Edukacija i obuke:

Osmi modul Obuke za koordinatore kvaliteta

učesnici obuke za koordinatore kvaliteta 06.07.20

Kontinuirana Obuka za koordinatore kvaliteta koju provodi AKAZ održana je u četvrtak 02. jula 2020. godine u prostorijama u hotelu Hollywood - Ilidža, sa početkom u 10,00 sati i nastaviti će se sedmičnom dinamikom na istom mjestu do kraja edukacije, planirane do 13.08.2020. godine. Na prezentiranom modulu bilo je govora o “Medicini zasnovanoj na dokazima (EBM)” i “Kliničkim vodiljama”. Ove dvije teme, u okviru edukativnog modula broj 8, su prezentirali prof.dr. Fadila Serdarević i prim.dr. Jasminka Jašić.

U uvodnom dijelu prof. dr. Serdarević je naglasila da je medicina zasnovana na dokazima savjesna i kritična primjena najboljega mogućeg dokaza u donošenju odluka o brizi za pojedine bolesnike. Cilj EBM je smanjiti nesigurnost u odlučivanju u medicini. Nadalje, govorila je i o značaju dobrih izvora informacija. Postavljanje kliničkog pitanja, traženje dokaza, kritička procjena valjanosti i primjenjivosti nađenih dokaza, klinička primjena dokaza (donošenje odluke, integriranje dokaza s kliničkim iskustvom i bolesnikovim osobnim vrijednostima) i procjena učinka predstavljaju pet osnovnih koraka u EBM-u, o kojima je detaljno govorila prof.dr.0 Serdarević. Uz to posebna pažnja je posvećena i vrstama baze podataka, pretragama dokaza, najvećoj i najpoznatijoj medicinskoj bazi podataka MEDLINE, PICO pitanju , Boolovim operaterima, Cochrane bazi podataka i pretraživanju Cochrane knjižnice.

Dalje, u drugom dijelu radionice bilo je govora o Kliničkim vodiljama, što je prezentirala prim.dr. Jasminka Jašić i naglasila da su Kliničke vodilje izjave koje uključuju preporuke namijenjene za optimizaciju njege pacijenata pri čemu su pacijenti informisani o procjeni koristi i štete od opcija alternativne njege preko sistematskih pregleda/dokaza. Uz to učesnici edukacije su bili upoznati sa značajem kliničkih vodilja, vrstama vodilja, potrebama za primjenom vodilja. Detaljno je pojašnjen proces razvoja vodilje, što uključuje izbor teme i ciljeve, sistematski pregled literature sintezu dokaza i stepenovanje preporuka, preispitivanje i ažuriranje vodilja te kako vodilje provesti u praksi. Pored toga dr. Jaminka Jašić je govorila i o AGREE instrumentu za procjenu kliničkih vodilja.

Saradnja i partnerstva