Ocjena u PZU apoteke Pharmamed Vitez

Osoblje PZU apoteke Pharmamed Vitez. 03.06.24

U mjesecu maju tim ovlaštenih vanjskih ocjenjivača Agencije za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u FBiH (AKAZ), obavio je vanjsku ocjenu PZU apoteke Pharmamed Vitez i pripadajućih ogranaka u svrhu recertifikacije.

Vanjski ocjenjivači bile su magistre farmacije Anela Galić i Begzada Jugo.

Saradnja i partnerstva