Certifikacija zdravstvenih ustanova apoteka u FBIH

Ocjena PZU Apoteka „Pharmamed„ Vitez

Osoblje apoteke „Pharmamed“ Vitez 21.11.19

Dana 20.11.2019. godine Agencija za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu (AKAZ) organizirala je vanjski pregled PZU Apoteke „Pharmamed“ Vitez u svrhu certifikacije.

Vanjski pregled obavili ovlašteni ocjenjivač kvaliteta: Ernesa Škaljo vođa tima, i članovi Halida Smajlagić, Anela Galić, Amela Gazibegović i Adisa Hodžić.

Na osnovu izvještaja vanjskog ocjenjivača Komisija za sertifikaciju će dati preporuku Upravnom vijeću AKAZ-a u vezi sa sertifikacijskim statusom PZU Apoteke „Pharmamed“.

Nakon završetka vanjske ocjene izvještaje vanjskih ocjenjivača će pregledati i ocijeniti Komisija za certifikaciju i na osnovu pokazanih rezultata dati preporuku Upravnom vijeću AKAZ-a koje donosi odluku u vezi sa certifikacijom.

Napominjemo da su zbog zaštite pacijenata, sigurnog sistema rada, sigurnog radnog okruženja u apoteci te sigurnosti osoblja apoteke i na osnovu članova 12., 57., i 72. Zakona o apotekarskoj djelatnosti („Sl.novine Federacije BiH ,br.40/10) sve apoteke dužne uspostaviti sistem sigurnosti. 

Saradnja i partnerstva