Broj certificiranih privatnih zdravstvenih ustanova u FBiH zabrinjavajuće nizak

Covid/Corona19 - AKAZ: „Stanje sigurnosti u PZU mora biti krajnje transparentno!“

AKAZ Logotip 16.11.20

Agencija za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u Federaciji BiH (AKAZ) je u okviru procesa uključivanja zdravstvenih ustanova na teritoriji Federacije BiH u uspostavu sistema sigurnosti zdravstvenih usluga s ciljem zaštite pacijenta, na osnovu kontakata sa menadžmentima zdravstvenih ustanova, posebno privatnih, uočila potrebu da se zdravstvenim ustanovama naglasi zakonska obaveza certifikacije, budući da zdravstvene ustanove pretežno nemaju svijest o potrebi ispunjenja ove zakonske obaveze. Nažalost, usprkos stalnim apelima i pozivima AKAZ-a, upućenim svim pružaocima usluga zdravstvene zaštite, da se jasno opredijele o uspostavljenosti sistema sigurnosti, na način da čim prije započnu, ili nastave i okončaju pokrenuti postupak certifikacije, i dalje nije došlo do ozbiljnog odziva i prihvata opredjeljenja o pitanju uspostave sistema sigurnosti zdravstvenih usluga.

Koliko god smo ulagali, i ulažemo napora da u ovo teško vrijeme pandemije, kada svjedočimo o smrtnim ishodima i krajnjim naporima zdravstvenih i medicinskih radnika koji se svakodnevno bore sa ovom teškom situacijom, učinkovito stimulišemo odgovorne osobe u zdravstvenim ustanovamo u cijeloj Federaciji BiH da se ozbiljno uhvate u koštac sa vlastitim stanjem sigurnosti, moramo, na žalost konstatovati da to nije urodilo očekivanim rezultatom.

Naime, obaveza svih zdravstvenih ustanova da ishode potvrdu o sigurnosti, odnosno certifikat koji izdaje AKAZ na osnovu kolegijalnog pregleda to jest - vanjske ocjene, mora biti ispoštovana beskompromisno, na vrijeme i od strane svih, ako želimo da imamo jasnu sliku o ukupnom stanju sigurnosti za koju se u vrijeme Covid/Corona19 pandemije, pokazuje da je od presudnog značaja.

Moramo također naglasiti da su javne zdravstvene ustanove u FBiH, u većem broju, već odgovorile na ovu svoju obavezu i ispunjavaju je dosljedno, efikasno i efektivno, što se i vidi u njihovom radu i ozbiljnom pristupu i požrtvovnosti koju svjedočimo kao društvo.

Međutim, privatne zdravstvene ustanove, najčešće u vlasništvu ne samo zdravstvenih već i medicinskih radnika (najčešće renomiranih stručnjaka koji su prethodno radili u javnom sektoru), ne doživljaju obavezu certifkacije dovoljno ozbiljno niti se prema istoj, kao niti prema AKAZ- u koja je federalna upravna organizacija i istovremeno reprezent federalne uprave, ne ponašaju sa dužnim poštovanjem, dok istovremeno preuzimaju veći dio pacijenata od zagušenih javnih zdravstvenih ustanova.

Ponovo pozivamo sve odgovorne osobe, kako u menadžmentskim strukturama privatnih klinika i svih oblika zdravstvenih ustanova, nadalje, sve predstavnike kantonalnih/županijskih ministarstava, te službenike inspekcijskih službi koje su nadležne za kontrolu stanja poštivanja zakona i relevantnih propisa, da što prije, utvrde vlastito stanje certifikacije i/ili obveznika koji podliježu toj provjeri, i  postupe po zakonu.“

Stav Agencije za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u Federaciji Bosne i Hercegovine biti će upućen na ministarstva i medije u obliku zvaničnog dopisa putem kojega izražavamo i vlastito nedvojbeno opredjeljenje punog poštivanja zakonskog okvira na snazi u FBiH.

Saradnja i partnerstva