13. edukativni modul u okviru edukacije koorinatora kvaliteta:

Vještina komuniciranja i timski rad

učesnici predavanja 31.07.20

Nastavak obuke za koordinatore kvaliteta iscrpljen je kroz edukativni modul: „Vještina komuniciranja“ i „Timski rad“  koji je prezentirala predavačica Agencije za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u FBiH (AKAZ), gospođa Mr.sc. Nera Kravić, dipl. psiholog.

Iako smo, kao društvena bića, kontinuirano uključeni u komunikacijske tokove i kanale sa drugim ljudima, profesionalna komunikacija i sistemski prijenos informacija zahtijeva ipak i - poseban pristup. Naime, da bismo uspješno savladali vještinu komuniciranja - sa svim njezinim specifičnim pravilima, i u svim njezinim pojavnim oblicima - neophodno je podrobno naučiti određene tehnike te ih primijeniti na tipiziran i standardiziran način kako bi se, optimalno postiglo željene rezultate u polju javnog života općenito.

U prvom dijelu programa današnje obuke, bilo je govora o osnovama i oblicima komunikacije. Detaljno je pojašnjeno: šta je komunikacija; vrste komunikacije; komunikacijsko ponašanje; i proces komunikacije. Posebna pažnja bila je posvećena komunikaciji u zdravstvu i pojavi mobinga.

Istaknuto je da komunikacija u zdravstvu ima svoje specifičnosti te da uključuje niz emocionalnih, psiholoških, socioloških, etnoloških i mnogih drugih faktora koje je potrebno razumjeti i prihvatiti u tvorbi općeg komunikacijskog okvira u zdravstvu.

Zaključeno je da se uspješnost svakog pojedinca koji radi u zdravstvu ogleda u tome u kojoj je mjeri u stanju da pomogne pacijentima svojom stručnošću, ali i savjetima pa i osmjehom i drugim neverebalnim metodama. Dakle, neposredno i ljubazno ophođenje, strpljivost, prisebnost i smirenost itd., predstavljaju onu razliku u kvalitetetu koju je moguće donekle posjedovati ali je nužno prevashodno steći posebnom pripremom, obukom i treningom iz ove oblasti.

Tema  timskog rada obrađena je u drugom dijelu današnje obuke.

Istaknuto je da je tim: ...“ organizovana grupa ljudi koji, uz međusobno poverenje i uvažavanje, predano rade na ostvarenju zajedničkog cilja za koji su uzajamno odgovorni.“

S tim u vezi, g.-đa Kravić je govorila i o funkcijama radnih timova u organizaciji, zatim o vrstama timova, timskom radu kao i o osnovi maksimizacije rezultata. Obrađene su i teme funkcije timova; karakteristike timova; formiranje efikasnih timova; motivacija u timovima; i rukovođenje timom.

Već tradicionalno prihvaćen kao jedan od najinteresantnijih i najdinamičnijih modula edukacije za koordinatore kvaliteta, i danas je ovaj edukacijski segment bio ispraćen sa entuzijazmom, izuzetnim zanimanjem polaznika, i njihovom aktivnom participacijom.

Saradnja i partnerstva