Edukacija i obuke:

Održan četvrti modul edukacije za koordinatore kvaliteta

Učesnici edukacije
Učesnici edukacije
28.05.21

Edukacijski modul za koordinatore kvaliteta je održan 27.05.2021. godine na temu: „Kvalifikacije i uloga koordinatora kvaliteta u procesu upravljanja kvalitetom“. Predavači su bili Spomenka Omanović dms., prim.dr. Lejla Mačković, i mr.sc.iur. Adnan Bilić. 

Spomenka Omanović je govorila o potrebnim kvalifikacijama koordinatora kvaliteta u okviru čega je posebnu pažnju posvetila strukturi i organizaciji zdravstvene ustanove, organizaciji projekta, vještini pisane i usmene komunikacije, upravljanju vremenom, motivaciji, timskom radu, formi pisanja izvještaja.

Nadalje, posebnu pažnju učesnika edukacije privukla je prezentacija dr. Lejle Mačković koja je govorila o ulozi koordinatora kvaliteta u procesu uspostavljanja sistema sigurnosti i kvaliteta. Na početku je pojasnila šta znači upravljanje kvalitetom, kao multidimenzionalni pristup upravljanja organizacijom orijentisan na stvaranje kulture kvaliteta, te stvaranje trajne i održive konkurentske prednosti za zdravstvenu ustanovu. Uz to, dr. Lejla Mačković je govorila i o ulozi koordinatora kvaliteta u ovom procesu gdje koordinator ima zadatak da: razvija, vodi i vrši monitoring procesa uspostave sistema kvaliteta, povećava svijest o poboljšanju kvaliteta i programu akreditacije u cijeloj organizaciji, daje preporuke, podršku i objašnjenja u ovom procesu. 

I na kraju, mr.sc. iur Adnan Bilić, uposlenik AKAZ-a, upoznao je učesnike sa procesom od prijave zdravstvene ustanove do rješenja o certifikaciji/akreditaciji.

Svaki održani modul je dostupan na Youtube kanalu Agencije ili putem stranice: "On-line edukacija za koordinatore kvaliteta/članove Komisije i druge zdravstvene profesionalce", vidjeti odjeljak ne propustite, gdje se nalaze i druge online edukacije. 

Saradnja i partnerstva