslati poruku da je nositelj ovog znaka ustanova koja ima dokaz o izvršenom pregledu i utvrđenoj uspostavi sistema sigurnosti i kvaliteta u skladu sa pozitivnim propisima”, kazao je Novo prezentirajući grafičko rješenje naljepnica koje će krasiti zdravstvene ustanove i apoteke koje su uspješno prošle kvalifikatornu fazu uspostave sistema sigurnosti odnosno kvaliteta.

“Mi smo 2016. godinu nazvali 'Godinom certifikacije'. Očelujem da ćemo u sljedećoj godini imati puno više certificiranih i akreditiranih zdravstvenih ustanova u cilju još većeg poboljšanja kvaliteta u zdravstvu a na zadovoljstvo krajnjih korisnika”, kazao je Novo te najavio nastavak trenutnih i početak novih projekata kao i plan da Dani kvaliteta u zdravstvu sljedeće godine traju najmanje dva dana. Ovogodišnji Dani kvaliteta prilika su i za dodjelu priznanja i zahvala zaslužnim institucijama i pojedincima za proteklu godinu.

Organizirani pristup problemu kvaliteta zdravstvene zaštite sve češće se pominje u kontekstu odgovarajućih standarda koja naša zemlja ispunjava na svom putu priključivanju porodici evropskih naroda. S tim u vezi, u okviru zajedničkog projekta Svjetske banke «Osnovno zdravstvo» i Federalnog ministarstva zdravstva na razvoju kvaliteta i sigurnosti zdravstvene zaštite, 2005. godine ustanovljena je Agencija za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu FBiH, (AKAZ) sa sjedištem u Sarajevu, a na temelju formulirane politike kvaliteta i zakona koji tretira istu materiju.

Partneri AKAZ-a i ovogodišnjih Dana kvaliteta su i UNDP, UNICEF BiH, Asocijacija XY i UNFPA u BiH.

Lista učesnika...

Fotografije sa Konferencije...


Vijest

18.12.2015.

INTERVJU DOC.DR. AHMEDA NOVE ZA BHTRT EMISIJU „BOSNA I HERCEGOVINA DANAS“
17.12.2015.

BHT: U Sarajevu su završeni Treći dani kvaliteta u zdravstvu u FBiH. 70 timova porodične medicine dobili su sertifikate i akreditacije. Kvalitet u zdravstvu, jedan je od prioriteta Svjetske zdravstvene organizacije. U narednim minutama govorićemo o ovoj temi. Gost emisije „Bosna i Hercevovina danas“ je Doc.Dr. Ahmed Novo.

BHT: g. Novo, dobrodošli u emisiju BiH danas.

AN: Hvala, hvala na pozivu.

BHT: Treći dani kvaliteta u zdravstvu ujedno su i osvrt na stanje kvaliteta i sigurnosti u zdravstvu u Federaciji Bosne i Hercegovine, recite nam, koliko su kvalitetne zdravstvene usluge?

AN: Mi, koji se bavimo kvalitetom zdravstvenih usluga, koristimo jednu tehniku koja se zove benchmarking , to je, u grubom prevodu – poređenje. Mi možemo zdravstvo porediti sa drugim segmentima našeg društve, sa drugim granama: privredom, industrijom ekonomijom, itd...

Više, stenogram intervjua...

Video link: Intervju direktora Agencije...


Vijest

15.12.2015.

Vanjska ocjena 29 timova porodične/obiteljske medicine iz JUDZSK

Osam ovlaštenih ocjenjivača kvaliteta Agencije za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u FBiH (AKAZ) danas, 15.12.2015. godine, završavaju vanjsku ocjenu novih 29 timova porodične/obiteljske medicine iz JU DZ Kantona Sarajevo u svrhu sertifikacije.

Nakon završene sertifikacije 27 timova porodične/obiteljske medicine u novembru 2015. godine, zaposlenici JU DZ KS su uspjeli pripremiti novih 29 timova porodične/obiteljske medicine koji su uspjeli unaprijediti svoj rad u skladu sa AKAZ-ovim standardima sigurnosti i pripremiti se vanjsku ocjenu u svrhu sertifikacije.

U vanjskom pregledu timova porodične medicine učestvuje osam AKAZ-ovih ocjenjivača koje predvodi dr. Samira Srabović iz DZ Tuzla. Tim vanjskih ocjenjivača čine: dr. Senada Selmanović iz DZ Tuzla, dr. Zlatko Šantić i dr. Senaida Marina Babić iz DZ Stolac, dr. mng. Halid Mahmutbegović iz DZ Živinice, dr. Senada Škapurević DZ Tešanj, Damir Mujkanović, dmt. DZ Tuzla i Gildžana Bećirević, dms. iz DZ Doboj Istok.

