Poziv za saradnike AKAZ-a:

Da li ste zatražili certifikat za naprednu obuku?

Certifikat o naprednoj obuci 20.01.21

Agencija za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u FBiH (AKAZ) upućuje poziv svim svojim saradnicima: facilitatorima, predavačima i ovlaštenim ocjenjivačima vanjske provjere kvaliteta, kao i imenovanim koordinatorima kvaliteta i članovima komisija za kvalitet, odnosno drugim zaposlenici koji rade na kvalitetu unutar zdravstvenih ustanova, zavoda za javno zdravstvo, zavoda zdravstvenog osiguranja, komora i udruženja zdravstvenih radnika te ministarstva zdravstva, da upute zahtjev za dodjelu:

Certifikata o završenoj naprednoj edukaciji zdravstvenih profesionalaca iz oblasti uspostavljanja sistema sigurnosti i kvaliteta u zdravstvu u kontekstu COVID-19 pandemije.

Certifikat služi kao dokaz o dodatnoj edukaciji iz oblasti kontrole kvaliteta u smislu člana 58. Zakona o liječništvu ("Službene novine Federacije BiH", broj 56/13), člana 43. Zakona o sestrinstvu i primaljstvu ("Službene novine Federacije BiH", broj 43/13).

Za izdavanje certifikata potrebno je:

- pogledati program godišnje obavezne kontinuirane stručne edukacije za koordinatore kvaliteta u video formatu tj. prezentacija koje su dostupne na Prezentacije_DK2020 ili YouTube kanalu AKAZ-a od 31.12.2020. godine pa do daljnjeg.

- ispuniti odgovarajući formular (obrazac za prijavu na web stranici AKAZ-a http://www.akaz.ba/dani-kvaliteta);

- uplatiti odgovarajuću naknadu za edukaciju (vidi objašnjenje kategorija u vijesti od 31.12.2020. http://www.akaz.ba/dani-kvaliteta-u-zdravstvu-u-fbih-2020-pristup-materijalima);

Zainteresirani kandidati za pribavljanje certifakata svoju prijavu i zahtjev dostavljaju na adresu: danikvaliteta@akaz.ba;.

Saradnja i partnerstva