Održana sjednica Upravnog odbora Agencije

Dodijeljena fokusirana akreditacija Općoj bolnici Sarajevo, certifikacija za tri apoteke i usvojeni standardi sigurnosti i kvaliteta za bolnice

26.06.20

Na XVII (sedamnaestoj) redovnoj sjednici održanoj 26.06.2020. godine, Upravni odbor Agencije za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u FBiH (AKAZ) je donio rješenje o fokusiranoj akreditaciji Opće bolnice „prim.dr. Abdulah Nakaš“ Sarajevo nakon što je vanjska ocjena i Komisija za akreditaciju utvrdila 100,00% ispunjenih fokusiranih akreditacijskih ISOSI - Inkluzivnih standarda za osobe sa invaliditetom. Prepoznajući specifičnosti pacijenata sa invaliditetom, ovaj set standarda je AKAZ razvio 2017. godine uz učešće osoba sa invaliditetom i pilotirao ga u Općoj bolnici Sarajevo. Zahvaljujući predanosti menadžmenta Opće bolnice Sarajevo kvalitetu, a posebno Direktora, prim.dr. Zlatka Kravića, te osoblja i koordinatora zaduženog za unutrašnju uspostavu sistema sigurnosti i kvaliteta, Bolnica se pripremila za vanjsku ocjenu kroz 3 godine od početka pilot-projekta. AKAZ se nada da će uspjeh ovog projekta u Općoj bolnici u Sarajevu potaknuti i ostale zdravstvene ustanove na uklanjanje arhitektonskih i kulturoloških barijera da bismo svim pacijentima omogućili pristup zdravstvenim uslugama, a osobito onim iz tzv. vulnerabilnih populacijskih grupa.

Također, nakon provedene vanjske ocjene i verifikacije izvještaja vanjskih ocjenjivača, Komisija za certifikaciju apoteka predložila je dodjelu, a Upravni odbor potvrdio certifikaciju i izdao rješenja o certifikaciji za 3 privatne apoteke: „Monis“, „Pharma SA“ i Pharma Viva“, s obzirom na to da su u potpunosti ispunili zahtjeve i kriterije standarda sigurnosti za apoteke. Verifikacija ispunjenosti uslova prostora, opreme i kadra, odnosno generalno verifikacija i kontrola obavljanja apotekarske djelatnosti (u šta spada i ispunjenost standarda sigurnosti za apoteke na osnovu AKAZ-ovog certifikata kao dokaza) u nadležnosti je kantonalnih inspektorata i kantonalnih ministarstava zdravstva, te će AKAZ o neuspostavljanju sistema sigurnosti u apotekama redovno obavještavati resorna kantonalna ministarstvo zdravstva i nadležne inspektorate. Ova zakonska obaveza se odnosi na apoteke u javnom i privatnom vlasništvu, i u svim organizacionim oblicima.

Na istoj sjednici Upravni odbor je razmatrao i usvojio novi set Standarda sigurnosti i kvaliteta za bolnice u Federaciji BiH kao finalizaciju aktivnosti reinžinjeringa Akreditacijskih standarda za bolnice (ver. 2010.), što je AKAZ počeo još u februaru 2018. godine, a na čemu se kontinuirano radilo tokom 2019. i početka 2020. godine. Reinžinjering standarda podrazumijevao je pregled i sistematsku reviziju 319 strana teksta svrstanih u sedam poglavlja, sa 55 standarda i ukupno 2328 kriterija verzije seta standarda za bolnice iz 2010. godine. Set akreditacijskih standarda je razdvojen na dva dijela koji će se sastojati od standarda sigurnosti (certifikacijski standardi), koji će biti zakonska obaveza za sve ustanove bolničke zdravstvene zaštite i standarda kvaliteta (akreditacijski standardi), kao dobrovoljnih i zahtjevnijih. Standardi sigurnosti i kvaliteta za bolnice poprimili su potpuno novu i drugačiju formu. Prebačeni su u standardizirani format i trenutno imaju 455 stranica. Ubačeni su dokazi za oko 2500 kriterija i taj broj iznosi preko 6000 dokaza. Izbačeno je više od 200 kriterija. Više od 2000 kriterija su pretrpili značajne izmjene u svom iskazu, a ubačena su i dva nova specijalizirana standarda: neurologija i interventna kardiologija, i jedan opći standard - borba protiv korupcije. Nove Standarde sigurnosti i kvaliteta za bolnice možete preuzeti ovdje (LINK).

Konačno, radi sve većeg broja depoa apoteka koji se u sklopu ustanova prijavljuju za certifikaciju, a radi olakšanja procesa uspostave obaveznog sistema sigurnosti u apotekama Agencija je izdvojila listu kriterija koji će se pregledati u depoima čime se jedan broj certifikacijskih kriterija eksplicitno odnosi i na depoe. Ova lista počinje važiti sa datumom usvajanja od strane Upravnog odbora, a primjenjuje se u depoima od 01.07.2020. godine. Ažurirane standarde sigurnosti i kvaliteta za apoteke sa listom kriterija koji se odnose na depo-e možete preuzeti ovdje (LINK).

Saradnja i partnerstva