Održana dvdeset prva sjednica Upravnog odbora AKAZ-a

02.11.20

Upravni odbor Agencije za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u FBiH (AKAZ), na svojoj je XXI (dvadesetprvoj) redovnoj sjednici, održanoj 30.10.2020. godine, nakon provedene vanjske ocjene i verifikacije izvještaja vanjskih ocjenjivača, potvrdio preporuku Komisije za certifikaciju i izdao rješenja o certifikaciji za apoteke: PZU Apoteka "MEDICA" Kakanj, PA „Tilia“ Travnik i JU „Ljekarna Apoteka“ Fojnica.

Napominjemo da je verifikacija ispunjenosti uslova prostora, opreme i kadra, odnosno generalno verifikacija i kontrola obavljanja apotekarske djelatnosti (u šta spada i ispunjenost standarda sigurnosti za apoteke na osnovu AKAZ-ovog certifikata kao dokaza) u nadležnosti kantonalnih inspektorata i kantonalnih ministarstava zdravstva, te će AKAZ o neuspostavljanju sistema sigurnosti u apotekama redovno obavještavati resorna kantonalna ministarstvo zdravstva i nadležne inspektorate. Ova zakonska obaveza se odnosi na apoteke u javnom i privatnom vlasništvu, i u svim organizacionim oblicima.

Na istoj sjednici, Upravni odbor se bavio i redovnim internim pitanjima poslovanja Agencije, te usvojio godišnje planove i programe rada.

Saradnja i partnerstva