UPRAVNI ODBOR

Informacija o održanoj 8. sjednici privremenog Upravnog odbora Agencije

31.10.23

Privremeni upravni odbor Agencije za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u Federaciji Bosne i Hercegovine održao je Osmu redovnu sjednicu u utorak, 31.10.2023. godine.

Saglasno predloženom Dnevnu redu, Privremeni upravni odbor je razmatrao dostavljene prateće materijale, te donio sljedeće zaključke i odluke:

  1. Usvojen je Zapisnik sa 7. sjednice Privremenog upravnog odbora, održane dana 20.09.2023. godine;
  2. Primljena je na znanje Informacija direktora o aktivnostima AKAZ-a za period od 20.09.2023. do 31.10.2023. godine;
  3. Data je saglasnost na Rješenja o certifikaciji i akreditaciji zdravstvenih ustanova po prijedlozima Komisije za certifikaciju i  akreditaciju, i to za:
    1. Centar za mentalno zdravlje Zdravstvne ustanove Dom zdravlja Cazin i
    2. Odjel ginekologije i akušerstva Javne ustanove Opća bolnica Bugojno
  4. Razmatrana je Žalba uposlenika A.P. na Rješenje o obustavljanju disciplinskog postupka br: 01-33-958/23 od 02.10.2023. godine.

Privremeni upravni odbor Žalbu je razmatrao na temelju člana 27. stav (1) tačka 9. Zakona o sistemu poboljšanja kvaliteta, sigurnosti i o akreditaciji u zdravstvu („Službene novine Federacije BiH,“ br. 59/05, 52/11 i 6/17), člana 15. tačka 12. Statuta Agencije za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“, br. 94/07 i 31/16) i člana 34. stav (4) Pravilnika o disciplini na radu Agencije za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u Federaciji Bosne i Hercegovine (broj: 02-02-223-2/13 od 15.05.2013. godine).

Naime, predmetna Žalba je, putem direktora AKAZ-a i uz kopiju disciplinskog spisa, saglasno članu 34. stav (3) Pravilnika o disciplini na radu AKAZ-a, dostavljena na razmatranje Privremenom upravnom odboru AKAZ-a imenovanom Rješenjem Federalnog ministra zdravstva/Premijera Federacije BiH broj: 01-33-0219-1/23 od 22.02.2023. godine, broj: 01-33-2532/23 od 19.04.2023. godine i broj: 01-33-2532-1/23 od 19.04.2023.godine.

Saglasno članu 15. tačka 12. Statuta Agencije za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u Federaciji Bosne i Hercegovine, upravni odbor AKAZ-a odlučuje o žalbama uposlenika AKAZ-a protiv odluka i rješenja direktora koja se odnose na prava i obaveze iz radnog odnosa.

Članom 34. stav (3) Pravilnika o disciplini na radu AKAZ-a propisano je da se „žalba podnosi putem disciplinskog organa koji je obavezan žalbu, zajedno sa disciplinskim spisom dostaviti upravnom odboru Agencije za raspravu na njegovoj prvoj narednoj sjednici“.

Slijedom prednjeg, navedena je Žalba uvrštena u Dnevni red Osme redovne sjednice Privremenog upravnog odbora AKAZ-a, tj. saglasno citranoj odredbi člana 34. stav (3) Pravilnika o disciplini na radu AKAZ-a.

Žalba uposlenika AKAZ-a A.P. (u daljnjem tekstu: Žalitelj) izjavljena je zbog povrede  Načela zakonitosti iz člana 4. Zakona o upravnom postupku („Službene novine Federacije BiH“, br. 2/98, 48/99 i 61/22).

Nakon razmatranja navedene Žalbe, Privremeni upravni odbor je odlučio da se Žalba izjavljena na Rješenje Agencije za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u Federaciji Bosne i Hercegovine o obustavljanju disciplinskog postupka broj: 01-33-958/23 od 02.10.2023. godine, i to putem punomoćnika – advokata Prof. dr. Kenana Ademovića i Melihe Filipović, odbija kao neosnovana.

Privremeni upravni odbor nalazi da je disciplinski postupak vođen po Zahtjevu za pokretanje disciplinskog postupka broj: 01-33-714/23 od 28.07.2023. godine u prvom stepenu završen saglasno ovlastima koje Disciplinski organ ima i u skladu sa Pravilnikom o disciplini na radu AKAZ-a, te da nije došlo do povrede Načela zakonitosti, a što će biti obrazloženo u pisanom otpravku Rješenja Privremenog upravnog odbora.

U pogledu dodatnih zahtjeva za preispitivanje pitanja koja nisu sadržana u Žalbi, a odnose se na uznemiravanje i nasilje na radu (mobing) uposlenika AKAZ-a, na procedure prijema u radni odnos uposlenika AKAZ-a i sl., Privremeni upravni odbor zaključuje da se radi o pitanjima koja nisu u njegovoj nadležnosti, odnosno da se radi o pitanjima koja se eventualno mogu preispitivati u sudskom postupku kod nadležnog suda, po podnesenoj prijavi i uz dostavljanje odgovarajućih dokaza.

U Rješenju se obavezno navodi pouka o pravnom lijeku, a u skladu s odredbama Zakona o upravnom postupku, i isto će biti dostavljeno Žalitelju, odnosno njegovim punomoćnicima, kao i Disciplinskom organu AKAZ-a.

Pod tačkom Razno razmotreno je nekoliko pitanja koja se odnose na rokove za izradu pisanog otpravka rješenja, pripremu komentara i prijedloga na određene interne akte radi izrade novih.

Saradnja i partnerstva