AKAZ - Agencija za kvalitet i akreditaciju u
zdravstvu u Federaciji Bosne i Hercegovine
   
MAPA SAJTA
KONTAKTI

Dokumenti i linkovi
Aktuelno
Meni

Zdravstvene tehnologije

Novo A, Hasanović E. Health Technology Assessment and Bosnia and Herzegovina. Materia Socio Medica 2006;18:76-8.

Sigurnost pacijenta

Novo A, Mašić I. Ensuring Patient Safety. Med Arh 2007;61:262-3.

Novo A. Svjetska alijansa za sigurnost pacijenta. Materia Socio Medica ; 2007;19:227-31.

Novo A, Nuhić M. Adverse Event Reporting System – Bosnian Way. AIM 2008;16:49-1.

Trninić S. Assessment of Pedriatics Errors in Practice. Materia Socio Medica 2009; 21:95-8.

Informacijske tehnologije

Vanjska ocjena kvaliteta zdravstvenih usluga

Valjevac S, Riđanović Z, Mašić I. Quality Assessment of Family Medicine Teams Based on Accreditation Standards. Materia Socio Medica 2009; 21:99-102

Učenje na daljinu

Mašić I. E-Learning as New Method of Medical Education. AIM 2008;16:103-17

Prava pacijenata

Gajić Z, Šipka S, Bergsland J, Kordić O, Mandić M, Pajić D. Patient Empowerment though eHealth Portal in Bosnia and Herzegovina AIM 2009;17:151-4.


Pitanja koja najčešće postavljate:


Važni linkovi da biste više saznali...

 1. ISQua, The International Society for Quality in Health Care
 2. European Society for Healthcare Quality
 3. Picker Institute Europe
 4. Institute for Healthcare Improvement (USA)
 5. National Association for Healthcare Quality (USA)
 6. Haute Autorité de Santé
 7. National Institute for Clinical Excellence
 8. Scotish Intercollegiate Quidelines Network
 9. Quality and Safety in Health Care (QSHC)
 10. Joint Commission Journal on Quality and Safety
 11. International Journal for Quality in Health Care
 12. British Medical Journal
 13. Institute of Medicine Publications
 14. Quality Assurance Project (QAP)

Pregled odabranih članaka domaćih autora
iz sigurnosti i kvaliteta zdravstvene zaštite

Svrha nove stranice je da ponudi pregled dosad objavljenih revijalnih i stručnih članaka domaćih autora iz dosta zanemarene oblasti evaluacije i istraživanja zdravstvenih usluga i zdravstvenog menadžmenta, posebno kad je riječ o sigurnosti i kvaliteti zdravstvene zaštite. Nadamo se da ćete i Vi Vašim prijedlozima i sugestijama obogatiti ove stranice.


Zdravstvene tehnologije

Novo A, Hasanović E. Health Technology Assessment and Bosnia and Herzegovina.
Materia Socio Medica 2006;18:76-8.

Ocjena zdravstvenih tehnologija (OZT) je znanstveni pristup određivanju u kojoj mjeri i pod kojim okolnostima je specifična tehnologija sigurna, efikasna i učinkovita. Uključuje sve sprave, opremu, lijekove, tehnike i procedure. Općenito odgovora na pitanja: da li ovaj tretman «radi»? Za koga? Po kojoj cijeni? Specifično, istražuje dijagnostičke procedure (CT, NMR), terapeutske modalitete (genska terapija, hemodijaliza, rehabilitacija, radioterapija) i nove hirurške procedure (kardiohirurgija, laparoskopska hirurgija, transplantacija organa i tkiva). Također uključuje promociju zdravlja, preventivne aktivnosti (masovni skirning za kolorektalni karcinom i cervikalni karcinom, mamografija, prestanak pušenja, prevencija povreda, itd.).

Globalna alijansa za zdravstvene tehnologije je nova inicijativa SZO i Svjetske banke koja želi da riješi velike probleme u zemljama u razvoju kad je riječ o zdravstvenim tehnologijama, npr. pitanje transfera tehnologija iz razvijenih u manje razvijene zemlje.

