Edukacija i obuke

OBAVIJEST: OBUKA ZA SPECIJALIZANTE PORODIČNE/OBITELJSKE MEDICINE

29.11.19

Obavještavamo zainteresirane kandidate za obuku, specijalizante porodične/obiteljske medicine da će se obuka iz edukacijske oblasti Kvalitet, sigurnost i akreditacija u porodičnoj/obiteljskoj medicini održati u utorak, 10.12.2019. godine, sa početkom u 10,00 sati u prostorijama Agencije za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u FBiH, na adresi Dr. Mustafe Pintola br. 1, 71000 Sarajevo (Ilidža).

U skladu sa Planom i programom specijalizacija i subspecijalizacija za doktore medicine, doktore stomatologije i magistre farmacije Federalnog ministarstva zdravstva („Službene novine Federacije BiH“, broj 17/11), odnosno Planom i programom specijalizacija i subspecijalizacija za doktore medicine Federalnog ministarstva zdravstva („Službene novine Federacije BiH“, broj 62/15), obuka će biti usmjerena na sposobnosti specijalizanata da primjene znanje i vještine implementacije preporuka Politike kvaliteta i sigurnosti zdravstvene zaštite u Federaciji Bosne i Hercegovine, Metodološkog uputstva za uspostavljanje sistema poboljšanja kvaliteta i sigurnosti zaštite, samoocjene kvaliteta i sigurnosti zdravstvene zaštite u odnosu na akreditacijske standarde, formulisanja i primjene operativnih politika i procedura i indikatora izvedbe u preventivnom i kliničkom radu, medicine zasnovane na dokazima, ocjene postojećih kliničkih vodiča pomoću AGREE instrumenta i adaptacije vodiča prema lokalnim prilikama, razvoja i primjene kliničkog audita, razvoja i primjene kliničkih puteva, metoda i tehnika fokusa na pacijenta, metoda i tehnika sigurnosti zaštite pacijenta, vođenja projekta kvaliteta i pripreme za vanjsku kolegijalnu ocjenu radi akreditacije i timskog rada i strateškog planiranja. Specijalizanti će uraditi jedan pojedinačni i jedan grupni seminarski rad.

Napominjemo da naknada za obavljanje specijalizantskog/subspecijalizantskog staža u Agenciji iznosi 20% prosječne neto plaće u Federaciji BiH na mjesečnom nivou, za šta se koristi se poslijednji objavljeni podatak Zavoda za statistiku Federaciji BiH o visini prosječne neto plaće u Federaciji BiH. Troškove obavljanja specijalizacije/subspecijalizacije  snosi podnositelj zahtjeva za odobrenje specijalizacije/supspecijalizacije - zdravstvena ustanova, odnosno pravno lice kod kojeg je zaposlen zdravstveni radnik-kandidat koji se upućuje na specijalizaciju/subspecijalizaciju. Podnositelj zahtjeva transferira sredstva na ime troškova obavljanja specijalizantskog/subspecijalizantskog staža u Agenciji na račun Agencije za svakog pojedinog specijalizanta/subspecijalizanta.

Napomena: Obrazac prijave i program za edukaciju možete preuzeti na sljedećem linku: Prijava, Program edukacije

Kandidati za koje se u prethodnom periodu uplatili troškove obavljanja staža u Agencij nisu dužni istu ponovo uplaćivati, uz napomenu da prilikom prijave za obuku naznače da je uplata izvršena. Svi polaznici su dužni na obuku ponijeti svoju specijalističku/subspecijalističku knjižicu.

Saradnja i partnerstva