Akreditacija

Prijava
Ugovor i plaćanje
Vanjska ocjena
Komisija
Rješenje

Korak 1 Prijava

Akreditacija je model vanjske evaluacije zdravstvenih organizacija na kolegijalnoj osnovi i formalni proces u kojem jedna organizacija ili agencija definira, ocjenjuje i prati ispunjenje eksplicitnih i objavljenih standarda kvaliteta u zdravstvenim ustanovama, poredi učinke ustanove sa standardima, odaje priznanje i/ili preporučuje mjere za poboljšanje kvaliteta. Pod pojmom akreditacija podrazumijevamo postupak kojim se i izdaje certifikat od strane Agencija za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u Federaciji Bosne i Hercegovine (AKAZ). Akreditacijski standardi su optimalni standardi kvaliteta u skladu sa Zakonom o sistemu poboljšanja kvaliteta, sigurnosti i o akreditaciji u zdravstvu koji je donio Parlament Federacije BiH na sjednici Predstavniĉkog doma od 13. aprila 2005. godine i na sjednici Doma naroda od 29. jula 2005. godine. Akreditacija nije obavezna za zdravstvene ustanove i vrši se svake tri godine. Zdravstvena ustanova koja zadovoljava certifikacijske standarde u potpunosti i akreditacijske standarde minimalno 80% stiče status akreditirane zdravstvene ustanove.

Zdravstvena ustanova podnosi AKAZ-u zahtjev, u formi propisanoj od strane AKAZ-a, za pokretanje postupka akreditacije. U roku od najviše 30 dana nakon dostavljanja prijave AKAZ šalje odgovor zdravstvenoj ustanovi i određujuje kontakt osobu ili klijent menadžera koja zdravstvenu ustanovu vodi kroz cijeli proces.
Korak 2 Ugovor i plaćanje
Trebate pojašnjenje ili pomoć?
Ako trebate pomoć u vezi sa koracima koje je u procesu akreditacije potrebno provesti ili se želite posavjetovati po određenom pitanju, molimo vas da nam se bez oklijevanja obratite na broj telefona koji se nalazi ispod ili e-mailom na e-mail adresu melka.m@akaz.ba
Melka Mercvajler +387 33 771 874
Prijava
Ugovor i plaćanje
Vanjska ocjena
Komisija
Rješenje

Korak 2 Ugovor i plaćanje

Sljedeći korak u procesu akreditacije je sklapanje ugovora između AKAZ-a i zdravstvene ustanove u kojem se definiraju potrebe i obaveze obje strane uključujući i način plaćanja itd. AKAZ provodi edukaciju i obuku osoblja zdravstvenih ustanova u svrhu ispunjavanja standarda i facilitaciju u cilju pružanja pomoći prilikom uspostavljanja sistema sigurnosti i kvaliteta po važećem cjenovniku usluga AKAZ-a.
Korak 3 Vanjska ocjena
Trebate pojašnjenje ili pomoć?
Ako trebate pomoć u vezi sa koracima koje je u procesu akreditacije potrebno provesti ili se želite posavjetovati po određenom pitanju, molimo vas da nam se bez oklijevanja obratite na broj telefona koji se nalazi ispod ili e-mailom na e-mail adresu melka.m@akaz.ba
Melka Mercvajler +387 33 771 874
Prijava
Ugovor i plaćanje
Vanjska ocjena
Komisija
Rješenje

Korak 3 Vanjska ocjena

Zdravstvena ustanova podnosi zahtjev u formi propisanoj od strane AKAZ-a, za pokretanje postupka vanjske ocjene u svrhu akreditacije. AKAZ po primitku zahtjeva šalje zdravstvenoj ustanovi obrazac upitnika o samoocjeni te spisak dokumentacije koju je zdravstvena ustanova dužna dostaviti AKAZ-u zajedno sa ispunjenim obrascem upitnika o samoocjeni. Zdravstvena ustanova je dužna AKAZ-u dostaviti sljedeću dokumentaciju:
  • Odobrenje nadležnog kantonalnog/županijskog ministarstva zdravstva o ispunjavanju uslova za rad,
  • Statut, pravila ili neki drugi akt iste namjene kojim se dokazuje djelatnost pružanja zdravstvene zaštite,
  • Pravilnik o radu, Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta ili drugi akt iste namjene kojim se dokazuje unutrašnja organizacija i sistematizacija radnih mjesta i
  • Spisak planova politika i procedura koji se primjenjuju u ustanovi.

Na osnovu dostavljene dokumentacije AKAZ u roku od 90 dana donosi plan akreditacije, što podrazumijeva raspored i termin vanjske ocjene i sastav tima ovlaštenih ocjenjivača AKAZ-a.


Korak 4 Komisija
Trebate pojašnjenje ili pomoć?
Ako trebate pomoć u vezi sa koracima koje je u procesu akreditacije potrebno provesti ili se želite posavjetovati po određenom pitanju, molimo vas da nam se bez oklijevanja obratite na broj telefona koji se nalazi ispod ili e-mailom na e-mail adresu melka.m@akaz.ba
Melka Mercvajler +387 33 771 874
Prijava
Ugovor i plaćanje
Vanjska ocjena
Komisija
Rješenje

Korak 4 Komisija

U roku od petnaest dana po završenom ocjenjivanju, vođa tima vanjskih ocjenjivača imenovan od strane AKAZ-a šalje izvještaj AKAZ-u o nalazima i rezultatima vanjske ocjene. Izvještaj vanjskog ocjenjivača kao i kompletnu dokumentaciju primljenu od strane zdravstvene ustanove, AKAZ dostavlja Komisiji za akreditaciju zdravstvenih ustanova u roku od petnaest dana od dana zaprimanja. Provjeru ispunjenosti standarda zdravstvenih ustanova u svrhu akreditacije provodi komisija AKAZ-a, imenovana u skladu sa mjerilima za imenovanje komisije za akreditaciju.

Korak 5 Rješenje
Trebate pojašnjenje ili pomoć?
Ako trebate pomoć u vezi sa koracima koje je u procesu akreditacije potrebno provesti ili se želite posavjetovati po određenom pitanju, molimo vas da nam se bez oklijevanja obratite na broj telefona koji se nalazi ispod ili e-mailom na e-mail adresu melka.m@akaz.ba
Melka Mercvajler +387 33 771 874
Prijava
Ugovor i plaćanje
Vanjska ocjena
Komisija
Rješenje

Korak 5 Rješenje

Na osnovu izvještaja Komisije za akreditaciju o provedenom postupku akreditacije, Direktor AKAZ-a proslijeđuje sažetak izvještaja Komisije sa prijedlogom odluke Upravnom odboru AKAZ-a koji potvrđuje akreditacijski status zdravstvenoj ustanovi rješenjem o akreditaciji zdravstvene ustanove (certifikatom). Pored certifikata zdravstvene ustanova od AKAZ-a dobija odgovarajuće naljepnice i CD sa logotipom za akreditaciju koja ustanova može koristiti na svojim memorandumima ili u promotivne svrhe za vrijeme trajanja certifikacije.

Korak 1 Prijava
Trebate pojašnjenje ili pomoć?
Ako trebate pomoć u vezi sa koracima koje je u procesu akreditacije potrebno provesti ili se želite posavjetovati po određenom pitanju, molimo vas da nam se bez oklijevanja obratite na broj telefona koji se nalazi ispod ili e-mailom na e-mail adresu melka.m@akaz.ba
Melka Mercvajler +387 33 771 874
Saradnja i partnerstva