Obuka za koordinatore

Održan 11 modul obuke: Strateško i akciono planiranje u zdravstvenim ustanovama

prof. dr. Faris Gavrankapetanović, tokom edukacije 13.05.22

Strateško i akciono planiranje je jedanaesti modul koji je održan 12.05.2022.g u okviru edukacije  koordinatora kvaliteta  u zdravstvenim ustanovama. 

Prvi dio uvod i suštinu ovog modula izneo je prof. dr. Faris Gavrankapetanović  gdje je budućim koordinatorima kvaliteta prezentirao kako da definišu i učestvuju u izradi strateškog plana.  S tim u vezi, u okviru ovog predavanja  je pojašnjeno šta je to strateško planiranje,  organizacijsko definiranje, alokacija resursa  za ostvarenje strategije,  razlika između strateškog plana i  poslovnog (operativnog/akcionog ) plana,  nivoi planiranja,  proces  strateškog planiranja,  definiranje  temeljnih vrijednosti,  i strateški ciljevi.

Drugi dio predavanja koje je prezentirao Eldar Vuković, dipl.ecc. se baziralo na izradi strateškog plana za uvođenje sistema kvaliteta u zdravstvenoj ustanovi.  Ovom prilikom je detaljno objašnjena razrada strategije na procese, programi i projekti, implementacija  ocjenjivanje  i sl. 

Nadalje, učesnicima edukacije je pojašnjeno koji su to koraci u izradi akcionog plana kao što su: procjena sadašnjeg stanja, utvrđivanje prioriteta i ciljeva, izrada akcionog plana, alokacija resursa (ljudi, vrijeme i novac) i  implementacija. Uz to, u ovom modulu će biti pojašnjeni i alati koji se koriste prilikom izrade akcionog plana kao što su SWOT analiza, PEST (skeniranje vanjskog ambijenta za site i trendove koji mogu biti prilike ili prijetnje: P –politički, E- ekonomski,  S -socijalni i T –tehnološki), Ganttov dijagram, CPM - Metoda kritičnog puta (Critical Path Method), PERT – metoda ocjene i revizije (Program Evaluation and Review Technique).

Koncem ovih predavanja uslijedila je vježba koju je vodila Anamarija Magazinović, pomoćnik federalnog ministra zdravstva za opće poslove i finansije. Svi učesnici su podjeljeni u radne grupe za izradu strateškog plana, gdje je ujedno i učinjena rekapitulacija stečenog znanja.

Svi održani moduli su dostupni na Youtube kanalu Agencije ili putem stranice: "On-line edukacija za koordinatore kvaliteta / članove Komisije i druge zdravstvene profesionalce"

Saradnja i partnerstva