OBAVJEŠTENJE:

ODGAĐA SE POČETAK OBUKE ZA KOORDINATORE KVALITETA

Učesnici obukeza koordinatore iz 2020. godine 11.03.21

Usljed općeg pogoršanja stanja u vezi Covid19 epidemiološke situacije u BiH, FBiH i Kantonu Sarajevo, Agencija za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u FBiH (AKAZ), odgađa početak redovne godišnje obuke za koordinatore kvaliteta/članove komisija za kvalitet i druge zdravstvene profesionalce.

Naime, kako smo ranije objavili (18.02.),u skladu sa godišnjim planom i programom obuke, Obavezna edukacija za koordinatore kvaliteta/članove komisija za kvalitet i druge zdravstvene profesionalce (koja se sastoji od 64 sata obuke raspoređenih kroz 16 edukativnih modula), trebala je započeti 18. marta 2021. godine.

S obzirom na trenutno stanje, odgađanje pomenute edukacije predstavlja najbolji sigurnosni izbor očekujući da će se povoljnjiji uslovi steći uskoro, a što će omogućiti izvođenje obaveznog dijela obuke bez ugrožavanja sigurnosti polaznika, predavača i drugih prisutnih osoba.

Ipak, naglašavamo da je, u skladu sa Pravilnikom o obuci za kontinuirano usavršavanje za koordinatore kvaliteta i druge profesionalce iz oblasti poboljšanja kvaliteta, sigurnosti i akreditacije u zdravstvu, ovaj program obuke obavezan za sve koordinatore kvaliteta u smislu ažuriranja znanja i razmjene iskustava između zdravstvenih ustanova u Federaciji BiH. Nadalje, da je Edukacija zdravstvenih profesionalaca iz oblasti uspostavljanja sistema sigurnosti i kvaliteta u zdravstvu ujedno i dodatna edukacija iz oblasti kontrole kvaliteta u smislu člana 58. Zakona o liječništvu ("Službene novine Federacije BiH", broj 56/13), člana 43. Zakona o sestrinstvu i primaljstvu ("Službene novine Federacije BiH", broj 43/13).

Stoga vas pozivamo da nastavite sa prijavama za edukaciju kao i sa redovnim praćenjem obavještenja na našoj stranici gdje ćemo blagovremeno objaviti datum, vrijeme i mjesto početka obuke kao i eventualne uslove i sigurnonsne procedure za obavljanje rada.

Na http://www.akaz.ba/obuka-za-koordinatore-kvaliteta možete preuzeti Programe obuke, syllabuse i primjerak uplatnice koji sa Obrascem za prijavu trebate dostaviti putem fax-a u AKAZ (033/771-880) ili elektronski putem mail-a (koordinator@akaz.ba). Za eventualna pitanja kontakt osoba je Šes sektora za poslove stnadardizacije, vanjske ocjene i edukacije, gđa. Melka Mercvajler, prof., putem e-mail-a: melka.m@akaz.ba i telefona 033/771-874. Više o koordinatoru kvaliteta dostupno je na http://www.akaz.ba/udoc/FAQ_07.pdf, a priručnik za koordinatore kvaliteta dostupan je na http://www.akaz.ba/udoc/Prirucnik_za_koordinatore_kvaliteta_rev2.pdf.

 

Saradnja i partnerstva