AKAZ - Agencija za kvalitet i akreditaciju u
zdravstvu u Federaciji Bosne i Hercegovine
   
MAPA SAJTA
KONTAKTI

Publikacije
Meni

Priručnici, uputstva i dokumenti

Formulari, obrasci i upitnici Akreditacijski standardi

Početna

O Agenciji

Akreditacijski standardi

Samoocjena i unutrašnja ocjena

Vanjska ocjena i akreditacija

Facilitacija

Edukacija

Fokus na pacijenta

Klinička revizija

Klinički putevi

Kliničke Vodilje

Indikatori izvedbe

Mentalno zdravlje

Apoteke

Vaše mjesto za razmjenu dobre prakse

Kutak za EBM trenutak

Projekti

AKAZ Konferencije

Korisni linkovi

Odabrani članci domaćih autora iz sigurnosti i kvaliteta


Pretraživanje


WWW AKAZ


Za pregled pojedinih dokumenata potrebno je imati
Adobe Reader

Priručnik za razvoj i primjenu kliničkih puteva

AGREE - Instrument za procjenu vodilja za istraživanje i evaluaciju

Bečka izjava o ocjeni bolničke izvedbe, 4. jul 2008.

Bolesnikova sigurnost
(Uspostavljanje europskih pokazatelja bolesnikove sigurnosti)

Bolesnikova sigurnost
(Rječnik za primjenu u Europi)

BQM br. 1 Časopis Udruženja za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu FBiH

BQM br. 2 Časopis Udruženja za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu FBiH

BQM br. 3 Časopis Udruženja za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu FBiH

BQM br. 4 Časopis Udruženja za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu FBiH

Izjava o postojanju potrebe za usvajanjem prava pacijenata u BiH

Izjave radnih grupa 1 i 2, EU/SZO projekt “Podrška reformi zdravstvenog sistema u BiH” Sarajevo, Septembar /rujan 2005.

Metodološko uputstvo za uspostavljanje, razvijanje i održavanje sistema poboljšanja kvaliteta i sigurnosti zdravstvenih usluga u Federaciji BiH

Metode poboljšanja kvaliteta

Obuka iz oblasti poboljšanja kvaliteta

Ocjenjivači na kolegijalnoj osnovi

Osnovne informacije za nacionalne politike kvaliteta zdravstvenih sistema

Paketi proizvoda i usluga AKAZ-a

PATH '09, Strateška orijentacija

Politika kvaliteta i sigurnosti zdravstvene zaštite u Federaciji Bosne i Hercegovine

Pregled Politike kvaliteta i sigurnosti zdravstvene zaštite u Federaciji BiH s komentarima i prijedlog za akcione planove svih aktera u zdravstvu za period 2007. – 2010.

Preporuke Rec (2006)7
Komiteta Ministara zemljama članicama o menadžmentu sigurnosti pacijenta i prevenciji nepovoljnih događaja u zdravstvenoj zaštiti

Principi upravljanja rizikom

Priručnik za incidentne situacije - UKC Tuzla

Priručnik za koordinatore kvaliteta

Priručnik za menadžere zdravstvenih ustanova

Priručnik za ocjenjivače

Priručnik za PATH Projekat

Sistem žalbi u zdravstvenim ustanovama (ključ za zaštitu u čijem je središtu pacijent, ključ za bolje upravljanje rizikom)

Smjernice za koordinatore kvaliteta

Talinska povelja

Tehnički priručnik za razvoj i implementaciju kliničkih vodilja

The Law on the Quality and Safety Improvement System, and on Accreditation in Healhthcare

Upravljanje pregledom

Uputstva za distribuciju i usaglašavanje standarda

Uputstvo za pripremu dokumentacije i popunjavanje obrazaca za ocjenu pridržavanja standarda prije vanjskog pregleda

Zakon o sistemu poboljšanja kvaliteta, sigurnosti i o akreditaciju u zdravstvu u Federaciji BiH

Zakon o zaštiti prava
pacijenata, Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi Republike Hrvatske

Zdravstvena zaštita u čijem je fokusu pacijent

Aplikacija za oslobađanje od standarda

Dizajn audit protokola

Evaluacija programa akreditacije

Forma pisanja finalnog izvjestaja vanjskih ocjenjivača za bolnice / DZ

Forma pisanja finalnog izvjestaja vanjskih ocjenjivača za timove porodične / obiteljeske medicine

Forma pisanja finalnog izvjestaja vanjskih ocjenjivača za porodilišta

Forma za samoocjenu ocjenjivača

Formular za osnovnu ocjenu standarda

Klinička revizija zdravstvene dokumentacije

Klinička revizija historija bolesti

Obrazac s podacima o klijentu za bolnice

Osnovni  podaci o bolnici za pokretanje akreditacijskog programa

Osnovni  podaci o domu zdravlja za pokretanje akreditacijskog programa

PATH '09 The hospital registration form.

PATH '09 registracijska forma za bolnice (prevod).

Povjerljivi obrazac za izvještavaje o nepovoljnim događajima

Strukturirani izvještaj facilitatora o obavljenoj posjeti zdravstvenoj ustanovi

Tabela planiranja akreditacijskog projekta

Upitnik o misljenju pacijenata i evaluaciji primarne zdravstvene zaštite

 

 

 

Akreditacijski standardi za bolnice

Indikatori kvaliteta za bolnice

Ocjene u odnosu na standarde:

Samoocjena:
I dio, II dio, III dio, IV dio, V dio, VI dio, VII dio

Unutrašnja ocjena:
I dio, II dio, III dio, IV dio, V dio, VI dio, VII dio

Vanjska ocjena:
I dio, II dio, III dio, IV dio, V dio, VI dio, VII dio


Akreditacijski standardi za domove zdravlja

Ocjene u odnosu na standarde:

Samoocjena:
Forme za samoocjenu DZ rev.2010

Unutrašnja i vanjska ocjena:
Forme za samoocjenu DZ rev.2010


Akreditacijski standardi za timove porodične / obiteljske medicine

Samoocjena:
Forme za samoocjenu TOM rev.2012


Akreditacijski standardi za zdravstvene usluge naklonjene mladima

Forme za samoocjenu


Akreditacijski standardi za centre mentalnog zdravlja

Forme za samoocjenu


ISQua Checklist for Development of New Healthcare Accreditation Programs - Guidance for Governments, Agencies and Other Groups, November 2006

International Accreditation Standards for Healthcare External Evaluation Organisations. Third Edition 2007

ISQua International Principles For Healthcare Standards. Third Edition 2007

Toolkit for Accreditation Programs. Some issues in the design and redesign of external health care assessment and improvement systems, 2004

AKAZ © 2003 -