U BiH ne postoji nacionalna agencija za ocjenu zdravstvenih tehnologija, a u novom zakonu o zdravstvenoj zaštiti u Federaciji BiH planira se formiranje jedne komisije pri Ministarstvu zdravstva, koja bi rješavala pitanja OZT. To je, po mom mišljenju (ZR), pregolem zadatak za jednu komisiju. Autori ovog rada predlažu prije svega provođenje edukacije iz ove oblasti koja se približava medicini zasnovanoj na dokazima.


Sigurnost pacijenta

Novo A, Mašić I. Ensuring Patient Safety.
Med Arh
2007;61:262-3.

Sigurnost pacijenta je ključni faktor u procesu poboljšanja kvaliteta zdravstvene zaštite. Također je jedan od glavnih indikatora funkcionisanja zdravstvenog sistema u cjelini. U ovom radu autori ukazuju na inicijativu SZO – Svjetska alijansa za sigurnost pacijenta i u okviru nje, jednu od deset akcionih oblasti pod nazivom Pacijenti za sigurnost pacijenta . Ostale oblasti su: Čista zaštita je sigurna zaštita (pranje ruku); Sigurna hirurgija spašava živote; Međunarodna klasifikacija događaja koji ugrožavaju sigurnost pacijenta; Istraživanja iz sigurnosti pacijenta; Praktična rješenja za sigurnost pacijenta; Izvještavanje i učenje; Tehnologija i edukacija za sigurnost pacijenta; Sigurnost pacijenta i zaštita akutno oboljelih pacijenata; Bolnice za ugled. U BiH je dosta urađeno osnivanjem AKAZ-a kao kompetentnog tijela u polju unapređenja kvaliteta i sigurnosti zaštite, konstatiraju autori.

 

Novo A. Svjetska alijansa za sigurnost pacijenta.
Materia Socio Medica
; 2007;19:227-31.

U ovom preglednom članku autor detaljno razmatra deset velikih oblasti koje nose značajne rizike po pacijente pri pružanju zdravstvenih usluga i nude rješenja za prevenciju incidenata i mediciskih pogrešaka. Autor također daje historijski pregled razvoja sigurnosti pacijenta, od prve radionice u Londonu 2005. godine do druge radionice u Dublinu 2007. godine, koja se detaljno razmatra.

 

Novo A, Nuhić M. Adverse Event Reporting System – Bosnian Way.
AIM
2008;16:49-1.

U ovom preglednom članku, autori skreću pažnju na fundamentalnu ulogu sistema izvještavanja pojave nepovoljnih događaja u zdravstvenim ustanovama, prije svega, u bolnicama radi učenja iz neuspjeha. Pritom je, naglašavaju autori, neophodna kultura otvorenosti, pravičnosti, odgovornosti i transparentnosti (kultura sigurnosti i kultura nekažnjavanja, OP. ZR) SZO je dala doprinos izvještavanju nepovoljnih događaja (incidenata) objavljući smjernice za izvještavanje i učenje iz nepovoljnih događaja. Četiri glavna principa su: 1. Izvještajni sistemi treba da unaprijede sigurnost pacijenta učenjem iz pogrešaka; 2. Izvještavanje mora biti sigurno, tako da pojedinci koji prijavljuju incidente ne smiju biti kažnjavani; 3. Izvještavanje ima smisla samo onda ako vodi konstruktivnom odgovoru – povratnim informacijama nakon analize i još bolje – preporukama za promjene u procesima zaštite; 4. Analiza, učenje i diseminacija onoga što je naučeno, zahtijevaju ekspertizu i finansijske resurse. Samo po sebi izvještavanje ne popravlja sigurnost pacijenta, već odgovori na pogreške i preporuke za poboljšanja. U BiH, dosad samo UKC Tuzla organizirano i konzistentno provodi prijavljivanje incidentnih situacija na temelju uputa iz Priručnika za incidentne situacije (april 2004.).

 

Trninić S. Assessment of Pedriatics Errors in Practice.
Materia Socio Medica
2009; 21:95-8.

