Edukacije i obuke:

Održan peti i šesti modul edukacije za koordinatore kvaliteta

Predavači: Snježana Bodnaruk, dipl.iur. i Armin Hurić, MA iur. 
Predavači: Snježana Bodnaruk, dipl.iur. i Armin Hurić, MA iur. 
04.06.21

Prema programu edukacije za koordinatore kvaliteta zdravstvenih ustanova, 03.06.'21. održan je peti i šesti modul na teme: "Etička i pravna pitanja, prava pacijenata i sistem prigovora, žalbi i sugestija u zdravstvenim ustanovama. 

"Etička i pravna pitanja i prava pacijenata" predavala je Snježana Bodnaruk, dipl.iur. U okviru edukativnog modula je bila riječ o medicinskoj etici, načelima i pravilima kojima se ocjenjuje ponašanje zdravstvenih radnika, o skupu etičkih načela zdravstvenih radnika, medicinskoj deontologiji, historijskom razvoju etike. Dalje, je bilo govora o profesionalnim tajnama, moralnim dilemama, medicinskoj greški, o standardima i kriterijima kojima se tretira ova problematika. Ovaj modul uključuje i prava pacijenata, gdje se govori o međunarodnim dokumentima kojima se regulišu prava pacijenata, zakonima u FBiH koji se odnose na prava pacijenata, pravo na informaciju i obavještenje o postupku liječenja, pravo na tajnost podataka, pravo na uvid u medicinsku dokumentaciju.

"Sistem prigovora, žalbi i sugestija u zdravstvenim ustanovama" predavao je Armin Hurić, MA iur.  U okviru ovog modula bilo je riječi o formiranju Komisije za prigovore i žalbe u okviru zdravstvene ustanove, šta je to prigovor, žalba, pohvala, sugestija. Uz to se govorilo i o sistemu žalbi i zašto je on potreban. Šta obuhvata sistem žalbi, što uključuju pisane politike i procedure, uputstvo korisnicima za podnošenje prigovora, vodič za pacijente, vođenje postupka, odgovor na prigovor ili žalbu. Za pravilno funkcionisanje sistema žalbi neophodno je i educirano osoblje za reagovanje na prigovore i upravljanje prigovorima. Koordinatori kvaliteta su naučili kako obaviti klasifikaciju i analizu prigovora, kako izvještavati o prigovorima. Također, učesnici edukacije su bili upoznati i sa obrascem za podnošenje prigovora, zatim o kriznoj komukaciji, s posebnim osvrtom na moguće situacije u zdravstvenoj ustanovi, analizu situacija i načine rješavanja.

Svaki održani modul je dostupan na Youtube kanalu Agencije ili putem stranice: "On-line edukacija za koordinatore kvaliteta/članove Komisije i druge zdravstvene profesionalce", vidjeti odjeljak ne propustite, gdje se nalaze i druge online edukacije. 

Saradnja i partnerstva