Edukacija i obuke

Sedmi modul Obuke za koordinatore kvaliteta

Polaznice obuke za koordinatore kvaliteta u ZU 09.07.20

Kontinuirana Obuka za koordinatore kvaliteta koju provodi AKAZ održana je u četvrtak 09. jula 2020. godine u prostorijama u hotelu Hollywood - Ilidža. Strateško planiranje je bila tema edukativnog modula broj 7. i sedme po redu edukacije koordinatora kvaliteta, koji su prezentirali prim.dr. Bakir Nakaš i doc.dr. Fikret Brdarević kao dugododišnji rukovodioci velikih sistema, iz aspekta zdravstva i privrede, sa posebnim osvrtom na upravljanje kvalitetom.

Dr.  Nakaš i doc. Brdarević, su svaki u svom domenu, pojasnili značaj i ciljeve  strateškog planiranja. Strateški plan određuje kuda neka organizacija ide u nekoliko (ili više) sljedećih godina (ciljevi), kako će tamo stići (operativni plan) i kako će znati da li je uspješno stigla na odredište ili nije (evaluacija). Pojašnjeno je kako se radi  strateško planiranje, koji predstavlja proces, a koji mora biti zasnovan na ciljevima (misija, vizija, vrijednosti) i na rješavanju svakodnevnih problema. Uz to, naglašeno je da je neophodno da zainteresirane  strane naprave analizu, koja će uključivati potrebe. želje i ideje. Dato je više primjera strateških planova , s posebnim osvrtom na  zdravstvene ustanove i segmente kao što su  vizija, misija, principi, postavljanje strateških ciljeva.

Današnjim predavanjem, polaznici su, sukladno interesima i potrebama zdravstvenih radnika, usvojili pojmove šta je to strateško planiranje, alokacija resursa za ostvarenje strategije, definiranje temeljnih vrijednosti, misije i vizije, strateški ciljevi, razrada strategije na procese, implementacija, kontrola i ocjenjivanje, vrste strategije, akciono planiranje, facilitacija procesa akcionog planiranje i uloga menadžmenta, alati za planiranje i metodi ocjene i revizije strateškog plana.

Saradnja i partnerstva