Nakon završetka vanjske ocjene, predstavnici AKAZ-a, vanjski ocjenjivači, menadžment JU DZ Sarajevo i predstavnici timova porodične/obiteljske medicine, koji su danas prošli ocjenu će održati zajednički sastanak u DZ Centar Sarajevo, kako bi se prezentirali utisci nakon završene vanjske ocjene. Nadalje, slijedi rad AKAZ-ove Komisije za sertifikaciju, koja će na osnovu pokazanih rezultata dati preporuku Upravnom vijeću AKAZ-a koji donosi odluku u vezi sa sertifikacijom 29 timova porodične/obiteljske medicine iz JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo.


Vijest

14.12.2015.

Održana radionica: "Izazovi u procesu akreditacije"

U organizaciji Agencije za kvalitet i akreditaciju zdravstvenih ustanova Republike Makedonije u Skoplju, u periodu od 10. do 11. dembra 2015. godine održan je prva regionalna radionica s međunarodnim sudjelovanjem na temu "Izazovi u procesu akreditacije." Radionicu je otvorio državni tajnik Ministarstva zdravstva, gosp. Nasuf Ipchja, dekan Medicinskog fakulteta u Skopju, prof.dr. Nikola Jankulovski i direktorica Agencije za kvalitetu i akreditaciju zdravstvenih ustanova Republike Makedonije, prof.dr. Elizabeta Zisovska. Svečano su dodijeljene potvrde i licence za prvu grupu vanjskih ocjenjivača u postupku akreditacije.

Na radionici, pored domaćina, sudjelovali su direktori i drugi predstavnici akreditacijskih agencija Albanije, Hrvatske, Bosne i Hercegovine (AKAZ, Federacija BiH i ASKVA, Republika Srpska) i predstavnici ministarstva zdravstva Crne Gore te gosti iz Kanade, izvršni direktor Međunarodne agencije za akreditaciju, Accreditation Canada i direktorica Odjela za procjenu zdravstvenih sistema iz iste organizacije .

Prvi dan radionice sve zemlje sudionice predstavile aktivnosti u vezi s akreditacijom u svojim zemljama. Bilo je govora o zajedničkim karakteristikama ovog procesa i problemima s kojima se susreću tijekom akreditacije. Drugi dan je održan okrugli stol na kojem su dominirale teme od interesa za sve učesnike: usporedba dvaju modela akreditacije: obveznog naspram dobrovoljnog, provedbu akreditacije na nivou primarne zdravstvene zaštite te mogućnosti i način za regionalnu i međunarodnu suradnju. Kao rezultat plodnih rasprava na kraju radionice predstavnici agencija iz regije potpisali su "Izjavu o razumijevanju i međusobnoj suradnji" u područjima od interesa: jačanje kapaciteta agencija i bolnicama u pripremi za akreditaciju, prilagodba i primjena kliničkih smjernica, rad na zajedničkim projektima, istraživanja od interesa za akreditaciju u regiji, održavanje regionalne obuke, razmjena resursa za vanjsko ocjenjivanje i druga područja od zajedničkog interesa.

Radionica je ocijenjena kao izuzetno korisna za sve učesnike u vezi sa procesom akreditacije u regiji.

Izjavu o razumijevanju i međusobnoj suradnji...


Edukacija

14.12.2015.

Edukacija iz zdravstvenog menadžmenta - SHCE 3

Dana 11. i 12.12.2015. godine u prostorijama Poslovne akademije Ekonomskog fakulteta UNSA održana su predavanja iz izborne nastavne jedinice „Upravljanje kvalitetom u zdravstvenim ustanovama“, sa trećeg nivoa kontinuirane profesionalne edukacije za zdravstvene menadžere (SHCE 3).

Voditelj programa i glavni predavač je direktor AKAZ-a, dr.sc. Ahmed Novo, dok su sunosioci edukacije, odnosno predavači bili eksperti iz oblasti kvaliteta i sigurnosti zdravstvenih usluga, rukovodioci službi za kvalitet, mr.sc.oec, Maida Nuhić, dip.iur. – šefica Sektora za kvalitet Univerzitetskog kliničkog centra Tuzla, prim.dr. Lejla Mačković, specijalista infektolog i porodični ljekar – šefica Službe za kvalitet Doma zdravlja „Dr. Mustafa Šehović“ Tuzla i mr.sc.med. Enis Hasanović, specijalista ginekolog i ovlašteni ocjenjivač kvaliteta AKAZ-a.

Na predavanjima su polaznici edukacije upoznati sa ulogom menadžmenta u procesima poboljšanja kvalieta i sigurnosti, menadžmentom promjena, organizacijskom strukturom za osiguranje kvaliteta, vještinama komunikacije i unapređenjem timskog rada, vanjskom ocjenom i facilitacijom, načelima pregleda na kolegijalnoj osnovi, formularima za pregled, medicinom utemeljenoj na dokazima, smjernicama za kliničku praksu i indikatorima izvedbe za domove zdravlja i bolnice te drugim praktičnim vještinama potrebnim zdravstvenim menadžerima za upravljanje kvalitetom u zdravstvenim ustanovama.