U ovom stručnom radu autor se bavi istraživanjem pogrešaka medikacije dječije dobi u primarnoj zaštiti (pedijatrijska specijalističko-konsultativna zaštita). Autor nalazi da se najveći broj pogrešaka javlja prilikom ordiniranja lijeka (82,8%) a zatim slijede administriranje lijeka (9,8%) i transkripcija (7,4%). Većina pogrešaka odnosi se na nedostatak dokumentiranja doze u nalogu (39,6%), pogrešno doziranje (28,3%), uključujći greške u proračunu doza i intervale doziranja, prekomjerno doziranje, itd. Pogrešna upotreba antibiotika nađena je u 23,5% pacijenata (bez indikacija 29,2%; neadekvatan izbor 13,8%; i netačno doziranje u 5,9%). Autor podvlači neophodnost doedukacije pedijatara i prijavljivanja pogrešaka medikacije.


Informacijske tehnologije

Vanjska ocjena kvaliteta zdravstvenih usluga
Valjevac S, Riđanović Z, Mašić I. Quality Assessment of Family Medicine Teams Based on Accreditation Standards.
Materia Socio Medica
2009; 21:99-102

S ciljem da ubrza i uprosti procese samoocjene i vanjske ocjene kvaliteta usluga, boljeg uvida i pristupa akreditacijskim standardima za timove porodične medicine i bolje ocjene arhiviranih dokumenata, AKAZ je razvio softver za samoocjenu i vanjsku ojenu timova porodične medicine. U ovom članku, autori detaljno predstavljaju razvoj i mogućnosti softvera i iznose planove za budući razvoj ovog specifičnog softverskog paketa.

 

Učenje na daljinu
Mašić I. E-Learning as New Method of Medical Education.
AIM
2008;16:103-17

Ovo je iscrpan pregledni članak o učenju na daljinu. Osim toga, autor s početka govori o konceptima, programima i metodama medicinske edukacije općenito, uključujući i Bolonjski proces; informacijskim i komunikacijskim tehnologijama u biomedicini s naglaskom na Internet; razmatra tradicionalni nasuprot modernom konceptu ( web-based ) podučavanja; i govori o telemedicini. U trećem odjeljku autor razmatra teleedukaciju, a u nastavku govori o iskustvima teledukacije u BiH. U petom odjeljku autor se bavi učenjem na daljinu i u razmatranje uključuje iskustva Medicinskog fakulteta u Sarajevu s posebnim osvrtom na elektronsko propitivanje studenata. Autor također govori o prednostima i nedostacima učenja na daljinu; iskustvima na biomedicnksim fakultetima u BiH i završava rad sa pozivom na integriranje učenja na daljinu u medicinsku edukaciju i budućim pravcima razvoja učenja na daljinu.

 

Prava pacijenata
Gajić Z, Šipka S, Bergsland J, Kordić O, Mandić M, Pajić D. Patient Empowerment though eHealth Portal in Bosnia and Herzegovina
AIM
2009;17:151-4.

Ovaj rad pokriva dva tekuća i međupovezana projekta iz elektronskog zdravstva u BiH: Strategiju e-zdravstva u RS i e-zdravstveni portal i e-učenje u trajnoj medicinskoj edukaciji u BiH. Namjena e-portala je jačanje uloge pacijenata i građana u održavanju vlastitog zdravlja. Jedan dio portsala bit će posvećen zdravstvenim profesionalcima i obuhvatit će najnovije informacije iz zdravstva i medicine s odgovarajućim linkovima i učenje na daljinu s automatiziranim kreditnim sistemom u sklopu trajne medicinske edukacije. Projekte podržavaju oba entitetska ministarstva.

Početna

O Agenciji

Akreditacijski standardi

Samoocjena i unutrašnja ocjena

Vanjska ocjena i akreditacija

Facilitacija

Edukacija

Fokus na pacijenta

Klinička revizija

Klinički putevi

Kliničke vodilje

Indikatori izvedbe

Mentalno zdravlje

Apoteke

Vaše mjesto za razmjenu dobre prakse

Kutak za EBM trenutak

Projekti

Publikacije

AKAZ Konferencije

Korisni linkovi


Pretraživanje


WWW AKAZ


Za pregled pojedinih dokumenata potrebno je imati Adobe Reader

© Copyright AKAZ 2004