Indikatori:

Komparativni izvještaji o indikatorima za domove zdravlja i bolnice 2016.-2020.

Stilizirani stubasti grafikon prosperiteta 21.04.22

„Pred Vama se nalazi Komparativni izvještaj o indikatorima kvaliteta i sigurnosti za bolnice i domove zdravlja u Federaciji Bosne i Hercegovine u periodu od 2016.-2020. godine, koji je jedinstveni prikaz za javnost u vezi sa indikatorima kvaliteta i sigurnosti koje AKAZ prikuplja od 2014. godine. Sedmogodišnje iskustvo  AKAZ-a u prikupljanju podataka o indikatorima kvaliteta i sigurnosti, svim učesnicima u zdravstvenom sistemu, ali i općoj javnosti, može da posluži kao alat za evaluaciju stanja zdravstvenog sistema i da ukaže na snage i slabosti zdravstvenog sistema Federacija Bosne i Hercegovine.

U prethodnih sedam godina, koliko su indikatori prikupljani po staroj metodologiji, AKAZ je kreirao jedinstvenu bazu podataka o svim pojedinačnim indikatorima kvaliteta i sigurnosti. Baza podataka o indikatorima kvaliteta i sigurnosti sa kojom AKAZ raspolaže ima za cilj pomoći menadžmentima zdravstvenih ustanova da sopstveni rad evaluiraju na osnovu konkretnih pokazatelja, koje mogu uporediti sa prosječnim, minimalnim i maksimalnim vrijednostima za cijelu Federaciju Bosne i Hercegovine. Također, ova baza podataka predstavlja resurse zdravstvenog sistema u cjelini, s obzirom da su podaci analizirani na nivou sistema, a ne sa ciljem pohvale/kritike pojedinačnih zdravstvenih ustanova koje putem mreže koordinatora kvaliteta dostavljaju redovne godišnje izvještaje o indikatorima kvaliteta i sigurnosti.

AKAZ će u budućnosti pratiti i prošireni set indikatora kvaliteta i sigurnosti, koji se odnose i na organizacijske i finansijske resurse zdravstvenih ustanova, pa će tako sveukupna informiranost na nivou sistema kao cjeline biti veća, a imaćemo i mogućnost realne analize pojedinih pokazatelja uzimajući u obzir organizacijske, kadrovske i finansijske resursne potencijale zdravstvenih ustanova u Federaciji Bosne i Hercegovine.

AKAZ će nastaviti da svake godine u formi izvještaja za javnost informira javnost o indikatorima kvaliteta i sigurnosti u Federaciji Bosne i Hercegovine, što AKAZ čini jedinstvenom agencijom ove vrste u regionu, sve sa ciljem uspostavljanja AKAZ-a kao resursnog centra i tačke u sistemu koja menadžmentima omogućava valjanu realizaciju funkcija planiranje i kontrole, koja je zasnovana na objektivnim pokazateljima.“

Izvještaje možete preuzeti na stranici: http://www.akaz.ba/izvjestaji 

Saradnja i partnerstva