Test za učesnike...


Vijest

10.12.2015.

Održana konferencija UNFPA u Sarajevu
- programski dokumenti za Bosnu i Hercegovinu -

U Sarajevu je 08. decembra 2015. godine održana konferencija Populacijskog fonda Ujedinjenih nacija (UNFPA) u Bosni i Hercegovini na kojoj je ispred AKAZ-a prisustvovala Melka Mercvajler, prof. Na skupu je prezentiran Programski dokument za Bosnu i Hercegovinu za period od 2015. – 2019. godine, gdje su prisutni učesnici Konferencije bili upoznati sa Programom akcije Međunarodne konferencije o stanovništvu i razvoju (ICPD), indikatorima održivih razvojnih ciljeva i njihovom povezanošću sa Razvojnim okvirom rada Ujedinjenih nacija za period 2015.-2019.

Partnerima i saradnicima UNFPA su predstavljeni rezultati aktivnosti UNFPA BiH za 2015. godinu uzimajući u obzir četiri ključna područja djelovanja: seksualno i reproduktivno zdravlje i reproduktivna prava, mladi/seksualno i reproduktivno zdravlje, ravnopravnost spolova/rodno zasnovano nasilje i stanovništvo i razvoj (pitanje starijih osoba i migracije).

Prisutne su pozdravili dr. Doina Bologa, UNFPA predstavnica za BiH i direktorica za Kosovo, Bivšu Jugoslovensku Republiku Makedoniju i Srbiju i gdin. Zlatko Horvat, sekretar Ministarstva civilnih poslova BiH. Ovom prilikom Dr. D. Bologa je prezentirala Program akcije Međunarodne konferencije o stanovništvu i razvoju, indikatore Održivih razvojnih ciljeva i njihovom povezanošću sa Razvojnim okvirom rada Ujedinjenih nacija za period 2015.-2019. godine. Nakon toga, prezentiran je UNFPA programski dokument za Bosnu i Hercegovinu za period 2015.-2019. i rezultati koji su postignuti u ovoj godini, a koji se odnose na rad sa adolescentima i mladima, rodnu ravnopravnost i osnaživanje žena, seksualno i reproduktivno zdravlje i populacijsku dinamiku.

Nadalje slijedila je panel diskusija o seksulanom i reproduktivnom zdravlju u hitnim/vanrednim situacijama i na kraju zaključci i planovi na narednu godinu.


Vijest

07.12.2015.

„Dani kvaliteta u zdravstvu u FBiH 2015.“
Treći stručni seminar za koordinatore kvaliteta i zdravstvene menadžere u Federaciji BiH

Dragi naši prijatelji i saradnici!

Istek i ove poslovne godine vrijeme je za već tradicionalni godišnji osvrt na stanje kvaliteta i sigurnosti u zdravstvenim ustanovama Federacije BiH, ali i prilika za dodjelu priznanja i zahvala zaslužnim institucijama i pojedincima za proteklu godinu.

Dana 17.12., biti će održani treći Dani kvaliteta u zdravstvu u FBiH 2015. i imam osobitu  čast i zadovoljstvo pozvati Vas da svojim prisustvom uveličate ovaj skup te nam se pridružite u funkciji predstavnika Vaše ustanove.

Tokom 2015. godine ostvarili smo ponovo vrlo uspješnu saradnju sa zdravstvenim ustanovama Federacije BiH ali i sa mnogim stranim i domaćim partnerima u projektima od opće važnosti za sve korisnike zdravstvene zaštite, zdravstvene i medicinske radnike i građane naše države. Stoga, Dani kvaliteta predstavljaju priliku svima nama za susret koji jača našu profesionalnu i partnersku vezu i daje nam mogućnost još boljeg upoznavanja i razmjene iskustava u polju kvaliteta i sigurnosti u zdravstvu.

Kako biste imali uvid u tok i sadržaj događaja, te mogli planirati dolazak i povratak u vaša mjesta boravka, na ovom mjestu smo objavili agendu – dnevni red, vodeći računa o neophodnosti revijalnog dijela kao i strukovnim temama koje je potrebno iscrpiti u okviru jednog radnog dana.  

Nadamo se Vašem odzivu koji smatramo i ličnom i institucionalnom podrškom našem radu i nastojanjima, te se unaprijed radujemo susretu na DANIMA KVALITETA 2015.

Program "Dani kvaliteta 2015."

Srdačno,
Direktor
Dr.sc.med. Ahmed Novo
i zaposlenici AKAZ-a


Vijest

02.12.2015.

