Očitovanje Agencije za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u Federaciji BiH u vezi sa incidentnom situacijom

12.11.21

Povodom incidentne situacije sa ozbiljnim nepovoljnim ishodom koja se desila 08.11.2021. godine u Sarajevu, Agencija za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u Federaciji BiH (AKAZ), kao jedina ovlaštena federalna upravna organizacija zadužena, između ostalog, i za certificiranje sistema sigurnosti zdravstvenih ustanova i privatnih praksi, prije svega iskazuje moralnu i emotivnu podršku pacijentici i svim članovima njene porodice, ali i još jednom naglašava neophodnost da sve odgovorne osobe i javni organi zaduženi za istraživanje ovog slučaja - u kojem je pacijentica – djevojčica od 2,5 godine, u naizgled rutinskom medicinskom zahvatu niskog rizika – pretpjela ozbiljnu štetu, poduzmu i iscrpe sve pravne i medicinske mogućnosti i do kraja istraže ovaj slučaj i nesporno utvrde činjenice koje ukazuju na eventualnu odgovornost fizičkih i/ili pravnih osoba uključenih u ovaj tragični događaj.

Kako smo i ranije isticali (http://www.akaz.ba/covid-corona19-akaz-stanje-sigurnosti-u-pzu-mora-biti-krajnje-transparentno), usprkos stalnim apelima i pozivima AKAZ-a, upućenim svim pružaocima usluga zdravstvene zaštite, da se jasno opredijele o uspostavljenosti sistema sigurnosti, na način da čim prije započnu, ili nastave i okončaju pokrenuti postupak certifikacije, i dalje nije došlo do ozbiljnog odziva i prihvata opredjeljenja o pitanju uspostave sistema sigurnosti zdravstvenih usluga, kako od strane zdravstvenih ustanova i nosioca privatnih praksi, tako i od nadležnih ministarstava zdravstva i inspektorata.

Postupak certifikacije zdravstvenih ustanova, kojim se jasnom metodologijom i primjenom mjerljivih kriterija i standarda utvrđuje neophodni i nužni postotak ispunjenja, jedan je od najvažnijih zakonom propisanih preduslova za rad zdrastvenih ustanova u Federaciji BiH, ali i za obavljanje zdravstvene djelatnosti u zdravstvenim ustanovama i privatnim praksama – ordinacijama, uključujući i certifikaciju za standarde upravljanja rizikom, bez kojih se incidentne situacije dešavaju češće, a odgovor osoblja u takvoj situaciji nije standardiziran niti prilagođen propisima i pravilima struke, što dodatno povećava mogućnost nepovoljnog događaja.

Certifikacija, ne samo da određuje sve pojedine elemente sigurnosti u radu u zdravstvu, već i omogućuje precizno lociranje svakog odstupanja od utvrđene norme sigurnosti kao i pojedince, odnosno, osobu ili osobe, koji to odstupanje počine. Na ovaj način, omogućen je jasan uvid, s pozicije struke, u svaki pojedini segment rada a time i eventualne propuste. Nadalje, moguće je i utvrđivanje subjektivnih i objektivnih elemenata izvršenja procedura i protokola te njihovo dokumentovanje i pohranjivanje čime se postiže djelotvoran trajni uvid i mogućnost naknadne analize.

Upućujemo apel svim zdravstvenim ustanovama da čim prije ispune vlastitu obavezu certifikacije a odgovorne pojedince upozoravamo na osobnu odgovornost za propust izvršenja obaveznih radnji.

Ovaj poziv izričemo u skladu sa članom 55. Zakona o zdravstvenoj zaštiti, kojim je propisano da AKAZ obavlja kontinuirano praćenje i procjenu zadovoljenja sigurnosnih standarda u zdravstvenim ustanovama, odnosno da zdravstvene ustanove mogu obavljati zdravstvenu djelatnost, ako ispunjavaju uslove propisane ovim zakonom, i to da, inter alia, imaju i uspostavljen sistem sigurnosnih standarda kao minimum uslova koje mora ispunjavati zdravstvena ustanova za obavljanje zdravstvene djelatnosti. Nadalje, i članom 215. stav 2. tačka d) Pravilnika o ispunjenosti uslova prostora, opreme i kadra za osnivanje i obavljanje zdravstvene djelatnosti u zdravstvenim ustanovama, zdravstvena ustanova koja obavlja zdravstvenu djelatnost iz domena primarne i sekundarne zdravstvene zaštite mora imati certifikat AKAZ-a za dokaz o uspostavljenom sistemu sigurnosnih standarda s ciljem zaštite pacijenta radi dokazivanja ispunjenosti uslova prostora, opreme i kadra za osnivanje i obavljanje zdravstvene djelatnosti u zdravstvenim ustanovama pred svojim kantonalnim ministarstvom zdravstva.

Kada je riječ o stomatološkoj djelatnosti, članom 7. stav 1. tačka 9. Zakona o stomatološkoj djelatnosti je propisano da: „...Društvena briga za oralno zdravlje na nivou Federacije obuhvata uspostavu sistema poboljšanja kvaliteta i sigurnosti stomatološke zaštite“.

Napominjemo i da je odredbom člana 198. Zakona o zdravstvenoj zaštiti Federacije BiH u obavljanju inspekcijskih poslova, zdravstvena inspekcija, pored nadležnosti utvrđenih propisom o inspekcijama u Federaciji Bosne i Hercegovine, ima pravo i obavezu zabraniti rad zdravstvenoj ustanovi ako: 1) ne ispunjava uslove propisane zakonom u pogledu prostora, opreme i kadra; 2) obavlja zdravstvenu djelatnost koja nije utvrđena rješenjem za poĉetak obavljanja zdravstvene djelatnosti; 4) ne obezbijedi sigurnost i standardni sadržaj zdravstvenih usluga; 6) svojim nezakonitim radom onemogući ostvarivanje prava pacijenata u zdravstvenoj ustanovi ili njenom dijelu; 7) povrijedi pravila zdravstvene tehnologije; 8) učini bitne propuste u lijeĉenju i drugim mjerama zdravstvene zaštite. Član 199. Zakona propisuje da zdravstveni inspektor, ima pravo i obavezu: 2) zabraniti rad zdravstvenom radniku koji ne obezbijedi sigurnost i standardni sadržaj zdravstvenih usluga, a odredbe ovih članova shodno se primjenjuju i na privatnu praksu. Konačno, članom 225. stav 1. tačka 5. Zakona, propisano je i da se kažnjava za prekršaj novčanom kaznom od 10.000,00 KM do 15.000,00 KM zdravstvena ustanova koja obavlja zdravstvenu djelatnost, ako ne ispunjava uslove iz člana 55. Zakona o zdravstvenoj zaštiti, dakle nema uspostavljen sistem standarda sigurnosti koji certificira AKAZ.

Na koncu još jednom izražavamo naše suosjećanje sa svim žrtvama neadekvatnog, nepotpunog ili nepravilnog funkcioniranja zdravstvenog sistema, a podršku i zahvalu ogromnoj većini zdravstvenih ustanova i zdravstvenih radnika, koji svakodnevno čine sve što je u njihovoj ljudskoj i profesionalnoj moći da pomognu pacijentima ili, najmanje, ne naškode svojim radom, u skladu sa principom medicinskog rada - PRIMUM NON NOCERE!

Saradnja i partnerstva