Dani kvaliteta u zdravstvu u Federaciji Bosne i Hercegovine

„Dani kvaliteta u zdravstvu u FBiH“ u organizaciji Agencije za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u FBiH (AKAZ) održavaju u decembru mjesecu u formi simpozija i predstavljaju godišnji pregled aktivnosti AKAZ-a i dešavanja iz oblasti poboljšanja kvaliteta i sigurnosti zdravstvenih usluga.

Na ovaj način pružamo svake godine priliku svim učesnicima u poboljšanju kvaliteta i sigurnosti zdravstvenih usluga koje Zakon o sistemu poboljšanja kvaliteta, sigurnosti i o akreditaciji u zdravstvu prepoznaje (zdravstvene ustanove, zdravstveni radnici i zdravstveni saradnici, korisnici zdravstvenih usluga, zavodi za javno zdravstvo, zavodi zdravstvenog osiguranja, komore i udruženja zdravstvenih radnika te ministarstva zdravstva), da budu kontinuirano uključeni i informirani o ovoj oblasti.

Dani kvaliteta su i prilika za stalne vanjske saradnike Agencije (koordinatore kvaliteta, vanjske ocjenjivače, facilitatore i predavače) da ažuriraju znanja okviru posebnog godišnjeg programa u oblasti uspostavljanja sistema sigurnosti i kvaliteta koja su im od koristi u praksi i prilikom budućeg angažmana od strane AKAZ-a.

Datum objave

Trenutno nema obavijesti

Aktuelne informacije

Saradnja i partnerstva