Promocija vodiča za pacijente „Hitna medicinska pomoć i prva pomoć“

U organizaciji Ministarstva zdravstva Federacije BiH i Udruženja za razvoj društva KAP u hotelu „Terme“ Sarajevo 2. decembra 2015. godine održana je prezentacija vodiča za pacijente „Hitna medicinska pomoć i prva pomoć“, kojoj je prisustvovala i predstavnica AKAZ-a Melka Mercvajler, prof.

Ovaj projekat koji je realizovan uz pomoć IPA projekta „Jadranski model održive mobilnosti u oblasti zdravstve zaštite – AdriHealthMob“ započeo je analizom rada službi hitne medicinske pomoći koja je pokazala da je odnos između hitnih slučajeva i onih koji to nisu 20%:80% u korist slučajeva koji to nisu. To je rezultat uvriježnog mišljenja da hitna pomoć radi sve. U tom smislu urađen je i Vodič za pacijente koji će informisati i pomoći pacijentima da jasno odrede kada treba tražiti hitnu medicinsku pomoć, a kada ne. Uz to pojašnjeno je šta je to samoliječenje i prva pomoć.

Vodič za pacijente je prezentirala prim. dr. Marina Bera, pomoćnica federalnog ministra zdravstva. Nadalje prisutnima su se obratili i prim. dr. Sena Softić - Taljanović, direktorica JU Zavod za hitnu medicinsku pomoć i dr. Kasim Spahić iz Kantonalne bolnice Zenica koji su učestvovali u izradi ovog Vodiča. O svojim iskustvima u radu hitne medicinske pomoći su govorili dr. Suad Bijedić, direktor DZ Tuzla i Omer Hadžiradončić, direktor DZ Busovača.

Izdavanje Vodiča za pacijete su podržali: Zavod za javno zdravstvo Federacije BiH, Zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH, Univerzitetsko klinčki centar Sarajevo, Sveučilišna klinička bolnica Mostar, Univerzitetski klinički centar Tuzla i Ministartsvo zdravstva Kantona Sarajevo.

Vodič možete preuzeti ovdje...


Vijest

01.12.2015.

Uručena zahvalnica za podršku i doprinos AKAZ-u

Na poliklinici AGRAM-Sunce u Sarajevu, 30. novembra 2015. godine svečano je obilježena četrdesetogodišnjica postojanja Udruženja oboljelih od multiple skleroze.

Ovo Udruženje registrovano je u Kantonu Sarajevo 1975. godine, kao nevladina organizacija osoba sa invaliditetom s ciljem da se pomogne oboljelim od multiple skleroze kako bi lakše prebrodili poteškoće na koje nailaze i kako bi bili bolje tretirani i prihvaćeni u društvu.

U kantonalnom Udruženju oboljelih od multipleskleroze do sada je registrovano 322 osobe, od kojih je 66 u potpunosti nesposobno za bilo kakav rad. U nastojanju da se što više pomogne oboljelima, članovi ovog Udruženje, na čelu sa predsjednikom Gordanom Muzurovićem, uspostavljaju uspješnu saradnju sa brojnim institucijama i pojedincima u Kantonu Sarajevo.

Obilježavanje 40 godina postojanja je bila prilika da se uruče zahvalnice svim kantonalnim institucijama, organizacijama, pojedincima, medijima, a naročito ljekarima koji daju nesebičnu podršku u cilju poboljšanja kvaliteta života oboljelih.

Za doprinos i podršku u radu Udruženja oboljelih od multiple skleroze zahvalnica je dodjeljenja i Federalnoj Agenciji za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu (AKAZ). Ispred AKAZ-a zahvalnicu je primio direktor, dr. Ahmed Novo, koji je ovom prilikom istakao važnost saradnje sa pacijentima u procesu uvođenja standarda kvaliteta u zdravstvo i važnost uključivanja pacijenata u ovaj proces, koji bi svojim iskustvima i prijedlozima dali svoj veliki doprinos poboljšanju sigurnosti i kvaliteta usluga.

Zahvalnicu možete pogledati ovdje...

Akreditacijski standardi

Samoocjena i unutrašnja ocjena

Vanjska ocjena i akreditacija

Facilitacija

Edukacija

Fokus na pacijenta

Klinička revizija

Klinički putevi

Kliničke vodilje

Indikatori izvedbe

Mentalno zdravlje

Apoteke

Vaše mjesto za razmjenu dobre prakse

Kutak za EBM trenutak

Projekti

Publikacije

AKAZ Konferencije

Korisni linkovi

Odabrani članci domaćih autora iz sigurnosti i kvaliteta


Pretraživanje


WWW AKAZ


Za pregled pojedinih dokumenata potrebno je imati Adobe Reader

 

 

AKAZ © 2003 -
  webmaster@akaz.ba
eXTReMe Tracker