Najave

Dani kvaliteta u zdravstvu u Federaciji Bosne i Hercegovine 2020.

01.12.20

„Dani kvaliteta u zdravstvu u FBiH“ u organizaciji Agencije za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u FBiH (AKAZ), i ove godine, održaće se u decembru mjesecu u formi simpozija u smislu godišneg pregleda aktivnosti AKAZ-a i dešavanja iz oblasti poboljšanja kvaliteta i sigurnosti zdravstvenih usluga.

Obzirom na Corona/Covid19 pandemiju i posljedice koje je ova bolest prouzrokovala na globalnom nivou, kao i uticaja na zdravstvo i sve sisteme koji se na njega naslanjaju, AKAZ će posvetiti tematsku obradu koja će poslužiti kao seminarska obaveza za koordinatore kvaliteta u FBiH. 

Na ovaj način, AKAZ pruža priliku svim učesnicima u poboljšanju kvaliteta i sigurnosti zdravstvenih usluga koje Zakon o sistemu poboljšanja kvaliteta, sigurnosti i o akreditaciji u zdravstvu prepoznaje (zdravstvene ustanove, zdravstveni radnici i zdravstveni saradnici, korisnici zdravstvenih usluga, zavodi za javno zdravstvo, zavodi zdravstvenog osiguranja, komore i udruženja zdravstvenih radnika te ministarstva zdravstva), da budu kontinuirano uključeni i informirani o ovoj oblasti.

Sva obavještenja o vremenu i načinu održavanja manifestacije te o preuzimanju video i pisanih sadržaja i formata, objavićemo naknadno uz pregled programa, aplikacijske materijale i podatke neophodne za ishođenje potvrda o ažuriranju statusa koordinatora kvaliteta.

Saradnja i partnerstva