INDIKATORI IZVEDBE ZA 2019.

Obavijest za centre mentalnog zdravlja u FBiH

30.12.19

Standardi sigurnosti i kvaliteta za centre mentalnog zdravlja definisali su usluge kroz obavezni dio sigurnosti – certifikacijski standardi (zakonski obavezni), i dio ka kontinuiranom poboljšanju kvaliteta - akreditacijski standardi (dobrovoljni). Usvajanjem ovih standarda svi centri u procesu poboljšanja, i akreditrani centri rade na godišnjem nivou prikupljanja i korištenje podataka u svrhu mjerenja izvedbe. Važno je istaći da su indikatori obavezni dio kriterija za i da poboljšanje kvaliteta i certifikacija neće biti moguća bez mjerenja i dokaza ispunjenosti.

Centri treba da pokažu da za potrebe unutrašnjeg sistema kvaliteta: rutinski prikupljaju podatke o izvedbi, koriste podatke za analizu, poboljšavaju praksu na temelju podataka i indikatora, sa ciljem kontinuiranog poboljšanja kvaliteta.

U narednom izvještajnom periodu u januaru mjesecu 2020., uz rezultate indikatora centri imaju obavezu da dostave i narativni dio analize indikatora i preduzete akcije ka poboljšanju prakse.

Indikatore za 2019. godinu, analize i preduzete akcije, šaljete na email: cmz@akaz.ba, najkasnije do 05 februara, 2020.
Za više informacija možete da kontaktirate na telefon: 033 771-870. ili cmz@akaz.ba

Saradnja i partnerstva