FMZ uputilo obavijest kantonalnim/županijskim ministarstvima i zavodima zdravstvenog osiguranja u vezi certifikacije!

AKAZ Certifikat za ZU 11.12.20

S druge strane, kako smo već isticali više puta, obaveza je SVIH zdravstvenih ustanova da pristupe procesu certifikacije, u skladu sa Zakonom o zdravstvenoj zaštiti, tj. člana 55. stav 3. Zakona o zdravstvenoj zaštiti Federacije BiH („Službene novine Federacije BiH“, broj 46/10 i 75/13) i člana 215. stav 2. tačka d) Pravilnika o bližim uvjetima prostora, opreme i kadra za osnivanje i obavljanje zdravstvene djelatnosti u zdravstvenim ustanovama ("Službene novine Federacije BiH", broj 5/20), te člana 12. Zakona o apotekarskoj/ljekarničkoj djelatnosti („Službene novine Federacije BiH“, 46/10) i člana 41. Pravilnika o bližim uslovima u pogledu prostora, opreme i kadra, kriterijima za osnivanje i obavljanje apotekarske/ljekarničke djelatnosti u svim organizacionim oblicima, kao i načinu i postupku njihove verifikacije ("Službene novine Federacije BiH", broj 44/12), zatim člana 18. Zakona o krvi i krvnim sastojcima (Službene novine Federacije BiH, 9/10), člana 43. Zakon o transplantaciji organa i tkiva u svrhu liječenja (Službene novine Federacije BiH, 75/09) i člana 7. Zakon o stomatološkoj djelatnosti ("Službene novine Federacije BiH" broj 37/12), za specifične oblike zdravstvene zaštite.

Sigurnosni aspekt kvaliteta zdravstvenog sistema, jedan je od najvažnijih, ako ne i najvažniji aspekt, kako u javnom, tako i u privatnom sektoru kojem se, inače ali i naročito u vrijeme pandemije CORONA/Covid19, mora pristupiti krajnje ažurno i ozbiljno. U skladu sa navedenim, osim standarda sigurnosti koje je Agencija za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u Federaciji BiH (AKAZ) već razvila, i koji su samim tim obavezni za taj nivo zdravstvene zaštite, u priprema su i posebni standardi sigurnosti za zarazna respiratorna oboljenja, na osnovu iskustava i znanja stečenih ovogodišnjom epidemijom.

Agencija, u svojstvu nadležnog organa za utvrđivanja obaveznog stepena sigurnosti u zdravstvu u Federaciji BiH, poziva sve odgovorne osobe javnih i privatnih zdravstvenih ustanova zadužene za obezbjeđivanje ispunjenja kriterija i standarda sigurnosti zdravstvenih ustanova, da što hitnije poduzmu odgovarajuće mjere na uspostavi sistema sigurnosti i što skorije kontaktiraju AKAZ i prijave se  za započinjanje postupka certifikacije!

Napominjemo i da u smislu člana 225. stav 1. tačka 5. Zakona o zdravstvenoj zaštiti Federacije BiH („Službene novine Federacije BiH“, broj 46/10 i 75/13), zdravstvena ustanova i odgovorno lice zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu djelatnost bez certifikata o sigurnosti AKAZ-a kažnjava se za prekršaj novčanom kaznom od 10.000,00 do 15.000,00 KM ako ne ispunjava uslove iz člana 55. Zakona o zdravstvenoj zaštiti (stav 1. tačka 5. - uspostavljen sistem standarda sigurnosti koji certificira AKAZ), o čemu će svakako AKAZ obavijestiti nadležne inspektorate i ministarstva zdravstva.

Sigurni smo da će naš poziv biti shvaćen sa dužnom pažnjom i dozom ozbiljnosti koja će preduprijediti druge moguće oblike ispunjenja zakonskih obaveza.

Saradnja i partnerstva