Certifikacija apoteka u FBiH

Obavljene vanjske ocjene u JU Apoteka Donji Vakuf, JU Ljekarna apoteka u Fojnici i PZU Apoteka Adonis – ogranci 13,14 i 15 u Lukavcu i Poljicama

Osoblje apoteke Adonis 14.09.20

Agencija za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u FBiH (AKAZ) intenzivno provodi planirani proces uključivanja necertificiranih apoteka u Federaciji BiH u sistem sigurnosti s ciljem zaštite pacijenta.

Prema planu certifikacije, dana 10 i 11.09.2020. godine, ovlašteni vanjski ocjenjivač agencije, mr.ph Bakir Omerbegović i mr.ph. Anela Galić, obavili su vanjsku ocjenu JU Apoteka Donji Vakuf, JU Ljekarna apoteka u Fojnici i PZU Apoteka Adonis – ogranci 13,14 i 15 u Lukavcu i Poljicama - u svrhu certifikacije.

Na osnovu izvještaja naših vanjskih ocjenjivača sačinjenih nakon pregleda, a u skladu sa propisanom procedurom, Komisija za certifikaciju apoteka dati će preporuku Upravnom odboru AKAZ-a koji će, zatim, donojeti konačnu odluku o certifikaciji.

Podsjećamo da je uspostava sistema sigurnosti i certifikacija zakonska obaveza na osnovu Zakona o zdravstvenoj zaštiti Federacije BiH („Službene novine Federacije BiH“, broj 46/10 i 75/13), Zakona o apotekarskoj djelatnosti („Službene novine Federacije BiH“, broj 46/10), Zakona o sistemu poboljšanja kvaliteta, sigurnosti i o akreditaciji u zdravstvu („Službene novine Federacije BiH“, broj 59/05, 52/11 i 6/17), kao i Pravilnika o bližim uvjetima prostora, opreme i kadra, kriterijima za osnivanje i obavljanje apotekarske djelatnosti u svim organizacionim oblicima, kao i načinu i postupku njihove verifikacije ("Službene novine Federacije BiH", broj 44/12), na osnovu kojih AKAZ obavlja kontinuirano praćenje i procjenu zadovoljenja sigurnosnih standarda, odnosno provjeru da li apoteke imaju uspostavljen sistem sigurnosnih standarda kao uslov za obavljanje apotekarske djelatnosti. Sve navedeno se odnosi na apoteke u javnom i privatnom vlasništvu, i u svim organizacionim oblicima.

Saradnja i partnerstva